Một số đặc điểm dịch tễ học bệnh tiên mao trùng ở trâu nuôi tại huyện bình gia lạng sơn và biện pháp phòng trừ

79 271 0

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,289 tài liệu

  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2015, 08:17

MỤC LỤCLời cam ñoan iLời cảm ơn iiMục lục iiiDanh mục các chữ viết tắt viDanh mục bảng viiDanh mục hình viiiMỞ ðẦU 11 ðặt vấn ñề 12 Mục ñích của ñề tài 23 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 2Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 31.1 Sơ lược lịch sử nghiên cứu Tiên mao trùng, bệnh Tiên mao trùng 31.2 ðặc ñiểm hình thái và phân loại Tiên mao trùng 51.2.1 ðặc ñiểm hình thái Trypanosoma evansi 51.2.2 Vị trí của Tiên mao trùng trong hệ thống phân loại ñộng vật 61.3 Một số ñặc ñiểm sinh học của Tiên mao trùng 71.4 Những nghiên cứu về dịch tễ học bệnh Tiên mao trùng 91.4.1 Nguyên nhân gây bệnh Tiên mao trùng ở trâu, bò 91.4.2 Phân bố ñịa lý của Tiên mao trùng 91.4.3 Những nghiên cứu về loài ñộng vật mắc bệnh Tiên mao trùng 131.4.4 Các nghiên cứu về côn trùng môi giới truyền bệnh Tiên mao trùng 141.5 Những nghiên cứu về bệnh lý học Tiên mao trùng 161.5.1 Triệu chứng bệnh Tiên mao trùng do T.evansi gây ra ở trâu, bò 161.5.2 Bệnh tích của bệnh Tiên mao trùng trâu, bò 171.6 Những nghiên cứu về miễn dịch Tiên mao trùng 181.7 Các nghiên cứu về phòng trị bệnh Tiên mao trùng 241.8 Xây dựng và thực hiện quy trình phòng bệnh Tiên mao trùng chotrâu, bò 26Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ivChương 2 ðỊA ðIỂM, THỜI GIAN, ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG,NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 272.1 ðịa ñiểm nghiên cứu 272.2 Thời gian nghiên cứu 282.3 ðối tượng nghiên cứu 282.4 Nội dung nghiên cứu 282.5 Vật liệu nghiên cứu 292.6 Phương pháp nghiên cứu và bố trí thí nghiệm 292.6.1 Thiết kế nghiên cứu 292.6.2 Phương pháp lấy mẫu 302.6.3 Phương pháp chẩn ñoán 302.6.4 Phương pháp thu thập và ñịnh loài ruồi, mòng hút máu 312.6.5 Phương pháp xác ñịnh trọng lượng trâu thí nghiệm 322.6.6 Bố trí thí nghiệm 322.6.7 Phương pháp xử lý số liệu 35Chương 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 373.1 Tình hình chăn nuôi trâu huyện Bình Gia – tỉnh Lạng Sơn 373.2 Tình hình trâu bị chết trong vụ ñông xuân 20082012 393.3 Tình hình nhiễm Trypanosoma evansi ở trâu nuôi tại huyện BìnhGia năm 2013 403.4 Tình hình nhiễm T. evansi ở trâu các lứa tuổi tại huyện Bình Gia 433.5 Tình hình nhiễm T. evansi ở trâu nuôi tại các vùng ñịa hình 453.6 Tình hình nhiễm T. evansi ở trâu nuôi tại huyện Bình Gia tỉnhLạng Sơn theo mùa vụ 483.7 Triệu chứng và bệnh tích trên trâu nhiễm Tiên mao trùng. 503.8 Thành phần loài và hoạt ñộng của ruồi, mòng hút máu truyền bệnhTiên mao trùng trâu. 533.9 Hiệu lực của thuốc Azidin ñiều trị trâu nhiễm T. evansi ở huyệnBình Gia – tỉnh Lạng Sơn 563.9.1 Mức ñộ an toàn của thuốc Azidin 57Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp v3.9.2 Hiệu lực của thuốc Azidin ñiều trị trâu nhiễm T. evansi ở huyệnBình Gia – tỉnh Lạng Sơn 593.10 ðề xuất biện pháp phòng chống bệnh Tiên mao trùng trâu nuôi tạihuyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn. 61KẾT LUẬN 63 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI  ðÀO VĂN KIÊN MỘT SỐ ðẶC ðIỂM DỊCH TỄ HỌC BỆNH TIÊN MAO TRÙNG Ở TRÂU NUÔI TẠI HUYỆN BÌNH GIA – LẠNG SƠN VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI – 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI  ðÀO VĂN KIÊN MỘT SỐ ðẶC ðIỂM DỊCH TỄ HỌC BỆNH TIÊN MAO TRÙNG Ở TRÂU NUÔI TẠI HUYỆN BÌNH GIA – LẠNG SƠN VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ CHUYÊN NGÀNH : THÚ Y Mà SỐ : 60.64.01.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS.TS. NGUYỄN VĂN THỌ HÀ NỘI – 2013 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và hoàn toàn chưa hề ñược sử dụng ñể bảo vệ một học vị nào. Tôi cam ñoan rằng, mọi sự giúp ñỡ ñể thực hiện luận văn này ñã ñược cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñược chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn ðào Văn Kiên Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp ñỡ tận tình của các thầy, cô giáo Bộ môn Ký sinh trùng – Khoa Thú Y – ðại học Nông nghiệp Hà Nội; các thầy, cô giáo ñã giảng dạy tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu khoa học. ðặc biệt, tôi xin cảm ơn PGS.TS Nguyễn Văn Thọ - người Thầy ñã tận tình hướng dẫn, giúp ñỡ tôi trong quá trình thực tập và hoàn thành Luận văn này. Chân thành cảm ơn sự giúp ñỡ của Ban Chăn nuôi, Trạm Thú y huyện Bình Gia - Chi Cục Thú y Lạng Sơn, bạn bè, ñồng nghiệp và gia ñình ñã giúp ñỡ, ñộng viên tôi hoàn thành chương trình học tập. Tác giả luận văn ðào Văn Kiên Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp iii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii MỞ ðẦU 1 1 ðặt vấn ñề 1 2 Mục ñích của ñề tài 2 3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 2 Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1 Sơ lược lịch sử nghiên cứu Tiên mao trùng, bệnh Tiên mao trùng 3 1.2 ðặc ñiểm hình thái và phân loại Tiên mao trùng 5 1.2.1 ðặc ñiểm hình thái Trypanosoma evansi 5 1.2.2 Vị trí của Tiên mao trùng trong hệ thống phân loại ñộng vật 6 1.3 Một số ñặc ñiểm sinh học của Tiên mao trùng 7 1.4 Những nghiên cứu về dịch tễ học bệnh Tiên mao trùng 9 1.4.1 Nguyên nhân gây bệnh Tiên mao trùng ở trâu, bò 9 1.4.2 Phân bố ñịa lý của Tiên mao trùng 9 1.4.3 Những nghiên cứu về loài ñộng vật mắc bệnh Tiên mao trùng 13 1.4.4 Các nghiên cứu về côn trùng môi giới truyền bệnh Tiên mao trùng 14 1.5 Những nghiên cứu về bệnh lý học Tiên mao trùng 16 1.5.1 Triệu chứng bệnh Tiên mao trùng do T.evansi gây ra ở trâu, bò 16 1.5.2 Bệnh tích của bệnh Tiên mao trùng trâu, bò 17 1.6 Những nghiên cứu về miễn dịch Tiên mao trùng 18 1.7 Các nghiên cứu về phòng trị bệnh Tiên mao trùng 24 1.8 Xây dựng và thực hiện quy trình phòng bệnh Tiên mao trùng cho trâu, bò 26 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp iv Chương 2 ðỊA ðIỂM, THỜI GIAN, ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1 ðịa ñiểm nghiên cứu 27 2.2 Thời gian nghiên cứu 28 2.3 ðối tượng nghiên cứu 28 2.4 Nội dung nghiên cứu 28 2.5 Vật liệu nghiên cứu 29 2.6 Phương pháp nghiên cứu và bố trí thí nghiệm 29 2.6.1 Thiết kế nghiên cứu 29 2.6.2 Phương pháp lấy mẫu 30 2.6.3 Phương pháp chẩn ñoán 30 2.6.4 Phương pháp thu thập và ñịnh loài ruồi, mòng hút máu 31 2.6.5 Phương pháp xác ñịnh trọng lượng trâu thí nghiệm 32 2.6.6 Bố trí thí nghiệm 32 2.6.7 Phương pháp xử lý số liệu 35 Chương 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 37 3.1 Tình hình chăn nuôi trâu huyện Bình Gia – tỉnh Lạng Sơn 37 3.2 Tình hình trâu bị chết trong vụ ñông xuân 2008-2012 39 3.3 Tình hình nhiễm Trypanosoma evansi ở trâu nuôi tại huyện Bình Gia năm 2013 40 3.4 Tình hình nhiễm T. evansi ở trâu các lứa tuổi tại huyện Bình Gia 43 3.5 Tình hình nhiễm T. evansi ở trâu nuôi tại các vùng ñịa hình 45 3.6 Tình hình nhiễm T. evansi ở trâu nuôi tại huyện Bình Gia - tỉnh Lạng Sơn theo mùa vụ 48 3.7 Triệu chứng và bệnh tích trên trâu nhiễm Tiên mao trùng. 50 3.8 Thành phần loài và hoạt ñộng của ruồi, mòng hút máu truyền bệnh Tiên mao trùng trâu. 53 3.9 Hiệu lực của thuốc Azidin ñiều trị trâu nhiễm T. evansi ở huyện Bình Gia – tỉnh Lạng Sơn 56 3.9.1 Mức ñộ an toàn của thuốc Azidin 57 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp v 3.9.2 Hiệu lực của thuốc Azidin ñiều trị trâu nhiễm T. evansi ở huyện Bình Gia – tỉnh Lạng Sơn 59 3.10 ðề xuất biện pháp phòng chống bệnh Tiên mao trùng trâu nuôi tại huyện Bình Gia - tỉnh Lạng Sơn. 61 KẾT LUẬN 63 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DTC Dài thân chéo TMT Tiên mao trùng TL Trọng lượng T.EVANSI Trypanosoma evansi VN Vòng ngực Tabanus kiangsuensis T.KIANGSUENSIS T.STRIATUS Tabanus striatus Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp vii DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 3.1 Tổng ñàn trâu của huyện Bình Gia từ năm 2008 - 2012 38 3.2 Tình hình trâu bị chết trong vụ rét ñông xuân 2008-2012 39 3.3 Tình hình nhiễm T. evansi ở trâu ở vùng nghiên cứu 41 3.4 Biến ñộng nhiễm T.evansi ở trâu các lứa tuổi 43 3.5 Tỷ lệ nhiễm T. evansi ở trâu huyện Bình Gia – tỉnh Lạng Sơn theo vùng ñịa hình 46 3.6 Tỷ lệ nhiễm T. evansi ở trâu theo mùa vụ. 49 3.7 Triệu chứng của bệnh TMT trên trâu tại huyện Bình Gia 51 3.8 Bệnh tích của bệnh TMT trên trâu tại huyện Bình Gia 52 3.9 Thành phần loài côn trùng trung gian truyền bệnh 54 3.10 Một số chỉ tiêu sinh lý trâu trước và sau khi dùng thuốc Azidin ñiều trị 58 3.11 Kết quả ñiều trị T. evansi ở trâu huyện Bình Gia – tỉnh Lạng Sơn 59 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp viii DANH MỤC HÌNH STT Tên hình Trang 3.1 Tình hình trâu bị chết trong vụ rét ñông xuân 2008-2012 40 3.2 Tình hình nhiễm T. evansi ở trâu ở vùng nghiên cứu 41 3.3 Biến ñộng nhiễm T.evansi ở trâu các lứa tuổi 44 3.4 Tỷ lệ nhiễm T. evansi ở trâu Lạng Sơn theo vùng ñịa hình 46 3.5 Tỷ lệ nhiễm T. evansi ở trâu theo mùa. 49 3.6 Triệu chứng bệnh Tiên mao trùng trên trâu huyện Bình Gia 51 3.7 Bệnh tích bệnh Tiên mao trùng trên trâu tại Bình Gia 53 [...]... huy n Bình Gia – L ng Sơn và bi n pháp phòng tr ” 2 M c ñích c a ñ tài - Nghiên c u m t s ñ c ñi m d ch t h c c a b nh b nh Tiên mao trùng trâu nuôi t i huy n Bình Gia – L ng Sơn - Xây d ng bi n pháp phòng ch ng b nh Tiên mao trùng trâu t i huy n Bình Gia - t nh L ng Sơn 3 Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a ñ tài K t qu nghiên c u c a ñ tài nh m b sung các cơ s lý lu n v tình hình b nh Tiên mao trùng. .. trung gian như m t s Tiên mao trùng khác V kh năng truy n b nh Tiên mao trùng c a côn trùng, tác gi ñã ki m tra nhi u ñ a ñi m cho th y hai loài mòng T.rubidus và T.striatus có t l mang Tiên mao trùng là 15,2% và 14%; loài ru i hút máu Stomoxys calcitrans có t l mang Tiên mao trùng 12,5% ru i mòng, Tiên mao trùng sau khi theo máu vào cơ th ru i mòng, nó v n s ng và ho t ñ ng ñ n gi th 53, th i gian... hình b nh Tiên mao trùng do T evansi trâu t i huy n Bình Gia - t nh L ng Sơn ð ng th i góp ph n ng d ng vào công tác ch n ñoán và xây d ng các bi n pháp phòng ch ng b nh Tiên mao trùng trâu ñ t hi u qu Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p 2 Chương 1 T NG QUAN TÀI LI U 1.1 Sơ lư c l ch s nghiên c u Tiên mao trùng, b nh Tiên mao trùng Năm 1837, Done ñã phát hi n m... b nh Tiên mao trùng di n ra nghiêm tr ng, d b nh m l n sang các b nh truy n nhi m khác Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p 1 ð th y rõ th c tr ng nhi m Tiên mao trùng trâu ñư c nuôi t i huy n Bình Gia – t nh L ng Sơn, làm cơ s xây d ng bi n pháp phòng, tr có hi u qu , chúng tôi ti n hành nghiên c u ñ tài: “M t s ñ c ñi m d ch t h c b nh Tiên mao trùng trâu nuôi. .. có giai ño n phát tri n trong ký sinh trung gian như m t s Tiên mao trùng khác 1.3 M t s ñ c ñi m sinh h c c a Tiên mao trùng Theo Phan ð ch Lân (1994), Tiên mao trùng s ng trong máu (huy t tương, ngoài h ng c u), nó có hình ch su t thon và m nh, hai ñ u thót tròn ho c nh n Thân Tiên mao trùng là m t kh i nguyên sinh ch t, gi a thân có nhân và cu i thân có m t th cơ ñ ng, xu t phát m t roi dính vào... trung bình là 24 gi , s ho t ñ ng c a Tiên mao trùng y u và gi m d n t gi th 35 ñ n gi th 42 T 46 - 53 gi sau thì tiên mao trùng ng ng ho t ñ ng bê, sau khi b mòng ñ t 24 ngày, do trong máu có Tiên mao trùng, bê phát b nh kéo dài 90 ngày v i các tri u tr ng: s t cao gián ño n, suy như c cơ th Ngoài ra Tiên mao trùng có th nuôi c y trong bào thai gà, môi trư ng d ch t ch c, T.evansi r t khó nuôi c... u v phòng tr b nh Tiên mao trùng Trypanosoma evansi ñã gây b nh cho nhi u loài ñ ng v t như trâu, bò, l c ñà, ng a, nhi u lo i thú hoang dã Kh năng phân b T.evansi r ng rãi trong các loài Tiên mao trùng, chúng có kh p các châu l c, gây thi t h i ñáng k v kinh t cho ngư i chăn nuôi trâu, bò nư c ta b nh ký sinh trùng phát tri n quanh năm trong ñó b nh Tiên mao trùng gây nhi u thi t h i cho ñàn trâu, ... Novarsenobenzol, Berenil, Trypamidium ñ phòng, ñi u tr b nh Tiên mao trùng ñã cho k t qu t t 1.8 Xây d ng và th c hi n quy trình phòng b nh Tiên mao trùng cho trâu, bò Di t T.evansi trên thân gia súc: ñ nh kỳ ki m tra máu ñàn trâu, bò m i năm hai l n tháng 4 và tháng 8, th i gian mà ru i, mòng ho t ñ ng truy n b nh Phát hi n trâu, bò b nh ho c mang trùng, ñ k p ñi u tr , thanh toán ngu n tàng tr m m b nh... kháng b nh Tiên mao trùng Bê t hai tháng ñ n m t năm có kháng nguyên s n sinh kháng th kháng Tiên mao trùng cao v i bò già Authie, E (1974), cũng cho bi t: trong cùng m t gi ng gia súc, s m n c m c a các loài Tiên mao trùng cũng khác nhau N’dama, Muturu v n s ng ñư c Châu Phi, bò Taurine như Baoule, nh ng vùng có m t ñ côn trùng gây nhi m cao, trong khi ñó bò Zebu b ch t do b nh Tiên mao trùng S gây... ký sinh trùng có t do trong máu, trong d ch mô, còn kháng th t bào có th tr c ti p ch ng l i ký sinh trùng trong t bào Kháng th d ch th c ch tr c ti p các kháng nguyên b m t c a Tiên mao trùng không chuy n ñ ng ñư c Kháng th cùng v i ch t ti t c a t bào (cytotoxit) có th gi t ch t Tiên mao trùng M t khác, kháng th có th c ch ho t ñ ng c a các men tham gia vào quá trình sinh s n c a Tiên mao trùng (sao . Lạng Sơn và biện pháp phòng trị” 2. Mục ñích của ñề tài - Nghiên cứu một số ñặc ñiểm dịch tễ học của bệnh bệnh Tiên mao trùng ở trâu nuôi tại huyện Bình Gia – Lạng Sơn - Xây dựng biện pháp phòng. DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI  ðÀO VĂN KIÊN MỘT SỐ ðẶC ðIỂM DỊCH TỄ HỌC BỆNH TIÊN MAO TRÙNG Ở TRÂU NUÔI TẠI HUYỆN BÌNH GIA – LẠNG SƠN VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG. DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI  ðÀO VĂN KIÊN MỘT SỐ ðẶC ðIỂM DỊCH TỄ HỌC BỆNH TIÊN MAO TRÙNG Ở TRÂU NUÔI TẠI HUYỆN BÌNH GIA – LẠNG SƠN VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số đặc điểm dịch tễ học bệnh tiên mao trùng ở trâu nuôi tại huyện bình gia lạng sơn và biện pháp phòng trừ, Một số đặc điểm dịch tễ học bệnh tiên mao trùng ở trâu nuôi tại huyện bình gia lạng sơn và biện pháp phòng trừ, Một số đặc điểm dịch tễ học bệnh tiên mao trùng ở trâu nuôi tại huyện bình gia lạng sơn và biện pháp phòng trừ, Chương 1. Tổng quan tài liệu, Chương 2. Địa điểm, thời gian, đối tượng, nội dung, nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu, Chương 3. Kết quả và thảo luận, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay