Hoạt động giải phóng mặt bằng trên địa bàn Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý 2015

86 304 6
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2015, 18:41

A I HO C QUễ C GIA H NI TR NG A I HO C KINH Tấ o0o PHAN NGC QUANG HOạT ĐộNG GIảI PHóNG MặT BằNG TRÊN ĐịA BàN HUYệN DIễN CHÂU, TỉNH NGHệ AN CHUYấN NGNH: QUN Lí KINH T M S: 60 34 04 10 LUN VN THC S QUN Lí KINH T CHNG TRèNH NH HNG THC HNH NGI HNG DN KHOA HC: PGS. TS NGễ QUANG MINH XC NHN XC NHN CA CH TCH HI NG CA GIO VIấN HNG DN PGS.TS Lờ Danh Tn PGS.TS Ngụ Quang Minh H NI 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Hoạt động giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Diễn Châu” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Và tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này. Các số liệu trong luận văn đƣợc sử dụng trung thực. Kết quả nghiên cứu đƣợc trình bày trong luận văn này chƣa từng đƣợc công bố tại các công trình nào khác. ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công chức, viên chức thuộc UBND huyện Diễn Châu, Tổ Giải phóng mặt bằng huyện Diễn Châu đã giúp đỡ tôi trong quá trình hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Tôi xin chân thành cảm ơn GS.TS Ngô Quang Minh và các thầy, cô trong khoa Kinh tế Chính trị, trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tận tình hƣớng dẫn tôi trong suốt thời gian hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trƣờng đã tạo điều kiện cho tôi đƣợc học tập tại trƣờng. Xin cảm ơn các thầy cô giáo các khoa, bộ môn đã tận tình giảng dạy và truyền đạt cho tôi những kiến thức quý báu trong suốt thời gian tôi học tập và nghiên cứu tại trƣờng Xin cảm ơn tất cả bạn bè đã giúp đỡ, động viên tôi trong quá trình học tập cũng nhƣ trong quá trình nghiên cứu làm luận văn tốt nghiệp. Sau cùng xin kính chúc các thầy cô Khoa Kinh tế Chính trị, trƣờng đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và các cán bộ, công chức tại Tổ Giải phóng mặt bằng huyện Diễn Châu lời chúc sức khỏe và lời biết ơn sâu sắc. Xin trân trọng biết ơn! Nghệ An , ngày 14 tháng 5 năm 2015 Học viên thực hiện Phan Ngọc Quang iii MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 4 1.1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu 4 1.2. Cơ sở lý luận về hoạt động giải phóng mặt bằng 5 1.2.1. Khái niệm, sự cần thiết của hoạt động giải phóng mặt bằng 5 1.2.2. Nội dung, tiêu chí đánh giá hoạt động giải phóng mặt bằng 8 1.2.3. Các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động giải phóng mặt bằng 18 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 22 2.1. Cơ sở lý luận nghiên cứu 22 2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 22 2.2.1. Mục đích nghiên cứu 22 2.2.2. Thu thập dữ liệu 23 2.2.3. Phân tích dữ liệu 24 2.3. Địa điểm nghiên cứu 24 2.4. Kỹ thuật và công cụ phân tích 24 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DIỄN CHÂU 25 3.1. Giới thiệu sơ bộ về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An và hoạt động giải phóng mặt bằng trên địa bàn 25 3.1.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế, xã hội của huyện Diễn Châu 25 3.1.2. Kết quả về giải phóng mặt bằng của một số dự án lớn trên địa bàn huyện Diễn Châu 29 iv 3.2. Thực trạng về hoạt động giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Diễn Châu trong giai đoạn (2010 - 2014) 34 3.2.1. Thực trạng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 34 3.2.2. Thực trạng việc ban hành chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ 38 3.2.3. Thực trạng tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng 44 3.2.4. Thực trạng kiểm soát công tác giải phóng mặt bằng 49 3.3. Những tồn tại, hạn chế trong hoạt động giải phóng mặt bằng tại huyện Diễn Châu và nguyên nhân 51 3.3.1. Những tồn tại, hạn chế 51 3.3.2. Nguyên nhân 52 CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DIỄN CHÂU 54 4.1. Nhóm giải pháp về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xây dựng 54 4.1.1. Hoàn chỉnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 54 4.1.2. Quản lý kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị của tỉnh 54 4.2. Nhóm giải pháp về xây dựng chính sách bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng 55 4.2.1. Giải pháp về trình tự, thủ tục thu hồi đất để đầu tƣ dự án 55 4.2.2. Giải pháp về xây dựng chính sách bồi thƣờng hỗ trợ và tái định cƣ 57 4.3. Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện công tác bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ. 63 4.3.1. Sự phối hợp giữa đơn vị thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng với các phòng ban, bộ phận thuộc UBND huyện Diễn Châu và chính quyền cấp xã 63 4.3.3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về đất đai, bồi thƣờng hỗ trợ, GPMB khi nhà nƣớc thu hồi đất 66 v 4.3.4. Các biện pháp hành chính trong một số trƣờng hợp ngƣời bị thu hồi đất chống đối không nhận tiền bồi thƣờng, hỗ trợ và bàn giao đất. . 70 4.4. Giải pháp về kiểm soát thực hiện giải phóng mặt bằng 72 4.5. Kiến nghị 73 4.5.1. Kiến nghị với UBND tỉnh Nghệ An 73 4.5.2. Kiến nghị với UBND huyện Diễn Châu 74 KẾT LUẬN 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa 1 BTHT&TĐC Bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ 2 CBCNV Cán bộ công nhân viên 3 KHSD Kế hoạch sử dụng 4 GPMB Giải phóng mặt bằng 5 QLNN Quản lý Nhà nƣớc 6 UBND Uỷ ban nhân dân vii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ I. BẢNG STT Bảng Nội dung Trang 1 Bảng 3.2 Đội ngũ nhân lực của Tổ Giải phóng mặt bằng huyện Diễn Châu. 46 II. SƠ ĐỒ STT Sơ đồ Nội dung Trang 1 Sơ đồ 3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức Tổ Giải phóng mặt bằng huyện Diễn Châu 45 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Đất nƣớc ta đang trong quá trình CNH-HĐH đất nƣớc, nhu cầu sử dụng đất đai cho các mục đích mở mang phát triển đô thị, xây dựng các khu công nghiệp, khu du lịch - dịch vụ, khu dân cƣ, các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác phục vụ cho sự phát triển Kinh tế - xã hội, cũng nhƣ đảm bảo quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân ngày càng tăng. Bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng là một vấn đề phức tạp, mang tính chất kinh tế, xã hội tổng hợp, nhận đƣợc sự quan tâm của nhiều ngành, nhiều cấp, tổ chức và cá nhân. Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Nghệ An đã quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc về hoạt động giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tƣ trên địa bàn, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Đại bộ phận nhân dân trong khu vực thu hồi đất đồng tình, tự giác thực hiện các chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc, một số ngƣời còn vì lợi ích chung đã chịu một phần thiệt thòi, giúp đẩy nhanh tiến độ GPMB. Tuy nhiên hoạt động giải phóng mặt bằng của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, vƣớng mắc, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Thậm chí có lúc, có nơi xảy ra vụ việc phức tạp, kéo dài làm chậm tiến độ của dự án, gây tổn hại về kinh tế và ảnh hƣởng trật tự trị an xã hội. Huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An là địa bàn có vị trí địa lý và hệ thống giao thông thuận lợi cho việc giao thƣơng buôn bán giữa các huyện trong tỉnh và liên tỉnh nên UBND tỉnh Nghệ An rất quan tâm, tập trung các nguồn lực, nguồn vốn đầu tƣ trong và ngoài nƣớc đến việc đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông trên địa bàn huyện. Do vậy việc tiến hành đầu tƣ xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhằm đáp ứng quá trình quản lý và điều hành 2 phát triển mọi mặt kinh tế - xã hội của huyện là một yêu cầu cấp thiết. Trong những năm gần đây, huyện Diễn Châu đã đƣợc UBND tỉnh Nghệ An giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm nhƣ: Xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A trên địa bàn huyện Diễn Châu, Đƣờng cứu hộ cứu nạn tuyến Diễn Hải đi Diễn Thịnh huyện Diễn Châu, Dự án tuyến đƣờng tránh lũ và cứu hộ cứu nạn cho các xã Diễn An, Diễn Trung, Diễn Phú và Diễn Lộc, Đƣờng giao thông thuộc Khu du lịch biển Diễn Thành, Các cụm công nghiệp Diễn Tháp, Cụm công nghiệp Diễn Hồng Công tác giải phóng mặt bằng ảnh hƣởng rất lớn tới tiến độ thực hiện các dự án và sự phát triển kinh tế của Diễn Châu trong tƣơng lai để để xây dựng “Phủ Diễn” xứng tầm là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Nghệ An. Xuất phát từ vị trí công tác của mình, học viên đã lựa chọn đề tài “Hoạt động giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An” để làm luận văn Thạc sỹ với mong muốn tiếp tục nghiên cứu, tìm ra giải pháp hữu hiệu cho công tác GPMB trên địa bàn huyện. 2. Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa cơ sở lý luận, các văn bản của Nhà nƣớc về quy trình cũng nhƣ chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ phục vụ GPMB. - Nội dung của hoạt động giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung và huyện Diễn Châu nói riêng. - Phân tích, đánh giá thực trạng của hoạt động giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Diễn Châu. - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động giải phóng mặt bằng tại huyện Diễn Châu. 3. Phƣơng pháp nghiên cứu Các phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc sử dụng trong luận văn bao gồm: phƣơng pháp duy vật biện chứng, phƣơng pháp duy vật lịch sử, phƣơng pháp tổng hợp, phân tích, so sánh và phƣơng pháp thống kê [...]... giải phóng mặt bằng Chƣơng 2: Phƣơng pháp và thiết kế nghiên cứu Chƣơng 3: Thực trạng về hoạt động giải phóng mặt bằng tại huyện Diễn Châu Chƣơng 4: Giải pháp nhằm nâng cao hoạt động giải phóng mặt bằng tại huyện Diễn Châu 3 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 1.1 Tổng quan về tình hình nghiên cứu Trong những năm gần đây, giải phóng mặt bằng. .. HOẠT ĐỘNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DIỄN CHÂU 3.1 Giới thiệu sơ bộ về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An và hoạt động giải phóng mặt bằng trên địa bàn 3.1.1 Đặc điểm về điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế, xã hội của huyện Diễn Châu 3.1.1.1 Điều kiện tự nhiên của huyện Diễn Châu Diễn Châu là huyện đồng bằng ven biển của tỉnh Nghệ An, nằm ở toạ độ 105,30 - 105,45 vĩ độ Bắc, 18,20 - 19,50 kinh. .. quan và ngƣời bị thu hồi đất 5.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động giải phóng mặt bằng tại Huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An - Về thời gian: Đề tài phân tích, đánh giá hoạt động giải phóng mặt bằng tại huyện Diễn Châu từ năm 2010 đến năm 2014 6 Kết cấu của luận văn Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, luận văn đƣợc kết cấu 4 chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về hoạt động giải. .. thu hồi đất trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Phân tích dữ liệu đƣợc cung cấp là yếu tố quan trọng để hoàn thành đề tài luận văn thạc sỹ quản lý kinh tế về hoạt động giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Diễn Châu, tác giả dựa trên số liệu thứ cấp là các quyết định phê duyệt phƣơng án bồi thƣờng giải phóng mặt bằng, phƣơng án tổng thể, phƣơng án chi tiết về các dự án để nghiên cứu và lựa chọn... nghiên cứu Hoạt động giải phóng mặt bằng ở huyện Diễn Châu đƣợc thực hiện nhƣ thế nào? Cần có những giải pháp gì để hoàn thiện hoạt động giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Diễn Châu? 5 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 5.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là hoạt động giải phóng mặt bằng, hệ thống các văn bản của Nhà nƣớc, UBND tỉnh Nghệ An về bồi thƣờng, GPMB, cơ quan thƣờng trực... trình phân tích dữ liệu tác giả đã an xen phân tích giữa các dự án mang tính chất xã hội và các dự án liên quan đến kinh tế để có số liệu khách quan, đầy đủ nhất về hoạt động giải phóng mặt bằng 2.3 Địa điểm nghiên cứu Thuộc địa bàn huyện Diễn Châu và các xã có liên quan đến hoạt động giải phóng mặt bằng, Các Cụm công nghiệp đóng trên địa bàn huyện Diễn Châu 2.4 Kỹ thuật và công cụ phân tích - Công cụ,... soát hoạt động giải phóng mặt bằng diễn ra nhƣ thế nào Đây là nội dung cốt lõi của đề tài hoạt động giải phóng mặt bằng trên địa bàn 22 huyện Diễn Châu nên việc phân tích cụ thể các nội dung này trong phần thực trạng sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những mặt mà huyện Diễn Châu đã thực hiện đƣợc, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục - Phân tích, đánh giá thực trạng của hoạt động giải phóng mặt bằng trên. .. luận văn này tôi sẽ tập trung mô tả bức tranh toàn cảnh của hoạt động GPMB trên địa bàn huyện Diễn Châu, huyện Diễn Châu đã thực hiện hoạt động GPMB nhƣ thế nào, những vấn đề còn tồn tại vƣớng mắc trong phần lớn các dự án để từ đó có đƣợc những giải pháp thiết thực cho hoạt động GPMB trong thời gian sắp tới của huyện 1.2 Cơ sở lý luận về hoạt động giải phóng mặt bằng 1.2.1 Khái niệm, sự cần thiết của hoạt. .. độ giải phóng mặt bằng, nghiên cứu hài hòa lợi ích giữa bên thu hồi đất, bên bị thu hồi đất, các nhà đầu tƣ… - Nội dung của hoạt động giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung và huyện Diễn Châu nói riêng Nội dung này tập trung nghiên cứu cụ thể các vấn đề sau: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, ban hành chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ, tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng, ... hoạt động giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Diễn Châu Qua phân tích thực trạng sẽ miêu tả đƣợc những mặt đã làm đƣợc, những hạn chế tồn tại cần khắc phục, tìm hiểu rõ về nguyên nhân gây ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Diễn Châu - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động giải phóng mặt bằng tại huyện Diễn Châu Giải pháp đƣợc đƣa ra từ phân tích . THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DIỄN CHÂU 25 3.1. Giới thiệu sơ bộ về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An và hoạt động giải phóng mặt bằng trên địa bàn 25 3.1.1 của hoạt động giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung và huyện Diễn Châu nói riêng. - Phân tích, đánh giá thực trạng của hoạt động giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Diễn. HO C KINH Tấ o0o PHAN NGC QUANG HOạT ĐộNG GIảI PHóNG MặT BằNG TRÊN ĐịA BàN HUYệN DIễN CHÂU, TỉNH NGHệ AN CHUYấN NGNH: QUN Lí KINH T M S: 60 34 04 10 LUN VN THC S QUN Lí KINH
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động giải phóng mặt bằng trên địa bàn Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý 2015, Hoạt động giải phóng mặt bằng trên địa bàn Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý 2015, Hoạt động giải phóng mặt bằng trên địa bàn Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn