Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý 2015

95 229 1
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2015, 18:41

.   kinh doanh 34 3.2               t         38 3.2.1       do  ty  . iii      i      ii  iii DANH M VIT TT vi DANH MC BNG BIU vii DANH M viii PH     1 1. p thit c .          ty 42 3.2.3   quy        ty 44 3.2.4     n     BQLDA   ty 45 3.2.5     
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý 2015, Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý 2015, Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn