Ċhuyển dịch cơ cấu việc làm trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

100 247 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2015, 15:55

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN HỮU ĐẮC CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU VIỆC LÀM TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU Hà Nội – 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN HỮU ĐẮC CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU VIỆC LÀM TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành: KINH TẾ CHÍNH TRỊ Mã số: 60 31 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. Nguyễn Hữu Sở Hà Nội – 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của thầy giáo hướng dẫn khoa học. Các số liệu và trích dẫn được sử dụng trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng và đáng tin cậy. LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chƣơng trình cao học và viết luận văn, đề tài: “Chuyển dịch cơ cấu việc làm trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình”, Tôi đã nhận đƣợc sự hƣớng dẫn và giúp đỡ nhiệt tình của quý thầy cô và sự ủng hộ, hỗ trợ của đồng nghiệp, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc thành phố Đồng Hới. Xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Hữu Sở, ngƣời thầy đã tận tình hƣớng dẫn trong quá trình thực hiện đề tài này. Xin chân thành cám ơn lãnh đạo cơ quan UBND thành phố Đồng Hới, Chi cục Thống kê thành phố Đồng Hới, các cơ quan chuyên môn UBND thành phố Đồng Hới và các anh chị đồng nghiệp đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ, cung cấp thông tin và đóng góp những ý kiến quí báu trong quá trình thu thập số liệu nghiên cứu và thực hiện hoàn thành đề tài. Mặc dù đã có nhiều cố gắng nỗ lực, tìm tòi, nghiên cứu để hoàn thiện luận văn, tuy nhiên không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận đƣợc những đóng góp tận tình của quy ́ thầy cô và các bạn. Học viên thực hiện TÓM TẮT LUẬN VĂN Tên đề tài: Chuyển dịch cơ cấu việc làm trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Số trang: 99 trang Trƣờng: Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Khoa: Kinh tế Chính trị Thời gian: 2014/10 Bằng cấp: Thạc sĩ Ngƣời nghiên cứu: Nguyễn Hữu Đắc Giáo viên hƣớng dẫn: TS. Nguyễn Hữu Sở Công cuộc đổi mới kinh tế ở nƣớc ta trong hơn hai thập niên vừa qua đặc trƣng bởi những chính sách cải cách kinh tế, mở cửa nền kinh tế và chuyển sự vận hành các quan hệ kinh tế theo hƣớng thị trƣờng. Tăng trƣởng kinh tế và sự ổn định kinh tế vĩ mô đã khẳng định tính đúng đắn của chính sách đổi mới. Trên cơ sở nghiên cứu quá trình chuyển dịch cơ cấu việc làm trên địa bàn Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình từ năm 2006 đến nay, chỉ ra những thuận lợi nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động và đƣa ra quan điểm, giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu việc làm của địa phƣơng trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Từ thực tiễn vấn đề chuyển dịch cơ cấu việc làm tại địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình và kiến thức kinh tế chính trị đã đƣợc học, với đề tài: “Chuyển dịch cơ cấu việc làm trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình” luận văn trình bày một cách hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn về cơ cấu lao động, cơ cấu việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, chuyển dịch cơ cấu việc làm; nghiên cứu cơ sở lý luận, làm rõ thực trạng quá trình chuyển dịch cơ cấu việc làm trên địa bàn thành phố Đồng Hới và đƣa ra quan điểm, giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu việc làm trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn thành phố Đồng Hới trong thời gian tới. Kết quả nghiên cứu, đề xuất và kiến nghị này là đồng nhất với mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. MỤC LỤC Danh mục chữ viết tắt i Danh mục các bảng ii Danh mục các biểu đồ iv MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU VIỆC LÀM TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 7 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 7 1.2 Những vấn đề cở bản về CDCCVL trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 9 1.2.1 Các khái niệm cơ bản liên quan CDCCVL trong CNH, HĐH 9 1.2.2 Nội dung CCVL và CDCCVL 18 1.2.3 Sự cần thiết CDCCVL trong tiến trình CNH-HĐH 19 1.2.4 Những xu hướng CDCCVL trong tiến trình CNH, HĐH 24 1.2.5 Các nhân tố tác động đến CDCCVL 27 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1. Phƣơng pháp luận 31 2.2. Các phƣơng pháp cụ thể đƣợc sử dụng để thực hiện luận văn 31 2.2.1 Phương pháp phân tích và tổng hợp 31 2.2.2 Phương pháp trừu tượng hóa khoa học 32 2.2.3 Phương pháp thống kê mô tả 33 2.2.4 Phương pháp so sánh kết hợp với thống kê 33 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU VIỆC LÀM TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH 35 3.1 Đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội của thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ảnh hƣởng đến CDCCLĐ-VL 35 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 35 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 37 3.1.3 Đánh giá chung về địa bàn nghiên cứu 39 3.2 Tình hình CDCCVL thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 41 3.2.1 Theo cơ cấu ngành kinh tế 41 3.2.2 Theo cơ cấu việc làm theo vùng lãnh thổ 60 3.2.3 Theo trình độ chuyên môn kỹ thuật 68 3.3 Thành tựu và hạn chế trong quá trình CDLĐ, CDCCLD-VL ở Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 70 3.3.1 Thành tựu 70 3.3.2 Hạn chế 71 3.3.3 Nguyên nhân của thành tựu và hạn chế 72 CHƢƠNG 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU VIỆC LÀM TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH 74 4.1 Quan điểm chuyển dịch cơ cấu việc làm thành phố Đồng Hới đến năm 2020 74 4.2 Giải pháp thúc đẩy CDCCVL trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 76 4.2.1 Chuyển dịch cơ cấu ngành và cơ cấu sản xuất trên địa bàn thành phố Đồng Hới 76 4.2.2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất 78 4.2.3 Thực hiện phân bố lại dân cư và cân đối lại lao động giữa các vùng và các ngành theo từng giai đoạn 79 4.2.4 Thực hiện hiệu quả chính sách kinh tế và chính sách xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho CDCCVL 80 4.2.5 Đ ầ u t ư phát tri ể n c ơ s ở h ạ t ầ ng phát tri ể n s ả n xu ấ t – kinh doanh . 81 4.2.6 Sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn lao động trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình để xác lập CCLĐ, CCVL mới phù hợp với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa 81 4.2.7 Đẩy mạnh xuất khẩu lao động 82 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa 1 CCKT Cơ cấu kinh tế 2 CCLĐ Cơ cấu lao động 3 CCVL Cơ cấu việc làm 4 CDCCKT Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 5 CDCCLĐ Chuyển dịch cơ cấu lao động 6 CDCCVL Chuyển dịch cơ cấu việc làm 7 CNH, HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa 8 GTSX Giá trị sản xuất 9 KT-XH Kinh tế - xã hội 10 PCLĐ Phân công lao động 11 CCKT Cơ cấu kinh tế 12 CCLĐ Cơ cấu lao động [...]... đề cơ bản về chuyển dịch cơ cấu việc làm trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng 3: Thực trạng chuyển dịch cơ cấu việc làm trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Chƣơng 4: Quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu việc làm trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa. .. CDCCVL trong tiến trình CNH, HĐH ở Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới 4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu vấn đề việc làm, cơ cấu làm việc trong tiến trình CNH, HĐH trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình dƣới góc độ Kinh tế chính trị 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Không gian nghiên cứu: Địa bàn Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình - Thời... động vào quá trình sản xuất; việc thiếu lao động có trình độ cũng là yếu tố cản trở quá trình chuyển giao công nghệ, chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hƣớng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, và đề xuất giải pháp tăng khả năng tạo việc làm trong quá trình chuyển cơ cấu kinh tế theo hƣớng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 1.2 Những vấn đề cở bản về CDCCVL trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 1.2.1 Các... tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho luận văn thạc sĩ 3 Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục tiêu Nghiên cứu quá trình CDCCVL trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình từ năm 2006 đến năm 2013, đánh giá thực trạng chuyển dịch cơ cấu việc làm, làm rõ bất cập, hạn chế, nguyên nhân và đƣa ra quan điểm, giải pháp nhằm thúc đẩy CDCCVL trong. .. thúc đẩy CDCCVL trong tiến trình CNH, HĐH trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 3.2 Nhiệm vụ - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về CCLĐ, CCVL, CDCCLĐ, CDCCVL từ đó làm rõ vai trò của CDCCVL trong tiến trình CNH, HĐH trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 4 - Làm rõ thực trạng chuyển dịch cơ cấu việc làm trong các ngành kinh tế thời gian qua; chỉ ra thành tựu, hạn chế chủ... địa bàn Câu hỏi đặt ra là: Cơ sở lý luận và thực tiễn để thực hiện chuyển dịch cơ cấu việc làm? Thực trạng CDCCVL phục vụ tiến trình CNH, HĐH trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ra sao? Giải pháp nào để khai thác 2 hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phƣơng để góp phần thúc đẩy CDCCVL trên địa bàn thành phố Đồng Hới trong thời gian tới? Vì vậy, việc nghiên cứu quá trình CDCCVL trên địa bàn. .. sánh chuyển dich cơ cấu GTSX và cơ cấu việc làm ngành nông - lâm – thủy sản thành phố Đồng Hới giai đoạn 2006 – 2013 60 18 Bảng 3.18 Cơ cấu lao động đang làm việc vùng gò đồi thành phố Đồng Hới giai đoạn 2006 – 2013 61 19 Bảng 3.19 Cơ cấu lao động đang làm việc vùng bán sơn địa thành phố Đồng Hới giai đoạn 2006 – 2013 62 20 Bảng 3.20 Cơ cấu lao động đang làm việc vùng đồng bằng thành phố Đồng Hới giai... địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 6 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU VIỆC LÀM TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu √ Báo cáo nghiên cứu Các yếu tố tác động đến quá trình chuyên dịch cơ cấu lao động Việt Nam, Lê Xuân Bá, 2006 Đề tài nghiên cứu đánh giá thực trạng và xu hƣớng chuyển dịch cơ cấu. .. xuất thành phố Đồng Hới giai đoạn 2006 -2014 CDCCVL trong các ngành kinh tế thành phố Đồng Hới giai đoạn 2006-2013 Trang 37 42 44 Cơ cấu lao động đang làm việc ở vùng 4 Biểu đồ 3.4 gò đồi thành phố Đồng Hới giai đoạn 61 2006-2013 Cơ cấu lao động đang làm việc ở vùng 5 Biểu đồ 3.5 bán sơn địa thành phố Đồng Hới giai 63 đoạn 2006-2013 Cơ cấu lao động đang làm việc ở vùng 6 Biểu đồ 3.6 đồng bằng thành phố. .. – dịch vụ thành phố Đồng Hới giai đoạn 2006 – 2013 49 6 Bảng 3.6 Giá trị sản xuất thƣơng mại – dich vụ thành phố Đồng Hới giai đoàn 2006 – 2013 50 7 Bảng 3.7 Cơ cấu giá trị sản xuất ngành thƣơng mại – dịch vụ thành phố Đồng Hới giai đoạn 2006-2013 51 8 Bảng 3.8 So sánh chuyển dịch cơ cấu GTSX và cơ cấu việc làm ngành thƣơng mại – dịch vụ thành phố Đồng Hới 51 9 Bảng 3.9 GTSX công nghiệp – xây dựng thành . CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU VIỆC LÀM TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH 74 4.1 Quan điểm chuyển dịch cơ cấu việc làm thành phố Đồng Hới. đẩy CDCCVL trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 76 4.2.1 Chuyển dịch cơ cấu ngành và cơ cấu sản xuất trên địa bàn thành phố Đồng Hới. công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Chƣơng 4: Quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu việc làm trong tiến trình công nghiệp hóa,
- Xem thêm -

Xem thêm: Ċhuyển dịch cơ cấu việc làm trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Ċhuyển dịch cơ cấu việc làm trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Ċhuyển dịch cơ cấu việc làm trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn