Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hà Nam

126 261 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2015, 23:53

 TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VŨ THỊ PHƢƠNG NHUNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH HÀ NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH   TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VŨ THỊ PHƢƠNG NHUNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH HÀ NAM Chuyên ngành: Du lịch  LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LƢƠNG HỒNG QUANG    1 1.  1 2.  2 3.  4 4.  4 5.      4 6.      5 7.          5  6    6  6  6  8  8  9  10  10  11  11  12 h 12 1.2.  13 1.2.1.      13  18  22  28 .    29 2.  29 2ch 29  32  34 2.2.1 V    34  37  38  39 2.2.5. ,   40  40  40 -  41  44 2.3.3. L 46  51  53  54  54  55  58 2.5.1.  58  58  58  59  60  60  69  70  71 2.10.1. ,             : 72 2.10.2.           : 72 2.10.3.         ,    73  74 .    75  75   75  75  76  78  78 3.2.2 79 3.2.3.  81 3.2.4  84 3.2.5a 86 3.2.6 91 3.2.7 92 3.2.8.  94 3.2.9.  95  99  102  107 DANH MỤC BẢNG BIỂU, BẢN ĐỒ, SƠ ĐỒ  10  25  26 - 2012 30   31 2.3 i - 2011) 31   32  36  37 2.7  38  39  55 2.10:             ,   2001-2012  71 -2020 76  77 CÁC CHỮ VIẾT TẮT DLVHTL  DLST    NGTK  UNESSCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  UBND  VH,TT&DL  1 MỞ ĐẦU 1. L do chọn đề tài                  tham gia   .                                          ,   ,      , ,   h, ,          (  ,       ,       ,             (   ,      ,       ,            gian (,  ,  ,  )  (    , ,       , )    . 2                  m ch     Nam              ng    . 2. Lịch s nghiên cƣ ́ u vấn đề      tcho         -    ,   . N             3       Du     .                               .                                                 ,                    ,   . t b Quc gia xut bn cun             v            ,                                    3, cun         c xut bn, gii thio c hc, danh thch s nh,  u bit v nh. 2004   , ,   ,    ,      ,                 g,                        ,  .  2001, trong           ,          (1999-                      2001-                                 ,     , C  Quynh s -TTg v Quy hoch tng th n du lch Vim 2020, t mt tnh trm cng bng, vi du l nhn. Trong phm vi tnh, UBND t      nh s -UBND tQuy hoch tng th n du ln [...]... trình phát triển 28 Chƣơng 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VÀ DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH HÀ NAM Để có cơ sở cho chúng ta đề ra chiến lƣợc và định hƣớng cho phát triển Du lịch văn hóa Hà Nam trong tƣơng lai Trƣớc hết chúng ta phải hiểu rõ về thực trạng của hoạt động Du lịch văn hóa của Hà Nam 2 1 Thực trạng thị trƣờng khách Du lịch 2.1.1 Lượng khách Du lịch Là một tỉnh có tiềm năng phát triển Du lịch văn hóa, ... đô ̣ng du lich văn h óa của tỉnh từ đó đánh giá ̣ điể m ma ̣nh, điể m yế u của du lich văn hóa tinh Hà Nam ̣ ̉ - Đề xuấ t mô ̣t số giải pháp góp phầ n nâ ng cao hiê ̣u quả hoa ̣t đô ̣ng du lich văn ̣ hóa tỉnh Hà Nam 5 NỘI DUNG Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VĂN HÓA VÀ ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH HÀ NAM 1.1 Tổng quan về Du lịch văn hóa 1.1.1 Khái niệm Du lịch văn hóa 1.1.2.1... văn hóa - Đánh giá điều kiện phát triển Du lịch văn hóa ở Hà Nam - Phân tích thực trạng của hoạt động Du lịch văn hóa ở Hà Nam - Đề xuất mô ̣t số giải pháp góp phầ n phát triể n du lich văn hóa của tỉnh ̣ 4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu của luận văn : các điều kiện phát triển du lịch văn hóa ; hiê ̣n tra ̣ng hoa ̣t đô ̣ng du lich văn hóa;... phát triển, các yếu tố ảnh hƣởng, tiềm năng phát triển Du lịch văn hóa của tỉnh Hà Nam, trên cơ sở đó, xây dựng giải pháp nhằm phát triển hơn nữa Du lịch văn hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa cũng nhƣ tăng cƣờng hơn nữa sức hấp dẫn thu hút của du lịch tỉnh Hà Nam 3.2 Nhiê ̣m vụ nghiên cứu - Tổng quan những vấn đề lý luận và thực tiễn về Du lịch văn. .. chất của văn hóa là sự khác biệt, tạo nên sự đa dạng văn hóa 1.1.2.3 Khái niệm Du lịch văn hóa Theo Luật Du lịch 2005 (chƣơng 1, điều 4), Du lịch văn hóa là hình thức Du lịch dựa vào bản sắc văn hóa dân tộc với sự tham gia của cộng đồng nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa địa phương".[28] Theo Trần Đức Thanh, Du lịch văn hóa là ―hoạt động Du lịch diễn ra chủ yếu trong môi trường nhân văn hoặc... du lịch văn hóa là một mục tiêu phát triển du lịch của tỉnh Tiế p tu ̣c thành quả của viê ̣c nghiên cƣ́u trên , ngƣời nghiên cƣ́u hi vo ̣ng thành công của đề tài sẽ góp phầ n nhỏ bé phát triển du lịch Hà Nam cũng nhƣ đƣa hình ảnh Hà Nam trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam 3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Phân tích, đánh giá thực trạng phát. .. Du lịch - Lập văn phòng đại diện Du lịch ở nƣớc ngoài - Các hình thức xúc tiến Du lịch khác 2 Nội dung xúc tiến Du lịch là: (chƣơng 7, điều 38) - Tuyên truyền, quảng bá về đất nƣớc, con ngƣời, văn hóa Việt Nam, về các danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, di tích cách mạng, di sản văn hóa, về các khu Du lịch, tuyến Du lịch, điểm Du lịch, đô thị Du lịch, về tiềm năng, thế mạnh về Du lịch của cả... [28] Khách Du lịch gồm khách Du lịch nội địa và khách Du lịch quốc tế: (Luật Du lịch, chƣơng 4, điều 34) - Khách Du lịch nội địa là công dân Việt Nam, ngƣời nƣớc ngoài thƣờng trú tại Việt Nam đi Du lịch trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam 9 - Khách Du lịch quốc tế là ngƣời nƣớc ngoài, ngƣời Việt Hà Nam cƣ ở nƣớc ngoài vào Việt Nam Du lịch; công dân Việt Nam, ngƣời nƣớc ngoài thƣờng trú tại Việt Nam ra nƣớc... động Du lịch đó tập trung khai thác tài nguyên Du lịch nhân văn [55] Theo Trần Thúy Anh, Du lịch văn hóa là một loại hình chủ yếu hướng vào việc quy hoạch, lập trình, thiết kế các tour lữ hành tham quan các công trình văn hóa cổ kim‖ [2] Nhƣ vậy, Du lịch văn hóa cần lƣu ý những điểm sau: - Du lịch văn hóa dựa vào bản sắc văn hóa dân tộc Nghĩa là phải chú trọng cái riêng, cái độc đáo của địa phƣơng Văn. .. cuộc sống và sự phát triển xã hội loài ngƣời Tài nguyên Du lịch là tất cả những yếu tố tự nhiên và nhân văn có sức hấp dẫn với du khách hoặc đƣợc khai thác phục vụ phát triển Du lịch ―Tài nguyên Du lịch nhân văn gồm truyền thống văn hóa, các yếu tố văn hóa, văn nghệ dân gian, di tích lịch sử, cách mạng, khảo cổ, kiến trúc, công trình lao động sáng tạo của con người và các di sản văn hóa vật thể, phi .                    . 6 NỘI DUNG Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VĂN HÓA VÀ ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH HÀ NAM 1.1 Tổng quan về Du lịch văn hóa 1.1.1. . HỘI VÀ NHÂN VĂN VŨ THỊ PHƢƠNG NHUNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH HÀ NAM Chuyên ngành: Du lịch  LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH NGƢỜI. TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VŨ THỊ PHƢƠNG NHUNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH HÀ NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH  
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hà Nam, Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hà Nam, Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hà Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn