HỒ SƠ MỜI THẦU CÔNG TRÌNH DỰ ÁN KHU NHÀ Ở LICOGI 13

59 376 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2015, 20:32

Hồ sơ mời thầu: Công trình Dự án khu nhà ở LICOGI 13 Mục lục Phần I: Chỉ dẫn đối với nhà thầu Phần II: Các điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng Phần Iii: Mẫu thoả thuận hợp đồng Phần iV: Tiến độ thi công Phần V: Chỉ dẫn về kỹ thuật Phần VI: Chỉ dẫn về kinh tế Phần VII: Các mẫu biểu 1. Mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng. 2. Thông tin chung. 3. Tình trạng tài chính. 4. Hồ sơ kinh nghiệm. 5. Thiết bị thi công chủ yếu và năng lực khác. 6. Bố trí nhân lực. 7. Tổ chức quản lý tại hiện trờng. 8. Các nhà thầu phụ (nếu có). 9. Mẫu thông báo kiểm tra hiện trờng. 10. Mẫu dữ liệu liên danh (nếu có). 11. Các biểu mẫu biên bản nghiệm thu. Phần IX: Bảng kê khối lợng mời thầu Phần X: Danh mục các bản vẽ thiết kế Gói thầu số 12: Cung cấp, lắp đặt Mạng Truyền hình cáp và Mạng Intercom - 1- Hồ sơ mời thầu: Công trình Dự án khu nhà ở LICOGI 13 Phần I Chỉ dẫn đối với nhà thầu A. chỉ dẫn chung 1. Thông tin chung Tên công trình: Dự án Khu nhà ở LICOGI 13 Địa điểm: Đờng Khuất Duy Tiến, phờng Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Chủ đầu t: Công ty Cổ phần LICOGI 13 (LICOGI 13). Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn vay thơng mại và vốn huy động từ khách hàng. Hình thức đấu thầu: Chỉ định thầu. 2. Nội dung gói thầu số 12 Cung cấp, lắp đặt và chuyển giao công nghệ cho hệ thống truyền hình cáp - SMATV và Mạng Intercom cho công trình Dự án Khu nhà ở LICOGI 13. 3. T cách pháp nhân của nhà thầu Nhà thầu phải cung cấp đủ hồ sơ nh quyết định thành lập doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận có chức năng chuyển giao công nghệ, đào tạo huấn luyện, cấp chứng chỉ đào tạo; các tài liệu thể hiện sự phù hợp về năng lực của mình với gói thầu và các tài liệu liên quan khác cho bên mời thầu, khi bên mời thầu yêu cầu. 4. Nguyên vật liệu, thiết bị và dịch vụ phù hợp Nguyên vật liệu, thiết bị lắp đặt và dịch vụ cung cấp theo hợp đồng phải theo yêu cầu của thiết kế đã đợc phê duyệt và của bên mời thầu. Nhà thầu phải cung cấp kết quả thí nghiệm, tiêu chuẩn chất lợng hoặc lý lịch về nguồn gốc của nguyên vật liệu, thiết bị và các dịch vụ đó cho bên mời thầu trớc khi sử dụng vào công trình. b. Trao hợp đồng 1. Thủ tục trao hợp đồng - Sau khi có quyết định phê duyệt kết quả Nhà thầu trúng thầu, Bên mời thầu sẽ gửi thông báo bằng văn bản kèm theo dự thảo hợp đồng để thơng thảo hợp đồng cho Nhà thầu trúng thầu. 2. Quyền của Bên mời thầu chấp nhận hoặc loại bỏ Nhà thầu dự thầu. - Việc hủy bỏ kết qủa đấu thầu đợc thực hiện theo quy định tại khoản 5 điều 55 trong quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định 88/1999/NĐ- CP ngày 01/09/1999 của Chính phủ: Gói thầu số 12: Cung cấp, lắp đặt Mạng Truyền hình cáp và Mạng Intercom - 2- Hồ sơ mời thầu: Công trình Dự án khu nhà ở LICOGI 13 a) Có thay đổi lớn nội dung mời thầu (thiết kế, kết cấu xây dựng, khối lợng ) và lý do khách quan. b) Hồ sơ dự thầu không đáp ứng đợc yêu cầu cơ bản của Hồ sơ mời thầu. c) Có bằng chứng cho thấy Nhà thầu đã có hành động tiêu cực trong quá trình xét thầu. 3. Thông báo trao hợp đồng 3.1. Trong thông báo này sẽ nêu rõ: Tổng số tiền đã đợc phê duyệt trong quyết định để thanh toán cho nhà thầu trong quá trình thi công, hoàn thành và bảo hành công trình, thời gian thơng thảo hoàn thiện hợp đồng, thời gian nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng, dự thảo hợp đồng, những điểm cần lu ý khi thơng thảo hoàn thiện hợp đồng. 3.2. Thông báo trúng thầu là cơ sở pháp lý để lập và ký kết hợp đồng. 4. Ký hợp đồng 4.1. Đồng thời với thông báo cho Nhà thầu trúng thầu, Bên mời thầu sẽ thông báo kết quả đấu thầu bằng văn bản cho các Nhà thầu khác là Hồ sơ dự thầu của họ đã không trúng thầu. 4.2. Trong phạm vi 07 ngày kể từ khi nhận đợc thông báo trúng thầu, Bên mời thầu và Nhà thầu trúng thầu tiến hành thơng thảo, ký kết hợp đồng và trình duyệt hợp đồng (nếu có). 4.3. Trong phạm vi không quá 07 ngày kể từ khi nhận đợc thông báo, nếu Nhà thầu trúng thầu không tiến hành thơng thảo ký kết hợp đồng thì Bên mời thầu sẽ mời Nhà thầu khác và Nhà thầu không đợc nhận bảo lãnh dự thầu theo quy định. 5. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng 5.1. Trong phạm vi 07 ngày kể từ khi nhận đợc thông báo trúng thầu và trớc khi ký hợp đồng, Nhà thầu phải cung cấp cho Bên mời thầu bảo lãnh thực hiện hợp đồng có giá trị bằng 10% giá hợp đồng theo đúng mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng nêu ở phần VII. 5.2. Trong phạm vi 07 ngày kể từ khi nhận đợc thông báo trúng thầu nếu Nhà thầu không cung cấp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên mời thầu thì sẽ bị từ chối trao hợp đồng và không nhận đợc bảo lãnh dự thầu. Gói thầu số 12: Cung cấp, lắp đặt Mạng Truyền hình cáp và Mạng Intercom - 3- Hồ sơ mời thầu: Công trình Dự án khu nhà ở LICOGI 13 Phần II Các đIều kiện chung và Điều kiện cụ thể của hợp đồng 1. Giải thích từ ngữ và cách hiểu Trong hợp đồng các thuật ngữ sẽ đợc hiểu nh sau: - "Ngời có thẩm quyền" là ngời đứng đầu hoặc ngời đợc ủy quyền theo quy định của pháp luật thuộc tổ chức, cơ quan Nhà nớc hoặc doanh nghiệp. - "Chủ đầu t" là ngời chủ sở hữu vốn, ngời vay vốn hoặc ngời đợc giao trách nhiệm trực tiếp quản lý và sử dụng vốn để thực hiện đầu t theo quy định của pháp luật. - "Bên mời thầu" là chủ đầu t hoặc đại diện hợp pháp của chủ đầu t (gọi là bên A). - "Ban quản lý các dự án đầu t" là đại diện hợp pháp của chủ đầu t để quản lý thực hiện dự án. - "Nhà thầu" gọi tắt là (bên B), là tổ chức kinh tế có đủ t cách pháp nhân, có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu và ký kết hợp đồng kinh tế. - "Nhà thầu phụ" gọi tắt là (bên B) là pháp nhân kinh tế thực hiện một phần công việc hoặc một bộ phận của công trình do nhà thầu chính giao lại và đợc sự đồng ý của Bên mời thầu. - "Hồ sơ dự thầu của nhà thầu" là tài liệu tham dự đấu thầu đã đợc hoàn chỉnh do Nhà thầu nộp cho Bên mời thầu. - "Kỹ s giám sát thi công" hay "Kỹ s" là ngời của Ban quản lý các dự án đầu t và Kỹ s t vấn giám sát (do chủ đầu t thuê giám sát) giao nhiệm vụ hoạt động thờng xuyên và liên tục tại hiện trờng để quản lý khối lợng, chất lợng các công tác xây lắp của nhà thầu theo hợp đồng kinh tế, thiết kế đợc duyệt của cấp có thẩm quyền, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành của Nhà nớc. - "Giám sát tác giả" là công việc của đơn vị T vấn thiết kế tại hiện trờng nhằm kiểm tra, bảo vệ quyền tác giả thiết kế, giải thích hoặc xử lý những vấn đề phát sinh tại hiện tr- ờng mà thiết kế cha lờng hết đảm bảo chất lợng thiết kế. - "Hợp đồng" là văn bản ký kết giữa Bên mời thầu và Nhà thầu để thực hiện, hoàn thành và bảo hành công trình, là cơ sở pháp lý để ràng buộc các bên thực hiện. Hợp đồng bao gồm các tài liệu liệt kê trong mục (2) dới đây. - "Thông báo trúng thầu" là văn bản của Bên mời thầu chấp nhận chính thức đơn vị trúng thầu. - "Bảng kê khối lợng" là bảng kê khối lợng có giá hoàn chỉnh tạo thành một bộ phận của hồ sơ dự thầu. - "Giá ký hợp đồng" là giá trúng thầu đợc Bên mời thầu và nhà thầu nhất trí sau khi thơng thảo hoàn thiện hợp đồng. Gói thầu số 12: Cung cấp, lắp đặt Mạng Truyền hình cáp và Mạng Intercom - 4- Hồ sơ mời thầu: Công trình Dự án khu nhà ở LICOGI 13 - "Đặc điểm kỹ thuật" là các đặc tính kỹ thuật riêng của gói thầu đã ghi trong hợp đồng. - "Yêu cầu kỹ thuật" là các yêu cầu kỹ thuật của công trình kèm trong hợp đồng và những sửa đổi hoặc bổ sung về mặt kỹ thuật của thiết kế và chủ đầu t. - "Bản vẽ thiết kế" bao gồm các tài liệu tính toán và thông tin kỹ thuật thể hiện trên bản vẽ, do bên mời thầu cung cấp cho Nhà thầu để thực hiện hợp đồng. - "Thay đổi" là những yêu cầu của Bên mời thầu đa ra làm thay đổi công trình. - "Phụ lục đơn dự thầu" là bản nêu các nội dung cam kết đảm bảo thực hiện gói thầu của nhà thầu đợc đính kèm theo đơn dự thầu. - "Ngày khởi công" là ngày tháng mà Bên mời thầu quyết định cho Nhà thầu bắt đầu thực hiện thi công công trình. - "Thời gian hoàn thành" là khoảng thời gian cần thiết thực hiện hợp đồng đợc tính từ ngày khởi công đến ngày công trình đợc hoàn thành. - "Biên bản nghiệm thu" là văn bản ghi các nội dung nghiệm thu của Bên mời thầu và các thành viên tham gia nghiệm thu ký tên, làm cơ sở pháp lý cho việc thanh quyết toán gói thầu và công trình. - "Tiền giữ lại" là số tiền mà Bên mời thầu giữ lại của nhà thầu để nhà thầu thực hiện hết trách nhiệm của mình với Bên mời thầu. Bao gồm tiền bảo hành công trình và tiền giữ lại chờ quyết toán công trình. - "Ngày" là các ngày tính theo dơng lịch, "Tháng" là các tháng tính theo dơng lịch. - "Sai sót" là bất kỳ phần nào của công trình cha hoàn thành theo đúng hợp đồng. - "Thời hạn bảo hành công trình xây dựng" là thời gian chịu trách nhiệm pháp lý về sửa chữa các sai sót của nhà thầu theo quy định của Nhà nớc. Thời hạn bảo hành đợc ghi trong dữ liệu hợp đồng và đợc tính từ ngày Nhà thầu đợc bàn giao công trình. - "Sự kiện bồi thờng" là các sự kiện đợc xác định theo mục (22) dới đây. - "Ngày hoàn thành dự kiến" là ngày dự kiến mà nhà thầu sẽ hoàn thành công trình. Ngày hoàn thành dự kiến đợc quy định trong dữ liệu hợp đồng. Chỉ có Bên mời thầu mới có thể điều chỉnh ngày hoàn thành dự kiến (gia hạn thời gian hay đẩy nhanh tiến độ). - "Nguyên vật liệu" là tất cả mọi thứ cung cấp, kể cả các loại tiêu hao đợc nhà thầu sử dụng để tạo nên công trình. - "Thiết bị" là bất kỳ bộ phận không tách rời nào của công trình có chức năng về cơ điện. - "Công trình lâu dài" là những gì mà hợp đồng yêu cầu nhà thầu thi công, lắp đặt theo bản vẽ thiết kế và bàn giao cho Bên mời thầu đợc xác định trong dữ liệu hợp đồng. - "Công trình tạm" là các công trình cần thiết cho việc thi công công trình lâu dài do nhà thầu thiết kế, thi công lắp đặt và tháo dỡ. Gói thầu số 12: Cung cấp, lắp đặt Mạng Truyền hình cáp và Mạng Intercom - 5- Hồ sơ mời thầu: Công trình Dự án khu nhà ở LICOGI 13 - "Công trờng" là địa điểm mà Bên mời thầu quy định cho nhà thầu sử dụng để thi công công trình. - "Trọng tài" là ngời đợc Bên mời thầu và nhà thầu cùng chỉ định để giải quyết các tranh chấp hợp đồng, nh quy định trong các mục (45) và (46) dới đây. 2. Các tài liệu hợp đồng 2.1. Ngôn ngữ và Luật pháp: - Ngôn ngữ trong hợp đồng là ngôn ngữ tiếng Việt. - Luật pháp trong hồ sơ hợp đồng là các văn bản pháp luật của Nhà nớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, các quy trình quy phạm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng và các văn bản về quản lý xây dựng hiện hành của Nhà nớc. 2.2. Cùng với bản thỏa thuận hợp đồng, các tài liệu sau đây tạo thành hợp đồng: a) Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu (có phụ lục giá trúng thầu kèm theo) và thông báo trúng thầu; b) Đơn dự thầu và phụ lục kèm theo; c) Bản thuyết minh kỹ thuật; d) Bản kê khối lợng tính giá dự thầu; e) Bản vẽ thiết kế; g) Các tài liệu bổ sung và các tài liệu khác (nếu có); h) Điều kiện hợp đồng; i) Dữ liệu hợp đồng; 3. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng Nhà thầu phải nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng với giá trị là 10% giá trị Hợp đồng (thực hiện theo quy định tại điều 32 trong Quy chế đấu thầu ban hành theo Nghị định số 88/1999/NĐ- CP ngày 01/9/1999 của Chính Phủ). 4. Trao đổi thông tin Mọi thông tin trao đổi giữa các bên đợc đề cập trong điều kiện hợp đồng phải bằng văn bản mới có hiệu lực. 5. Chuyển nhợng hợp đồng, giao thầu phụ 5.1. Nhà thầu đã ký kết hợp đồng kinh tế không đợc phép chuyển nhợng lại hợp đồng hay bất kỳ một bộ phận nào của hợp đồng. 5.2. Nhà thầu có thể ký hợp đồng với nhà thầu phụ sau khi có sự đồng ý của Bên mời thầu. Việc thầu phụ sẽ không làm thay đổi nghĩa vụ của Nhà thầu. 6. Các nhà thầu khác Nhà thầu phải sử dụng công trờng đợc giao và hợp tác với các nhà thầu khác thi công cùng thời điểm, với các đơn vị, dịch vụ công cộng và Bên mời thầu. Gói thầu số 12: Cung cấp, lắp đặt Mạng Truyền hình cáp và Mạng Intercom - 6- Hồ sơ mời thầu: Công trình Dự án khu nhà ở LICOGI 13 7. Cán bộ của nhà thầu 7.1. Nhà thầu phải dùng các cán bộ chủ chốt có tên trong danh sách cán bộ chủ chốt đã đề cập trong hồ sơ dự thầu hoặc dùng nhân sự khác đợc Bên mời thầu chấp nhận. Bên mời thầu chỉ chấp thuận việc đề xuất thay thế cán bộ chủ chốt trong trờng hợp năng lực và trình độ của những ngời thay thế về cơ bản bằng hoặc cao hơn các nhân sự đợc liệt kê trong danh sách. 7.2. Nếu Bên mời thầu yêu cầu Nhà thầu cho thôi việc một thành viên trong số nhân viên hay lực lợng lao động của Nhà thầu với lý do chính đáng, thì nhà thầu phải đảm bảo rằng ngời đó sẽ rời khỏi công trờng trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận đợc ý kiến của Bên mời thầu và cá nhân đó không còn mối liên hệ nào nữa với công việc trong hợp đồng. 8. Rủi ro của bên mời thầu Kể từ ngày khởi công cho đến khi bàn giao công trình, các rủi ro sau đây là rủi ro của Bên mời thầu: a) Rủi ro về h hại với công trình do lỗi của Bên mời thầu hay do đơn vị thiết kế. b) Do chiến tranh, thiên tai, nhiễm phóng xạ hoặc do bất kỳ một sự kiện nào khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Nhà thầu. 9. Rủi ro của Nhà thầu Kể từ ngày khởi công cho đến hết thời hạn bảo hành công trình, các rủi ro thơng tật, tử vong hoặc mất mát hay h hỏng tài sản (bao gồm tất cả, không chỉ hạn chế công trình, máy móc, vật liệu và thiết bị) là rủi ro của Nhà thầu. 10. Bảo hiểm công trình 10.1. Bên mời thầu sẽ mua bảo hiểm công trình theo đúng quy định hiện hành. 10.2. Kể từ ngày khởi công cho đến hết thời hạn bảo hành công trình, nhà thầu xây lắp phải mua bảo hiểm cho vật t, thiết bị, nhà xởng phục vụ thi công, bảo hiểm tai nạn đối với ngời lao động, bảo hiểm dân sự đối với ngời thứ 3 cho rủi ro đã nêu tại mục (9) trên. 11. Công trình tạm Nhà thầu phải trình Tiêu chuẩn kỹ thuật và bản vẽ của các công trình tạm dự kiến cho bên mời thầu thông qua bằng văn bản nếu chúng tuân theo các Tiêu chuẩn kỹ thuật và bản vẽ. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về việc thiết kế và thi công các công trình tạm. Việc thông qua của Bên mời sẽ không làm thay đổi trách nhiệm của Nhà thầu về việc thiết kế và thi công các công trình tạm. 12. An toàn Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả các hoạt động tại công trờng. 13. Các phát hiện Bất kỳ vật gì có tính chất lịch sử hay giá trị đáng kể đợc phát hiện tại công trờng sẽ là tài sản của Chính phủ Nớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nhà thầu phải thông Gói thầu số 12: Cung cấp, lắp đặt Mạng Truyền hình cáp và Mạng Intercom - 7- Hồ sơ mời thầu: Công trình Dự án khu nhà ở LICOGI 13 báo cho Bên mời thầu các phát hiện này và thực hiện các chỉ dẫn của Bên mời thầu để giải quyết các vấn đề trên. 14. Quyền sử dụng công trờng Bên mời thầu phải giao quyền sử dụng tất cả các phần của công trờng cho Nhà thầu. Nếu việc sử dụng một phần nào đó cha đợc giao vào ngày ghi trong dữ liệu hợp đồng, thì đ- ợc xem là gây chậm trễ tiến độ thi công và đợc coi là trờng hợp lui ngày khởi công và ngày hoàn thành. 15. Ra vào công trờng Nhà thầu phải để Bên mời thầu, cán bộ giám sát thi công của Bên mời thầu hay bất kỳ ngời nào khác đợc Bên mời thầu ủy quyền vào công trờng và đến bất kỳ nơi nào khác mà công việc có liên quan đến hợp đồng đang đợc thực hiện hoặc dự kiến sẽ đợc thực hiện. 16. Các bản vẽ thiết kế 16.1. Các bản vẽ thiết kế: Bên mời thầu cung cấp cho Nhà thầu bộ bản vẽ thiết kế và Nhà thầu có trách nhiệm sao ra thành nhiều bộ để thi công và lập bản vẽ hoàn công theo quy định của Nhà nớc sau khi xây dựng xong. 16.2. Bản vẽ giao Nhà thầu nói ở trên phải đợc Nhà thầu lu giữ tại công trờng và luôn sẵn sàng để cán bộ giám sát thi công hay ngời đợc Bên mời thầu ủy quyền kiểm tra và sử dụng. 16.3. Các bản vẽ và yêu cầu bổ sung: Bên mời thầu cung cấp cho Nhà thầu các bản vẽ và yêu cầu bổ sung cần thiết cho việc thi công, hoàn thiện đầy đủ chính xác công trình hoặc sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình. Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các bản vẽ và yêu cầu cần bổ sung đó xem nh là một phần hợp đồng. 17. Khởi công công trình Nhà thầu phải khởi công công trình trong vòng 5 ngày khi có lệnh khởi công của Bên mời thầu. 18. Giờ làm việc Cán bộ giám sát thi công của bên A đợc nghỉ vào giờ nghỉ, ngày nghỉ do bộ Luật lao động quy định. Nếu vì lý do tiến độ hoặc lý do nào khác của nhà thầu mà nhà thầu cần sự có mặt của cán bộ giám sát vào giờ nghỉ hoặc ngày nghỉ nói trên thì nhà thầu phải báo trớc để bên A cử cán bộ giám sát. Nếu Nhà thầu không báo trớc để cán bộ giám sát có mặt khi thi công, thì phần việc đó sẽ không đợc nghiệm thu. 19. Tiến độ thi công Nhà thầu phải hoàn thành toàn bộ công trình trong thời gian 200 ngày tính từ ngày khởi công công trình. Nếu không hoàn thành tiến độ theo dự thầu sẽ bị phạt theo mẫu phụ lục đơn dự thầu. 20. Tổng tiến độ thi công Đồng thời với việc ký hợp đồng, nhà thầu phải nộp cho Bên A bản tổng tiến độ thi công công trình cùng với tiến độ vốn đầu t tơng ứng theo tiến độ thi công nh đã hớng dẫn ở Gói thầu số 12: Cung cấp, lắp đặt Mạng Truyền hình cáp và Mạng Intercom - 8- Hồ sơ mời thầu: Công trình Dự án khu nhà ở LICOGI 13 phần tiến độ thi công của hồ sơ dự thầu, các văn bản mô tả cách bố trí, biện pháp thi công mà nhà thầu dự kiến thi công công trình. 21. Thay đổi tiến độ thi công Trong quá trình thi công, nếu cán bộ giám sát thi công nhận thấy tiến độ thi công thực tế của công trình không phù hợp với tiến độ thi công ở mục (19) trên thì phải báo cáo ngay cho bên mời thầu và yêu cầu nhà thầu phải đa ra tiến độ thi công sửa đổi bổ sung cần thiết để bảo đảm thi công công trình đúng thời gian quy định trong hợp đồng. 22. Chậm trễ hoàn thành công trình a) Nếu nhà thầu không hoàn thành toàn bộ công trình trong vòng thời gian quy định trong hợp đồng mà không có lý do chính đáng, nhà thầu phải cho Bên mời thầu khoản bồi thờng thiệt hại nh đã thỏa thuận và quy định bằng 0,1% (không phẩy một phần trăm) giá trị hợp đồng cuối cùng cho mỗi ngày chậm trễ. b) Tổng số tiền bồi thờng thiệt hại có thể trả cho bên mời thầu theo mục này với mức tối đa là 10% (mời phần trăm) giá trị hợp đồng, lấy trong tiền bảo lãnh hợp đồng hoặc trừ vào giá trị gói thầu. 23. Các cuộc họp quản lý 23.1. Bên mời thầu hoặc nhà thầu có thể yêu cầu bên kia tham dự vào các cuộc họp quản lý. Công việc của cuộc họp quản lý phải là xem xét lại các kế hoạch cho các công việc còn lại và giải quyết các vấn đề phát sinh. 23.2. Bên mời thầu phải ghi văn bản nội dung cuộc họp quản lý và gửi văn bản này cho các thành viên tham dự cuộc họp. Trong văn bản xác định trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện các vấn đề nêu ra tại cuộc họp. Bên mời thầu sẽ quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền đợc giao, nếu vợt quá thẩm quyền, bên mời thầu phải có văn bản trình ngời có thẩm quyền trớc khi thực hiện. 24. Kiểm tra Nếu bên mời thầu hoặc cán bộ giám sát thi công yêu cầu nhà thầu tiến hành một thí nghiệm không quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật để kiểm tra chất lợng bất kỳ công việc nào, nếu có sai sót thì Nhà thầu phải thực hiện theo quy định tại mục (25) dới đây và phải thanh toán chi phí thí nghiệm đó. Nếu không có sai sót, Bên mời thầu sẽ thanh toán tiền thí nghiệm. 25. Chất lợng nguyên vật liệu - thiết bị Tất cả các nguyên vật liệu và thiết bị lắp đặt phải: 25.1. Theo đúng các chủng loại tơng ứng đợc nêu trong yêu cầu kỹ thuật và theo sự chỉ dẫn của giám sát tác giả. 25.2. Nhà thầu phải cung cấp mẫu, kết quả kiểm nghiệm của nguyên vật liệu và lý lịch thiết bị lắp đặt cho bên mời thầu khi tập kết đến công trờng để kiểm tra và làm cơ sở để nghiệm thu công trình. Trờng hợp bên mời thầu thấy không đảm bảo chất lợng, có quyền Gói thầu số 12: Cung cấp, lắp đặt Mạng Truyền hình cáp và Mạng Intercom - 9- Hồ sơ mời thầu: Công trình Dự án khu nhà ở LICOGI 13 trực tiếp kiểm tra hoặc hợp đồng t vấn giám sát kiểm tra chất lợng. Nếu không đảm bảo chất lợng, Nhà thầu phải đảm chịu toàn bộ chi phí kiểm tra theo quy định tại mục (24) trên. 25.3. Bên mời thầu sẽ kiểm tra nguyên vật liệu và thiết bị tại nơi khai thác, nơi sản xuất hay tại công trờng vào bất kỳ lúc nào. 25.4 Nhà thầu phải cung cấp cán bộ, lao động, điện năng nhiên liệu, máy móc và dụng cụ cần thiết cho việc kiểm tra nguyên vật liệu hay thiết bị trên. 26. Tháo dỡ công trình, nguyên vật liệu hoặc thiết bị không phù hợp Cán bộ giám sát có quyền lập biên bản yêu cầu nhà thầu: 26.1. Di chuyển khỏi công trờng trong khoảng thời gian quy định các nguyên vật liệu hoặc thiết bị không phù hợp với các quy định trong hợp đồng và thiết kế. 26.2. Thay thế các nguyên vật liệu hoặc thiết bị thích hợp. 26.3. Tháo dỡ và thi công lại công việc đã sử dụng vật liệu hoặc thiết bị không phù hợp với các quy định trong hợp đồng và thiết kế. 27. Trở ngại hay điều kiện bất lợi Trong khi thi công công trình, nếu Nhà thầu gặp phải những trở ngại hay điều kiện bất lợi khác tại công trờng, mà những vấn đề này cha đợc thiết kế đề cập trớc thì nhà thầu phải thông báo ngay và cùng với cán bộ giám sát thi công và giám sát tác giả lập biên bản xác định công việc thay đổi mà nhà thầu phải chịu vì lý do gặp phải những trở ngại đó, làm cơ sở cho việc điều chỉnh hợp đồng. 28. Bảng kê khối lợng 28.1. Bảng kê khối lợng phải bao gồm các hạng mục về thi công, lắp đặt, thử nghiệm đa vào sử dụng do nhà thầu thực hiện. 28.2. Bảng kê khối lợng đợc sử dụng để tính toán giá trị hợp đồng. Nhà thầu chỉ đợc thanh toán khối lợng công việc đã thực hiện do Bên mời thầu xác nhận theo đơn giá trong bảng kê khối lợng cho mỗi hạng mục. 29. Các lệ phí 29.1. Nhà thầu phải trả tất cả các khoản lệ phí, các khoản chi phí khác kể cả đền bù để đợc khai thác nguyên vật liệu cần thiết thi công gói thầu. 29.2. Nhà thầu phải chịu các chi phí thí nghiệm, kiểm tra chất lợng công trình do nhà thầu thực hiện hoặc do yêu cầu của giám sát theo quy định. 30. Thay đổi 30.1. Nếu bên mời thầu và thiết kế thấy cần thiết phải sửa đổi bất kỳ khối lợng hay kích thớc nào của công trình hoặc bộ phận nào của công trình thì sau khi đợc ngời có thẩm quyền phê duyệt, bên mời thầu giao cho nhà thầu tiến hành thực hiện và đợc điều chỉnh hợp đồng. Các thay đổi gồm: a) Tăng, giảm hoặc thêm bất kỳ công việc nào đó trong hợp đồng. Gói thầu số 12: Cung cấp, lắp đặt Mạng Truyền hình cáp và Mạng Intercom - 10- [...]... lớn ngoài gói thầu và những nguyên nhân khác do bên mời thầu chấp thuận Gói thầu số 12: Cung cấp, lắp đặt Mạng Truyền hình cáp và Mạng Intercom - 25- Hồ sơ mời thầu: Công trình Dự án khu nhà ở LICOGI 13 Phần V chỉ dẫn và yêu cầu kỹ thuật a Giới thiệu công trình 1- Giới thiệu công trình: Tên công trình: Dự án nhà ở LICOGI 13 Chủ quản đầu t: Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI) Hình thức... trong hồ sơ nghiệm thu thanh toán công trình - Công tác nghiệm thu, nhà thầu tuân thủ nội dung nghị định 209/2004/ND-CP ngày 16/12/2004 của chính phủ về "Quản lý chất lợng công trình xây dựng Gói thầu số 12: Cung cấp, lắp đặt Mạng Truyền hình cáp và Mạng Intercom - 32- Hồ sơ mời thầu: Công trình Dự án khu nhà ở LICOGI 13 Phần Vi Chỉ dẫn về kinh tế A giá dự thầu 1 Giá Giá dự thầu đợc tính toán trên cơ sở... Ngày tháng năm 2006 Kính gửi: Công ty Cổ phần LICOGI 13 (LICOGI 13) Ngân hàng (ghi tên ngân hàng) có trụ sở tại (ghi địa chỉ ngân hàng) Do (tên nhà thầu) đã cam kết thực hiện việc xây lắp, cung cấp thiết bị cho Gói thầu số 12, thuộc công trình Dự án Khu nhà ở LICOGI 13, Đờng Khu t Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội Và do yêu cầu của Công ty Cổ phần LICOGI 13 nêu trong Hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu phải... bản sửa đổi, bổ sung quy chế đấu thầu - Căn cứ Quyết định số ./2006 /LICOGI- QLDA ngày tháng .năm 2006 của Giám đốc Công ty Cổ phần LICOGI 13 về việc lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp Gói thầu số 12, thuộc công trình Dự án Khu nhà ở LICOGI 13 II/ Đại diện các bên giao nhận thầu 1 Bên giao thầu (Bên A) - Chủ đầu t: Công ty Cổ phần LICOGI 13 (LICOGI 13) - Trụ sở: Đờng Khu t Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội... t: Xây dựng mới Chủ đầu t: Công ty Cổ phần LICOGI 13 (LICOGI 13) - Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI) Hình thức quản lý thực hiện dự án: Chủ đầu t giao cho Ban quản lý các dự án đầu t trực tiếp quản lý dự án Địa điểm xây dựng công trình: Đờng Khu t Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 2- Vị trí và đặc điểm và công trình: 2.1 Vị trí công trình: Vị trí đất xây dựng công trình tại trụ sở Công. .. Hợp đồng Xây lắp gói thầu số 12, thuộc công trình Dự án Khu nhà ở LICOGI 13 * Gói thầu bao gồm việc thi công các công việc đợc xác định trong hồ sơ thiết kế đợc duyệt * Ngày khởi công chậm nhất là: sau 05 ngày kể từ khi có lệnh khởi công của Bên mời thầu *Ngày hoàn thành: Sau 200 ngày tính từ ngày khởi công Địa điểm công trờng: Đờng Khu t Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội Ngôn ngữ của hồ sơ hợp đồng là tiếng... động vốn của Dự án 38.2 Căn cứ vào bảng khối lợng hoàn thành trên của Nhà thầu, Bên mời thầu sẽ thực hiện thanh toán cho Nhà thầu và giữ lại một số tiền quy định tại mục (39) dới đây 39 Tiền giữ lại Gói thầu số 12: Cung cấp, lắp đặt Mạng Truyền hình cáp và Mạng Intercom - 12- Hồ sơ mời thầu: Công trình Dự án khu nhà ở LICOGI 13 39.1 Bên mời thầu có quyền giữ lại các khoản tiền của Nhà thầu nh sau:... Gói thầu số 12: Cung cấp, lắp đặt Mạng Truyền hình cáp và Mạng Intercom - 13- Hồ sơ mời thầu: Công trình Dự án khu nhà ở LICOGI 13 bổ sung Nếu tổng số tiền thuộc về Bên mời thầu vợt quá khoản thanh toán cho nhà thầu, thì khoản chênh lệch này đợc tính là nợ phải trả cho bên mời thầu 43.2 Nếu hợp đồng bị chấm dứt vì sự thuận tiện của bên mời thầu hay do phạm vi cơ bản về hợp đồng từ phía bên mời thầu, ... bàn giao công trình đã xây dựng xong đa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng; Gói thầu số 12: Cung cấp, lắp đặt Mạng Truyền hình cáp và Mạng Intercom - 18- Hồ sơ mời thầu: Công trình Dự án khu nhà ở LICOGI 13 - Đảm bảo an toàn trong vận hành, khai thác khi đa công trình vào sử dụng Việc nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng phải thành lập Hội đồng nghiệm thu bàn giao công trình, thành... Gói thầu số 12: Cung cấp, lắp đặt Mạng Truyền hình cáp và Mạng Intercom - 24- Hồ sơ mời thầu: Công trình Dự án khu nhà ở LICOGI 13 Phần iv tiến độ thi công - Thời gian thi công gói thầu theo yêu cầu của Chủ đầu t là thời gian theo ngày dơng lịch, bao gồm cả ngày lễ, tết, thứ bẩy, chủ nhật, dự kiến là 200 ngày - Thời gian thi công đợc tính từ ngày khởi công cho đến khi nhà thầu hoàn thành toàn bộ gói thầu . vụ công cộng và Bên mời thầu. Gói thầu số 12: Cung cấp, lắp đặt Mạng Truyền hình cáp và Mạng Intercom - 6- Hồ sơ mời thầu: Công trình Dự án khu nhà ở LICOGI 13 7. Cán bộ của nhà thầu 7.1. Nhà. thi công nh đã hớng dẫn ở Gói thầu số 12: Cung cấp, lắp đặt Mạng Truyền hình cáp và Mạng Intercom - 8- Hồ sơ mời thầu: Công trình Dự án khu nhà ở LICOGI 13 phần tiến độ thi công của hồ sơ dự. Intercom - 11- Hồ sơ mời thầu: Công trình Dự án khu nhà ở LICOGI 13 34. Nghiệm thu thanh toán gói thầu Giá trị khối lợng nghiệm thu thanh toán toàn bộ gói thầu cho Nhà thầu phải căn cứ vào
- Xem thêm -

Xem thêm: HỒ SƠ MỜI THẦU CÔNG TRÌNH DỰ ÁN KHU NHÀ Ở LICOGI 13, HỒ SƠ MỜI THẦU CÔNG TRÌNH DỰ ÁN KHU NHÀ Ở LICOGI 13, HỒ SƠ MỜI THẦU CÔNG TRÌNH DỰ ÁN KHU NHÀ Ở LICOGI 13

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn