Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH việt thắng bắc giang trên một số tỉnh vùng đồng bằng sông hồng

104 278 1
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2015, 22:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NGUYỄN VIỆT HÙNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH VIỆT THẮNG BẮC GIANG TRÊN MỘT SỐ TỈNH VÙNG ðỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mà SỐ: 60.34.05 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS ðỖ VĂN VIỆN HÀ NỘI, 2013 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ii LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong trong luận văn là trung thực và chưa từng ñược ai công bố trong bất kì công trình nào khác. Tôi xin cam ñoan rằng các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñã ñược chỉ rõ nguồn gốc. Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2013 Tác giả luận văn Nguyễn Việt Hùng Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập, nghiên cứu và viết luận văn thạc sĩ, tôi ñã nhận ñược sự giúp ñỡ nhiệt tình của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước hết cho phép tôi cảm ơn ñến các thầy, cô giảng viên Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội nói chung, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh nói riêng ñã giảng dạy và giúp ñỡ tôi trong suốt khoá học thạc sĩ này. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc ñến giáo viên hướng dẫn - PGS.TS ðỗ Văn Viện cùng các thầy, cô trong bộ môn Quản trị kinh doanh của nhà trường ñã tận tình ñóng góp ý kiến quý báu ñể tôi hoàn thành luận văn thạc sĩ. Tôi xin chân thành cảm ơn Công ty TNHH Việt Thắng, cơ quan công tác, các ñơn vị và cá nhân khác ñã quan tâm, tạo ñiều kiện giúp ñỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu ñề tài. Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2013 Tác giả luận văn Nguyễn Việt Hùng Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iv MỤC LỤC Lời cam ñoan ii Lời cảm ơn iii Mục lục iv Danh mục các từ viết tắt vi Danh mục các bảng vii Danh mục các ñồ thị, sơ ñồ ix 1. MỞ ðẦU 1 1.1. Tính cấp thiết của ñề tài 1 1.2. Mục tiêu của ñề tài nghiên cứu 2 1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 2 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 3 2.1. Cơ sở lý luận 3 2.1.1. Khái niệm cơ bản 3 2.1.2. Căn cứ ñánh giá và yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 11 2.1.3. Các công cụ sử dụng ñể nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 17 2.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng ñến năng lực cạnh tranh doanh nghiệp 21 2.2. Cơ sở thực tiễn 26 2.5.1. Tình hình sản xuất và kinh doanh thuốc BVTV ở Việt Nam 26 2.5.2. ðặc ñiểm thị trường thuốc BVTV của các nước trên thế giới 27 2.5.3. ðặc ñiểm thị trường thuốc BVTV ở Việt Nam 28 3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 3.1. ðặc ñiểm của Công ty TNHH Việt Thắng 31 3.2. Phương pháp nghiên cứu 35 3.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 35 3.2.2. Phương pháp xử lý phân tích số liệu 36 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế v 3.3. Hệ thống chỉ tiêu sử dụng trong nghiên cứu 37 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 39 4.1. Thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Việt Thắng 39 4.1.1. Các ñối thủ cạnh tranh của công ty 39 4.1.2. Năng lực cạnh tranh về tài chính, công nghệ và nguồn nhân lực 40 4.1.3. Năng lực cạnh tranh sản phẩm của công ty 51 4.1.4. Tình hình thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty 61 4.1.5. Các hoạt ñộng hỗ trợ bán hàng của công ty 70 4.2. ðánh giá năng lực cạnh tranh và các yếu tố ảnh hưởng ñến năng lực cạnh tranh của công ty 72 4.2.1. Ma trận các yếu tố bên ngoài (EFE) 73 4.2.2. Ma trận các yếu tố bên trong (IFE) … ……… …………… 76 4.3. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Việt Thắng 79 4.3.1. Quan ñiểm …… ………… … ………… …. 79 4.3.2. Mục tiêu của công ty 80 4.3.3. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Việt Thắng 81 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ………… …………… ………… … 86 5.1. Kết luận ……… … …………….………… …… ……… 86 5.2. Kiến nghị ……………… …… ………… ………………… …. 87 Tài liệu tham khảo 89 Phụ lục 91 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BVTV Bảo vệ thực vật CN Công nghiệp CSH Chủ sở hữu Lð Lao ñộng LN Lợi nhuận SP Sản phẩm TC - KT Tài chính - Kế toán TC - HC Tổ chức - Hành chính TNHH Trách nhiệm hữu hạn TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh TS Tài sản TSCð Tài sản cố ñịnh TSLð Tài sản lưu ñộng VSMT Vệ sinh môi trường Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế vii DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 4.1 Tình hình tài chính các công ty trong ngành năm 2011 40 4.2 Tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty 42 4.3 Một số chỉ tiêu tài chính của công ty 42 4.4 Tình hình nguồn lao ñộng của công ty 44 4.5 Tình hình thu mua nguyên liệu sản xuất thuốc BVTV của các công ty năm 2012 49 4.6 Giá một số nguyên liệu chính dùng chế biến thuốc 50 4.7 Danh mục một số sản phẩm của công ty 52 4.8 ðánh giá của khách hàng về sản phẩm của Công ty TNHH Việt Thắng 55 4.9 ðánh giá của khách hàng về chất lượng sản phẩm của công ty và ñối thủ cạnh tranh 57 4.10 ðánh giá của khách hàng về giá cả một số sản phẩm của công ty 58 4.11 Giá bán một số thuốc BVTV của công ty và ñối thủ cạnh tranh 59 4.12 Kết quả sản xuất kinh doanh thuốc BVTV chủ yếu của công ty và ñối thủ cạnh tranh 60 4.13 Tình hình tiêu thụ theo khu vực thị trường của công ty 62 4.14 Số ñại lý và thương hiệu của các công ty năm 2012 64 4.15 Số ñại lý của Công ty TNHH Việt Thắng 65 4.16 Mức cạnh tranh của Việt Thắng và các ñại lý tại các vùng thị trường năm 2012 65 4.17 Sản lượng tiêu thụ tại ñại lý ở tỉnh Bắc Giang 66 4.18 Sản lượng tiêu thụ và thị phần thuốc BVTV của công ty trên thị trường Bắc Giang 67 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế viii 4.19 Chi phí quảng cáo của công ty 70 4.20 Tỷ lệ chiết khấu cho ñại lý cấp I của công ty năm 2012 71 4.21 Chế ñộ khuyến mại các công ty áp dụng năm 2012 72 4.22 Ma trận các yếu tố bên ngoài (EFE) 75 4.23 Ma trận các yếu tố bên trong (IFE) 78 4.24 Tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng ñến năng lực cạnh tranh của công ty và ñối thủ cạnh tranh 79 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ix DANH MỤC CÁC ðỒ THỊ, SƠ ðỒ Số hiệu hình vẽ Tên ñồ thị, sơ ñồ Trang Sơ ñồ 2.1 Yếu tố quyết ñịnh mức ñộ cạnh tranh trên thị trường cho một số ngành 4 Sơ ñồ 2.2 Môi trường cạnh tranh của các doanh nghiệp 5 Sơ ñồ 2.3 Mô hình nguyên lý bộ ba cạnh tranh 6 Sơ ñồ 2.4 Các yếu tố thể hiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 10 Sơ ñồ 3.1 Bộ máy tổ chức Công ty TNHH Việt Thắng 32 Sơ ñồ 4.1 Quy trình sản xuất thuốc BVTV dạng bột 48 Sơ ñồ 4.2 Quy trình sản xuất thuốc BVTV dạng nước 48 Hình 4.1 Cơ cấu chủng loại thuốc BVTV của công ty và một số ñối thủ cạnh tranh 53 Hình 4.2 Tình hình tiêu thụ sản lượng theo khu vực 63 Sơ ñồ 4.3 Hệ thống kênh phân phối của Công ty Việt Thắng 68 Sơ ñồ 4.4 Hệ thống kênh phân phối của Công ty An Giang 68 Sơ ñồ 4.5 Hệ thống kênh phân phối của Công ty HAI 69 Hình 4.3 Mô hình thể hiện ma trận các yếu tố bên ngoài của các công ty 74 Hình 4.4 Mô hình thể hiện ma trận các yếu tố bên trong của các công ty 77 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế 1 1. MỞ ðẦU 1.1. Tính cấp thiết của ñề tài Cạnh tranh là một trong những ñặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường. Vì vậy, nền kinh tế thị trường khi vận hành cũng phải theo những quy luật cạnh tranh. Các doanh nghiệp phải cạnh tranh với nhau, phải không ngừng tiến bộ ñể ñạt ñược ưu thế tương ñối so với ñối thủ cạnh tranh của mình. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải chứng tỏ ñược năng lực cạnh tranh của mình trước các ñối thủ cạnh tranh khác. ðể có ñược năng lực cạnh tranh thì doanh nghiệp phải xây dựng cho mình những lợi thế cạnh tranh lâu dài so với các ñối thủ cạnh tranh dựa trên các nguồn lực về: Tài chính, công nghệ, nhân lực, quản lý Thực tế các năm qua cho thấy, không ít các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, ñi ñến phá sản trong khi các doanh nghiệp khác không ngừng phát triển. Lý do ñơn giản là vì các doanh nghiệp này ñã xác ñịnh ñược nhu cầu của xã hội biết sản xuất kinh doanh cái gì? Và kinh doanh phục vụ ai? Chính vì thế, doanh nghiệp sẽ bán ñược nhiều thành phẩm hàng hóa với doanh số bù ñắp ñược các khoản chi phí bỏ ra và có lãi, từ ñó có thể tồn tại ñứng vững trên thị trường và chiến thắng trong cạnh tranh. Công ty TNHH Việt Thắng (Vithaco) là một công ty chuyên sản xuất và kinh doanh thuốc BVTV (BVTV) phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Là một ñơn vị kinh doanh thuốc BVTV từ những năm 1985, ñến năm 1994 thì chuyển sang thành lập công ty. Sản phẩm của công ty chuyên cung cấp cho các nông, lâm trường, các trang trại và phục vụ cho ñông ñảo bà con nông dân ở tất cả các vùng miền trong cả nước. Sản phẩm thuốc BVTV do công ty sản xuất và cung ứng bao gồm: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ, thuốc kích thích sinh trưởng, thuốc sinh học - Là những loại thuốc mà nhà nước cho phép sử dụng, có ñăng ký nhãn hiệu. Những sản phẩm thuốc BVTV của công ty mang thương hiệu Vithaco là những sản phẩm có chất lượng cao và uy tín phục vụ tận tay người tiêu dùng. Sản phẩm mang thương hiệu Vithaco ñã [...]... khác, công ty luôn ph i ch u s c c nh tranh l n t các doanh nghi p trong nư c khác Do ñó, ñ t n t i và phát tri n trong ñi u ki n như v y Công ty TNHH Vi t Th ng c n ph i có gi i pháp ñ nâng cao ch t lư ng, h giá thành s n ph m ð t ñó nâng cao c nh tranh trong th trư ng thu c BVTV trong nư c Chính vì v y, chúng tôi ch n ñ tài: Nâng cao năng l c c nh tranh c a Công ty TNHH Vi t Th ng B c Giang trên. .. năng l c c nh tranh c a Công ty TNHH Vi t Th ng trong nh ng năm v a qua + ð xu t gi i pháp nh m nâng cao năng l c c nh tranh c a Công ty TNHH Vi t Th ng trong nh ng năm t i 1.3 ð i tư ng và ph m vi nghiên c u - ð i tư ng nghiên c u: Năng l c c nh tranh c a Công ty TNHH Vi t Th ng - Ph m vi nghiên c u + Ph m vi v không gian: ð tài ti n hành nghiên c u t i Công ty TNHH Vi t Th ng, t nh B c Giang + Ph m... s t nh vùng ñ ng b ng sông H ng 1.2 M c tiêu c a ñ tài nghiên c u - M c tiêu chung: Nghiên c u năng l c c nh tranh c a Công ty TNHH Vi t Th ng B c Giang nh ng năm g n ñây, ñ xu t gi i pháp nh m nâng cao năng l c c nh tranh c a công ty trong nh ng năm t i - M c tiêu c th + H th ng hoá nh ng cơ s lý lu n chung v c nh tranh, năng l c c nh tranh c a doanh nghi p + Phân tích, ñánh giá th c tr ng năng l... và có năng su t cao Ngoài ra, doanh nghi p c n có năng l c tài chính ñ có th c nh tranh v i các doanh nghi p khác, bên c nh ñó doanh nghi p c n có quan h t t v i các ñ i tác, v i các cơ quan ch c năng ñ không ng ng nâng cao s c m nh v kinh t mà còn năng cao ñư c uy tín và v th c a mình trên th trư ng Môi trư ng kinh doanh cũng nh hư ng l n ñ n năng l c c nh tranh c a doanh nghi p Năng l c c nh tranh. .. tinh s o c a s n ph m, nh hư ng ñ n năng su t và chi phí c a doanh nghi p ðây là m t y u t tác ñ ng tr c ti p ñ n năng l c c nh tranh c a doanh nghi p ð nâng cao năng l c c nh tranh, doanh nghi p c n chú tr ng ñ m b o ch t lư ng và s lư ng lao ñ ng, nâng cao tay ngh c a ngư i lao ñ ng, nâng cao tay ngh ngư i lao ñ ng Doanh nghi p c n chú tr ng công tác ñào t o, nâng cao tay ngh dư i nhi u hình th c ñ... nh tranh trên th trư ng Công ngh cũng tác ñ ng t i t ch c s n xu t c a doanh nghi p, nâng cao trình ñ cơ khí hoá, t ñ ng hoá c a doanh nghi p ð có công ngh phù h p, doanh nghi p c n có thông tin v công ngh , chuy n giao công ngh , tăng cư ng nghiên c u c i ti n công ngh , h p lý hoá s n xu t, tăng cư ng ng d ng công ngh thông tin, ñ u tư ñ i m i công ngh ð ng th i doanh nghi p c n ñào t o nâng cao. .. khách hàng c a ñ i th c nh tranh Năng l c c nh tranh c a doanh nghi p ñư c ph n ánh không ch b ng năng l c c nh tranh c a các s n ph m, d ch v mà còn b ng năng l c tài chính, năng l c qu n lý, v th c a doanh nghi p ñó trên th trư ng và uy tín c a chính doanh nghi p ñó Nhưng năng l c c nh tranh c a s n ph m, d ch v ph n ánh t p trung h i t các y u t khác quy t ñ nh năng l c c nh tranh c a doanh nghi p ð... 2.1.1.3 Năng l c c nh tranh Có r t nhi u quan ñi m khác nhau v năng l c c nh tranh (hay còn g i là s c c nh tranh, kh năng c nh tranh) c a doanh nghi p Khái ni m v năng l c c nh tranh ñ u tiên ñư c xu t hi n M vào ñ u nh ng năm 1980 c a Aldington Report: “Doanh nghi p có kh năng c nh tranh là doanh nghi p có th s n xu t s n ph m và d ch v v i ch t lư ng vư t tr i và giá c th p hơn các ñ i th c nh tranh. .. ño b ng kh năng duy trì và m r ng th ph n, thu l i nhu n c a doanh nghi p trong môi trư ng c nh tranh trong nư c và ngoài nư c Năng l c c nh tranh c a doanh nghi p d a trên cơ s chi phí th p, s n ph m t t, công ngh cao ho c t h p các y u t này Năng l c c nh tranh c a doanh nghi p ñư c xác ñ nh trên các nhóm y u t ch y u ñư c bi u th qua sơ ñ 2.4: Uy tín, thương hi u s n ph m Ch t lư ng, kh năng cung... s n ph m Ch t lư ng, kh năng cung ng các ñ u vào Năng l c c nh tranh c a doanh nghi p Nhu c u c a khách hàng ñ i v i s n ph m Công ngh và d ch v tr giúp Sơ ñ 2.4: Các y u t th hi n năng l c c nh tranh c a doanh nghi p Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t 10 Nâng cao năng l c c nh tranh là ñánh giá th c t năng l c c nh tranh c a doanh nghi p, s n ph m d ch v ñó thông . TNHH Việt Thắng Bắc Giang trên một số tỉnh vùng ñồng bằng sông Hồng. 1.2. Mục tiêu của ñề tài nghiên cứu - Mục tiêu chung: Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Việt Thắng Bắc Giang. trạng năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Việt Thắng 39 4.1.1. Các ñối thủ cạnh tranh của công ty 39 4.1.2. Năng lực cạnh tranh về tài chính, công nghệ và nguồn nhân lực 40 4.1.3. Năng lực cạnh. VIỆT HÙNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH VIỆT THẮNG BẮC GIANG TRÊN MỘT SỐ TỈNH VÙNG ðỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mà SỐ:
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH việt thắng bắc giang trên một số tỉnh vùng đồng bằng sông hồng, Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH việt thắng bắc giang trên một số tỉnh vùng đồng bằng sông hồng, Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH việt thắng bắc giang trên một số tỉnh vùng đồng bằng sông hồng, Cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp, Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu, Kết quả nghiên cứu và thảo luận, Kết luận và kiến nghị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay