Tuyển chọn xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập chương Cacbon - Silic Hóa học 11 nhằm phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông

134 676 3
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2015, 01:20

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC BÙI QUỐC HÙNG TUYỂN CHỌN XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP CHƯƠNG CACBON-SILIC HÓA HỌC 11 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SỸ SƯ PHẠM HÓA HỌC Hà Nội - 2015 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC BÙI QUỐC HÙNG TUYỂN CHỌN XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP CHƯƠNG CACBON-SILIC HÓA HỌC 11 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM HÓA HỌC Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học Mã số: 60 14 01 11 Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Sửu Hà Nội - 2015 3 LỜI CẢM ƠN Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Thị Sửu, cô đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ và động viên tôi rất nhiều trong suốt thời gian thực hiện đề tài. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả quý thầy cô đã từng giảng dạy lớp Cao học khóa 8 chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học hóa học Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhờ đó mà tôi đã tích lũy được những kinh nghiệm nghiên cứu vô cùng quý báu. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô và cán bộ phòng Sau đại học đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong suốt quá trình học. Đồng thời, tôi cũng xin cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ từ các đồng nghiệp và các em học sinh trong suốt quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu này. Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với gia đình, nguồn động lực chính để tôi có sức mạnh vượt qua mọi khó khăn trong quá trình thực hiện luận văn. Dù đã rất cố gắng hoàn thành luận văn bằng tất cả lòng nhiệt tình và tâm huyết, song chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, tác giả mong nhận được sự góp ý chân thành từ quý thầy cô và đồng nghiệp. Xin chân thành cảm ơn. Tác giả Bùi Quốc Hùng 4 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ BTHH Bài tập Hóa học BTNT Bài tập nhận thức CNTT Công nghệ thông tin ĐC Đối chứng GQVĐ Giải quyết vấn đề GV Giáo viên HS Học sinh HSHT Hồ sơ học tập Nxb Nhà xuất bản PH và GQVĐ Phát hiện và giải quyết vấn đề PP Phương pháp PPDH Phương pháp dạy học PTHH Phương trình hóa học SBT Sách bài tập SGK Sách giáo khoa TN Thực nghiệm TNSP Thực nghiệm sư phạm 5 MỤC LỤC Lời cảm ơn i Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt ii Mục lục iii Danh mục các bảng vii Danh mục các biểu đồ, sơ đồ viii Danh mục các hình ảnh ix Mở đầu 1 Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 6 1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu 6 1.2. Định hướng đổi mới giáo dục phổ thông 7 1.2.1. Một số quan điểm chỉ đạo đổi mới giáo dục Trung học 7 1.2.2. Những định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 8 1.2.3. Đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học 9 1.3. Năng lực và phát triển năng lực trong dạy học 10 1.3.1. Khái niệm năng lực 10 1.3.2. Đặc điểm của năng lực 11 1.3.3. Cấu trúc của năng lực 11 1.3.4. Các năng lực chung cần hình thành và phát triển cho học sinh 13 1.3.5. Các năng lực chuyên biệt của môn Hóa học 13 1.4. Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề 14 1.4.1. Khái niệm về năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề 14 1.4.2. Cấu trúc của năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề 14 1.4.3. Biện pháp phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề 15 1.4.4. Biểu hiện của năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề 16 1.4.5. Các phương pháp đánh giá năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề của học sinh . 18 1.5. Phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề 20 1.5.1. Khái niệm, bản chất phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề 1.5.2. Quy trình dạy học theo phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề 21 6 1.5.3. Tình huống có vấn đề 23 1.5.4. Các mức độ của việc áp dụng dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề 25 1.5.5. Ưu điểm, nhược điểm của phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề 26 1.6. Bài tập hóa học – phương tiện dạy học hiệu quả trong việc phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh 27 1.6.1. Khái niệm 27 1.6.2. Phân loại bài tập hóa học 27 1.6.3. Xu hướng phát triển của bài tập hóa học 29 1.6.4. Ý nghĩa bài tập hóa học 30 1.7. Thực trạng sử dụng bài tập hóa học và phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong quá trình dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông hiện nay 31 1.7.1. Mục đích điều tra 31 1.7.2. Nội dung và phương pháp điều tra 31 1.7.3. Tiến hành điều tra 32 1.7.4. Kết quả và đánh giá kết quả điều tra 32 Tiểu kết chương 1 36 Chương 2: TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP CHƯƠNG CACBON-SILIC HÓA HỌC 11 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH 37 2.1. Phân tích nội dung và cấu trúc chương Cacbon - Silic hóa học lớp 11 trung học phổ thông 37 2.1.1. Mục tiêu chương Cacbon – Silic hoá học lớp 11 trung học phổ thông 37 2.1.2. Cấu trúc chương Cacbon – Silic hoá học lớp 11 trung học phổ thông 38 2.1.3. Những điểm chú ý về nội dung và phương pháp dạy học chương Cacbon – Silic hoá học lớp 11 39 2.2. Tuyến chọn và xây dựng hệ thống bài tập hóa học định hướng phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh 41 2.2.1. Nguyên tắc lựa chọn và xây dựng hệ thống bài tập hóa học định hướng phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh 41 7 2.2.2. Quy trình xây dựng bài tập hóa học định hướng phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh 42 2.3. Hệ thống bài tập chương Cacbon-Silic hoá học 11 trung học phổ thông định hướng phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh 2.3.1. Nguyên tắc sắp xếp hệ thống bài tập định hướng phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề 43 2.3.2. Hệ thống bài tập vận dụng kiến thức chương Cacbon-Silic định hướng phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề 43 2.3.3. Hệ thống bài tập giải quyết vấn đề 48 2.3.4. Hệ thống bài tập gắn với bối cảnh, tình huống thực tiễn 55 2.4. Một số biện pháp sử dụng hệ thống bài tập hóa học nhằm phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh 70 2.4.1. Phương hướng chung về việc sử dụng bài tập hóa học để phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh 70 2.4.2. Sử dụng bài tập hóa học tạo tình huống có vấn đề trong bài dạy nghiên cứu tài liệu mới 72 2.4.3. Sử dụng bài tập hóa học tạo tình huống có vấn đề để củng cố, phát triển mở rộng kiến thức và rèn kĩ năng 73 2.5. Thiết kế một số giáo án bài dạy có sử dụng hệ thống bài tập hóa học để phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho HS 76 Tiểu kết chương 2 87 Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 88 3.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm 88 3.2. Nhiệm vụ và nội dung thực nghiệm sư phạm 88 3.3. Kế hoạch và tiến hành thực nghiệm sư phạm 88 3.3.1. Chuẩn bị cho quá trình thực nghiệm 88 3.3.2. Tiến hành thực nghiệm sư phạm 89 3.3.3. Tổ chức kiểm tra, đánh giá 90 3.3.4. Phương pháp xử lí kết quả thực nghiệm sư phạm 90 3.4. Kết quả và xử lí kết quả thực nghiệm sư phạm 92 3.5. Phân tích kết quả thực nghiệm sư phạm 98 Tiểu kết chương 3 99 8 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 PHỤ LỤC 105 9 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1. Bảng mô tả năng lực và các mức độ thể hiện của năng lực giải quyết vấn đề 17 Bảng 1.2. Danh sách giáo viên được điều tra thực trạng 31 Bảng 1.3. Danh sách các lớp được điều tra thực trạng 32 Bảng 2.1. Cấu trúc nội dung chương Cacbon – Silic 39 Bảng 3.1. Đặc điểm chất lượng học tập của các lớp thực nghiệm, đối chứng 89 Bảng 3.2. Kết quả quan sát tính tự lực, tích cực của học sinh 93 Bảng 3.3. Kết quả đánh giá qua bảng kiểm năng lực 93 Bảng 3.4. Bảng kết quả – Bài kiểm tra số 1 94 Bảng 3.5. Bảng phân phối tần số, tần suất lũy tích – Bài kiểm tra số 1 94 Bảng 3.6. Bảng kết quả – Bài kiểm tra số 2 95 Bảng 3.7. Bảng phân phối tần số, tần suất lũy tích – Bài kiểm tra số 2 95 Bảng 3.8. Bảng tổng hợp kết quả các bài kiểm tra 96 Bảng 3.9. Bảng phân loại kết quả thực nghiệm 96 Bảng 3.10. Tổng hợp các tham số đặc trưng 97 Bảng 3.11. Bảng giá trị điểm trung bình và độ lệch chuẩn 97 Bảng 3.12. Bảng giá trị của p và mức độ ảnh hưởng ES 98 10 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ Danh mục sơ đồ Sơ đồ 1.1. Các thành tố cấu thành năng lực 10 Sơ đồ 1.2. Cấu trúc chung của năng lực 12 Sơ đồ 1.3. Sơ đồ quy trình dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề 23 Sơ đồ 1.4. Bản chất tình huống có vấn đề 24 Sơ đồ 1.5. Các mức độ áp dụng dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề 26 Sơ đồ 2.1. Sơ đồ logic nghiên cứu chương Cacbon-Silic 38 Danh mục biểu đồ Biểu đồ 1.1. Biểu đồ tỉ lệ % mức độ sử dụng các phương pháp dạy học 32 Biểu đồ 1.2. Nguồn bài tập 33 Biểu đồ 1.3. Các dạng bài tập 33 Biểu đồ 1.4. Nguồn thông tin về phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề 33 Biểu đồ 1.5. Những khó khăn khi sử dụng bài tập hóa học phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề 33 Biểu đồ 1.6. Thái độ của học sinh đối với giờ học hóa học 34 Biểu đồ 1.7. Thái độ của học sinh khi gặp một bài tập hóa học gắn với bối cảnh thực tiễn 34 Biểu đồ 1.8. Quan niệm của học sinh về vai trò của bài tập hóa học 34 Biểu đồ 1.9. Quan niệm của học sinh về mức độ quan trọng của bài tập 35 Biểu đồ 3.1. Biểu đồ phân loại HS bài kiểm tra số 1 96 Biểu đồ 3.2. Biểu đồ phân loại HS bài kiểm tra số 2 96 Biểu đồ 3.3. Biểu đồ phân loại HS tổng hợp 97 Danh mục đồ thị Đồ thị 3.1. Đồ thị đường lũy tích kết quả bài kiểm tra số 1 94 Đồ thị 3.3. Đồ thị đường lũy tích kết quả bài kiểm tra số 2 95 [...]... tiễn Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học: Phân tích được tình huống trong học tập môn hóa học; Phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề 24 trong học tập môn hóa học; Phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề trong học tập, trong cuộc sống Năng lực vận dụng kiến thức hoá học vào cuộc sống 1.4 Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề [4] 1.4.1 Khái niệm năng lực phát hiện và giải quyết vấn. .. sử dụng đã đề xuất nhằm phát triển năng lực PH và GQVĐ cho HS 4 Khách thể và đối tượng nghiên cứu 4.1 Khách thể nghiên cứu Quá trình dạy học hóa học ở trường THPT 4.2 Đối tượng nghiên cứu Phát triển năng lực PH và GQVĐ cho HS khi sử dụng hệ thống bài tập chương Cacbon- Silic Hóa học 11 đã được chọn lọc và phân dạng trong dạy học hoá học phổ thông 14 5 Vấn đề nghiên cứu Xây dựng và sử dụng hệ thống bài. .. cực học tập của học sinh thông qua dạy học hoá học hữu cơ lớp 11 chương trình nâng cao trung học phổ thông của Hoàng Thị Thùy Dương, LVPP/H06/2 011; Luận văn Sử dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề hỗ trợ dạy học - phần kim loại hóa học lớp 12 nâng cao - trung học phổ thông của Nguyễn Thị Lý, LV-PP/H15/2012; Luận văn “Lựa chọn, xây dựng và sử dụng bài tập hóa học nhằm phát triển năng. .. để phát triển tối đa năng lực nhận thức và tư duy của HS, năng lực PH và GQVĐ cho HS là yêu cầu cấp bách trong nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục hiện nay Trên cơ sở đó chúng tôi đã chọn đề tài: Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập chương Cacbon- Silic (Hóa học 11) nhằm phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh THPT” làm đề tài nghiên cứu của mình và áp dụng. .. học nhằm phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông của Nguyễn Thanh Nhạn, LV-PP/H20/2013; Luận văn Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học 11 Trung học phổ thông (phần phi kim) nhằm nâng cao năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh của Nguyễn Thị Hiền, LV-PP/H28/2013;… Tuy nhiên trong những nghiên cứu và luận văn này, một số... sống và lao động nghề nghiệp Các năng lực chung cần hình thành và phát triển cho HS bao gồm: - Nhóm năng lực làm chủ và phát triển bản thân: Năng lực tự học; Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực tư duy, sáng tạo; Năng lực tự quản lí - Nhóm năng lực quan hệ xã hội, gồm: Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác - Nhóm năng lực sử dụng công cụ hiệu quả, gồm: Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông; ... Toán học, Hóa học, Vật lý, Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể thao, Lịch sử Dạy học hóa học cần hình thành và phát triển các năng lực chuyên biệt sau: Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học: Năng lực sử dụng biểu tượng hóa học; Năng lực sử dụng thuật ngữ hóa học; Năng lực sử dụng danh pháp hóa học Năng lực thực hành hóa học bao gồm: Năng lực tiến hành thí nghiệm, sử dụng thí nghiệm an toàn; Năng lực quan sát, mô tả, giải. .. cứu đề tài này được thu thập và điều tra khảo sát mới từ 9/2013 đến 11/ 2014 8 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài Tổng quan cơ sở lí luận về phát triển năng lực PH và GQVĐ trong dạy học và sử dụng BTHH trong dạy học hoá học để phát triển năng lực PH và GQVĐ cho HS Lựa chọn, xây dựng hệ thống bài tập định hướng phát triển năng lực chương Cacbon- Silic - Hóa học 11, đề xuất phương pháp sử dụng hệ thống. .. liên quan đến đề tài về: Đổi mới PPDH, phát triển năng lực PH và GQVĐ cho HS trong quá trình dạy - học Hóa học; BTHH và mối quan hệ giữa BTHH với việc nâng cao năng lực PH và GQVĐ - Phân tích cấu trúc, nội dung chương trình hoá học THPT đi sâu vào chương Cacbon – Silic hoá học lớp 11 THPT - Tuyển chọn, xây dựng hệ thống bài tập chương Cacbon- Silic Hóa học 11 và nghiên cứu các phương pháp sử dụng chúng... dụng hệ thống bài tập chương Cacbon- Silic hóa học 11 nhằm phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh Chương 3: Thực nghiệm sư phạm 16 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Lịch sử vấn đề nghiên cứu [12], [20], [22], [23] Thuật ngữ “dạy học nêu vấn đề xuất phát từ thuật ngữ “Orixtic” hay còn gọi là phương pháp phát kiến, tìm tòi ngày nay Phương pháp này còn được sử dụng . QUỐC HÙNG TUYỂN CHỌN XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP CHƯƠNG CACBON- SILIC HÓA HỌC 11 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN. triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh 42 2.3. Hệ thống bài tập chương Cacbon- Silic hoá học 11 trung học phổ thông định hướng phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn. tôi đã chọn đề tài: Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập chương Cacbon- Silic (Hóa học 11) nhằm phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh THPT” làm đề tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển chọn xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập chương Cacbon - Silic Hóa học 11 nhằm phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông, Tuyển chọn xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập chương Cacbon - Silic Hóa học 11 nhằm phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông, Tuyển chọn xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập chương Cacbon - Silic Hóa học 11 nhằm phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay