TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÁC THỦ THUẬT (NGUYÊN TẮC) SÁNG TẠO ĐƯỢC DÙNG TRONG ZEND FRAMEWORK

35 446 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2015, 10:33

Thu hoch PPNCKH HVTH: Trng Lê Minh Ngc Trang: 1 MC LC        MC LC 1 LI M U 3 PHN 1: GII THIU TNG QUAN 4 1 Sáng to 4 1.1 T duy sáng to 4 1.2 Lch s 4 1.3 c im 5 1.4 Nhng bin pháp b xung 6 1.5 Các phng pháp thông dng 8 2 Web Proxy Cache 11 PHN 2: HIN TRNG S DNG INTERNET 14 1 Hin trng s dng Internet 14 2 Hô hình hin ti 14 PHN 3: YÊU CU GII PHÁP 17 1 nh hng 17 2 Yêu cu chung 17 PHN 4: XÂY DNG GII PHÁP 19 1 Mô hình trin khai 19 2 Nguyên tc hot ng 19 3 Các thành phn ca mô hình 22 3.1 Squid 22 3.2 Videocache 23 3.3 Kernel 24 3.4 Iptables 25 Thu hoch PPNCKH HVTH: Trng Lê Minh Ngc Trang: 2 3.5 Blade Server 25 3.5 SAN (Storage Area Network) 27 3.5 NAS (Network Attached storage) 28 PHN 5: NG DNG CÁC NGUYÊN TC SÁNG TO 30 1 Nguyên tc phân nh 30 2 Nguyên tc tách khi 30 3 Nguyên tc kt hp 31 4 Nguyên tc thc hin s b 32 5 Nguyên tc d phòng 32 6 Nguyên tc “r” thay cho “t” 33 KT LUN 34 TÀI LIU THAM KHO 35 Thu hoch PPNCKH HVTH: Trng Lê Minh Ngc Trang: 3 LI M U        Con ngi t xa n nay luôn tìm cách gii quyt các vn  ca mình mt cách nhanh chóng, hiu qu và khoa hc. Hay nói mt cách khác, con ngi luôn tìm cách T duy sáng to và T duy sáng to chính là tài nguyên c bn ca con ngi. Rt nhiu phng pháp t duy c hình thành trong ó phng pháp t duy TRIZ và phng pháp t duy 6 chic m c s dng ph bin nht do tính n gin và d s dng. Thông qua bài thu hoch này, em mun minh ha kh nng ng dng ca phng pháp t duy TRIZ vào vic xây dng h thng Web Proxy Cache da trên phn mm mã ngu n m! Squid nh∀m tit kim chi phí thuê bng thông Internet quc t, tng tc  truy c#p Internet và gim thiu chi phí u t so vi gii pháp mua thit b tích hp s∃n các tính nng trên. Tuy ã có nhiu c gng nhng do hn ch v kinh nghim, kin thc, thi gian và ngu n tài liu tham kho nên các vn  tìm hiu trong bài thu hoch chc chn còn nhiu thiu sót. Kính mong Thy xem xét và góp ý thêm. Em xin chân thành cám n Thy! Trng Lê Minh Ngc Thu hoch PPNCKH HVTH: Trng Lê Minh Ngc Trang: 4 PHN 1: GII THIU TNG QUAN 1 Sáng to 1.1 T duy sáng to T duy sáng to là ch  ca mt l%nh vc nghiên cu còn mi. Nó nh∀m tìm ra các phng án, bin pháp thích hp  kích hot kh nng sáng to và  tng cng kh nng t duy ca mt cá nhân hay mt t#p th cng  ng làm vic chung v mt vn  hay l%nh vc. &ng dng chính ca b môn này là giúp cá nhân hay t#p th thc hành nó tìm ra các phng án, các li gii t mt phn n toàn b cho các vn  nan gii. Các vn  này không ch∋ gii hn trong các ngành nghiên cu v khoa hc k( thu#t mà nó có th thuc l%nh vc khác nh chính tr, kinh t, xã hi, ngh thu#t ho)c trong các phát minh, sáng ch. Mt danh t khác c giáo s Edward De Bono s dng  ch∋ ngành nghiên cu này và c dùng rt ph bin là T duy nh hng. Mt s phng pháp t duy sáng to ã và ang c trin khai thành các lp hc, các hi ngh chuyên  ! các c quan, t chc xã hi, chính tr, chính tr - xã hi nh∀m nâng cao hiu qu làm vic ca cá nhân hay t#p th. ∗ các trng trung hc ca các nc phát trin, mt s phng pháp quan trng nh t#p kích não, gin  ý c+ng ã c áp dng cho hc sinh bit cách áp dng di dng thô s;  ng thi c+ng ã có nhiu c s! giáo dc t thc ging dy các chuyên  v phng pháp t duy sáng to cho hc viên mi la tui. 1.2 Lch s T xa xa, các phng pháp t duy sáng to ã bt ngu n khi loài ngi bit suy ngh%. Mt trong các phng pháp u tiên c dùng ti có l, là phng pháp tng t hoá. Thu hoch PPNCKH HVTH: Trng Lê Minh Ngc Trang: 5 Tip theo là các phng pháp tng hp, phân tích, tru tng và c th hoá chc chn ã c các nhà trit hc và toán hc s dng trong thi La Mã c i và thi Xuân Thu. Tuy nhiên, vic nghiên cu có h thng và trình bày li mt cách y  cho tng phng pháp thì mãi n u th k− th 20 mi xut hin. )c bit là sau vic chính thc phát minh ra phng pháp T#p kích não vào nm 1941 ca Alex Osborn thì các phng pháp t duy sáng to mi thc s c các nhà nghiên cu nht là các nhà tâm lý hc chú ý ti. K t ó, rt nhiu phng pháp t duy sáng to ã ra i. Hin nay, mt s khuynh hng chung là tìm ra các phng pháp  s dng kt hp kh nng t duy ca các cá nhân vào trong mt  tài ln cùng vi s h. tr ca ngành tin hc. Trong tng lai, khi mà thành tu ca vic liên lc trc tip các tín hiu ca các con chip in t vi não ngi c hoàn thin hn thì chc chn nó s, to ra mt cuc cách mng mi v các phng pháp t duy sáng to. Lúc ó, vic khó khn là làm sao cho b não ca tng cá nhân iu khin và t#n dng c mi kh nng ca các h thng máy tính, c+ng nh làm sao qun lý vic ni các hot ng t duy cá nhân thành mt mng t duy khng l vi thi gian truy c#p thông tin là thi gian thc. 1.3 c im - Các b môn c xem là công c ca ngành này bao gm: Tâm lý hc, giáo dc hc, lu#n lý hc (hay logic hc), gii ph/u hc, và các tin b v y hc trong l%nh vc nghiên cu não. - Không có khuôn mu tuyt i: Cho n nay v/n không có phng pháp vn nng nào  khi d#y kh nng t duy và các tim nng khng l 0n cha trong m.i con ngi. Tùy theo )c tính ca i tng làm vic và môi trng ti ch. mà m.i cá nhân hay t#p th có th tìm thy các phng pháp riêng thích hp. Thu hoch PPNCKH HVTH: Trng Lê Minh Ngc Trang: 6 - Không cn n các trang b  t ti!n: Cho n nay, các phng pháp t duy sáng to ch yu v/n là các cách thc t chc l li suy ngh% có hng và các dng c s dng rt n gin ch yu là giy, bút, phn, bng, li nói, ôi khi là màu sc, máy chiu hình, t in Mt s phn mm ã xut hin trên th trng  giúp 0y nhanh hn quá trình hot ng sáng to và làm vic t#p th có t chc và hiu qu hn. Song, ti mt s trng hc v/n có th tin hành ging dy b môn này b∀ng nh1ng cuc tho lu#n chuyên  h. tr không tn kém. Cui cùng, khoa này c+ng không gii hn tm nghiên cu ca nó cho vic ng dng thành tu mi ca y hc v não b và tin hc và iu ó v/n còn b ng cho các nhà nghiên cu. - Không ph∀c tp trong th#c nghim: Thc nghim ca hu ht các phong pháp t duy sáng to hin nay rt n gin. Nu cn quá trình ào to cp tc có th t 1 bui cho ti di 1 tun cho ngi hc. a s các phng pháp ã c ghi s∃n ra tng bc nh là nh1ng thu#t toán. iu kin cho ngi thc hin ch∋ là s hiu bit và có kh nng t duy c+ng nh ôi khi cn n s h. tr ca các kho d1 liu v kin thc chuyên môn mà vn  )t ra có liên quan hay  c#p ti. - Hiu qu∃ cao: Các phng pháp t duy sáng to, nu s dng úng ch. úng lúc u mang li li ích rt cao, nhiu gii pháp c a ra ch∋ nh vào phng pháp t#p kích não. Các phng pháp khác c+ng ã h. tr rt nhiu cho các nhà phát minh, nht là trong l%nh vc k( thu#t hay công ngh. - Gi∃m thi%u c áp l#c quá t∃i ca lng thông tin: b∀ng các phong án t duy có nh hng thì mt h qu tt yu là ngi nghiên cu s, chn la mt cách ti u nh1ng d1 liu cn thit, do ó tránh các cm giác lúng túng, m h , hay lc lõng trong rng r#m ca thông tin. 1.4 Nhng bin pháp b xung - Y h&c: Thành tu mi v y hc, nht là dc khoa, ã em li nhiu kt qu cho vic nâng cao kh nng t duy. Ngày nay, y hc ã tìm ra rt nhiu dc cht có kh nng chng lão hóa não hay chng s suy gim kh nng Thu hoch PPNCKH HVTH: Trng Lê Minh Ngc Trang: 7 ca trí nh trong ó có vai trò quan trng ca các cht chng ôxi hóa, c+ng nh vai trò ca các mui khoáng và các sinh t (vitamin) - )c bit là sinh t A. Không ch∋ các tin b trong Tây y mà trong ông y ngi ta c+ng ã có nhiu thành công trong vic dùng h.n hp các dc tho vi các dc cht Tây y. Mt v thuc ông y ni ting có kh nng phc h i trí nh và gim stress là gingko bibola. - Thi!n: Thin nh là mt phng pháp khá h1u hiu  chng stress, tng cng kh nng  kháng ca c th và tng kh nng suy ngh% t#p trung vào mt ch . )c bit các phng pháp thin Ph#t giáo còn giúp t duy ca hành gi tr! nên c l#p trc mi thành kin, kinh nghim, hay tri thc vn ã c hun t#p t trc trong não b. Chính nh1ng kin thc và kinh nghiêm này ôi khi là tr! lc che m s sáng sut hay ngn tr! s c l#p ca t duy. - D∋ng sinh và rèn luyn s∀c kh(e: Mt cá nhân không th có nh1ng hot ng trí não sáng sut mnh m, nu ngi không  sc khe  làm vic. Vic n ung iu , d2ng sinh úng mc giúp rt nhiu cho vic gi1 não b c linh hot và bn b∋. Vai trò ca thc ph0m )c bit là các cht m rt cn thit cho não b hot ng bình thòng. - Ch  làm vic:  gim thiu h#u qu không tt do vic t#p trung lâu, ng i lâu và bo m cho s bn b∋ hot ng ca não b nhiu chuyên gia ã cho li khuyên là phi có các v#n ng th dc ngn  gim stress c+ng nh  buông x bt các cng th3ng thn kinh sau m.i 45-60 phút làm vic t#p trung. Hn n1a, bt c th làm vic vi s gi quá nhiu trong mt ngày s, làm gim sc t#p trung. Ngoài ra, t chc công vic có th t ngn np c+ng nh h!ng phn nào n hiu qu ca quá trình t duy. - Các kho d) liu và vai trò h∗ tr ca tin h&c: Trong khi nghiên cu các gii pháp mi thì vic nm bt y  thông tin, t liu v vn  cn gii quyt là mt iu cn thit trc tiên. Ngoài ra,  có c nh1ng ý kin hay li gii sáng to thì vic v#n dng kin thc, hiu bit hay các công c mi là rt quan trng. Ngày nay t#n dng kh nng ca tin hc ngi ta có Thu hoch PPNCKH HVTH: Trng Lê Minh Ngc Trang: 8 th gim thiu nhiu công sc  tìm tòi tra cu các kho d1 liu ! các ni khác nhau.  ng thi, có th truy nh#p hay tìm ra các kin thc cn thit cho mt vn  trong thi gian rt ngn. )c bit, vi s tr giúp ca Internet và các máy truy tìm d1 liu thì các thông tin ri rc tróc ây ca nhân loi ã c ni li thành mt kho d1 liu quí báu khng l rt tin li cho vic khai thác và t#n dng chúng. 1.5 Các phng pháp thông dng Các phng pháp s dng trong ngành này còn ang c khám phá. S lng phng pháp ã c phát minh có n hàng trm. Ni dung các phng pháp áp dng có hiu qu bao g m: - T+p kích não: ây là mt phng pháp dùng  phát trin nhiu gii áp sáng to cho mt vn . Phng pháp này hot ng b∀ng cách t#p trung s suy ngh% vào vn  ó; các ý nim và hình nh v vn  trc ht c nêu ra mt cách rt phóng khoáng và ng/u nhiên theo dòng t t!ng, càng nhiu thì càng  và càng tt, r i vn  c xem xét t nhiu khía cnh và nhiu cách (nhìn) khác nhau. Sau cùng các ý kin s, c phân nhóm, ánh giá và tng hp thành các gii pháp cho vn  ã nêu. - Thu th+p ngu nhiên: là k% thu#t cho phép liên kt mt kiu t duy mi vi kiu t duy ang c s dng. Cùng vi s có m)t ca kiu t duy mi này thì tt c các kinh nghim s∃n có c+ng s, c ni vào vi nhau. Phng pháp này rt h1u ích khi cn nh1ng ý kin sáng rõ hay nh1ng tm nhìn mi trong quá trình gii quyt mt vn . ây là phng pháp có th dùng b sung thêm cho quá trình t#p kích não. - Ni rng khái nim: là mt cách  tìm ra các tip c#n mi v mt vn  khi mà tt c các phng án gii quyt ng thi không còn dùng c. Phng pháp này trin khai nguyên tc "lui mt bc"  ni rng tm nhìn v vn . - Kích hot: Tác ng chính ca phng pháp này là  t t!ng c thoát ra khi các nn np kin thc c+ mà ã tng c dùng  gii quyt vn Thu hoch PPNCKH HVTH: Trng Lê Minh Ngc Trang: 9 . Chúng ta t duy b∀ng cách nh#n thc và tru tng hóa thành các kiu r i to phn ng li chúng. Các phn ng i áp này da trên kinh nghim trong quá kh và s h1u lý ca các kinh nghim này. T t!ng ca chúng ta thng ít vt qua ho)c ng bên ngoài ca các kiu m/u c+. Trong khi chúng ta có th tìm ra câu tr li nh là mt "kiu khác" ca vn , thì cu trúc não b s, gây khó khn cho chúng ta  liên kt các li gii này. Phng pháp kích hot s, làm ny sinh các hng gii quyt mi. - Sáu chic m, t duy (six thinking hats): là mt k% thu#t c nh∀m giúp các cá th có c nhiu cái nhìn v mt i tng, nh1ng cái nhìn này s, khác nhiu so vi mt ngi thông thng có th thy c. ây là mt khuôn m/u cho s t duy và nó có th kt hp thành li suy ngh% nh hng. Trong phng pháp này thì các phán xét có giá tr s, có ch. ng riêng ca chúng, nhng các phê phán ó s, không c phép thng tr nh là thng thy trong li suy ngh% thông thng. Phng pháp này c dùng ch yu là  kích thích li suy ngh% song song, toàn din và tách riêng cá tính (nh là bn ngã, các thành kin, ) vi cht lng. - DOIT: là phng pháp  gói gn, hay kt hp, các phng pháp t duy sáng to li vi nhau và d/n ra các phng pháp v s xác nh ý ngh%a và ánh giá ca vn . DOIT giúp tìm ra k( thu#t sáng to nào là tt nht. Ch1 DOIT là ch1 vit tt trong ting Anh bao g m: • D - Define problem ngh%a là Xác nh vn  • O - Open mind and Apply creative techniques tc là C!i m! ý t!ng và Áp dng các k( thu#t sáng to • I - Identify the best solution là Xác nh li gii áp tt nht • T - Transform là Chuyn i - −n v+n: ây là phng pháp mnh gii quyt vn  b∀ng cách em nó vào s v#n chuyn n nht. Phng pháp này thích hp  gii quyt nh1ng vn  trong môi trng k( ngh sn xut. Nó a phng pháp DOIT lên mt mc  tinh t hn. Thay vì nhìn s sáng to nh là mt quá trình tuyn tính thì cái nhìn ca n v#n a quá trình này vào mt vòng Thu hoch PPNCKH HVTH: Trng Lê Minh Ngc Trang: 10 khép kín không t on. Ngh%a là s hoàn tt cùng vi s thc hin to thành mt chu kì d/n ti chu kì mi nâng cao hn ca s sáng to. - Gi∃n  ý: phng pháp này là mt phng tin mnh  t#n dng kh nng ghi nh#n hình nh ca b não. Nó có th dùng nh mt cách  ghi nh chi tit,  tng hp hay  phân tích mt vn  thành mt dng ca lc  phân nhánh. Phng pháp này cng c thêm kh nng liên lc, liên h các d1 kin vi nhau c+ng nh nâng cao kh nng nh theo chu.i d1 kin xy ra theo thi gian. B∀ng cách dùng gin  ý, tng th ca vn  c ch∋ ra di dng mt hình trong ó các i tng c liên h vi nhau b∀ng các ng ni. Vi cách thc ó, các d1 liu c ghi nh và nhìn nh#n d dàng và nhanh chóng hn. - T−ng t# hoá: xem vn  nh là mt i tng. So sánh i tng này vi mt i tng khác, có th là bt kì, thng là nh1ng b ph#n h1u c ca t nhiên. Vit xung tt c nh1ng s tng  ng ca hai i tng, các tính cht v v#t lý, hoá hc, hình dng, màu sc c+ng nh là chc nng và hot ng. Sau ó, xem xét sâu hn s tng  ng ca c hai, xem có gì khác nhau và qua ó tìm thy c nh1ng ý mi cho vn . - T−ng t# hoá c∋ng b∀c: là mt cách m! rng tm nhìn hay bóp méo nh1ng kin thc hin h1u  to ra nh1ng sáng kin mi. - T duy t.ng hp: là mt quá trình phát hin ra các mi liên h làm thng nht các b ph#n mà t!ng chng nh là tách bit. ây là phng thc ghép )t các s kin li vi nhau  m! ra mt tm nhìn mi cho tt c các loi vn . Phng pháp này không ch∋ dùng trong nghiên cu khoa hc mà còn trong nhiu l%nh vc khác nh ngh thu#t, sáng tác hay ngay c trong l%nh vc s dng tài hùng bin nh chính tr, lu#t - ∃o ln v/n ! (reversal): ây là mt phng pháp c in c áp dng trit  v nhiu m)t trên mt vn  nh∀m tìm ra các thuc tính cha c thy rõ và kh d% bin i c i tng cho phù hp hn. - C th% hoá và T.ng quát hoá [...]... không ch∋ gi i h n trong các ngành nghiên cu v khoa hc k( thu#t mà nó có th thu c l%nh vc khác nh chính tr , kinh t, xã h i, ngh thu#t ho)c trong các phát minh, sáng ch M t danh t khác c giáo s Edward De Bono s d ng ch∋ ngành nghiên cu này và c dùng rt ph bin là T duy nh hng M t s ph ng pháp t duy sáng t o ã và ang c tri n khai thành các l p hc, các h i ngh chuyên ... vc nghiên cu còn m i Nó nh∀m tìm ra các ph ng án, bi n pháp thích hp kích ho t kh nng sáng t o và tng c ng kh nng t duy ca m t cá nhân hay m t t#p th c ng ng làm vi c chung v m t vn  hay l%nh vc &ng d ng chính ca b môn này là giúp cá nhân hay t#p th thc hành nó tìm ra các ph ng án, các li gii t m t ph n n toàn b cho các vn  nan gii Các vn  này không ch∋ gi i h n trong các. .. các tính nng trên Tuy ã có nhiu c g ng nh ng do h n ch v kinh nghi m, kin thc, thi gian và ngu n tài li u tham kho nên các vn  tìm hi u trong bài thu ho ch ch c ch n còn nhiu thiu sót Kính mong Th y xem xét và góp ý thêm Em xin chân thành cám n Thy! Tr ng Lê Minh Ngc HVTH: Tr ng Lê Minh Ng c Trang: 3 Thu ho ch PPNCKH PH N 1: GI I THI U T NG QUAN 1 Sáng to 1.1 T duy sáng t o T duy sáng. .. ph ng pháp t duy TRIZ và ph ng pháp t duy 6 chic m c s d ng ph bin nht do tính n gin và d s d ng Thông qua bài thu ho ch này, em mun minh ha kh nng ng d ng ca ph ng pháp t duy TRIZ vào vi c xây dng h thng Web Proxy Cache da trên ph n mm mã ngu n m! Squid nh∀m tit ki m chi phí thuê bng thông Internet quc t, tng tc truy c#p Internet và gim thi u chi phí u t so v i gii pháp . phng pháp t duy sáng to cho hc viên mi la tui. 1.2 Lch s T xa xa, các phng pháp t duy sáng to ã bt ngu n khi loài ngi bit suy ngh%. Mt trong các phng pháp u tiên c dùng. )t các s kin li vi nhau  m! ra mt tm nhìn mi cho tt c các loi vn . Phng pháp này không ch∋ dùng trong nghiên cu khoa hc mà còn trong nhiu l%nh vc khác nh ngh thu#t, sáng. xa n nay luôn tìm cách gii quyt các vn  ca mình mt cách nhanh chóng, hiu qu và khoa hc. Hay nói mt cách khác, con ngi luôn tìm cách T duy sáng to và T duy sáng to chính là
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÁC THỦ THUẬT (NGUYÊN TẮC) SÁNG TẠO ĐƯỢC DÙNG TRONG ZEND FRAMEWORK, TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÁC THỦ THUẬT (NGUYÊN TẮC) SÁNG TẠO ĐƯỢC DÙNG TRONG ZEND FRAMEWORK, TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÁC THỦ THUẬT (NGUYÊN TẮC) SÁNG TẠO ĐƯỢC DÙNG TRONG ZEND FRAMEWORK

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn