SKKN sửa chữa những sai sót của học sinh khi khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số, bài tập liên quan hướng khắc phục

10 402 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2015, 11:55

SKKN, sửa chữa, những sai sót, của học sinh khi khảo sát, và vẽ đồ thị, của hàm số, bài tập liên quan hướng , khắc phục , . Sửa chữa những sai sót của học sinh khi khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số, bài tập liên quan - Hướng khắc phục& quot; II. Mục đích nghiên cứu - Chỉ ra cho học sinh thấy những sai lầm thường. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SỬA CHỮA NHỮNG SAI SÓT CỦA HỌC SINH KHI KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ, BÀI TẬP LIÊN QUAN - HƯỚNG KHẮC PHỤC PHẦN 1: MỞ ĐẦU I mắc phải khi giải các bài toán về ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số, một số bài toán liên quan. Hướng dẫn cho học sinh tự học, tự làm bài tập. 6. Phân loại bài tập và phương
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN sửa chữa những sai sót của học sinh khi khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số, bài tập liên quan hướng khắc phục, SKKN sửa chữa những sai sót của học sinh khi khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số, bài tập liên quan hướng khắc phục, SKKN sửa chữa những sai sót của học sinh khi khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số, bài tập liên quan hướng khắc phục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn