Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hòa Bình

148 460 1
  • Loading ...
1/148 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2015, 23:54

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN PHẠM THỊ HỒNG NHUNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH HÒA BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH Hà Nội, 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN PHẠM THỊ HỒNG NHUNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH HÒA BÌNH Chuyên ngành: Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN PHẠM HÙNG Hà Nội, 2014 1 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 6 1. Lý do chọn đề tài 7 2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu 8 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 10 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 10 5. Phƣơng pháp nghiên cứu 11 6. Bố cục luận văn 12 7. Đóng góp của luận văn 12 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU DU LỊCH 13 VĂN HÓA TỈNH HÒA BÌNH 13 1.1. Cơ sở lý luận về du lịch văn hóa 13 1.1.1. Du lịch văn hóa 13 1.1.2. Tài nguyên du lịch văn hóa 15 1.1.3. Điểm đến du lịch văn hóa 16 1.1.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch văn hóa 17 1.1.5. Sản phẩm du lịch văn hóa 18 1.1.6. Tổ chức, quản lý du lịch văn hóa 21 1.1.7. Bảo tồn di sản văn hóa trong du lịch 22 1.1.8. Nguồn nhân lực trong du lịch văn hóa 23 1.1.9. Xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá du lịch văn hóa 24 1.2. Điều kiện phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hòa Bình 25 1.2.1 Điều kiện chung 25 1.2.2. Điều kiện về tài nguyên 28 1.2.3 Điều kiện sẵn sàng đón tiếp 31 1.2.4 .Điều kiện môi trƣờng văn hóa 33 1.3. Những bài học kinh nghiệm trong nghiên cứu, phát triển du lịch văn hóa 33 1.3.1 Kinh nghiệm phát triển du lịch văn hóa ở Huế 33 1.3.2 Kinh nghiệm phát triển du lịch văn hóa ở Điện Biên 36 Tiểu kết chƣơng 1 41 2 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH HÒA BÌNH 42 2.1. Giới thiệu tổng quan về tỉnh Hòa Bình 42 2.1.1. Giới thiệu khái quát về Hòa Bình 42 2.1.2. Khái quát diều kiện tự nhiên 44 2.1.3. Điều kiện kinh tế xã hội 45 2.1.4. Tài nguyên du lịch văn hóa tỉnh Hòa Bình 46 2.2. Thị trƣờng du lịch văn hóa ở Hòa Bình 52 2.2.1. Mục đích tham quan và tìm hiểu của du khách 52 2.2.2. Lƣợng khách du lịch – khách du lịch văn hóa đến Hòa Bình 53 2.2.3. Đặc điểm và xu hƣớng của du khách 58 2.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật của du lịch văn hóa tỉnh Hòa Bình 59 2.3.1. Cơ sở kinh doanh lƣu trú 59 2.3.2. Cơ sở kinh doanh ăn uống 60 2.3.3. Phƣơng tiện vận chuyển khách du lịch 61 2.3.4. Các cơ sở vui chơi, giải trí 61 2.3.5. Các dịch vụ bổ sung 62 2.4. Sản phẩm du lịch văn hóa tỉnh Hòa Bình 62 2.4.1. Du lịch tham quan các di tích văn hóa lịch sử 62 2.4.2. Du lịch phong tục 65 2.4.3. Du lịch lễ hội 67 2.4.4. Du lịch làng nghề 70 2.4.5. Du lịch nghỉ dƣỡng 71 2.4.6. Du lịch ẩm thực 73 2.5. Các tuyến điểm du lịch văn hóa tiêu biểu 75 2.5.1. Các điểm du lịch văn hóa tiêu biểu 75 2.5.2. Các tuyến du lịch văn hóa tiêu biểu 76 2.6. Nhân lực du lịch văn hóa tỉnh Hòa Bình 78 2.6.1. Về số lƣợng nguồn nhân lực du lịch văn hóa tỉnh Hòa Bình 78 2.6.2. Về độ tuổi lao động trong du lịch văn hóa tỉnh Hòa Bình 79 2.6.3. Lao động phân theo ngành nghề 80 2.6.4. Lao động phân theo trình độ độ học vấn, chuyên môn đƣợc đào tạo 81 3 2.7. Tuyên truyền, quảng bá du lịch văn hóa tỉnh Hòa Bình 83 2.7.1. Các cấp chính quyền và quản lý nhà nƣớc 83 2.7.2. Các đơn vị kinh doanh du lịch 83 2.7.3. Cƣ dân bản địa 84 2.8. Tổ chức, quản lý du lịch văn hóa tỉnh Hòa Bình 84 2.8.1. Cơ quan quản lý nhà nƣớc 84 2.8.2. Chính quyền địa phƣơng 85 2.8.3. Các doanh nghiệp du lịch 86 2.9. Bảo tồn văn hóa trong du lịch ở tỉnh Hòa Bình 86 2.9.1. Tác động của du lịch đối với các di sản văn hóa 86 2.9.2. Những hoạt động bảo tồn văn hóa trong du lịch 91 2.10. Hoạt động du lịch cộng đồng tại Hòa Bình 94 2.10.1. Tình hình hoạt động chung 94 2.10.2. Nhận xét, đánh giá 96 Tiểu kết chƣơng 2 97 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH HÒA BÌNH 98 3.1. Những căn cứ đề xuất giải pháp 98 3.1.1. Chủ trƣơng chính sách nhà nƣớc 98 3.1.2. Định hƣớng, chiến lƣợc phát triển của tỉnh 98 3.1.3. Điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch văn hóa của tỉnh 99 3.1.4. Những hạn chế của du lịch văn hóa Hòa Bình 101 3.2. Những giải pháp góp phần phát triển du lịch văn hóa Hòa Bình 102 3.2.1. Giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật 102 3.2.2. Giải pháp phát triển nhân lực trong du lịch văn hóa 108 3.2.3. Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch văn hóa đặc thù 111 3.2.4. Xây dựng các tuyến điểm du lịch văn hóa tiêu biểu ở Hòa Bình 113 3.2.5. Giải pháp phát triển thị trƣờng khách du lịch văn hóa 117 3.2.6. Giải pháp tổ chức, quản lý hoạt động du lịch văn hóa 122 3.2.7. Giải pháp xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch văn hóa 124 3.2.8. Giải pháp bảo tồn di sản văn hóa và tài nguyên du lịch văn hóa 125 4 3.2.9. Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng 128 Tiểu kết chƣơng 3 131 TÀI LIỆU THAM KHẢO 135 PHỤ LỤC 138 5 CÁC CHỮ VIẾT TẮT BQL : Ban quản lý HĐND : Hội đồng nhân dân UBND : Ủy ban nhân dân UNESSCO : Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc VH,TT&DL : Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ Danh mục bảng Bảng 1: Lƣợng khách du lịch đến Hòa Bình giai đoạn 2005 - 2013 53 Bảng 2: Khách du lịch quốc tế đến Hòa Bình, giai đoạn 2005 - 2013 54 Bảng 3: Khách quốc tế đến các tỉnh thuộc vùng Tây Bắc giai đoạn 2005 - 2013 55 Bảng 4: Khách du lịch nội địa đến Hòa Bình, giai đoạn 2005 - 2013 56 Bảng 5: Khách nội địa đến các tỉnh thuộc vùng núi Tây Bắc giai đoạn 2005 - 2013 57 Bảng 6: Thị trƣờng khách du lịch quốc tế tiêu biểu đến du lịch tại tỉnh Hòa Bình 58 Bảng 7: Số lƣợng CSLT du lịch của tỉnh Hòa Bình 59 Bảng 8 : Số lƣợng, cơ cấu lao động theo giới tính trong các đơn vị kinh doanh du lịch của tỉnh Hòa Bình 78 Bảng 9: Cơ cấu lao động theo trình độ đƣợc đào tạo năm 2012 82 Bảng 10: Cơ cấu lao động theo trình độ ngoại ngữ năm 2012 82 Bảng: Tổng hợp các điểm du lịch và các loại hình du lịch đặc thù trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 115 Bảng 3.3: Chiến lƣợc sản phẩm - thị trƣờng 118 Bảng 3.4: Phân đoạn thị trƣờng khách nội địa theo các yếu tố 120 Danh mục biểu đồ Biểu đồ 2.1. Cơ cấu lao động theo độ tuổi trong các đơi vị kinh doanh du lịch 79 Biểu đồ 2.2. Cơ cấu lao động theo nghề nghiệp trong lĩnh vực du lịch năm 2012 80 Biểu đồ 2.3. Cơ cấu lao động chuyên môn nghiệp vụ trong các cơ sở lƣu trú du lịch 81 Biểu đồ 2.4. Các tuyến điểm du lịch văn hóa tiêu biểu ở Hòa Bình 114 Biểu đồ 2.5. Tuyến điển du lịch Hòa Bình 117 7 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Việt Nam với hơn 4000 năm lịch sử, là nơi sinh sống của 55 dân tộc khác nhau cùng với vị trí quan trọng trong giao lƣu kinh tế và văn hóa của thế giới trong suốt chiều dài lịch sử. Việt Nam đƣợc biết đến là một đất nƣớc có nền văn hóa phong phú, giàu bản sắc. Văn hóa là một nguồn tài nguyên quan trọng cho phát triển du lịch tại Việt Nam. Phát triển du lịch văn hóa ở Việt Nam nói chung và ở Hòa Bình nói riêng đem lại nhiều tích cực cho bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của địa phƣơng. Trong những năm gần đây, du lịch văn hóa đã và đang trở thành xu hƣớng phổ biến của nhiều quốc gia trên thế giới và khu vực, đặc biệt là với những nƣớc đang phát triển khi mà nền tảng, quy mô, nguồn lực không lớn, chƣa có đủ thế mạnh trong việc xây dựng những điểm du lịch đắt tiền, những trung tâm giải trí tầm cỡ và hiện đại. Đối với nƣớc ta, du lịch văn hóa cũng đƣợc xác định là một trong những loại hình du lịch đặc thù, có thế mạnh và tiềm năng phát triển phong phú. Nằm cách Hà Nội 76km về phía Tây Bắc, Hòa Bình thuộc khu vực chuyển tiếp giữa vùng đồng bằng sông Hồng và vùng núi phía Tây Bắc của tổ quốc nên có địa hình, cảnh quan phong phú, phù hợp để phát triển những loại hình du lịch sinh thái, khám phá và nghỉ dƣỡng. Đặc biệt, Hòa Bình là nơi lƣu trú lâu đời của đồng bào dân tộc Mƣờng, Kinh, Thái, Tày, Mông, Dao với rất nhiều nét văn hóa độc đáo. Đây là những lợi thế cạnh tranh không nhỏ, tạo sức hấp dẫn đặc biệt đối với du khách,Hòa Bình còn có nguồn tài nguyên du lịch nhân văn đa dạng. Hiện nay, loại hình du lịch văn hóa là thế mạnh của tỉnh. Theo thống kê, Hòa Bình có hơn 2000 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có gần 100 di tích đƣợc xếp hạng Di tích lịch sử và Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, gần 400 di tích cấp tỉnh. Các di tích lịch sử - văn hóa đƣợc phân bố ở khắp các huyện, thị trong tỉnh là cơ sở để tạo nên nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc hấp dẫn du khách. Tuy nhiên, thực tế phát triển cho thấy sản phẩm du lịch ở đây còn nghèo, đơn điệu, chƣa tƣơng xứng với tiềm năng, chƣa mang tính đặc trƣng của địa phƣơng, chƣa tạo đƣợc tính cạnh tranh trên thị trƣờng, vì thế chƣa thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu của du khách. Nhiều vấn đề còn bỏ ngỏ, chƣa đƣợc nghiên cứu thấu đáo, chƣa đƣợc đầu tƣ phát triển dẫn tới việc chƣa thể thu hút 8 khách du lịch trong và ngoài nƣớc đến Hòa Bình. Căn cứ vào thực trạng và tính cấp bách của vấn đề, tác giả đã lựa chọn luận văn “Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hòa Bình” nhằm tìm ra những định hƣớng và giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả khai thác sản phẩm du lịch văn hóa của tỉnh trong thời gian tới, đƣa du lịch văn hóa thành loại hình chủ đạo đem lại nhiều lợi ích về kinh tế và xã hội cho Hòa Bình. 2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu 2.1. Trên thế giới Trên thế giới đã có nhiều sản phẩm du lịch văn hóa nổi tiếng ở trên thế giới nhƣ ở Trung Quốc: Du lịch văn hóa, một hƣớng đi mới cho ngành công nghiệp du lịch của Trung Quốc, đã có chố đứng phát triển phù hợp, rộng mở trong tƣơng lai. Trên thực tế, đã có nhiều ví dụ thành công của các điểm du lịch văn hóa hấp dẫn, các làng di sản và công viên văn hóa kết hợp với các chủ đề nhƣ : Làng Văn hóa Trung Quốc dân gian diễm lệ Shengzen , Làng văn hóa các dân tộc Trung Quốc tại Hải Nam, Công viên văn hóa Hàng Châu, Công viên công nghiệp du lịch Tienlongguan hay Thiên đƣờng triều Tống tại Xiang. Ở Indonesia sản phẩm du lịch văn hóa tại Indonesia đã trở thành phần tất yếu của ngành công nghiệp du lịch quốc gia. Bản sắc văn hóa đa dạng kết hợp bởi đạo Hindu, đạo Phật , đạo Hồi và ảnh hƣởng từ thực dân Châu Âu thế kỉ trƣớc Du lịch di sản văn hóa thế giới Angkor Wat của Campuchia, theo Bộ Du lịch Campuchia, 80% khách du lịch đến nƣớc này là để thăm các di tích văn hóa nhƣ Angkor Wat 2.2. Ở Việt Nam Hiện nay các sản phẩm du lịch văn hóa của Việt Nam khá phong phú và đa dạng tuy nhiên để đƣa vào khai thác và kinh doanh du lịch đƣợc tốt hơn thì có thể kể đến một số những đơn vị đã tận dựng đƣợc thành công nhƣ: ở Quảng Nam có thánh địa Mỹ Sơn, khu Phố cổ Hội An. Ở Huế thì ngƣời dân xứ Huế luôn tự hào về những tiềm năng du lịch văn hóa của mình. Vì vậy, TP.Huế luôn xác định du lịch văn hoá là trọng tâm, Ở Hà Nội thì du lịch văn hóa đƣợc các công ty du lịch luôn [...]... luận văn - Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về du lịch văn hóa - Hệ thống hóa giá trị nguồn tài nguyên du lịch văn hóa tỉnh Hòa Bình - Nghiên cứu, khảo sát thực tế hoạt động du lịch văn hóa của tỉnh Trên cơ sở đó, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của du lịch văn hóa tỉnh Hòa Bình - Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hòa Bình 12 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU DU LỊCH VĂN HÓA... về du lịch văn hóa của Hòa Bình, trên cơ sở đó đƣa ra một số định hƣớng cơ bản phát triển du lịch văn hóa để ngành du lịch Hòa Bình khai thác các thị trƣờng du lịch truyền thống và các thị trƣờng du lịch tiềm năng 3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích của luận văn khi thực hiện là góp phần phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hòa Bình cũng nhƣ góp phần bảo tồn di sản văn hóa trong kinh doanh du lịch. .. phẩm du lịch văn hóa của tỉnh Hòa Bình - Nêu ra những đề xuất góp phần phát triển du lịch văn hóa và bảo tồn di sản văn hóa tỉnh Hòa Bình 4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu * Đối tƣợng nghiên cứu chính của luận văn là: - Các di sản văn hóa, tài nguyên văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (di tích lịch sử, công trình kiến trúc nghệ thuật, di tích cách mạng, lễ hội dân gian…) - Sở văn. .. văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Hòa Bình trong vai trò là cơ quan chủ quản để thực hiện, quản lý các hoạt động du lịch văn hóa, xúc tiến, quảng bá và phát triển loại hình du lịch văn hóa ở tỉnh - Các điều kiện thuận lợi và khó khăn trong mục đích đƣa di sản văn hóa thành một trong những nguồn tài nguyên du lịch ở Hòa Bình, phát triển du lịch văn hóa trở thành một loại hình du lịch chủ đạo của tỉnh. .. Viện Nghiên cứu phát triển du lịch - Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2014- 2020 và định hƣớng đến 2030 – Viện Nghiên cứu phát triển du lịch - Đề tài “Tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Hoà Bình trên quan điểm phát triển bền vững” – TS Phạm Lê Thảo – Trƣờng đại học sƣ phạm Hà Nội - Khai thác tiềm năng du lịch hồ Sông Đà để phát triển Kinh tế-Xã hội Tỉnh Hoà Bình – Luận văn Thạc... của tỉnh Để đạt đƣợc mục đích trên, luận văn sẽ tiến hành giải quyết các nhiệm vụ chính là: - Nghiên cứu cơ sở lý luận về du lịch văn hóa nhƣ: tài nguyên du lịch nhân văn, điểm đến du lịch văn hóa, thị trƣờng, nguồn khách… để từ đó xây dựng sản phẩm văn hóa thành sản phẩm du lịch, tổ chức thực hiện và quản lý tài nguyên du lịch văn hóa nhằm mục đích phát triển du lịch và bảo tồn văn hóa - Nghiên cứu, ... pháp luật và thông tin về du lịch văn hóa Tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực du lịch văn hóa; nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ Tổ chức điều tra, đánh giá tài nguyên du lịch văn hóa để xây dựng quy hoạch phát triển du lịch văn hóa, xác định tuyến du lịch văn hóa, điểm du lịch văn hóa Tổ chức hợp tác quốc tế, xúc tiến, quảng bá du lịch văn hóa ở trong và ngoài nƣớc Tổ... về Du lịch, Chƣơng trình xúc tiến du lịch văn hóa gắn với văn hóa của vùng, miền quê của điểm đến, tham gia Liên hoan Du lịch Làng nghề truyền thống… 1.2 Điều kiện phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hòa Bình Để phát triển du lịch nói chung và du lịch văn hóa nói riêng đòi hỏi có những điều kiện sau : 1.2.1 Điều kiện chung Đây là một số điều kiện bắt buộc phải có đối với các nơi muốn phát triển du lịch. .. nhiên, văn hóa – lịch sử hoặc kinh tế xã hội) hay một loại công trình riêng biệt phục vụ du lịch hoặc kết hợp cả hai ở quy mô nhỏ” Nhƣ vậy, có thể hiểu điểm đến du lịch văn hóa là nơi tập trung một loại tài nguyên du lịch nhân văn nào đó phục vụ du lịch, đặc biệt là du lịch văn hóa; và có nguồn thu từ du lịch Điểm đến du lịch văn hóa cũng có vòng đời nhƣ một điểm đến du lịch 16 Điểm đến của du lịch văn hóa. .. kinh doanh du lịch văn hóa của tỉnh cho phù hợp với tƣơng lai 11 6 Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn chia làm 3 chƣơng: Chƣơng 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu du lịch văn hóa tỉnh Hòa Bình Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động du lịch văn hóa tỉnh Hòa Bình Chƣơng 3: Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch văn hóa tỉnh Hòa Bình 7 Đóng . ĐỀ NGHIÊN CỨU DU LỊCH 13 VĂN HÓA TỈNH HÒA BÌNH 13 1.1. Cơ sở lý luận về du lịch văn hóa 13 1.1.1. Du lịch văn hóa 13 1.1.2. Tài nguyên du lịch văn hóa 15 1.1.3. Điểm đến du lịch văn hóa. để phát triển du lịch văn hóa của tỉnh 99 3.1.4. Những hạn chế của du lịch văn hóa Hòa Bình 101 3.2. Những giải pháp góp phần phát triển du lịch văn hóa Hòa Bình 102 3.2.1. Giải pháp phát triển. điểm du lịch văn hóa tiêu biểu 75 2.5.2. Các tuyến du lịch văn hóa tiêu biểu 76 2.6. Nhân lực du lịch văn hóa tỉnh Hòa Bình 78 2.6.1. Về số lƣợng nguồn nhân lực du lịch văn hóa tỉnh Hòa Bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hòa Bình, Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hòa Bình, Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hòa Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn