Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn tỉnh đắk nông

124 284 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2015, 21:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI  NGUYỄN VĂN HỢP ðÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ðỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ðẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC TRÊN ðỊA BÀN TỈNH ðĂK NÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: QUẢN LÝ ðẤT ðAI Mã số: 60.85.01.03 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN KHẮC THỜI HÀ NỘI - 2013 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… i LỜI CAM ðOAN - Tôi xin cam ñoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa ñược sử dụng ñể bảo vệ một học vị nào. - Tôi xin cam ñoan rằng, mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn ñã ñược cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñược chỉ rõ nguồn gốc. Hà Nội, ngày tháng năm 2013 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Hợp Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… ii LỜI CẢM ƠN ðể hoàn thành luận văn này ngoài sự nỗ lực của bản thân tôi ñã nhận ñược sự giúp ñỡ nhiệt tình của cơ quan, các thầy cô, bạn bè ñồng nghiệp và gia ñình. Trước tiên tôi xin bầy tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS. Nguyễn Khắc Thời người ñã tận tình hướng dẫn và ñóng góp những ý kiến quý báu trong quá trình thực hiện và hoàn thành luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo bộ môn Trắc ðịa - Khoa Tài nguyên và Môi trường, Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội ñã giúp ñỡ tôi trong quá trình học tập và thực hiện ñề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn tới tất cả các ñồng nghiệp, bạn bè và người thân ñã luôn ñộng viên và tạo ñiều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành luận văn này. Tác giả luận văn Nguyễn Văn Hợp Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… iii MỤC LỤC LỜI CAM ðOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii 1. MỞ ðẦU 1 1.1. Tính cấp thiết của ñề tài 1 1.2. Mục ñích, yêu cầu 3 1.2.1. Mục ñích 3 1.2.2. Yêu cầu 3 2. TỔNG QUAN CÁC VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU 4 2.1. Cơ sở lý luận, ý nghĩa của công tác quản lý Nhà nước về ñất ñai ñối với các tổ chức 4 2.1.1. Cơ sở lý luận 4 2.1.2. Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quản lý Nhà nước về ñất ñai ñối với các tổ chức 5 2.1.3 Cơ sở pháp lý của công tác giao ñất, cho thuê ñất 6 2.2 Tổng quan quản lý ñất ñai trong và ngoài nước 8 2.2.1 Ngoài nước 8 2.2.2 Trong nước 9 2.3 Tổng quan về công tác quản lý, sử dụng ñất ñai của các tổ chức 23 2.3.1 Công tác quản lý, sử dụng ñất của các tổ chức trong cả nước. 23 2.3.2 Công tác quản lý, sử dụng ñất của các tổ chức trên ñịa bàn tỉnh ðăk Nông. 25 3. ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 27 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… iv 3.2. Nội dung nghiên cứu 27 3.3. Phương pháp nghiên cứu 27 3.3.1. Phương pháp tham khảo, kế thừa các tài liệu có liên quan ñến ñề tài nghiên cứu 27 3.3.2. Phương pháp ñiều tra, khảo sát, thu thập thông tin, tài liêu, số liệu 28 3.3.3. Phương pháp thống kê, so sánh 28 3.3.4. Phương pháp xử lý số liệu sử dụng phần mềm vi tính 29 3.3.5. Phương pháp tổng hợp và trình bày kết quả 29 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 30 4.1. ðiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh ðăk Nông 30 4.1.1. ðiều kiện tự nhiên, Tài nguyên, môi trường 30 4.1.2. ðiều kiện kinh tế - xã hội 38 4.1.3. ðánh giá chung về ñiều kiện tự nhiên - kinh tế, xã hội ảnh hưởng ñến việc sử dụng ñất của các tổ chức trên ñịa bản tỉnh ðăk Nông. 40 4.2. Hiện trạng quản lý, sử dụng ñất ñai trên ñịa bàn tỉnh ðăk Nông. 41 4.2.1. Tình hình quản lý Nhà nước về ñất ñai 41 4.2.2. Hiện trạng sử dụng ñất ñai năm 2010 45 4.2.3. ðánh giá chung về tình hình quản lý, sử dụng ñất ñai của tỉnh 50 4.3. ðánh giá hiện trạng quản lý, sử dụng ñất của các tổ chức trên ñịa bàn tỉnh ðăk Nông 51 4.3.1. Hiện trạng sử dụng ñất theo mục ñích sử dụng ñất của các tổ chức 51 4.3.2. Tình hình quản lý, sử dụng ñất của các tổ chức 56 4.4. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ñất của các tổ chức trên ñịa bàn tỉnh ðăk Nông 74 4.4.1. Giải pháp về chính sách pháp luật 74 4.4.2. Giải pháp về kinh tế 75 4.4.3. Giải pháp về khoa học công nghệ 75 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… v 4.4.4. Giải pháp về tăng cường quản lý, sử dụng ñất của các tổ chức trong thời gian tới 76 4.4.5. Các giải pháp khác 77 5. KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 78 5.1. Kết luận 78 5.2. ðề nghị 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Ý nghĩa GCNQSDð: Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất MNCD: Mặt nước chuyên dùng NN: Nông nghiệp SXKD: Sản xuất kinh doanh TC: Tổ chức TSCQ: Trụ sở cơ quan UBND: Ủy ban nhân dân XH: Xã hội Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… vii DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang Bảng 4.1. Tổng hợp ñất tỉnh ðăk Nông theo cấp ñộ dốc 31 Bảng 4.2. Phân loại, tổng hợp diện tích các loại ñất toàn tỉnh ðăk Nông 33 Bảng 4.3. Tổng hợp diện tích ñất theo ñộ dốc tỉnh ðăk Nông 34 Bảng 4.4. Tổng hợp diện tích ñất theo tầng dầy tỉnh ðăk Nông 35 Bảng 4.5. Hiện trạng sử dụng ñất của các tổ chức theo mục ñích sử dụng ñất 52 Bảng 4.6. Tổng số tổ chức, khu ñất, diện tích sử dụng ñất của các tổ chức phân theo loại hình sử dụng 57 Bảng 4.7. Diện tích ñất của các tổ chức phân theo ñơn vị hành chính 58 Bảng 4.8. Tình hình giao ñất của các tổ chức 59 Bảng 4.9. Tình hình thuê ñất của các tổ chức 60 Bảng 4.10. Tình hình công nhận quyền sử dụng ñất của các tổ chức 61 Bảng 4.11. Tổng hợp tình hình sử dụng ñất ñúng mục ñích của các tổ chức 62 Bảng 4.12. Tình hình sử dụng ñất không ñúng mục ñích của các tổ chức 64 Bảng 4.13. Tình hình tranh chấp, lấn chiếm và bị lấn chiếm diện tích của các tổ chức 65 Bảng 4.14. Tình hình cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng trái phép diện tích ñất ñược giao, ñược thuê của các tổ chức 68 Bảng 4.15. Tình hình ñất chưa ñưa vào sử dụng của các tổ chức 69 Bảng 4.16. Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất của các tổ chức 72 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 1 1. MỞ ðẦU 1.1. Tính cấp thiết của ñề tài ðất ñai là nguồn tài nguyên vô giá, là tư liệu sản xuất ñặc biệt, là thành phần quan trọng hàng ñầu của môi trường sống, là ñịa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng. Nếu không có ñất thì con người không có nơi sinh sống và sẽ không có bất kỳ một ngành sản xuất nào, một quá trình lao ñộng nào và không thể có sự tồn tại của loài người. Chính vì tầm quan trọng của ñất ñai ñối với cuộc sống, con người, cần thiết phải sử dụng vốn ñất một cách tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả. Một quốc gia muốn phát triển kinh tế thì trước hết phải sử dụng nguồn tài nguyên này hợp lý, hiệu quả và bền vững. Ở nước ta trong thời kỳ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, ñất ñai mới chỉ ñược coi trọng về mặt hiện vật, các nguồn lực tài chính từ ñất ñai chưa ñược quan tâm nhiều, việc khai thác sử dụng chưa thực sự có hiệu quả, kết quả thu ñược cho Nhà nước, xã hội từ ñất ñai chưa lớn. Kể từ khi ñổi mới, với sự hình thành và phát triển của nền kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế ngày càng phát triển dẫn ñến sự ña dạng hóa các thành phần kinh tế và các hình thức sản xuất. Từ chỗ kinh tế quốc doanh chiếm ña số thì ñến nay kinh tế tư nhân, liên doanh liên kết phát triển ñóng vai trò không thể thiếu trong nền kinh tế quốc dân. Từ ñó, vai trò ñại diện chủ sở hữu về ñất ñai của Nhà nước không những thể hiện qua sự quản lý, khai thác, sử dụng ñất ñai với tư cách là tư liệu sản xuất mà còn thể hiện qua việc khai thác, sử dụng các nguồn lực tài chính quan trọng từ ñất ñai phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế của ñất nước. Nhờ có chính sách ñổi mới ñó mà ñời sống người dân ngày càng cải thiện, kinh tế ñất nước ngày càng phát triển. Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực ñó thì vấn ñề ñặt ra với cơ quan quản lý ñất ñai là Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 2 làm thế nào ñể ñáp ứng ñược nhu cầu sử dụng ñất ngày càng gia tăng của các thành phần kinh tế, trên tổng quỹ ñất nhất ñịnh của ñất nước. ðây là vấn ñề ñược ðảng và Nhà nước hết sức quan tâm, chú trọng giải quyết. Sự quan tâm ñó ñược thể hiện qua Luật ðất ñai và hàng loạt các văn bản của Chính phủ và các Bộ, Ngành có liên quan với mục ñích là quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả và bền vững tài nguyên ñất. Theo kết quả tổng kiểm kê ñất ñai toàn quốc năm 2005 thì tổng diện tích ñất các tổ chức ñang quản lý, sử dụng là xấp xỉ 3.700.000 ha, chiếm tới 11,16% diện tích tự nhiên của cả nước. Nhưng nhìn chung hiện nay diện tích này lại ñược quản lý và sử dụng chưa chặt chẽ, hiệu quả thấp, xảy ra nhiều tiêu cực, như là sử dụng không ñúng diện tích, sử dụng không ñúng mục ñích, bị lấn chiếm, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn trái phép Nhằm ñáp ứng nhu cầu thực tiễn khách quan, việc ñánh giá thực trạng quản lý, sử dụng ñất của các tổ chức là việc làm có ý nghĩa thiết thực trong việc tăng cường vai trò quản lý Nhà nước ñối với nguồn tài nguyên ñặc biệt quan trọng là ñất ñai nói chung và ñối với diện tích mà các tổ chức ñang quản lý sử dụng nói riêng. Vì vậy việc ñánh giá thực trạng quản lý, sử dụng ñất của các tổ chức ñể kịp thời ñưa ra những giải pháp nhằm nâng cao việc sử dụng ñất, tránh việc ñể lãng phí là việc làm bức thiết. Xuất phát từ những vấn ñề trên, ñề tài: "ðánh giá thực trạng và ñề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ñất của các tổ chức trên ñịa bàn tỉnh ðăk Nông" ñược ñặt ra với mong muốn ñưa ra những giải pháp thiết thực và tích cực nhằm tăng cường vai trò nắm chắc, quản chặt quỹ ñất của Nhà nước - ñại diện chủ sở hữu ñối với ñất ñai ở nước ta. [...]... ñích - ðánh giá th c tr ng qu n lý, s d ng ñ t c a các t ch c trên ñ a bàn t nh ðăk Nông - ð xu t m t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu qu n lý, s d ng ñ t c a các t ch c trên ñ a bàn t nh ðăk Nông 1.2.2 Yêu c u - ð tài nghiên c u trên cơ s các thông tin, s li u, tài li u ñi u tra ph i trung th c, chính xác, ñ m b o ñ tin c y và ph n ánh ñúng th c tr ng s d ng ñ t c a các t ch c trên ñ a bàn nghiên... các nông lâm trư ng Qu c doanh, t ch c Qu c phòng – An ninh ñang qu n lý, s d ng ñư c nhà nư c giao, cho thuê trên ñ a bàn t nh ðăk Nông 3.2 N i dung nghiên c u - ðánh giá ñi u ki n t nhiên, kinh t - xã h i có nh hư ng t i quá trình s d ng ñ t c a các t ch c - ðánh giá tình hình qu n lý Nhà nư c v ñ t ñai trên ñ a bàn t nh ðăk Nông - ðánh giá th c tr ng qu n lý, s d ng ñ t c a các t ch c trên ñ a bàn. .. S Tài nguyên và Môi trư ng và m t s cơ quan trên ñ a bàn t nh ðăk Nông - C p huy n: tài li u, s li u ñư c ñi u tra t i các Phòng Tài nguyên và Môi trư ng và các ñơn v trên ñ a bàn các huy n, th xã thu c ñ a bàn nghiên c u - C p xã: ti n hành ñi u tra tài li u, s li u, b n ñ hi n tr ng s d ng ñ t, sơ ñ trích l c m t s t ch c các xã, phư ng, th tr n trên ñ a bàn nghiên c u 3.3.3 Phương pháp th ng kê,... tích, x lý s li u ph i trên cơ s khoa h c, có ñ nh tính, ñ nh lư ng b ng các phương pháp nghiên c u thích h p - ðánh giá ñúng th c tr ng, nh ng ñ xu t ki n ngh trên cơ s tuân th quy ñ nh c a Lu t ð t ñai và phù h p v i ñ c ñi m c a ñ a phương nh m nâng cao hi u qu qu n lý, s d ng ñ t c a các t ch c trên ñ a bàn t nh ðăk Nông Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………... h p và ñánh giá th c tr ng vi c qu n lý, s d ng qu ñ t ñư c nhà nư c giao ñ t, cho thuê ñ t; trên cơ s ñó ñưa ra nh ng gi i pháp qu n lý, s d ng hi u qu hơn ñ i v i qu ñ t này 2.2 T ng quan qu n lý ñ t ñai trong và ngoài nư c 2.2.1 Ngoài nư c Hi n nay trên th gi i ngoài ý th c và tính pháp ch th c thi pháp lu t c a chính quy n nhà nư c và m i công dân, chính sách pháp lu t v lĩnh v c ñ t ñai c a các. .. a các t ch c có 299.719,49 ha, chi m 3,83% di n tích ñ t c a các t ch c ñang qu n lý, s d ng, ch y u là di n tích c a nông, lâm trư ng (51,36%), t ch c s nghi p công (40,15%), các t ch c kinh t (6,88%), UBND c p xã (0,87%) 2.3.2 Công tác qu n lý, s d ng ñ t c a các t ch c trên ñ a bàn t nh ðăk Nông - Qua k t qu t ng h p s li u, ñ n năm 2010 trên ñ a bàn toàn t nh ðăk Nông có 794 t ch c, ñang qu n lý,. .. ñ t nông nghi p r t nh ; ñ i v i di n tích ñ t nông nghi p do UBND c p xã qu n lý, s d ng ch y u là ñ t s n xu t nông nghi p (chi m ñ n 66,43% t ng s di n tích ñ t nông nghi p do UBND c p xã qu n lý, s d ng) ph n l n ñây là di n tích ñ t công ích, ñ t s n xu t nông nghi p khó giao, * ð t phi nông nghi p T ng s di n tích ñ t phi nông nghi p c a các t ch c ñang qu n lý, s d ng là 845.727,62 ha, các. .. l n di n tích ñ t giao t p trung vào 2 ñ i tư ng sau: các t ch c ñư c giao ñ t nông nghi p nghiên c u thí nghi m, th c nghi m nông nghi p, lâm nghi p và ñ t chuyên dùng giao cho các t ch c xây d ng tr s cơ quan công trình s nghi p, qu c phòng, an ninh và các m c ñích công c ng không có m c tiêu l i nhu n ð c th hóa nh ng n i dung trên Chính ph và các B ñã ban hành các văn b n hư ng d n c th như sau:... t nh ðăk Nông - ð xu t các gi i pháp qu n lý nh m s d ng ti t ki m, có hi u qu ñ i v i qu ñ t ñã giao cho các t ch c s d ng 3.3 Phương pháp nghiên c u Trong quá trình nghiên c u, các phương pháp chính ñư c s d ng ñ th c hi n ñ tài ñó là: 3.3.1 Phương pháp tham kh o, k th a các tài li u có liên quan ñ n ñ tài nghiên c u ð xây d ng báo cáo, nhi u tài li u ph c v cho ph n nghiên c u t ng quan và nghiên... 0,23%, c th : * ð t nông nghi p Di n tích 6.687.695,59 ha, trong ñó h u h t các lo i hình t ch c ñ u có di n tích ñ t s d ng vào m c ñích nông nghi p (tr các t ch c ngo i giao), lo i hình t ch c s d ng ñ t nông nghi p ch y u là: Các nông - lâm trư ng (chi m 86,62% t ng di n tích ñ t nông nghi p), t ch c s nghi p công (chi m 5,12%), t ch c kinh t (chi m 4,13%), UBND c p xã (chi m 3,12%), các lo i hình còn . Hiện trạng sử dụng ñất theo mục ñích sử dụng ñất của các tổ chức 51 4.3.2. Tình hình quản lý, sử dụng ñất của các tổ chức 56 4.4. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng. bàn tỉnh ðăk Nông. - ðề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ñất của các tổ chức trên ñịa bàn tỉnh ðăk Nông. 1.2.2. Yêu cầu - ðề tài nghiên cứu trên cơ sở các thông. chung và ñối với diện tích mà các tổ chức ñang quản lý sử dụng nói riêng. Vì vậy việc ñánh giá thực trạng quản lý, sử dụng ñất của các tổ chức ñể kịp thời ñưa ra những giải pháp nhằm nâng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn tỉnh đắk nông, Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn tỉnh đắk nông, Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn tỉnh đắk nông, Tổng quan các vấn đề nghiên cứu, Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu, Kết quả nghiên cứu và thảo luận, Kết luận và đề nghị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay