Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Lai Châu

135 454 0
  • Loading ...
1/135 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2015, 23:54

           TRƢƠ ̀ NG ĐA ̣ I HO ̣ C KHOA HO ̣ C XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LƢU THỊ MINH HUỆ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH LAI CHÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH H Ni - 2014           I TRƢƠ ̀ NG ĐA ̣ I HO ̣ C KHOA HO ̣ C XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LƢU THỊ MINH HUỆ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH LAI CHÂU Chuyên ngnh: Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH  H Ni - 2014 LỜI CAM ĐOAN     Lưu thị Minh Huệ LỜI CẢM ƠN    -            Hà nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014  Lưu thị Minh Huệ 1 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 6 1. Lý do chọn đề ti 6 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 7 4. Đối tƣợng v phạm vi nghiên cứu 7 5. Phƣơng pháp nghiên cứu 7 6. Bố cục luận văn 8 7. Đóng góp của luận văn 8 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VĂN HOÁ VÀ ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HOÁ TỈNH LAI CHÂU. 9 1.1. Cơ sở lý luận về du lịch văn hóa 9 1.1.1. Quan niệm về Du lịch văn hóa 9 1.1.2. Quan niệm về ti nguyên du lịch văn hóa 10 1.1.3. Quan niệm về sản phẩm du lịch văn hóa 11 1.1.4. Quan niệm về cơ sở vật chất kỹ thuật của du lịch văn hóa 12 1.1.5. Quan niệm về nhân lực trong du lịch văn hóa 13 1.1.6. Quan niệm về điểm đến du lịch văn hóa 14 1.1.7. Quan niệm về thị trƣờng của du lịch văn hóa 14 1.1.8. Quan niệm về tổ chức, quản lý du lịch văn hóa 15 1.1.9. Quan niệm về xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá du lịch văn hóa 16 1.1.10. Quan niệm về bảo tồn di sản văn hóa trong du lịch 16 1.2. Điều kiện phát triển du lịch văn hóa tỉnh Lai Châu 17 1.2.1. Sơ lƣợc về điều kiện tự nhiên của Lai Châu 17 1.2.2. Điều kiện lịch sử xã hi 18 1.2.3.Ti nguyên du lịch văn hoá của Lai Châu 23 1.3. Những bi học kinh nghiệm trong nghiên cứu, phát triển du lịch văn hóa tỉnh Lai Châu 31 Tiểu kết chƣơng 1 32 CHƢƠNG 2:THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH LAI CHÂU 33 2.1. Thị trƣờng khách du lịch văn hóa tỉnh Lai Châu 33 2 2.1.1. Mục đích tham quan v tìm hiểu của du khách 33 2.1.2. Phân kỳ du khách đến Lai Châu 34 2.1.3. Nhu cầu lƣu trú của du khách 35 2.1.4. Lƣợng khách du lịch – khách du lịch văn hóa đến Lai Châu 36 2.1.5. Đặc điểm v xu hƣớng của du khách 40 2.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật của du lịch văn hóa tỉnh Điện Biên 45 2.2.1. Cơ sở kinh doanh du lịch 45 2.2.2. Cơ sở kinh doanh lƣu trú 45 2.2.3. Cơ sở kinh doanh ăn uống 47 2.2.4. Phƣơng tiện vận chuyển khách du lịch 48 2.2.5. Các cơ sở vui chơi, giải trí 48 2.3.1. Du lịch tham quan các di tích văn hóa lịch sử 50 2.3.2. Du lịch phong tục 51 2.3.3. Du lịch lễ hi 52 2.3.4. Du lịch lng nghề 55 2.3.5. Du lịch nghỉ dƣỡng 59 2.3.6. Du lịch ẩm thực 60 2.4. Các tuyến điểm du lịch văn hóa tiêu biểu 64 2.4.1. Các điểm du lịch văn hóa tiêu biểu 64 2.4.2. Các tuyến du lịch văn hóa tiêu biểu 68 2.5. Nhân lực du lịch văn hóa tỉnh Lai Châu 70 2.5.1. Nhân lực du lịch thường xuyên của tỉnh Lai Châu 71 2.5.2. Nhân lực du lịch thời vụ ở Lai Châu 72 2.6. Tuyên truyền, quảng bá du lịch văn hóa tỉnh Lai Châu 72 2.6.1. Các cấp chính quyền và quản lý nhà nước 72 2.6.2. Các đơn vị kinh doanh du lịch 74 2.6.3. Cư dân bản địa 74 2.7. Tổ chức, quản lý du lịch văn hóa tỉnh Lai Châu 75 2.7.1. Cơ quan quản lý nhà nước 75 2.7.2. Chính quyền địa phương 78 2.7.3. Các doanh nghiệp du lịch 78 3 2.8. Bảo tồn văn hóa trong du lịch ở tỉnh Lai Châu 79 2.8.1. Tác động của du lịch đối với các di sản văn hóa ở lai Châu 79 2.8.2. Những hoạt động bảo tồn văn hóa trong du lịch tỉnh Lai Châu 80 2.9. Điều kiện thuận lợi v những hạn chế để phát triển du lịch văn hóa của tỉnh Lai Châu 82 2.9.1. Điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch văn hóa của tỉnh Lai Châu. 82 2.9.2. Những hạn chế của du lịch văn hóa tỉnh Lai Châu 83 Tiểu kết chƣơng 2 85 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH LAI CHÂU 86 3.1. Những căn cứ đề xuất giải pháp 86 3.1.1. Chủ trƣơng chính sách nh nƣớc 86 3.1.2. Định hƣớng, chiến lƣợc phát triển của tỉnh Lai Châu 87 3.2. Những giải pháp góp phần phát triển du lịch văn hóa tỉnh Lai Châu 95 3.2.1. Giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật tỉnh Lai Châu 95 3.2.2. Giải pháp phát triển nhân lực trong du lịch văn hóa tỉnh Lai Châu 96 3.2.3. Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch văn hóa đặc thù tỉnh Lai Châu 98 3.2.4. Xây dựng các tuyến điểm du lịch văn hóa tiêu biểu tỉnh Lai Châu 99 3.2.5. Giải pháp phát triển thị trƣờng khách du lịch văn hóa tỉnh Lai Châu . 101 3.2.6. Giải pháp tổ chức, quản lý hoạt đng du lịch văn hóa 102 3.2.7. Giải pháp xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch văn hóa tỉnh Lai Châu 104 3.2.8. Giải pháp bảo tồn di sản văn hóa v ti nguyên du lịch văn hóa tỉnh Lai Châu 106 Tiểu kết chƣơng 3 110 KẾT LUẬN 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO 113 PHỤ LỤC 116 4 DANH MỤC BẢNG BIỂU   2 - 2013  - 2013   - 2013 -2013 :      S-2013  5 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ  -  2.1:  .2:    .5:   .6:   6 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề ti     . nh   anh em  , ch      .      -          “ Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Lai Châu  -   La. -   -               Lai     .   [...]... Lai Châu phát triển 3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích nghiên cứu Luận văn góp phần phát triển du lịch văn hoá cũng như chú trọng công tác bảo tồn các di sản văn hoá phục vụ du lịch Lai Châu * Nhiệm vụ nghiên cứu - Làm rõ các vấn đề lý luận về du lịch văn hoá - Đánh giá các điều kiện phát triển du lịch văn hoá tỉnh lai Châu - Phân tích thực trạng phát triển du lịch văn hoá tỉnh lai Châu. .. Lịch sử nghiên cứu vấn đề Cho đến nay, ngoài những công trình nghiên cứu về văn hoá Lai Châu, chưa có một công trình nào nghiên cứu về du lịch Lai Châu nói chung và du lịch văn hoá Lai Châu nói riêng Điều này gây trở ngại lớn cho sự phát triển du lịch của tỉnh Vì vậy, việc lựa chọn nghiên cứu phát triển du lịch văn hoá tỉnh Lai Châu là một nhiệm vụ cấp bách và thiết thực góp phần thúc đẩy du lịch Lai. .. du lịch văn hoá tỉnh Lai Châu, luận văn đã đưa ra một số giải pháp góp phần thúc đẩy phát triển du lịch văn hoá tỉnh Lai Châu, đặc biệt là mô hình du lịch cộng đồng đang được coi là thế mạnh của các tỉnh miền núi Tây Bắc nói chung và Lai Châu nói riêng 8 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VĂN HOÁ VÀ ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HOÁ TỈNH LAI CHÂU 1.1 Cơ sở lý luận về du lịch văn hóa Du lịch được... trong hoạt động du lịch văn hóa  Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về du lịch văn hóa  Tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch văn hóa; nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ  Tổ chức điều tra, đánh giá tài nguyên du lịch văn hóa để xây dựng quy hoạch phát triển du lịch văn hóa, xác định tuyến du lịch văn hóa, điểm du lịch văn hóa  Tổ chức hợp... luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục các bảng biểu, luận văn gồm có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về du lịch văn hoá và điều kiện phát triển du lịch văn hoá của tỉnh Lai Châu Chương 2: Thực trạng hoạt động du lịch văn hoá tỉnh Lai Châu Chương 3: Một số giải pháp góp phần phát triển du lịch văn hoá tỉnh Lai Châu 7 Đóng góp của luận văn Trên cơ sở đánh giá thực trạng hoạt động du lịch. .. phát triển du lịch văn hoá tỉnh Lai Châu 4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu các lĩnh vực thuộc du lịch văn hoá như: Cơ sở vật chất kỹ thuật, sản phẩm du lịch văn hoá, thị trường khách, nguồn nhân lực, hoạt động tuyên truyền quảng bá, công tác bảo tồn… * Phạm vi nghiên cứu Không gian: Toàn bộ các hoạt động du lịch văn hoá và các tài nguyên du lịch văn. .. mỗi dân tộc 10 Du lịch văn hóa hay du lịch dựa vào văn hóa, sử dụng văn hóa như là nguồn lực, hay nói cách khác, văn hóa là nguồn tài nguyên độc đáo của du lịch, là “nguyên liệu” để hình thành nên hoạt động du lịch Trong các tài nguyên du lịch có hai loại tài nguyên thuộc về văn hóa là nhân văn và xã hội Không có tài nguyên du lịch văn hóa thì không có loại hình du lịch văn hóa Các tài nguyên này đóng... ảnh du lịch văn hoá cho khách du lịch trong và ngoài nước Mục đích của xúc tiến, quảng bá du lịch văn hoá là giới thiệu về các sản phẩm du lịch văn hoá đặc sắc để du khách có thể chiêm ngưỡng, khám phá và thích thú , đồng thời thúc đẩy hoạt động du lịch văn hoá phát triển mang lại nguồn thu cao nhất cho ngành du lịch 1.1.10 Quan niệm về bảo tồn di sản văn hóa trong du lịch Văn hóa nói chung, di sản văn. .. nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về du lịch văn hóa tại địa phương; cụ thể hóa quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển du lịch văn hóa phù hợp với thực tế tại địa phương và có biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường tại khu du lịch văn hóa, điểm du lịch văn hóa, tuyến du lịch văn hóa 15 - Đối với cơ sở, đơn vị kinh doanh du lịch: Thực hiện các hoạt động của đơn... gọi là du lịch văn hoá khi hoạt động du lịch diễn ra chủ yếu trong môi trường du lịch văn hoá hoặc hoạt động du lịch đó tập trung khai thác các tài nguyên du lịch nhân văn Theo Luật du lịch của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 01 tháng 01 năm 2006: “ du lịch văn hoá là hình thức du lịch dựa vào bản sắc văn hoá dân tộc với sự tham gia của cộng đồng nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá . lực du lịch văn hóa tỉnh Lai Châu 70 2.5.1. Nhân lực du lịch thường xuyên của tỉnh Lai Châu 71 2.5.2. Nhân lực du lịch thời vụ ở Lai Châu 72 2.6. Tuyên truyền, quảng bá du lịch văn hóa tỉnh Lai. du lịch tỉnh Lai Châu 80 2.9. Điều kiện thuận lợi v những hạn chế để phát triển du lịch văn hóa của tỉnh Lai Châu 82 2.9.1. Điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch văn hóa của tỉnh Lai Châu. . pháp phát triển nhân lực trong du lịch văn hóa tỉnh Lai Châu 96 3.2.3. Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch văn hóa đặc thù tỉnh Lai Châu 98 3.2.4. Xây dựng các tuyến điểm du lịch văn hóa tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Lai Châu, Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Lai Châu, Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Lai Châu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn