KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của nhân viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên môi trường đô thị Sơn La

32 730 1
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2015, 09:37

POWPOINT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của nhân viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên môi trường đô thị Sơn LaMục đích chính của nghiên cứu là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của nhân viên tại công ty TNHH nhà nước một thành viên môi trường đô thị Sơn La. Nghiên cứu được thực hiện phương pháp phỏng vấn trực tiếp 70 công nhân viên đang làm việc tại công ty. Kết quả nghiên cứu chính thức được sử dụng để phân tích, đánh giá thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của nhân viên. Qua nghiên này giúp ban lãnh đạo công ty tìm ra được những yếu tố ảnh hưởng tới động cơ làm việc của nhân viên công ty mình, từ đó đưa ra được những giải pháp nhằm thúc đẩy động cơ làm việc của nhân viên trong công ty. . sản dài hạn 65 .889 86, 31 107.7 36 94,40 264 .009 93, 56 163 ,51 245,05 200,17 I. Tài sản cố định 48.412 63 ,42 65 .823 57 ,68 107.7 36 38,18 135, 96 163 ,67 149,18 II. Tài sản dài hạn khác 65 0,09 0 0. 20. 868 18,29 76. 557 27,13 189,29 366 , 86 263 ,52 II. Nợ dài hạn 83 0,11 13 0,01 33 0,01 16, 41 245,45 63 , 46 D - Vốn chủ sở hữu 65 .229 85,45 93.243 81,70 205 72, 86 142,95 220,50 177,54 (Nguồn: Phòng. phổ thông 67 42 .68 107 58.15 1 36 59.91 159.70 127.10 142.47 II. Theo giới tính 1. Lao động Nữ 67 42 .68 63 34.24 89 39.21 94.03 282.54 115.25 2. Lao động Nam 90 57.32 121 65 . 76 138 60 .79 134.44
- Xem thêm -

Xem thêm: KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của nhân viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên môi trường đô thị Sơn La, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của nhân viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên môi trường đô thị Sơn La, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của nhân viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên môi trường đô thị Sơn La

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn