Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế chăn nuôi gà đồi ở huyện yên thế tỉnh bắc giang

138 347 2
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2015, 21:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NGUYỄN VĂN THANH GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ CHĂN NUÔI GÀ ðỒI Ở HUYỆN YÊN THẾ, TÌNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI – 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NGUYỄN VĂN THANH GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ CHĂN NUÔI GÀ ðỒI Ở HUYỆN YÊN THẾ, TÌNH BẮC GIANG CHUYÊN NGÀNH : KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Mà SỐ : 60.62.01.15 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS. ðỖ KIM CHUNG HÀ NỘI – 2013 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ii LỜI CẢM ƠN ðể hoàn thành luận văn thạc sĩ kinh tế của mình, ngoài sự nỗ lực cố gắng của bản thân, tôi ñã nhận ñược sự giúp ñỡ tận tình của nhiều tập thể và cá nhân. Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới sự giúp ñỡ, chỉ bảo tận tình của các thầy, cô giáo khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và chính sách - Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội; ñặc biệt là sự quan tâm, chỉ dẫn tận tình của thầy giáo GS.TS ðỗ Kim Chung ñã trực tiếp hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn. Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Huyện ủy, Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các cơ quan, phòng ban ñơn vị của huyện, Ủy ban nhân dân, cán bộ chuyên môn, các hộ chăn nuôi gà các xã, thị trấn của huyện Yên Thế, ñã tạo ñiều kiện giúp ñỡ tôi trong quá trình nghiên cứu và thu thập tài liệu phục vụ cho luận văn. Qua ñây tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn ñối với gia ñình và bạn bè ñã giúp ñỡ, ñộng viên tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Tôi xin gửi lời chúc sức khoẻ và chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Nguyễn Văn Thanh Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iii LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan rằng: Số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là hoàn toàn trung thực và chưa từng ñược sử dụng hoặc công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn này ñã ñược cám ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñược ghi rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn Nguyễn Văn Thanh Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iv MỤC LỤC Lời cảm ơn ii Lời cam ñoan iii Mục lục iv Danh mục từ viết tắt vii Danh mục bảng viii PHẦN I MỞ ðẦU 1 1.1 Sự cần thiết của ñề tài nghiên cứu 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 3 1.2.1 Mục tiêu chung 3 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 3 1.3 ðối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 3 1.3.1 ðối tượng nghiên cứu 3 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 4 1.3.3 Câu hỏi nghiên cứu 4 PHẦN II MỘT SỐ VẤN ðỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG CHĂN NUÔI GÀ ðỒI 5 2.1 Cơ sở lý luận về nâng cao hiệu quả kinh tế và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế chăn nuôi gà ñồi 5 2.1.1 Một số lý luận về hiệu quả kinh tế, nâng cao hiệu quả kinh tế 5 2.1.2 ðặc ñiểm của việc nâng cao hiệu quả chăn nuôi gà ñồi 11 2.1.3 Vai trò của việc nâng cao hiệu quả kinh tế chăn nuôi gà ñồi 14 2.1.4 Nội dung nghiên cứu về giải pháp nâng cao HQKT chăn nuôi gà ñồi 15 2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng ñến giải pháp nâng cao HQKT chăn nuôi gà ñồi 19 2.2 Cơ sở thực tiễn về giải pháp nâng cao HQKT chăn nuôi gà ñồi 21 2.2.1 Tình hình chăn nuôi gà và kinh nghiệm của các nước trên thế giới 21 2.2.2 Thực tiễn chăn nuôi gà ở Việt Nam 26 2.2.3 Kinh nghiệm cho chăn nuôi gà ñồi ở Yên Thế 28 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế v PHẦN III ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 30 3.1.1 ðặc ñiểm tự nhiên 30 3.1.2 ðiều kiện kinh tế - xã hội 31 3.2 Phương pháp nghiên cứu 41 3.2.1 Phương pháp chọn ñiểm nghiên cứu và mẫu nghiên cứu 41 3.2.2 Phương pháp thu thập dữ liệu 42 3.2.3 Phương pháp phân tích 45 3.2.4 Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu 46 3.2.5 Phương pháp xử lý số liệu 48 PHẦN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 49 4.1 Thực trạng chăn nuôi gà ñồi ở huyện Yên Thế 49 4.1.1 Thực trạng giải pháp nâng cao HQKT chăn nuôi gà ñồi ở Yên Thế 49 4.1.2 Kết quả chăn nuôi gà ñồi của huyện Yên Thế 70 4.1.3 Hiệu quả kinh tế chăn nuôi gà ñồi 82 4.1.4 Những yếu tố ảnh hưởng ñến hiệu quả kinh tế chăn nuôi gà 83 4.1.5 ðánh giá tình hình thực hiện các giải pháp nâng cao HQKT chăn nuôi gà ñồi 90 4.2 Giải pháp nâng cao HQKT chăn nuôi gà ñồi ở huyện Yên Thế 93 4.2.1 ðổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch phát triển chăn nuôi gà ñồi ở huyện Yên Thế 93 4.2.2 Tăng cường thu hút ñầu tư xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng ñáp ứng yêu cầu và thúc ñẩy chăn nuôi gà ñồi 95 4.2.3 ðẩy mạnh tập huấn chuyển giao và ứng dụng công nghệ 96 4.2.4 ðẩy mạnh công tác thú y và quản lý dịch bệnh 97 4.2.5 Tăng cường củng cố các mối liên kết trong chăn nuôi gà ñồi 98 4.2.6 Tăng cường quản lý và phát triển thương hiệu “Gà ñồi Yên Thế” 100 4.2.7 Nâng cao năng lực và phát huy nguồn lực của hộ chăn nuôi 101 4.2.8 Mở rộng, phát triển hình thức tổ chức chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại 101 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế vi 4.2.9 Nâng cao chất lượng hoạt ñộng tín dụng 101 4.2.10 Cơ chế chính sách hỗ trợ hợp lý 102 4.2.11 Tăng cường công tác quản lý thị trường 102 PHẦN V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 106 5.1 Kết luận 106 5.2 Kiến nghị 108 TÀI LIỆU THAM KHẢO 110 PHỤ LỤC 113 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BVTV Bảo vệ thực vật CN – TTCN – XD Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng CSXH Chính sách xã hội CNH – HðH Công nghiệp hóa – Hiện ñại hóa HðND – UBND Hội ñồng nhân dân – Uỷ ban nhân dân HQKT Hiệu quả kinh tế KHKT Khoa học kĩ thuật KHCN Khoa học công nghệ HTXDVNN Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp KN-KL Khuyến nông – khuyến lâm NN&PTNT Nông nghiệp và phát triển nông thôn NNTS Nuôi trồng thủy sản PTNT Phát triển nông thôn THCS Trung học cơ sở THPT Trung học phổ thông TMDV Thương mại dịch vụ TTCN Tiểu thủ công nghiệp Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế viii DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 2.1 Các nước có số lượng gà nhiều nhất trên thế giới 22 3.1 Tình hình sử dụng ñất ñai của huyện Yên Thế qua 3 năm 2010 – 2012 33 3.2 Tình hình dân số và lao ñộng của huyện Yên Thế qua 3 năm 2010 – 2012 35 3.3 Kết quả giá trị và cơ cấu giá trị sản xuất của huyện Yên Thế qua 3 năm 2010 - 2012 40 3.4 Thu thập thông tin sẵn có liên quan ñến ñề tài 43 3.5 Loại mẫu ñiều tra 44 3.6 Bảng hướng dẫn tính thu nhập cho chăn nuôi gà ñồi 48 4.1 Diện tích ñất cho chăn nuôi gà ñồi của huyện Yên Thế qua 3 năm 2010 – 2012 50 4.2 Tình hình quy hoạch chăn nuôi gà ñồi của các hộ ñiều tra 51 4.3 Tình hình ñầu tư cơ sở hạ tầng cho phát triển chăn nuôi gà ñồi của huyện Yên Thế 53 4.4 Tỷ lệ số hộ ñiều tra theo loại cơ sở hạ tầng ñã ñầu tư 54 4.5 Tình hình tập huấn chuyển giao khoa học kĩ thuật cho người chăn nuôi gà ở huyện Yên Thế 57 4.6 Tỷ lệ hộ ñiều tra theo một số chỉ tiêu kỹ thuật chăn nuôi gà ñồi 58 4.7 Tỷ lệ hộ ñiều tra theo chủ ñề tham gia tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật 59 4.8 Tình hình triển khai hoạt ñộng thú y trong chăn nuôi gà ñồi ở huyện Yên Thế 60 4.9 Tình hình triển khai tiêm phòng vacxin cho gà ñồi ở các xã ñiều tra 61 4.10 Tỷ lệ hộ theo phương án phòng dịch bệnh cho gà ñồi 62 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ix 4.11 Tỷ lệ hộ ñiều tra theo nguồn cung cấp dịch vụ thú y trong chăn nuôi gà ñồi 63 4.12 Tình hình xây dựng thương hiệu “Gà ñồi Yên Thế” 65 4.13 Số thương nhân ñược ñiều tra theo thị trường tiêu thụ 65 4.14 Tình hình liên kết trong quá trình chăn nuôi gà ñồi ở huyện Yên Thế 66 4.15 Tỷ lệ hộ ñiều tra theo mối liên kết với các tổ chức trong chăn nuôi gà ñồi 67 4.16 Tỷ lệ hộ ñiều tra theo nguồn mua giống gà thường xuyên 4.17 Tỷ lệ số hộ ñiều tra theo nguồn mua thức ăn cho gà thường xuyên 68 4.18 Tỷ lệ số lượt vay vốn của các hộ ñiều tra theo nguồn vay vốn chăn nuôi gà ñồi 69 4.19 Tỷ lệ số lượt hộ ñiều tra theo hình thức tiêu thụ sản phẩm 70 4.20 Tỷ lệ số lượt hộ ñiều tra theo hình thức thanh toán trong tiêu thụ gà ñồi 70 4.21 Tình hình chăn nuôi gà ñồi của huyện Yên Thế qua 3 năm 2010 – 2012 74 4.22 Số lượng gà theo giống chủ yếu của huyện Yên Thế và một số chỉ tiêu qua 3 năm 2010 – 2012 75 4.23 Kết quả sản xuất nông nghiệp của huyện Yên Thế giai ñoạn 2010 - 2012 76 4.24 Một số thông tin của các hộ chăn nuôi gà ñồi ñược ñiều tra 77 4.25 Chi phí chăn nuôi gà ñồi trong một năm của các nhóm hộ 80 4.26 Kết quả chăn nuôi gà ñồi trong một năm của các hộ ñiều tra 81 4.27 Một số chỉ tiêu hiệu quả của chăn nuôi gà ñồi trong 1 năm 82 4.28 Thông tin chung về chủ hộ ñược ñiều tra 84 4.29 Tình hình lao ñộng của các hộ ñược ñiều tra 86 4.30 Tình hình sử dụng ñất ñai của các hộ ñiều tra 86 4.31 Các tổ chức tín dụng ở huyện Yên Thế 88 [...]... ngành và ngư i chăn nuôi gà Yên Th ðâu là cơ s lý lu n và th c ti n v nâng cao hi u qu kinh t chăn nuôi gà ñ i? Th c tr ng gi i pháp nâng cao hi u qu kinh t chăn nuôi gà ñ i Yên Th như th nào? Gi i pháp nào ñ nâng cao hi u qu kinh t chăn nuôi gà ñ i Yên Th ? Vi c nghiên c u, phân tích, ñánh giá th c tr ng, ch rõ nh ng y u t tác ñ ng, nh hư ng, ñ ng th i ñ xu t ñư c các gi i pháp nâng cao hi u qu kinh. .. c Giang ra sao? - Y u t nào nh hư ng t i vi c th c hi n gi i pháp nâng cao hi u qu kinh t chăn nuôi gà ñ i Yên Th ? - Gi i pháp nào ñ nâng cao hi u qu kinh t chăn nuôi gà ñ i Yên Th trong th i gian t i? Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t 4 PH N II M T S V N ð LÝ LU N VÀ TH C TI N V NÂNG CAO HI U QU KINH T TRONG CHĂN NUÔI GÀ ð I 2.1 Cơ s lý lu n v nâng cao hi u qu kinh. .. nuôi gà ñ i huy n Yên Th , t nh B c Giang 1.2.2 M c tiêu c th Góp ph n h th ng hóa m t s v n ñ lý lu n và th c ti n v gi i pháp nâng cao hi u qu kinh t trong chăn nuôi gà ñ i Phân tích, ñánh giá th c tr ng, ch ra nh ng y u t qu kinh t chăn nuôi gà ñ i nh hư ng t i hi u huy n Yên Th , t nh B c Giang ð xu t m t s gi i pháp ch y u nh m nâng cao hi u qu kinh t chăn nuôi gà ñ i huy n Yên Th , t nh B c Giang. .. t chăn nuôi gà ñ i Yên Th là r t c n thi t và h t s c c p bách Chính vì v y, tôi l a ch n và th c hi n ñ tài: “Gi i pháp nâng cao hi u qu kinh t chăn nuôi gà ñ i huy n Yên Th , t nh B c Giang 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.2.1 M c tiêu chung Trên cơ s ñánh giá th c tr ng gi i pháp phát tri n chăn nuôi gà ñ i huy n Yên Th trong th i gian qua, ñ xu t m t s gi i pháp ch y u nh m nâng cao hi u qu kinh t chăn. .. ng th c hi n các gi i pháp nâng cao hi u qu kinh t chăn nuôi gà ñ i và các yêu t các gi i pháp nâng cao hi u qu kinh t chăn nuôi gà ñ i Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t nh hư ng ñ n huy n Yên Th 3 1.3.2 Ph m vi nghiên c u a Ph m vi n i dung ð tài t p trung nghiên c u nh ng v n ñ lý lu n và th c ti n v th c hi n gi i pháp nâng cao HQKT chăn nuôi gà ñ i trên ñ a bàn... th c hi n gi i pháp nâng cao HQKT chăn nuôi gà ñ i Yên Th 2.2 Cơ s th c ti n v gi i pháp nâng cao HQKT chăn nuôi gà ñ i 2.2.1 Tình hình chăn nuôi gà và kinh nghi m c a các nư c trên th gi i Lương th c, th c ph m và v sinh an toàn th c ph m là v n ñ s ng còn c a nhân lo i Ngành chăn nuôi gà không ch có vai trò cung c p th t, Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t 21 tr ng... ñư c các ngu n l c, gi m thi u ô nhi m môi trư ng…là hư ng ñi t t y u c a ngành chăn nuôi nói chung, ñư c nhi u ñ a phương và h chăn nuôi gà hi n nay nói riêng ñang l a ch n 2.1.4 N i dung nghiên c u v gi i pháp nâng cao HQKT chăn nuôi gà ñ i 2.1.4.1 Tình hình th c hi n các gi i pháp nâng cao HQKT chăn nuôi gà ñ i Ngh chăn nuôi gà t lâu ñã ñư c g n li n v i cu c s ng c a bà con nông dân và cũng không... chuy n t chăn nuôi truy n th ng sang chăn nuôi bán công nghi p Chăn nuôi gà ñ i khác v i chăn nuôi gà nh t chu ng gà ñ i ñư c chăn th ch : chăn nuôi môi trư ng t nhiên trên di n tích l n, ñư c che ch n b i tán cây, ñư c chăn th theo qui trình k thu t và chăm sóc thú y ñ y ñ ch t ch Còn gà nh t chu ng, nuôi công nghi p cũng ñư c chăn th và chăm sóc thú y theo qui trình k thu t nhưng là ñư c chăn nuôi trong... trung vào các gi i pháp nâng cao hi u qu kinh t trong chăn nuôi gà th t, gà thương ph m), v qui mô, phương th c, k thu t, cách th c t ch c chăn nuôi c a các h chăn nuôi; công tác qu n lý, ch ñ o, xây d ng và ban hành cơ ch h tr , … trong chăn nuôi gà ñ i c a các c p, các ngành huy n Yên Th , t nh B c Giang b Ph m vi không gian ð tài nghiên c u trên ñ a bàn huy n Yên Th , t nh B c Giang T p trung nghiên... lý b t n, nh hư ng tiêu c c cho ngư i chăn nuôi nói chung, cho h chăn nuôi gà ñ i Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t Yên Th nói riêng 2 Cho ñ n nay chưa có nhi u nghiên c u kinh t - xã h i, nh t là các nghiên c u v gi i pháp ñ nâng cao hi u qu kinh t chăn nuôi gà ñ i V n ñ ñ t ra là làm th nào ñ nâng cao hi u qu kinh t , nâng cao thu nh p cho ngư i nông dân luôn là . ngành và người chăn nuôi gà ở Yên Thế. ðâu là cơ sở lý luận và thực tiễn về nâng cao hiệu quả kinh tế chăn nuôi gà ñồi? Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế chăn nuôi gà ñồi ở Yên. VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG CHĂN NUÔI GÀ ðỒI 5 2.1 Cơ sở lý luận về nâng cao hiệu quả kinh tế và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế chăn nuôi gà ñồi 5 2.1.1 Một số lý luận về hiệu quả. VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG CHĂN NUÔI GÀ ðỒI 2.1 Cơ sở lý luận về nâng cao hiệu quả kinh tế và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế chăn nuôi gà ñồi 2.1.1 Một số lý luận về hiệu quả
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế chăn nuôi gà đồi ở huyện yên thế tỉnh bắc giang, Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế chăn nuôi gà đồi ở huyện yên thế tỉnh bắc giang, Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế chăn nuôi gà đồi ở huyện yên thế tỉnh bắc giang, Phần I. Mở đầu, Phần II. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi gà đồi, Phần III. Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu, Phần IV. Kết quả nghiên cứu và thảo luận, Phần V. Kết luận và kiến nghị, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay