Quản lý rủi ro tại Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý

110 511 3
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2015, 17:55

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. TRẦN THỊ LAN HƢƠNG Hà Nội - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu nêu trong luận văn là trung thực. Những kết luận khoa học của luận văn chƣa từng đƣợc ai công bố trong bất cứ một công trình nào khác. LỜI CẢM ƠN Luận văn là kết quả quá trình học tập, nghiên cứu ở nhà trƣờng, kết hợp với kinh nghiệm trong quá trình thực tiễn công tác, với sự cố gắng nỗ lực của bản thân. Lời đầu tiên tôi xin dành bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc tới cô giáo- Tiến sĩ Trần Thị Lan Hƣơng là ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn khoa học, đã tận tình hƣớng dẫn cho tôi cả chuyên môn và phƣơng pháp nghiên cứu và chỉ bảo cho tôi nhiều kinh nghiệm trong thời gian thực hiện đề tài. Tôi xin chân thành cám ơn Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ - Cục Phát triển Doanh Nghiệp- Bộ Kế hoạch & Đầu tƣ; Tổng cục Thống kê đã giúp đỡ tôi trong quá trình thu thập dữ liệu và cung cấp thông tin cho luận văn. Tôi xin chân thành cám ơn các thầy, cô giáo trong Trƣờng Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và bạn bè đã giúp đỡ tôi trong quá trình học tập cũng nhƣ trong quá trình hoàn thành luận văn này. Sau cùng, tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình đã luôn tạo điều kiện tốt nhất cho tôi trong suốt quá trình học cũng nhƣ thực hiện luận văn. Mặc dù với sự nỗ lực cố gắng của bản thân, luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi mong nhận đƣợc sự góp ý chân thành của quý Thầy, quý Cô, đồng nghiệp và bạn bè để luận văn đƣợc hoàn thiện hơn. TÓM TẮT LUẬN VĂN Tên luận văn: “Phát triển công nghiệp phụ trợ trong lĩnh vực Điện tử tại Việt Nam hiện nay”. Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Anh Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Bảo vệ năm: 2015 Giáo viên hƣớng dẫn: TS. Trần Thị Lan Hƣơng Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu: *Mục đích: Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và phân tích thực trạng phát triển của CNPT thuộc ngành Công nghiệp Điện tử ở Việt Nam, mục đích của luận văn là đi sâu, làm rõ những cơ sở khoa học và đề xuất những giải pháp tích cực góp phần nâng cao chất lƣợng nâng cao năng lực cạnh tranh của CNPT thuộc ngành Công nghiệp Điện tử trong bối cảnh toàn cầu hóa nhƣ hiện nay. Thông qua đó sẽ giúp phát triển CNPT, làm gia tăng giá trị kinh tế và thay đổi bộ mặt của ngành công nghiệp Việt Nam nói chung và CNPT trong lĩnh vực Điện tử nói riêng, góp phần đấy nhanh quá trình Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa (CNH- HĐH) và phát triển bền vững của đất nƣớc. * Nhiệm vụ nghiên cứu: - Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc phát triển công nghiệp phụ trợ trong lĩnh vực Điện tử tại Việt Nam hiện nay. - Khảo sát, đánh giá thực trạng phát triển công nghiệp phụ trợ trong lĩnh vực Điện tử tại Việt Nam hiện nay; chỉ ra nguyên nhân của những ƣu điểm, tồn tại, thiếu sót đồng thời rút ra những kinh nghiệm trong hoạch định phát triển công nghiệp phụ trợ trong lĩnh vực Điện tử tại Việt Nam trong tƣơng lai. - Dự báo về công tác quy hoạch và đề xuất phƣơng hƣớng cũng nhƣ các giải pháp chủ yếu có tính khả thi, nhằm nâng cao chất lƣợng phát triển công nghiệp phụ trợ trong lĩnh vực Điện tử trong giai đoạn hiện nay. Những đóng góp mới của luận văn: - Luận văn góp phần làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn của việc phát triển CNPT trong lĩnh vực Điện tử tại Việt Nam hiện nay - Trên cơ sở đánh giá thực trạng việc phát triển CNPT trong lĩnh vực Điện tử giai đoạn từ 2007 đến nay, luận văn đề xuất các giải pháp chủ yếu có tính khả thi, nhằm nâng cao chất lƣợng phát triển ngành công nghiệp này. - Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, phục vụ cho việc sơ kết, tổng kết, đánh giá về thực trạng phát triển công nghiệp phụ trợ trong lĩnh vực Điện tử tại Việt Nam hiện nay MỤC LỤC Danh mục các từ viết tắt i Danh mục bảng biểu ii Danh mục hình iii MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN TỬ 5 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu về phát triển CNPT 5 1.1.1. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài 5 1.1.2. Các công trình nghiên cứu ở trong nước 8 1.1.3. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 11 1.2. Cơ sở lý luận về phát triển CNPT trong lĩnh vực điện tử 13 1.2.1. Khái niệm CNPT và CNPT ngành điện tử 13 1.2.2. Vai trò của việc phát triển CNPT và CNPT lĩnh vực Điện tử 20 1.2.3. Điều kiện và nội dung phát triển CNPT trong lĩnh vực Điện tử 24 1.2.4. Những bài học kinh nghiệm 29 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 2.1. Phƣơng pháp luận 38 2.2. Các phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể 38 2.2.1. Phương pháp phân tích 38 2.2.2. Phương pháp tổng hợp 39 2.2.3. Phương pháp so sánh 40 2.2.4. Phương pháp thống kê mô tả và nghiên cứu tài liệu 40 2.3. Địa điểm và thời gian thực hiện nghiên cứu 41 2.4. Các bƣớc thực hiện và thu thập số liệu 41 2.5. Các công cụ đƣợc sử dụng 42 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CNPT TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY 43 3.1. Chính sách phát triển CNPT ngành Điện tử ở Việt Nam hiện nay 43 3.2 Thực trạng phát triển CNPT ngành Điện tử tại Việt Nam hiện nay 49 3.2.1. Những thành tựu trong phát triển CNPT ngành Điện tử tại Việt Nam hiện nay 49 3.2.2. Những tồn đọng yếu kém trong phát triển CNPT ngành Điện tử tại Việt Nam hiện nay 57 3.3 Đánh giá thành tựu, hạn chế, và nguyên nhân của thực trạng phát triển CNPT trong lĩnh vực Điện tử 67 3.3.1. Đánh giá về thành tựu của việc phát triển CNPT trong lĩnh vực Điện tử hiện nay: 67 3.3.2. Đánh giá về các hạn chế của việc phát triển CNPT trong lĩnh vực Điện tử tại Việt Nam hiện nay 68 3.3.3. Lý giải cho những thành công trong phát triển CNPT lĩnh vực Điện tử tại Việt Nam 70 3.3.4. Nguyên nhân của những hạn chế trong phát triển CNPT lĩnh vực Điện tử tại Việt Nam 72 CHƢƠNG 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN CNPT TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 77 4.1. Bối cảnh mới ảnh hƣởng đến quy hoạch và phát triển CNPT 77 4.1.1. Bối cảnh thế giới hiện nay 77 4.1.2. Bối cảnh trong nước 78 4.2 Một số quan điểm phát triển CNPT lĩnh vực Điện tử cơ bản: 83 4.3. Giải pháp hoàn thiện phát triển CNPT trong lĩnh vực Điện tử tại Việt Nam hiện nay 85 4.3.1. Xây dựng Quy hoạch và chiến lược phát triển cho ngành CNPT trong lĩnh vực Điện tử 85 4.3.2. Hoàn thiện hệ thống chính sách và định hướng phát triển CNPT trong lĩnh vực Điện tử 86 4.3.3. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa phát triển CNPT trong lĩnh vực Điện tử với hoạt động của các doanh nghiệp điện tử 88 4.3.4. Phát triển nguồn nhân lực có tay nghề cao đặc thù cho CNPT lĩnh vực Điện tử 89 4.3.5. Tập trung vào các giải pháp khoa học công nghệ và cơ sở hạ tầng 91 KẾT LUẬN 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 i DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa 1. APEC Diễn đàn kinh tế châu Á-Thái Bình Dƣơng 2. ASEAN Hiệp hội các nƣớc Đông Nam Á 3. CNPT Công nghiệp phụ trợ 4. CNĐT Công nghiệp Điện tử 5. TTBQ Tăng trƣởng bình quân 6. CNH-HĐH Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa 7. DNVVN Doanh nghiệp vừa và nhỏ 8. Doanh nghiệp FDI Doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 9. JETRO Tổ chức xúc tiến thƣơng mại Nhật Bản 10. KCN Khu công nghiệp 11. KCX Khu chế xuất 12. GTSX Giá trị sản xuất 13. TĐĐQG Tập đoàn đa quốc gia 14 CSDL Cơ sở dữ liệu 15 KH-CN Khoa học – Công nghệ 16 AFTA Khu vực mậu dịch tự do ASEAN 17 TPP Hiệp định đối tác kinh tế chiến lƣợc xuyên Thái Bình Dƣơng [...]... nay 4 Đóng góp của luận văn - Luận văn góp phần làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn của việc phát triển CNPT trong lĩnh vực Điện tử tại Việt Nam hiện nay - Trên cơ sở đánh giá thực trạng việc phát triển CNPT trong lĩnh vực Điện tử giai đoạn từ 2007 đến nay, luận văn đề xuất các giải pháp chủ yếu có tính khả thi, nhằm nâng cao chất lƣợng phát triển ngành công nghiệp này - Luận văn có thể sử dụng làm... triển CNPT nói chung và phát triển CNPT trong lĩnh vực Điện tử nói riêng 5 Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn này đƣợc chia thành 4 chƣơng nhƣ sau: Chƣơng 1 Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về phát triển CNPT Chƣơng 2 Phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng 3 Thực trạng phát triển CNPT trong lĩnh vực Điện tử tại Việt Nam hiện nay Chƣơng 4 Quan điểm và giải pháp chủ yếu nhằm... nhƣ kim loại, nhựa và cao su, điện và điện tử Nhìn chung, các doanh nghiệp sản xuất CNHT trong lĩnh vực điện tử hầu hết quy mô nhỏ và vừa, đòi hỏi trình độ công nghệ và quản lý cao, điều kiện hợp đồng chặt chẽ và tƣơng đối phụ thuộc lẫn nhau *Đặc điểm của CNPT và CNPT trong ngành Điện tử: ** Đặc điểm của CNPT nói chung: Thứ nhất, về tính đa cấp và liên kết: Trong quá trình sản xuất công nghiệp luôn có... dân nói chung và ngành công nghiệp Việt Nam nói riêng - Giải pháp cụ thể nhằm phát triển CNPT trong lĩnh vực điện tử Luận văn này mong muốn sẽ góp phần nâng cao chất lƣợng và hiệu quả của việc phát triển ngành công nghiệp trọng yếu này Luận văn xin kế thừa và tiếp thu có chọn lọc những kết quả nghiên cứu đã công bố có liên quan để phục vụ cho mục đích nghiên cứu của mình 12 1.2 Cơ sở lý luận về phát... CNPT nói chung và CNPT trong ngành điện tử ở Việt Nam thời kỳ đổi mới những năm gần đây; đúc rút nhiều kinh nghiệm trên thế giới và đề xuất các giải pháp có giá trị về những vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc phát triển ngành CNPT nói chung và CNPT trong lĩnh vực điện tử tại Việt Nam nói riêng, là nguồn tƣ liệu quý cho việc nghiên cứu để phát triển và giải quyết các tồn đọng của ngành công nghiệp... đổi mới và hoàn thiện công tác quy hoạch phát triển CNPT Tuy nhiên, các công trình khoa học nêu trên chƣa nghiên cứu một cách có hệ thống về công tác phát triển CNPT trong lĩnh vực điện tử tại Việt Nam hiện nay, đặc biệt là khi Việt Nam đã gia nhập WTO Cụ thể là các công trình này chƣa luận giải rõ và đề cập đến: - Nội hàm của CNPT dƣới góc độ quản lý kinh tế - Vai trò của CNPT đối với nền kinh tế... CNPT, làm gia tăng giá trị kinh tế và thay đổi bộ mặt của ngành công nghiệp Việt Nam nói chung và CNPT trong lĩnh vực Điện tử nói riêng, góp phần đẩy nhanh quá trình Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa (CNH- HĐH) và phát triển bền vững của đất nƣớc * Nhiệm vụ nghiên cứu - Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của CNPT trong lĩnh vực Điện tử - Khảo sát, đánh giá thực trạng phát triển CNPT trong lĩnh vực Điện tử hiện... chung tại nƣớc ta Trong bài viết này, vai trò của CNPT trong sự phát triển kinh tế nói chung đƣợc nhấn mạnh gồm 3 điểm: tăng sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp chính và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa theo hƣớng vừa mở rộng vừa thâm sâu; thu hút dòng vốn đầu tƣ kích thích phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nƣớc cũng nhƣ góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ, áp dụng kỹ thuật tiên tiến vào... làm cho các công ty lắp ráp và những công ty sản xuất thành phẩm cuối cùng khác sẽ phải phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu Những sản phẩm đƣợc nhập khẩu này khi vào đến nƣớc ta chịu phí bảo hiểm, chuyên chở sẽ làm tăng phí tổn đầu vào Đó là chƣa nói đến sự rủi ro về tiến độ, thời gian nhận hàng nhập khẩu Vì lý do này, CNPT không phát triển thì các ngành công nghiệp chính sẽ thiếu sức cạnh tranh và phạm vi... làm luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế tại Trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội với mong muốn đánh giá thực trạng phát triển của CNPT thuộc ngành CNĐT ở Việt Nam hiện nay và mạnh dạn đề xuất một số giải pháp khắc phục những yếu kém còn tồn đọng Câu hỏi nghiên cứu của luận văn: Làm thế nào để ngành CNPT thuộc ngành CNĐT ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh cạnh tranh kinh . liệu nêu trong luận văn là trung thực. Những kết luận khoa học của luận văn chƣa từng đƣợc ai công bố trong bất cứ một công trình nào khác. LỜI CẢM ƠN Luận văn là kết. Điện tử trong giai đoạn hiện nay. Những đóng góp mới của luận văn: - Luận văn góp phần làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn của việc phát triển CNPT trong lĩnh vực Điện tử tại Việt. TÓM TẮT LUẬN VĂN Tên luận văn: “Phát triển công nghiệp phụ trợ trong lĩnh vực Điện tử tại Việt Nam hiện nay”. Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Anh Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Bảo vệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý rủi ro tại Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý, Quản lý rủi ro tại Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý, Quản lý rủi ro tại Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn