Ngiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả dồn điền đổi thửa tại huyện phú xuyên thành phố hà nội

141 503 1
  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2015, 16:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM  NGUYỄN DANH CÔNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA TẠI HUYỆN PHÚ XUYÊN - THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyªn ngµnh : QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI M sè : 60.85.01.03 NG¦êI H¦íNG DÉN KHOA HäC: PGS.Ts. Hoµng th¸i ®¹i Hµ Néi - 2014 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, số liệu và kết quả nghiên cứu trong Luận văn này là hoàn toàn trung thực, cũng như chưa được sử dụng để bảo vệ trong bất kỳ một học vị nào. Tôi xin cam đoan, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện Luận văn này đã được cám ơn và các thông tin trích dẫn trong Luận văn đều đã được chỉ rõ nguồn gốc cụ thể./. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Danh Công Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ii LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành đề tài này, với sự nỗ lực cố gắng của bản thân, tôi còn nhận được sự giúp đỡ tận tình, động viên, chỉ bảo của các thày cô, bạn bè, đồng nghiệp và người thân. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Hoàng Thái Đại giảng viên Khoa Môi trường - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam, người đã luôn theo sát, tận tình hướng dẫn tôi trong quá trình thực hiện đề tài. Tôi xin chân thành cám ơn toàn thể các thầy cô giáo trong Khoa Quản lý Đất đai - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam đã luôn giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt thời gian qua. Tôi xin chân thành cám ơn Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên – TP. Hà Nội, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Xuyên, cùng toàn thể cán bộ và nhân dân 3 xã: Khai Thái, Vân Từ, Nam Triều huyện Phú Xuyên – TP. Hà Nội, gia đình, bạn bè và người thân đã động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành nhiệm vụ học tập và nghiên cứu. Tôi xin trân trọng cám ơn! TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Danh Công Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục viết tắt vi Danh bảng vii Danh mục biểu đồ ix Danh mục ảnh ix MỞ ĐẦU 1 1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1 1.2. Mục đích của đề tài 3 1.3. Yêu cầu của đề tài 3 Chương 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 4 1.1. Tổng quan về chính sách quản lý và sử dụng đất nông nghiệp của Việt Nam 4 1.1.1. Giai đoạn 1945 - 1954 4 1.1.2 Giai đoạn 1995 – 1975 4 1.1.3. Giai đoạn 1976 – 1985 6 1.1.4. Sự phát triển của quản lý ruộng đất sau thời kỳ đổi mới (từ 1986 đến nay) 8 1.2. Tổng quan về dồn đổi ruộng đất ở một số nước trên Thế Giới và Việt Nam 9 1.2.1. Vấn đề manh mún đất đai 9 1.2.2. Dồn đổi ruộng đất ở nước ngoài 10 1.2.3. Dồn điền đổi thửa ở Việt Nam 13 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 27 1.3.1. Nhóm các yếu tố về điều kiện tự nhiên 27 1.3.2. Nhóm các yếu tố kĩ thuật - kinh tế - xã hội 28 1.4. Những nghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại Việt Nam 30 Chương 2 PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.1. Phạm vi nghiên cứu 33 2.2. Nội dung nghiên cứu 33 2.2.1. Điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội của huyện Phú Xuyên 33 2.2.2. Tình hình quản lí và sử dụng đất đai của huyện Phú Xuyên 33 2.2.3. Tình hình thực hiện chính sách DĐĐT của huyện Phú Xuyên 33 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iv 2.2.4. Những tác động của chính sách DĐĐT đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Xuyên 33 2.2.5. Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp sau DĐĐT 33 2.2.6. Đề xuất một số giải pháp tăng cường hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp sau DĐĐT trên địa bàn huyện Phú Xuyên 33 2.3. Phương pháp nghiên cứu 33 2.3.1. Phương pháp thu thập thông tin 33 2.3.2. Phương pháp xử lý số liệu, dữ liệu bằng phần mềm EXCEL 34 2.3.3. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 34 2.3.4. Chọn hộ nghiên cứu đại diện 34 2.3.5. Phương pháp xác định hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 34 2.3.6. Phương pháp minh hoạ bằng bản đồ, hình ảnh 37 Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 38 3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Phú Xuyên 38 3.1.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên 38 3.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện 44 3.1.3. Thực trạng phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn 51 3.1.4. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật 52 3.1.5. Những thuận lợi, khó khăn về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội 55 3.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai của huyện 58 3.2.1. Tình hình quản lý đất đai 58 3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất 67 3.2.3. Tình hình biến động đất đai năm 2012 - 2013 69 3.3. Tình hình thực hiện chính sách dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện Phú Xuyên 71 3.3.1. Cơ sở pháp lý của việc dồn điền đổi thửa 71 3.3.2. Tổ chức thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa 72 3.3.3. Kết quả thực hiện dồn điền đổi thửa ở huyện Phú Xuyên 76 3.3.4. Kết quả thực hiện công tác dồn điền đổi thửa tại các xã nghiên cứu đại diện 78 3.3.5. Kết quả phỏng vấn nông hộ tại 3 xã nghiên cứu đại diện 80 3.4. Những tác động của chính sách dồn điền đổi thửa đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Xuyên 83 3.4.1. Chính sách dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp làm tăng hiệu lực trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai 83 3.4.2. Dồn điền đổi thửa tạo điều kiện để đầu tư phát triển sản xuất 87 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page v 3.5. Hiệu quả sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa 91 3.5.1. Đánh giá chung hiệu quả kinh tế trên một hécta đất sản xuất nông nghiệp của các xã trước và sau dồn điền đổi thửa 92 3.5.2. Đánh giá hiệu quả kinh tế của một số mô hình sử dụng đất trước và sau dồn điền đổi thửa tại các xã nghiên cứu đại diện 95 3.5.3. Mô hình trang trại 101 3.5.4 . Tác động của dồn điền đổi thửa đến kinh tế - xã hội - môi trường 105 3.5.5. Những tồn tại trong công tác dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện Phú Xuyên 114 3.6. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điển đổi thửa trên địa bàn huyện Phú Xuyên 115 3.6.1. Quan điểm chủ yếu 115 3.6.2. Những giải pháp trọng tâm 116 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 120 Kết luận 120 Kiến nghị 121 TÀI LIỆU THAM KHẢO 123 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vi DANH MỤC BẢNG STT TÊN BẢNG TRANG Bảng 1.1: Mức độ manh mún ruộng đất ở các vùng trong cả nước 15 Bảng 1.2: Sử dụng đất sản xuất nông nghiệp phân theo quy mô diện tích của hộ nông dân ở một số tỉnh thuộc vùng ĐBSH 16 Bảng 1.3. Mức độ manh mún ruộng đất ở một số tỉnh vùng ĐBSH 17 Bảng 1.4. Đặc điểm manh mún ruộng đất của các loại hộ 18 Bảng 1.5.Tình hình chuyển đổi ruộng đất ở một số địa phương 24 Bảng 3.1. Tình hình phát triển ngành chăn nuôi 48 Bảng 3.2. Hiện trạng nuôi trồng thủy sản 50 Bảng 3.3. Hiện trạng sử dụng đất huyện Phú Xuyên năm 2013 68 Bảng 3.4. Tình hình biến động đất đai trên địa bàn huyện Phú Xuyên 70 Bảng 3.5. Kết quả thực hiện DĐĐT theo nhóm hộ ở huyện Phú Xuyên 77 Bảng 3.6. Kết quả thực hiện DĐĐT ở huyện Phú Xuyên 78 Bảng 3.7. Thực trạng ruộng đất trước và sau thực hiện dồn điền đổi thửa tại các xã nghiên cứu đại diện 79 Bảng 3.8. Quan điểm của hộ nông dân đối với công tác dồn điền đổi thửa 81 Bảng 3.9. Diện tích đất công ích trước và sau dồn điền đổi thửa tại các xã nghiên cứu đại diện 85 Bảng 3.10. Giá thầu đất công ích trước và sau dồn điền đổi thửa tại các xã nghiên cứu đại diện 86 Bảng 3.11. Diện tích đất giao thông, thuỷ lợi nội đồng trước và sau dồn điền đổi thửa tại các xã nghiên cứu đại diện 88 Bảng 3.12. Sự thay đổi của cơ cấu thu nhập của hộ nông dân trước và sau dồn điền đổi thửa tại các xã nghiên cứu đại diện 89 Bảng 3.13. Tổng hợp tình hình thực hiện chuyển đổi mô hình canh tác sau dồn điền đổi thửa tại các xã nghiên cứu đại diện 91 Bảng 3.14. So sánh hiệu quả kinh tế sử dụng đất nông nghiệp trên một ha/năm tại các xã nghiên cứu đại diện 94 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vii Bảng 3.15. So sánh hiệu quả kinh tế bình quân trên một ha đất 2 vụ trước và sau dồn điền đổi thửa thửa tại các xã nghiên cứu đại diện 96 Bảng 3.16. Hiệu quả kinh tế bình quân của mô hình cá - thuỷ cầm - cây ăn quả tính trên một ha/năm tại các xã nghiên cứu đại diện 98 Bảng 3.17. Hiệu quả kinh tế của mô hình chuyên thả cá 99 Bảng 3.18. So sánh hiệu quả kinh tế của các mô hình sử dụng đất trước và sau dồn điền đổi thửa 100 Bảng 3.19. Số lượng trang trại tại các xã nghiên cứu đại diện 101 Bảng 3.20. Mức thu nhập bình quân của các nhóm hộ trước và sau dồn điền đổi thửa ở các xã nghiên cứu đại diện 107 Bảng 3.21. So sánh mức đầu tư phân bón với tiêu chuẩn phân bón cân đối và hợp lý 109 Bảng 3.22. Mức độ sử dụng một số loại thuốc bảo vệ thực vật 112 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ STT TÊN BIỂU ĐỒ TRANG Biểu đồ 3.1: Cơ cấu sử dụng các loại đất huyện Phú Xuyên năm 2013 69 Biểu đồ 3.2: So sánh giá thầu đất công ích bình quân trước và sau DĐĐT thửa tại các xã nghiên cứu đại diện (đơn vị kg thóc/ha) 86 Biểu đồ 3.3: So sánh hiệu quả kinh tế của các mô hình sử dụng đất 100 Biểu đồ 3.4: So sánh thu nhập giữa các nhóm hộ trước và sau DĐĐT ở các xã nghiên cứu 107 DANH MỤC ẢNH STT TÊN ẢNH TRANG Ảnh 3.1: Đồng lúa sau DĐĐT huyện Phú Xuyên 78 Ảnh 3.2: Đồng lúa xã Khai Thái sau DĐĐT 80 Ảnh 3.3: Giao thông, thủy lợi nội đồng xã Nam Triếu sau DĐĐT 89 Ảnh 3.4: Mô hình trang trại Vịt – Cá – Cây ăn quả xã Vân Từ 104 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ix DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Chú giải BCĐ : Ban chỉ đạo CHN : Cây hàng năm CLN : Cây lâu năm CNH-HĐH : Công nghiệp hoá- hiện đại hoá DĐĐT : Dồn điền đổi thửa DĐRĐ : Dồn đổi ruộng đất DT : Diện tích ĐBSH : Đồng bằng sông Hồng GO : Giá trị sản xuất IC : Chi phí trung gian KHSDĐ : Kế hoạch sử dụng đất KHTS : Khấu hao tài sản LX : Lúa xuân LM : Lúa mùa MI : Thu nhập hỗn hợp NN : Nông nghiệp NTTS : Nuôi trồng thuỷ sản QH : Quy hoạch UBND : Uỷ ban nhân dân TBKT : Tiến bộ kỹ thuật SL : Sản lượng VA HTX : Giá trị gia tăng : Hợp tác xã [...]... của đề tài - Đánh giá thực trạng công tác dồn điền đổi thửa, hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa và những ảnh hưởng của dồn điền đổi thửa đến phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện Phú Xuyên - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dồn điền đổi thửa, nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Xuyên 1.3 Yêu cầu của đề tài - Nghiên cứu các điều kiện tự... công tác dồn điền đổi thửa, nhằm phát huy tính tích cực, hạn chế những bất cập trong công tác dồn điền đổi thửa của huyện Phú Xuyên, chúng tôi tiến hành đề tài nghiên cứu: “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả dồn điền đổi thửa tại huyện Phú Xuyên – Thành phố Hà Nội Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 2 1.2 Mục đích của đề tài -... chỉ tiêu phải đảm bảo tính chính xác và hệ thống - Phản ánh đúng thực trạng dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội, làm cơ sở cho việc đề xuất sử dụng đất trong những năm tiếp theo - Đề xuất được các giải pháp hợp lý và có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả dồn điền đổi thửa ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất huyện Phú Xuyên - Thành phố Hà Nội Học viện Nông nghiệp Việt Nam –... tồn tại của các địa phương đã thực hiện việc dồn đổi ruộng đất để đưa ra những khuyến nghị hữu ích cho các địa phương khác thực hiện việc dồn đổi ruộng đất được hiệu quả hơn Phú Xuyên là huyện ngoại thành Hà Nội, đã tiến hành dồn điền đổi thửa Tuy nhiên cũng giống như nhiều địa phương khác, công tác dồn điền đổi thửa của Phú Xuyên đã gặp không ít khó khăn, còn tồn đọng nhiều bất cập Để tìm hiểu và đánh... đất nông nghiệp cần thực hiện dồn điền đổi thửa trên địa bàn thành phố là 76.365,07 ha Đến hết quý I năm 2014, tổng diện tích đã thực hiện dồn điền đổi thửa trên địa bàn thành phố là 73.500,0ha, đạt 96% so với kế hoạch - Đã có 11 tỉnh vùng ĐBSH với 50/69 huyện, thành thị (52,1%) với 766/2001 xã, phường thị trấn (38,1%) tổ chức thực hiện dồn điền đổi thửa; ở Phú Thọ đã có 13/13 huyện, thị với 253/274... tác dồn điền, đổi thửa, các địa phương đều đưa ra kết luận công tác dồn điền, đổi thửa nên áp dụng ở những vùng mà manh mún đất đai đang là vấn đề lớn và không có mâu thuẫn về đất đai Điều đó có nghĩa dồn điền, đổi thửa không nên dẫn đến những mâu thuẫn mới liên quan đến đất đai Nguyên tắc quan trọng nhất trong dồn điền, đổi thửa là các hộ nông dân tự nguyện đổi đất cho nhau để tạo thành những thửa. .. tâm sử dụng và khai thác đất nông nghiệp lâu dài và hiệu quả, đồng thời nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai Nắm bắt được tình hình đó, Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra chủ trương Dồn đổi ruộng đất” để việc sử dụng đất có hiệu quả hơn Trên thực tế, một số tỉnh đã triển khai làm điểm, thậm chí có những nơi đã đưa ra những chính sách riêng để triển khai dồn điền đổi thửa giữa các... huyện, thị với 253/274 xã, phường, thị trấn tiến hành dồn điền đổi thửa (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2003) - Về số thửa: hầu hết ở các địa phương sau thực hiện DĐĐT, số thửa đều có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực, cụ thể: ở Hà Nội (cũ), trước dồn đổi bình quân có 6 thửa/ hộ, sau dồn đổi còn 4,8 thửa/ hộ; ở Hà Tây (cũ) chỉ tiêu này là 9,5 và Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc... quy hoạch và thiết kế nông nghiệp, Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2003) - Tại Thủ đô Hà Nội: Thực hiện Chương trình số 02 – CT/TU ngày 29/8/2011 của Thành uỷ về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới từng bước nâng cao đời sống nhân dân giai đoạn 2011 – 2015” UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 13/11/2013 về việc thực hiện dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông... thành phố, 80 huyện và trên 700 xã, phường tiến hành vận động nông dân chuyển đổi ruộng đất Nhiều tỉnh đã có Chỉ thị, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của UBND tỉnh về chuyển đổi ruộng đất, xây dựng kế hoạch triển khai, thành lập ban chỉ đạo dồn điền đổi thửa từ tỉnh xuống đến huyện, xã và đơn vị cơ sở Các ban ngành chuyên môn hướng dẫn triển khai thực hiện việc dồn điền, đổi thửa - Dồn điền, . bàn huyện Phú Xuyên. - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dồn điền đổi thửa, nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Xuyên. 1.3. Yêu cầu của đề tài - Nghiên cứu. tiến hành đề tài nghiên cứu: “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả dồn điền đổi thửa tại huyện Phú Xuyên – Thành phố Hà Nội . Học viện Nông nghiệp Việt Nam. năm tiếp theo. - Đề xuất được các giải pháp hợp lý và có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả dồn điền đổi thửa ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất huyện Phú Xuyên - Thành phố Hà Nội. Học
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả dồn điền đổi thửa tại huyện phú xuyên thành phố hà nội, Ngiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả dồn điền đổi thửa tại huyện phú xuyên thành phố hà nội, Ngiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả dồn điền đổi thửa tại huyện phú xuyên thành phố hà nội, Chương 1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu, Chương 2. Phạm vi, nội dung và phương pháp nghiên cứu, Chương 3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận, Kết luận và kiến nghị, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay