Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa ở Hà Tĩnh

119 325 2
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2015, 20:45

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN CẢNH THỤY GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA Ở HÀ TĨNH LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH TRỊ HỌC Hà Nội - 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN CẢNH THỤY GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA Ở HÀ TĨNH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Chính trị học Mã số: 60 31 02 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Văn Kim Hà Nội - 2014 LỜI CAM ĐOAN Đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi, được thực hiện dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Văn Kim. Các số liệu và trích dẫn trong luận văn là trung thực. Kết quả nghiên cứu của luận văn không trùng với các công trình khác. Tác giả luận văn Nguyễn Cảnh Thụy MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU …………………………………………………………… 1 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA 9 1.1. Khái niệm công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa và những yếu tố tác động đến chất lƣợng đội ngũ công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa 9 1.1.1. Khái niệm công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa 9 1.1.2. Đánh giá chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa 13 1.1.3. Những yếu tố tác động đến chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa 16 1.2. Một số yêu cầu khách quan của việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa 19 1.3. Mục đích, nội dung và phƣơng pháp thực hiện việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa 26 1.3.1. Mục đích và nội dung thực hiện việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa 26 1.3.2. Phương pháp thực hiện việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA Ở TỈNH HÀ TĨNH 34 2.1. Khái quát về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh 34 2.1.1. Đặc điểm về vị trí địa lý, tài nguyên 34 2.1.2. Đăc điểm về dân cư 38 2.1.3 Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 39 2.2. Thực trạng chất lƣợng đội ngũ công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa ở tỉnh Hà Tĩnh 41 2.2.1. Khái quát chung về chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa ở tỉnh Hà Tĩnh 41 2.2.2. Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa ở cấp tỉnh 47 2.2.3. Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa ở cấp huyện 50 2.2.4. Chất lượng đội ngũ công chức trên lĩnh vực văn hóa ở cấp xã 56 2.3. Thực tiễn công tác xây dựng đội ngũ công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa ở tỉnh Hà Tĩnh 63 Chƣơng 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA Ở TỈNH HÀ TĨNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 78 3.1. Quan điểm về nâng cao chất lƣợng đội ngũ công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa ở tỉnh Hà Tĩnh 78 3.1.1. Bám sát quan điểm, đường lối của Đảng về công tác văn hóa và định hướng phát triển của tỉnh 78 3.1.2. Nhận thức đúng đắn vai trò của đội ngũ công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa và vị trí, chức năng đội ngũ công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa ở các cấp 80 3.1.3. Nâng cao chất lượng của đội ngũ công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa gắn với chế độ chính sách đối với đội ngũ công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa 81 3.2. Các giải pháp nâng cao chất lƣợng đội ngũ công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa ở tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay 81 3.2.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ xây dựng đội ngũ công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa 81 3.2.2. Tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể đội ngũ công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa làm cơ sở cho công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ hợp lý, khoa học 84 3.2.3. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch 86 3.2.4. Tiếp tục xây dựng lộ trình đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch trên cơ sở gắn với công tác cải cách hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tinh hình mới 88 3.2.5. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với đội ngũ công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa, nhất là đội ngũ công tác tại vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn 94 3.2.6. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong việc đánh giá chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa 95 3.2.7. Làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa gắn với việc biểu dương, phê bình một cách kịp thời 98 3.2.8. Gắn công tác đánh giá công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa với công tác đề bạt, bổ nhiệm và khen thưởng công chức, viên chức hàng năm 100 3.3. Khảo nghiệm mức độ cần thiết và tính khả thi của các giải pháp 101 KẾT LUẬN 106 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 108 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT T Ắ T BCH: Ban Chấp hành BCH TW: Ban Chấp hành Trung ương CB, CC, VC: Cán bộ, công chức, viên chức CC, VC: Công chức, viên chức CNH - HĐH: Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa KT - XH: Kinh tế - xã hội HĐND: Hội đồng nhân dân QLNN: Quản lý Nhà nước. UBND: Ủy ban nhân dân VH, TT và DL: Văn hóa, Thể thao và Du lịch VH, TT, TT: Văn hóa, Thông tin, Thể thao. DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Trang Bảng 1 Phân biệt công chức, viên chức 12 Bảng 2 Tình hình phân bố đội ngũ CC, VC văn hóa cấp 48 Bảng 3 Trình độ chuyên môn của CC, VC văn hóa cấp tỉnh 48 Bảng 4 Trình độ lý luận chính trị của CC, VC văn hóa cấp tỉnh 49 Bảng 5 Trình độ chuyên môn của CC, VC văn hóa cấp huyện 51 Bảng 6 Trình độ lý luận chính trị của CC, VC văn hóa cấp huyện 52 Bảng 7 Trình độ tin học của CC, VC văn hóa cấp huyện 53 Bảng 8 Trình độ ngoại ngữ của CC, VC văn hóa cấp huyện 54 Bảng 9 Trình độ QLNN của CC, VC cấp huyện 55 Bảng 10 Trình độ chuyên môn của đội ngũ CC văn hóa cấp xã 57 Bảng 11 Trình độ lý luận chính trị của CC văn hóa cấp xã 58 Bảng 12 Trình độ tin học của CC văn hóa cấp xã 59 Bảng 13 Trình độ ngoại ngữ của CC văn hóa cấp xã 60 Bảng 14 Trình độ QLNN của CC văn hóa ở cấp xã 61 Bảng 15 Thực trạng bố trí CC, VC văn hóa cấp tỉnh theo lĩnh vực chuyên ngành 67 Bảng 16 Thực trạng bố trí và sử dụng CC, VC văn hóa cấp huyện theo chuyên ngành 69 Bảng 17 Thực trạng bố trí và sử dụng CC văn hóa cấp xã theo chuyên ngành 70 Bảng 18 Bảng khảo sát mức độ cần thiết và tính khả thi của các giải pháp nâng cao chất lượng CC, VC trên lĩnh vực văn hóa của tỉnh Hà Tĩnh 102 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài 1. Đội ngũ công chức, viên chức (CC, VC) nhà nước là công cụ của bộ máy hành chính, là những người trực tiếp phục vụ chế độ, đại diện cho Đảng và Nhà nước thực thi các chủ trương, chính sách. Bởi vậy, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng đội ngũ CC, VC bằng nhiều giải pháp về tuyển dụng, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm, chế độ bảo hiểm, chính sách tiền lương và các chính sách đặc thù… Những giải pháp, chính sách đó đã tạo chuyển biến tích cực về thái độ, ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao của đội ngũ CC, CV. Mặc dù đã đạt được một số kết quả nhất định, song thực tế cho thấy chất lượng đội ngũ CC, VC hiện nay chưa thực sự ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp đổi mới. Điều này đặt ra tính cấp thiết của việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, CV) trong giai đoạn mở cửa và hội nhập hiện nay. 2. Với vị trí, vai trò, chức năng của văn hóa như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: , ngay từ khi mới ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra nhiều chủ trương nhằm phát huy sức mạnh nền văn hóa dân tộc. Năm 1943, Đề cương Văn hóa Việt Nam ra đời đã trở thành ngọn cờ tập hợp, cổ vũ, động viên giới trí thức, khoa học, văn nghệ sĩ Việt Nam đương thời nhập cuộc đấu tranh cho sự toàn thắng của cách mạng dân tộc dân chủ, cho sự nghiệp phá vỡ văn hóa phát xít thực dân, bảo vệ truyền thống văn hóa dân tộc, xây dựng nền văn hóa mới của Việt Nam. Phát huy tư tưởng về vai trò văn hóa trong Đề cương Văn hóa Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định tầm quan trọng của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước. Điều đó được thể hiện trong nhiều văn kiện mà rõ nhất là Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương (BCH TW) Đảng (Khóa VII), ngày 14/1/1993 Về một số nhiệm vụ văn hóa, văn nghệ những năm trước mắt, với việc lần đầu tiên nêu quan điểm:  -  . Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng (Khóa VIII) năm 1998 đã ban hành Nghị quyết về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản 2 sắc dân tộc. Đây là Nghị quyết mang tầm chiến lược về văn hóa trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp CNH - HĐH. Hơn 15 năm thực hiện 5 quan điểm chỉ đạo, 10 nhiệm vụ và 4 cụm giải pháp, nền văn hóa nước ta phát triển và đạt được nhiều thành tựu nhưng còn nhiều khuyết điểm, yếu kém không thể xem thường. Điều đáng lo ngại nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân không được ngăn chặn đẩy lùi mà lại nghiêm trọng hơn, nhất là tệ quan liêu, tham nhũng và lãng phí. Trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước đang ngày càng hội nhập sâu rộng với quốc tế, một mặt chúng ta có nhiều cơ hội để phát triển, nhưng mặt khác chúng ta phải luôn nâng cao ý thức tự cường, phòng ngừa nguy cơ về một  (L.Friedman) đã được cảnh báo ở nhiều quốc gia thì văn hóa chính là linh hồn, bản sắc của mỗi dân tộc - văn hóa như chiếc thẻ căn cước để đất nước hội nhập nhưng không hòa tan, đổi mới nhưng không đổi màu. Trước tình hình đó, tại Hội nghị lần thứ 9 BCH TW Đảng (Khóa XI), TW đã ban hành Nghị quyết về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Nghị quyết khẳng định:    đặc biệt nhấn mạnh:   - -  [6]. Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước - ngay tên gọi của Nghị quyết này đã làm nổi bật mối quan hệ mật thiết giữa văn hóa và con người, con người được lấy làm hạt nhân của văn hóa. Hiểu theo nghĩa rộng thì văn hóa là toàn bộ giá trị vật chất và giá trị tinh thần do con người sáng tạo ra. Văn hóa mang nét đặc trưng của mỗi tộc người, mỗi quốc gia, mỗi xã hội. Bởi vậy, nói đến văn hóa là nói đến con người. Sáng tạo văn hóa cũng đồng thời với việc phát huy những năng lực, bản chất nhằm hoàn thiện con người và từ đó hoàn thiện xã hội. Nghị quyết TW 9 ra đời trong bối cảnh nước ta đang hòa nhập ngày càng sâu rộng, thể hiện rõ bước phát triển mới trong tư duy lý luận về văn hóa của Đảng ta. Nội dung nghị quyết chỉ rõ việc phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người. [...]... các giải pháp nhằm nâng cao chất đội ngũ CC, VC trên lĩnh vực văn hóa ở Hà Tĩnh - Nhiệm vụ: Để thực hiện mục đích trên, luận văn có các nhiệm vụ sau: - Phân tích cơ sở lý luận nâng cao chất lượng đội ngũ CC, VC trên lĩnh vực văn hóa ở Hà Tĩnh - Đánh giá thực trạng đội ngũ CC, VC trên lĩnh vực văn hóa ở Hà Tĩnh - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên trên lĩnh vực văn hóa. .. luận văn gồm 3 chương: Chương 1 Cơ sở lý luận về nâng cao ch t lư ng đội ngũ công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa Chương 2 Thực trạng ch t lư ng đội ngũ công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa ở tỉnh Hà Tĩnh Chương 3 Quan điểm và giải pháp nâng cao ch t lư ng đội ngũ công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa ở tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay 8 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ... hiện nay 8 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA 1.1 Khái niệm công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa và những yếu tố tác động đến chất lƣợng đội ngũ công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa 1 1 1 Khái niệm công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa Thuật ngữ công chức xuất hiện lần đầu tiên ở các nước tư bản phương Tây Vào khoảng giữa những năm... ng đội ngũ công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa * Mục đ ch thực hiện việc nâng cao ch t lư ng đội ngũ công chức, viên chức lĩnh vực văn hóa - Văn hóa là nền tảng của sự phát triển xã hội Vì vậy để nâng cao năng lực, vị trí, giá trị của quốc gia, dân tộc thì cần phải coi trọng văn hóa Để xây dựng được nền văn hóa “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” thì cần phải có đội ngũ làm văn hóa có chất lượng. .. tục Bởi nâng cao chất lượng đội ngũ CC, VC trên lĩnh vực văn hóa vừa là để phục vụ trực tiếp cho công tác quy hoạch CC, VC đồng thời, để đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định đối với từng ngạch, bậc CC, VC khác nhau * Nội dung thực hiện việc nâng cao ch t lư ng đội ngũ công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa Việc nâng cao chất lượng đội ngũ CC, VC trên lĩnh vực văn hóa xuất phát từ nhiệm vụ của Đảng, Nhà... trào văn hóa chưa chưa thật sự khơi dậy được sự tham gia của quần chúng nhân dân… Trước thực trạng đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, mà trực tiếp là Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ cần đề ra các giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ CC, VC lĩnh vực văn hóa của Hà Tĩnh Xuất phát từ những nhiệm vụ, yêu cầu trên, tôi lựa chọn đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trên lĩnh vực. .. hóa ở Hà Tĩnh 4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn * Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu chất lượng đội ngũ CC, VC trên lĩnh vực văn hóa ở Hà Tĩnh * Về phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CC, VC trên lĩnh vực văn hóa ở Hà Tĩnh 5 Phƣơng pháp nghiên cứu * Về phương pháp nghiên cứu: Trong quá trình nghiên cứu,chúng tôi đẫ sử dụng các phương pháp. .. vậy, muốn nâng cao chất lượng của đội ngũ CC, VC trên lĩnh vực văn hóa phải xác định đúng vị trí, vai trò cũng như nhiệm vụ của từng cá nhân CC, VC từ đó hoàn thành mục tiêu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa địa phương Thứ ba, xuất phát từ thực trạng đội ngũ CC, VC trên lĩnh vực văn hóa ở Hà Tĩnh - Đội ngũ CC, VC trên lĩnh vực văn hóa của tỉnh Hà Tĩnh hiện nay về cơ bản có bản lĩnh chính... độ văn hóa, sức khoẻ chung của dân cư; sự phát triển của nền giáo dục quốc dân; đường lối phát triển kinh tế, chính trị và quan điểm sử dụng đội ngũ CC, VC văn hóa của Đảng, Nhà nước… 1.2 Một số yêu cầu khách quan của việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa Bất kỳ lĩnh vực nào yêu cầu về chất lượng đội ngũ thực thi công việc luôn là yêu cầu hàng đầu Đối với Hà Tĩnh, ... Luận văn đóng góp vào việc phát triển lý luận về nâng cao chất lượng đội ngũ CC, VC nói chung và ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói riêng với nội dung, hình thức và phương pháp phù hợp - Luận văn góp phần cung cấp những vấn đề lý luận và thực tiễn về nâng cao chất lượng đội ngũ CC, VC trên lĩnh vực văn hóa cho các cơ quan có thẩm quyền quản lý, đánh giá chất lượng đội ngũ CC, VC ở Hà Tĩnh - Luận văn . của đội ngũ công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa và vị trí, chức năng đội ngũ công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa ở các cấp 80 3.1.3. Nâng cao chất lượng của đội ngũ công chức, . trạng chất lƣợng đội ngũ công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa ở tỉnh Hà Tĩnh 41 2.2.1. Khái quát chung về chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa ở tỉnh Hà Tĩnh. Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa ở cấp tỉnh 47 2.2.3. Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa ở cấp huyện 50 2.2.4. Chất lượng đội
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa ở Hà Tĩnh, Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa ở Hà Tĩnh, Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa ở Hà Tĩnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay