Phát triển kinh tế biển ở tỉnh Nghệ An Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý

104 394 5
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2015, 18:41

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ KHÁNH LÂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN Ở TỈNH NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội - Năm 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ KHÁNH LÂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN Ở TỈNH NGHỆ AN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. TẠ KIM NGỌC N CA  NG DN PGS.TS Tạ Kim Ngọc N CA CH T CHM LU GS.TS Phan Huy Đƣờng Hà Nội - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Luc s qukinh t v n kinh t bin  tnh Ngh An  vii s ng dn ca PGS.TS T Kim Ngc. Luc vi vn dn chung v n kinh t bin  a a phc trn kinh t bin tnh Ngh An n 2007-2014ng mt s gin kinh t bin tnh Ngh  t lu o, k tha mt s n chung v n kinh t tn kinh t  dng nh liu t mt s u quy hoch, k hoch, ngh quyt, quynh, cun  n t u tham kh        u c        nhim v  TÁC GIẢ LUẬN VĂN Hồ Khánh Lâm LỜI CẢM ƠN  c luc s   ng nghip, bt thi gian qua.     i li c   ng nht ti PGS.TS T Kim Ngc ng dn lup cn thc ti ng d i hc Kinh t - i hc Qui  u kin thc b  trong sut c tp.  MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH MỞ ĐẦU ……………………… ……………………………………………….1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN 4 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 4 1.2. Lý luận chung về phát triển kinh tế biển 7 1.2.1.  7 1.2.2.  9 1.2.3.  10 1.2.4.  17 1.2.5.a kinh t bin 19 1.2.6. Nh n kinh t bi 24 1.3. Kinh nghiệm phát triển kinh tế biển của một số tỉnh và bài học cho Nghệ An……………………… 31 1.3.1.  31 1.3.2.  32 1.3.3.  33 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 34 2.1. Phƣơng pháp tiếp cận 34 2.2. Khung khổ phân tích 34 2.3. Phƣơng pháp thu thập số liệu 36 2.4. Phƣơng pháp nghiên cứu 36 2 36  37  38  39 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2007 – 2014………………………………………………………… 40 3.1. Tiềm năng kinh tế biển của Nghệ An 40 3.1.1.  40 3.1.2.  40 3.1.3. -  43 3.2. Tình hình phát triển kinh tế biển Nghệ An 46 3.2.1. N  tr bin thu hi sn 46 3.2.2. Du lch bin 52 3.2.3. H thng cng bin ti bin 56 3.2.4.  58 3.3. Đánh giá về phát triển kinh tế biển Nghệ An 59 3.3.1.  59 3.3.2. Nhng hn ch  66 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN NGHỆ AN 69 4.1. Cơ hội và thách thức phát triển kinh tế biển Nghệ An 69 4.1.1.  69 4.1.2.  69 4.2. Định hƣớng phát triển kinh tế biển Nghệ An 71 4.2.1.  71 4.2.2.  72 4.3. Giải pháp phát triển kinh tế biển Nghệ An đến năm 2020 78 4.3.1.  78 4.3.2.  79 4.3.3.  83 4.3.4. -  85 4.3.5.  86 4.3.6.  87 KẾT LUẬN……… ………………… …………………………………………91 TÀI LIỆU THAM KHẢO…………… …………….………………………… 93 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa 1 QP-AN Qu 2  ng 3 CNH-  4 GDP Thu nhp quc ni 5 KT-XH Kinh t - i 6 KH-CN Khoa h 7 KCN nghip 8 KKT Khu kinh t 9 QL Quc l 10 TW  11 WTO T chi th gii 12 UBND U  DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Nội dung Trang 1 Bng 3.1 Ding thu sn 45 2 Bng 3.2  lng   thu sn t nm 2009-2013 47 3 Bng 3.3  56 4 Bng 3.4  57 5 Bng 3.5   -2014 59 6 Bng 3.6   59 7 Bng 3.7  - 2014 61 DANH MỤC HÌNH STT Hình Nội dung Trang 1  2.1  31 2  Sng thu sng tnh Ngh An 47 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Lch s n ca th gii cho thy bi bi c bit quan tri vn. Th k c  k ca bii t  ng kinh t  hin nay, ngu t lin, s b cn kip k ti. Hu h v i s sng ci trong th gii u lt ch n bin. Vit Nam n a Bit bin ln, quan trng ca khu vc  gic cHp Quc v Lut Bic ta  n li nh h   n rng lu km2, gn dit lin. T li th v v a bii vn kinh t - i (KTXH),   ra Ngh quyt 03-NQ/TW v mt s nhim v n kinh t bin trong nhc mng nh rng phy mn kinh t bing bo v ch quy      th s 20- CT/TW v y mn kinh t bii  . T m ch i ngh ln th   (TW)  quyt v Chic bin Vit  Thc hin theo quan m ch o cng, Vi tin, s dn lc bin phc v  trin kinh ty sn , du lch, cng bi tr  quan try kinh t  i an ninh qu  i ln. Tip t cui mi nhp kinh t quc t, Vit Nam pha t  ng nhng tut hu xa  kinh t m b  2 ng kinh t n vc kinh t n bi ven bin phng lc ch yu ch dng lu kin hi t kp xu th chung ca th gii, s hn ch trong vic bo v i th t bin ch khi m rng ra bin quc t. n Ngh c quan trng v kinh t - i, quc i ngoi ca tnh Ngh c Bc Trung b, gi mt n kinh t bio v ch quyc. Vi v  -  ht sc thun lt ca t ti a Ngh   khu vc Bc Trung Bu ni thc hii nhp quc t dn Ngh n bn vm v cc k quan tri vi s nghin kinh t - m bo qu a tnh Ngh a c c n thc v v a bin kinh t o v an ninh qu ;   m cn trong tin i nhc ht ti mnh ca kinh t bin phc v  n kinh t- qu bin v  v   k thu b bin thu sn ch ci vi kinh t bi kp thi khc ph tip tc quu qu ti mnh ca kinh t bi kinh t bin tr  n, cn ph thc trng kinh t bi ng gip thy kinh t bin Ngh An. V ch “Phát triển kinh tế biển ở tỉnh Nghệ An” , nhm tr l cu “Tại sao phải phát triển kinh tế biển và cần những giải pháp nào nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế biển tỉnh Nghệ An ?”. [...]... diện những vấn đề lý luận cũng như thực tiễn về quản lý và phát triển kinh tế biển Tác giả đã nêu lên một số quan điểm khá mới mẻ về kinh tế biển như: Quản lý tổng hợp biển, phát triển trung tâm kinh tế biển, phát triển kinh tế biển trong mối quan hệ chặt chẽ với biến đổi khí hậu, môi trường và phát triển bền vững Tác giả đã nghiên cứu kỹ lưỡng và sâu sắc kinh nghiệm phát triển kinh tế biển của một số... những phương hướng và giải pháp có tính khả thi để góp phần phát triển kinh tế biển ở Nghệ An 5 Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu gồm 4 chương: Chƣơng 1: Tổng quan nghiên cứu và lý luận chung về phát triển kinh tế biển Chƣơng 2: Phương pháp và thiết kế nghiên cứu Chƣơng 3: Thực trạng phát triển kinh tế biển ở Nghệ An giai đoạn 2007-2014... giải pháp phát triển kinh tế biển Nghệ An 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận văn là phát triển kinh tế biển của tỉnh Nghệ An 3.2 Phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu phát triển kinh tế biển Nghệ An trên các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh Nghệ An, như: du lịch biển; đánh bắt, chế biến, nuôi trồng thuỷ hải sản; nghề muối và vận tải biển nằm trong... kinh tế biển của Nghệ An? Những thành tựu, hạn chế và các giải pháp chính sách cần đưa ra? Kinh tế biển tỉnh Nghệ An đóng một vai trò quan trọng trong định hướng phát triển Nghệ An thành trung tâm kinh tế - văn hoá của vùng Bắc Trung Bộ, do đó việc nghiên cứu phát triển kinh tế biển tỉnh Nghệ An là cần thiết và phục vụ yêu cầu thực tiễn, đặc biệt là trong điều kiện hội nhập và phát triển kinh tế hiện... Lý luận chung về phát triển kinh tế biển 1.2.1 Khái niệm phát triển kinh tế biển Phát triển kinh tế là quá trình thay đổi theo hướng tiến bộ về mọi mặt kinh tế- xã hội của một quốc gia trong bối cảnh nền kinh tế đang tăng trưởng Để có một khái niệm mang tính quy ước, có định nghĩa kinh tế biển như sau: Kinh tế biển hiểu một cách tổng quát nhất bao gồm toàn bộ các hoạt động kinh tế 7 diễn ra trên biển. .. lượng và chất lượng kinh tế, xã hội liên quan đến kinh tế biển tương đối ổn định và dần đi vào hiệu quả thể hiện qua cơ sở hạ tầng kinh tế biển, số lượng và chất lượng sản phẩm kinh tế biển, nguồn nhân lực biển 1.2.2 Đặc điểm của kinh tế biển - Kinh tế biển là một lĩnh vực kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực Bao gồm nhiều ngành, nghề khác nhau, có quan hệ và tác động lẫn nhau - Quá trình phát triển của kinh tế. .. đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Phân tích thực trạng của phát triển kinh tế biển Nghệ An, trên cơ sở đó đưa ra giải pháp phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế biển của Nghệ An 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Khái quát những vấn đề lý luận cơ bản của kinh tế biển nói chung - Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế biển của Nghệ An trong thời gian qua - Đề xuất các giải pháp phát. .. phát triển giáo dục, y tế, văn hoá và sức khoẻ… 1.2.5 Vai trò của kinh tế biển 1.2.5.1 Kinh tế biển là một bộ phận quan trọng trong cơ cấu kinh tế của nền kinh tế quốc dân, góp phần phát triển kinh tế của vùng Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế biển của Đảng và Nhà nước trong những năm qua cùng với việc thúc đẩy và mở cửa, các lĩnh vực kinh tế biển cũng được tăng cường và đã thu được những kết... động lực quan trọng thúc đẩy các vùng khác trong đất liền phát triển 1.2.3 Nội dung phát triển kinh tế biển 1.2.3.1 Phát triển cơ sở hạ tầng biển Cơ sở hạ tầng là một trong những nhân tố quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế biển Nó cũng chính là yếu tố đảm bảo về điều kiện cho mọi hoạt động trong quá trình phát triển kinh tế biển được thực hiện Phát triển cơ sở hạ tầng bao gồm: phát triển hệ... cho phát triển kinh tế biển thì cần có những nghiên cứu tổng thể mới đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế trong giai đoạn mới, nhiều vấn đề được đặt ra như: Tiềm năng biển và ven biển, các nguồn lực có lợi thế để phát triển kinh tế biển Nghệ An là những gì? Điều kiện huy động các nguồn lực phát triển kinh tế biển như thế nào? Những chính sách chủ yếu nào để khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế . TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ KHÁNH LÂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN Ở TỈNH NGHỆ AN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ KHÁNH LÂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN Ở TỈNH NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH. về phát triển kinh tế biển Nghệ An 59 3.3.1.  59 3.3.2. Nhng hn ch  66 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN NGHỆ AN 69 4.1. Cơ hội và thách thức phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển kinh tế biển ở tỉnh Nghệ An Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý, Phát triển kinh tế biển ở tỉnh Nghệ An Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý, Phát triển kinh tế biển ở tỉnh Nghệ An Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn