ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN HỆ TÍN CHỈ ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

54 731 1
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2013, 11:24

Cùng với quá trình phát triển của đất nước, nền giáo dục đại học đang ngày càng được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm phát triển. Bên cạnh việc xây dựng nên các chương tŕnh đào tạo thì việc tạo ra các dịch vụ cho sinh viên có điều kiện học tập, nghiên cứu, sinh hoạt cũng rất được chú trọng.    !"#$%&'&( )*+,- ././ 0123456789:;+  ! "#$%&'()*+,'-( .,/  0 '12,34'5,62 7!8* 9' :;<=>'$)31?'? ,2,*@ ,A!133B :522, 4?C/2=56D3 #)&#4'2,5 4?C"3AE:! ()* @FEAG? ;1<   !"#$%&'&<A)B'&;!)6D AH2,135EI=1: ##'36B:2,82,3 4' B4#J5* ./=/>39;?@6A4;?63B@+ K,LM@?'2.AH2,A! 1?'?@<4;9;F3# N)'A!1N)6B/E:2,I <(JA.@<4;9;2<4 ,1&@O9;* K,M P@).A!1?'?@<" 4;9;* P"2.AH2,A!11?' ?@<"4;9;?Q,* P@2,3/D& RG4;)1?'?* P"-)D2B#N)'A!1B1? '?@<"4;9; ./C/D;9EF6AG:H4IJG;6A4;?63B@M S*"B!,6M TA!11?'?@<4;9; T$E2,'UQVF2W1?'?@< 4;9; X*O),6M TY?,6M$,6@<4;9; T@<,6M "2.AH4<)3);,6Z R[* \BA'6),,6!54#<F XJ)X]]^;XJ)X]SS ./K/)4EL6AH4MH6A4;?63B@+ ".' ?V2W)D2B/,62M O/5EA'M P_EA'6M5)D2BA'7?1? '?@<4;9;,`a&2ab&A,M A12WL)6:/2=: )?*** P_EA'2/MR(.;?(BM c@U1 c@BD1 c/2=:1 c@U&#)51 @(B2d3&;)6DAH4* ?B!MeUL43*** cYUf)gM YUf)g!.,/2=A.D5 A^hi22B)gj !AS]i* k?6-14Uf)gaQA'3)g,6$M @3M T$MYUf)g Tl X M/61)B4,ZSTm[nXUF())(Bo* p<!,6 D5 !A^hiqrlqS^s TOMQA'E2W1?'?@<4;9; TSTOMQA')2W1?'?@<4;9; @<!,6 43-1!QA'E)E2W 1?'?,O!1]h6<!)gA * $qtZS^s[ X *Z]h*]h[uMZ]]h[ X q^sZKg,6[ "J,)U'D5 )g,6?V4Uf)g; SX])g* cO/)gM "#)&#!2B)g:;?2dSX])g*\B)g245 !;A/SX])g2dg,A SX])g&N?v) 2)Aaw2a2*@),61&@<4;9;A 4'?2W4;!/)gg,/#)gg ,(:)gg,'B*2M )gg,(:M2,UQ@<4;9;!( 43*\32W)gg,/#&N&#v) $)&ax43* T)gg,'BM)y432d3)D5.22BA* OR,2d2W&#v)$)&ag,2,&4z Rg,)D<2B32364/1A;R A;aZ4g,[*6;;42B)g:;* TO/(U-WAG2BA'M/-WAUEA',6\O\\w {`2* N/O6A4PQ3RQ789:; Y;#,6A?EU8<&;!)6D AH2,B1?'?@<2,AH 4?AH= ;LF3'1B/N)()6D AH2,B1?'?* )*+STO'U&VW' |*LXYZ094@[\9+ ./%4M;6;]J1^34G>+ 31}41#3)BA1 AE4?2< !1!#)5I<,* _1&I)#D4;):34?#A E2#o)5*$31!,A82#-3 1J,)42.'A!#U<y2. #) 264Ra~ =/4_6A7`39aE6Ab4M3c;]93RQ1^34G>X2Gd;Xe6H4fJ4_@4g64 T@U?M\#o)1A.*Y4? ;)2< WW~4)* TY?IM:4?6B* Y?M\#-,I<*•617A ,1* TY?#M$;44?AH3!64? 1* T$:&1M"D&1:1/2#o)E* T•'<M>H<1<!4 o)141 T@U(MY1.#)5() * T@()AGMA!1!a()AG4* Y34J'A<2#o)M4 4?3}AA!12BA!4!4?3 A,!A!1V.'* C/4h9ZEF6A1^34G> C/./%4M;6;]J34h9ZEF6A1^34G>M @aO2)A!1AM€K6D4E)! <,1564;#1• x*X M3[\@9Di@[\97^6434h9ZEF6A1^34G>+ "B143A!.'2B(B 1* Ky4;-813R)V 4?R)V1 !3**A!#)542d#=&=22 E1)!Z‚-aa2aaT‚\[)6D4V5! 1Oaaa2aaTO\[* Y15!2.)!Z‚\ƒO\[42d3#) ,U85!A!1B/)}* Y1)!4?!6Z‚\rO\[42d4?R)V A!1* Y16!2.)!Z‚\qO\[4R)VA! 1* \.)!4zDI4M )' Z`w)[:4Za2Aaa2[4')24V 2W1Z2a-aaa[* g64.* ;B ;1A!15! O2)aAZS^„„ga…)a2†*‡ˆ2))2‰K…*‡ˆ2))2*\aa )a)a*aAX]]S[ Š\.=ZvaA&A [MA4#J.'1)DU- E6‹4* Š \.#L6Zva22aa22[MA2.2Œ28f4 1)D41<* Š \.#)&#Z†22a[MA4;674#J #2. =.(,B4* Š \.#)?MZ‚) [MA2.()(:F(,B4 * Š T\.EZ@&Aa[MA'&,/2=5 <A'??~ Š Y2WJ)4U,A!1.,2.2 2E1)!15!* C/C2ZEj6A34h9ZEF6A1^34G> C/C/.%42e6A3M349a26AXk3eJ64l634h9ZEF6A1^34G> TA!#)54&1#=&=2.22E)! )6D4V5!**K?h4#A!1 O2)!,6,;52W*K? !& 2 g64=*K?4#A!1 O2)aAZS^„„ga…)a2†*‡ˆ2))2‰K…*‡ˆ2))2* \aa)a)a*aAX]]S[ K/4Q6A72m n' _.)?h4#A!1O2)D 2.V'\‚v>••†ŽI)S]:M \.EZ@&Aa2[• \.=ZvaA&A [• \.#IZva22aa22[• Y#JZ)aaa[• \.#)?Z‚) [• \.(:A12.Za2 [• @?;4Z))[• Y#J4;51Z†a22[• \.Z\a [• \.:4Z•a2nY`a2)a[ @ &:;)4U1 ,  32.6A<4?1(&')D2B< !*_3,6 \‚v>••†ŽI)h :XX&;2:2M • \.EZ@&Aa2[ • \.=ZvaA&A [ • \.#IZva22aa22[ • \.#)&#Z†22a[ • \.#)?Z‚) [ @,.;A<\‚v>••†ŽI)&(M T9(:)y(AXX&;2A<A!1 )44z.;#)5!*&;Ž4a• )*\&'Z#)5F4z[&1A!1*K? A< !A4‘1Z2w))aA[ TO(6& ,:4)6Dh :* \,64)176\‚v>••†Ž!F 5)D31AG ;7.b* /o4g646A4;?63B@ T\.EM/2=5;&11?'?36 : 2,* T\.=M4#J.'8E)4;2,4?-#  E2.B2-3&##)2,42W1?' ?* T\.#IM2Œ28f2,41<34’E2.B -# 1?'? T\.#)&#M4;6 #)2,4#J# ;“ EA,;1?'?•A12.4”J ;+•Ž12,* T\.#)?M2.()8f+•Ž1B2,*@('L A.)E:2,*#)?2dE434J2 ,* [...]... một dịch vụ giúp cho sinh viên có thể truy cập được internet từ laptop của mình từ mọi nơi trong khuôn viên của trường PHẦN IV: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÁC DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 4.1 Phân tích sự hài lòng của sinh viên đối với các dịch vụ CNTT tại trường Đại học Kinh Tế Huế 4.1.1 Mô hinh dịch vụ CNTT ̀ Để hỗ trợ một cách tốt nhất cho sinh viên học tập và rèn luyện, Trường. .. H1: Đánh giá về website cao hay thấ p tương quan cùng chiề u với sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ CNTT tại trường H2: Đánh giá về trang sinh viên cao hay thấ p tương quan cùng chiề u với sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ CNTT tại trường H3: Đánh giá về phòng Internet cao hay thấp thương quan cùng chiều với sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ CNTT tại trường H4: Đánh giá. .. viên một cách thiết thực nhất Trường đại học kinh tế Huế là 1 trường với gần 5000 sinh viên chính quy, hơn 5000 sinh viên tại chức, gần 500 học viên sau đại học và gần 1500 sinh viên hệ khác (cử tuyển, liên thông, văn bằng hai ) Do đó để hỗ trợ một cách tốt nhất cho sinh viên học tập và rèn luyện, Trường đại học kinh tế Huế đã cho ra đời nhiều dịch vụ công nghệ thông tin nhằm đáp ứng được nhu cẩu của. .. hay thấ p tương quan cùng chiề u với sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ CNTT tại trường H5: Đánh giá về mạng wifi cao hay thấ p tương quan cùng chiề u với sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ CNTT tại trường H6: Đánh giá về thư viện điện tử cao hay thấ p tương quan cùng chiề u với sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ CNTT tại trường 4.1.4.2 ̣ số tương quan Pearson Theo... hơn các nhóm sinh viên khác vì đa phần những người này là những sinh viên năm cuối nên họ không có thời gian để tham gia vào cộng đồng mạng như trên diễn đàn Mean Khoá khác 2.64 Nhân tố Diễn đàn sinh viên K42 3.6 K43 3.68 K44 3.5 4.2 Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với các dịch vụ CNTT của trường Đại học Kinh Tế Huế: 4.2.1 Thực trạng sử dụng các dịch vụ CNTT của các bạn sinh viên trường Đại học. .. biế n phu ̣ thuô ̣c “Sự đánh giá chung” và 6 biế n đô ̣c lâ ̣p ̀ lầ n lươ ̣t là: Đánh giá về website, Đánh giá về trang sinh viên, Đánh giá về phòng Internet, Đánh giá về diễn đàn, Đánh giá về mạng wifi, Đánh giá về thư viện điện tử Đánh giá về website Đánh giá về trang sinh viên Đánh giá về phòng Internet Đánh giá chung Đánh giá về diễn đàn Đánh giá về mạng wifi Đánh giá về thư viện điện tử Sơ... + 0 184X6 Sự đánh giá chung = -0.032+ 0.130 Đánh giá về website + 0 094 Đánh giá về trang sinh viên + 0 275 Đánh giá về diễn đàn + 0 159 Đánh giá về phòng Internet + 0 183 Đánh giá về mạng wifi + 0 184 Đánh giá về thư viện điện tử 4.1.4.6 Kiểm đinh giả thiế t ̣ Diễn đàn sinh viên có ảnh hưởng lớn nhấ t đế n sự đánh giá chung về các loại hình dịch vụ CNTT của trường ĐH Kinh Tế Huế Kế t quả... dịch vụ CNTT ̀ Để hỗ trợ một cách tốt nhất cho sinh viên học tập và rèn luyện, Trường đại học kinh tế Huế đã cho ra đời nhiều dịch vụ công nghệ thông tin nhằm đáp ứng được nhu cẩu của các bạn sinh viên Website Trang sinh viên Diễn đàn sinh viên Thư viện trực tuyến Sự hài lòng về dịch vụ CNTT Phòng Internet Wifi Sơ đồ 1: Các giả thuyế t nghiên cứu 4.1.2 Quá trinh thu thâ ̣p dữ liêu ̣ ̀ 4.1.2.1 Số mẫu... đáng kể nào trong sự đánh giá của các nhóm sinh viên khi phân theo khoá học Duy nhất chỉ có nhân tố “Diễn đàn sinh viên hệ số sig = 0.000 < 0.05 chứng tỏ đã có sự khác biệt trong đánh giá về chất lượng dịch vụ CNTT giữa các nhóm sinh viên khi phân theo khoá học Bằng một phép kiểm tra sâu Post-Hoc với công cụ LSD (đối với phương sai các nhóm bằng nhau) để xác định sự khác nhau giữa các nhóm cho ta biết... QUÁT CÁC DỊCH VỤ CNTT TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Sinh viên cần phải không ngừng học tập và rèn luyện Song, môi trường học tập và rèn luyện trong mô hình đào tạo tín chỉ khiến không ít bạn gặp nhiều khó khăn Biết được điều đó, nhiều trường trên thế giới luôn tổ chức nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên nhất là các sinh viên nước ngoài, và có cả nhiều hình thức hoạt động nhằm giúp đỡ, hay tư vấn sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN HỆ TÍN CHỈ ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN HỆ TÍN CHỈ ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN HỆ TÍN CHỈ ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ, Mục tiêu nghiên cứu: Đối tượng và phạm vi nghiên cứu : Phương pháp nghiên cứu :, CƠ SỞ LÝ THUYẾT - MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU, Đánh giá về Trang sinh viên Đánh giá về diễn đàn, Đánh giá về Phòng Internet Đánh giá về mạng Wifi, KHẢO SÁT NHU CẦU CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ MỚI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn