Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán ở xí nghiệp

72 392 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2013, 09:42

Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán ở xí nghiệp Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Kiểm toán 43A Lời mở đầu L mt sinh viờn khoa k toỏn trng i hc Kinh t Quc dõn vi chuyờn nghnh hc o to l Kim toỏn, nờn khỏc vi nhng sinh viờn khỏc chun b tt cho chuyờn mụn kim toỏn, nh trng ó m mt t kin tp 2 thỏng cho chỳng em tỡm hiu v thc t cụng tỏc k toỏn ti cỏc doanh nghip sn xut kinh doanh. õy l mt c hi tt cho em nm chc vn kin thc v k toỏn. Vi s gii thiu ca nh trng, em ó c nhn vo kin tp ti Cụng ty Xõy dng Lng Lụ - Xớ nghip Xõy dng Cụng trỡnh Ngm. L mt doanh nghip kinh doanh xõy lp, yu t c bn thnh cụng trong kinh doanh l phi gim ti a chi phớ sn xut, tit kim vt liu, nhõn cụng . cú th h thp giỏ thnh thc t ca sn phm. iu ny c bit quan trng trong tỡnh hỡnh hin nay, khi tn ti ngy cng nhiu doanh nghip xõy lp, v hn th na cỏc nh kinh doanh xõy lp li phi cnh tranh vi cỏc cụng ty xõy dng nc ngoi, h cú tim nng chớnh tr to ln, cú trang thit b hin i v b dy kinh nhim trong u thu quc t. Chớnh vỡ c im kinh doanh khỏc bit vi cỏc doanh nghip kinh doanh thng mi khỏc nờn i tng ch yu ca h thng k toỏn ti doanh nghip xõy lp l chi phớ sn xut. Hng tn kho l mt khon mc quan trng trong chi phớ sn xut. Xut phỏt t nhn thc trờn, khi nghiờn cu v h thng k toỏn ti chớnh ca Xớ nghip Xõy dng Cụng Trỡnh Ngm, cựng vi nhng thụng tin khỏi quỏt v Xớ nghip, v h thng k toỏn ca Xớ nghip, em ó chn mng hng tn kho i sõu nghiờn cu. Kt cu ca bỏo cỏo ny gm 4 phn: Báo cáo kiến tập 1 Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Kiểm toán 43A Phn I: Tng quan chung v xớ nghip xõy dng cụng trỡnh ngm. Phn II: c im t chc cụng tỏc k toỏn ti xớ nghip. Phn III: c im t chc cỏc phn hnh k toỏn. Phn IV: Mt s ý kin xut nhm hon thin t chc k toỏn xớ nghip. Qua trình thu thập tài liệu để trình bày báo cáo này em đã nhận đợc sự hớng dẫn, chỉ bảo tận tình của cô giáo Th.S. Phạm Bích Chi và các anh chị phòng kế toán nghiệp xây dựng công trình ngầm. Do thời gian kiến tập và giới hạn kiến thức nên Báo cáo này không thể tránh khỏi những sai sót. Kính mong đợc sự chỉ bảo và góp ý để báo cáo đợc hoàn thiện hơn. Báo cáo kiến tập 2 Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Kiểm toán 43A PHN I TNG QUAN CHUNG V X NGHIP XY DNG CễNG TRèNH NGM- TNG CễNG TY XY DNG LNG Lễ L mt thnh viờn ca cụng ty xõy dng Lng Lụ nờn s ra i ca Xớ nghip gn lin vi s ra i ca Tng cụng ty xõy dng Lng Lụ. Xớ nghip l mt doanh nghip xõy dng hch toỏn kinh t c lp, cú t cỏch phỏp nhõn v chu s qun lý trc tip ca Tng cụng ty xõy dng Lng Lụ. I. MT S NẫT KHI QUT V TNG CễNG TY XY DNG LNG Lễ. 1.Tờn cụng ty: CễNG TY XY DNG LNG Lễ - B QUC PHềNG Tng cụng ty xõy dng Lng Lụ thuc BTL Cụng binh- BQP. 2. Tr s ca cụng ty 162 ng Trng Chinh- ng a - TP H Ni Tel : 84-4-5.633582, 5.633682, 5.633683. Fax : 84 - 4 - 5.633582 Mó s thu: 01.007 3. Vn phũng i din: Hin ti cụng ty cú 3 chi nhỏnh: + Vn phũng i din ti Hi Phũng: Cng vt cỏch Hi Phũng + Vn phũng i din ti min trung: 33 Phan Bi Chõu-Thnh ph Vinh-Ngh An. + Vn phũng i din ti Min Nam: 28C ng 3/2 Qun 10TPHCM Báo cáo kiến tập 3 Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Kiểm toán 43A 4. Nm thnh lp - Tin thõn ca cụng ty xõy dng Lng Lụ l cụng ty xõy dng cụng trỡnh Lng Lụ c thnh lp vo ngy 16/11/1989 theo quyt nh s 294/Q BQP ca B quc phũng. - Ngy 17/4/1996 BQP cú quyt nh s 466/Q QP thnh lp Cụng ty xõy dng Lng Lụ trờn c s xỏc nhp 3 doanh nghip: Cụng ty xõy dng Lng Lụ c Cụng ty xõy dng 25/3 Xớ nghip kho sỏt v thit k v t vn xõy dng. Vn phỏp nh ca cụng ty l 3.625 triu ng. 5. Lnh vc kinh doanh Khi mi thnh lp cụng ty xõy dng Lng Lụ kinh doanh cỏc nghnh ngh ch yu sau: - Thi cụng xõy lp cụng trỡnh cụng nghip, dõn dng, giao thụng, thu li v cỏc cụng trỡnh ngm, sõn bay, cng sụng bin, ng dõy v trm bin th. - T vn, kho sỏt, thit k xõy dng. - Sn xut, kinh doanh vt liu xõy dng. - Dũ tỡm x lý bom mỡn vt n. - Nm 1996 b xung thờm kinh doanh bt ng sn. - Nm 2000 b xung thờm xõy lp ng cỏp quang( thuc cỏc cụng trỡnh bu in vin thụng ). Cho n nay xớ nghip cha b xung thờm lnh vc kinh doanh no mi. 6. Xớ nghip thnh viờn. Hin nay Tng cụng ty xõy dng Lng Lụ cú 10 xớ nghip thnh viờn: 1.Xớ nghip kho sỏt thit k v t vn xõy dng 2.Xớ nghip xõy dng cụng trỡnh ngm 3.Xớ nghip xõy dng sõn bay cng bin Báo cáo kiến tập 4 Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Kiểm toán 43A 4.Xớ nghip vt liu xõy dng v trang trớ ni tht 5.Xớ nghip vn ti v thi cụng c gii 6.Xớ nghip x lý mụi trng v ng dng vt liu n 7.Xớ nghip xõy dng phớa bc 8.Xớ nghip xõy dng phớa Nam 9.Xớ nghip cụng trỡnh giao thụng phớa Bc 10.Xớ nghip cụng trỡnh giao thụng phớa Nam 7. Phng phỏp hch toỏn ca cụng ty l: + Cỏc Xớ nghip t hch toỏn, lp bỏo cỏo ri np cho cụng ty. + Cỏc Xớ nghip t tỡm vic Cụng ty ký duyt hoc u quyn cho xớ nghip ký. + Sau ú xớ nghip np li nhun cho cụng ty theo t l quy nh trc. 9. Nng lc ti chớnh ca cụng ty. v: 1.000 Ch tiờu Nm 1999 Nm 2000 Nm 2001 BNG CN I K TON: 1. Tng s ti sn cú 2. Ti sn cú lu ng 3.Tng s ti sn n 4.Ti sn n lu ng 352.028.287 247.455.694 352.028.287 376.019.612 377.933.095 307.826.643 377.933.095 303.367.133 408.882.958 324.532.269 408.882.958 281.039.636 KT QU SN XUT KINH DOANH 1. Tng Doanh thu 2. Li nhun trc thu 3.Li nhun sau thu 39.507.671 3.566.700 2.675.025 271.215.662 20.755.528 15.566.646 252.942.246 15.593.695 11.695.271 Báo cáo kiến tập 5 Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Kiểm toán 43A Nhỡn vo bng trờn ta thy cụng ty xõy dng Lng Lụ l mt doanh nghip kinh doanh khỏ ln, cú nng lc uy tớn trong lnh vc xõy dng, kh nng cnh tranh trong c ch th trng hin nay. II.QU TRèNH HèNH THNH V PHT TRIN CA X NGHIP XY DNG CễNG TRèNH NGM. - Xớ nghip xõy dng cụng trỡnh ngm c thnh lp ngay sau khi cụng ty xõy dng Lng Lụ ra i. Ban u xớ nghip ch l mt i thi cụng nh quõn s ớt, vn nh (hn 300 triu ng), sau nhiu nm hot ng n nay xớ nghip ó ln mnh, tớnh n nay tng s cỏn b cụng nhõn viờn trong biờn ch xớ nghip l 132 ngi, cha k n i ng th,cụng nhõn lm vic ti cỏc cụng trỡnh. Xớ nghip l mt doanh nghip n nờn lm ra. - Tr s ca xớ nghip t ti 1000 ng Hong Quc Vit H Ni. - Xớ nghip cú 1 chi nhỏnh t ti thnh ph Vinh Ngh An. -Chc nng, nhim v ca xớ nghip: Vi trang thit b c gii a dng v hin i cựng i ng cỏn b nhiu kinh nhim, lc lng cụng nhõn k thut lnh ngh, Xớ Nghip chuyờn: + Thi cụng, xõy lp cỏc cụng trỡnh cụng nghip, dõn dng, giao thụng thu li, cu cng, + Dũ tỡm v x lý bom n vt liu n. - Nhng thnh tớch ó t c ca cụng ty trong nhng nm gn õy tuy l doanh nghip mi c thnh lp nhng xớ nghip xõy dng cụng trỡnh ngm ó to c cho mỡnh cng nh cho Tng cụng ty xõy dng Lng Lụ mt uy tớn ln m khụng phi doanh nghip xõy dng no cng cú c. Trong nhng nm qua Xớ nghip ó xõy dng v hon thnh nhiu cụng trỡnh cỏc cụng trỡnh bn giao c ch u t ỏnh giỏ t cht lng cao v thi cụng ỳng tin . Báo cáo kiến tập 6 Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Kiểm toán 43A Cú c nhng thnh tu trờn l do s c gng n lc ca tp th Ban giỏm c, cỏc phũng ban, ca tng cỏn b cụng nhõn viờn trong xớ nghip. Bờn cnh s giỳp ca B quc phũng, Binh chng Cụng binh, Tng cụng ty xõy dng Lng Lụ kt hp vi s vn lờn, xớ nghip xõy dng cụng trỡnh ngm ó t c nhng thnh tu ỏng k. Tng doanh thu c thc hin hng nm u tng, nm sau cao hn so vi nm trc. II. C IM HOT NG SN XUT KINH DOANH CA X NGHIP XY DNG CễNG TRèNH NGM. 1. Chin lc phỏt trin, mc tiờu lõu di v mc tiờu trc mt. - Mc tiờu lõu di: Cng ging nh cỏc xớ nghip khỏc trong Tng cụng ty xõy dng Lng Lụ, xớ nghip xõy dng cụng trỡnh ngm ó ra mc tiờu lõu di trong chin lc phỏt trin ca mỡnh l ngy cng ginh nhiu th phn hot ng trờn trng, tng doanh thu, cng c i sng cỏn b cụng nhõn viờn trong xớ nghip . - Mc tiờu trc mt: Trong bỏo cỏo tng kt thỏng 03/2004 va ri xớ nghip ó ra mc tiờu sn xut kinh doanh v xõy dng n v trong nm ti nh sau: + Phn du khc phc khú khn , tp trung ch o u t sn xut kinh doanh cú hiu qu vi cỏc ch tiờu sau : Giỏ tr d kin tỡm vic trong nm 2004 l 9 t ng. Trong ú d ỏn xõy lp 5 t ng, r phỏ bom mỡn 4 t ng Giỏ tr sn lng : 35 t ng. Doanh thu : 35 t ng. Thu nhp bỡnh quõn: 1.500.000 /ngi/thỏng. + i vi cụng tỏc qun lý, khai thỏc vt t- xe mỏy-trang thit b. Tip tc t chc qun lý s dng trang thit b xe mỏy cú hiu qu, phỏt huy tỏc dng em li hiu qu kinh t cao. Báo cáo kiến tập 7 Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Kiểm toán 43A Cng c thc hin tt qui ch qun lý s dng vt liu n cụng nghip ỳng hng dón ca cụng ty bo m an ton tuyt i. T chc sa cha, bo dng xe mỏy kp thi, ỏp ng c yờu cu kp thi v t chc thi cụng cỏc cụng trỡnh. Tng s tin u t mua sm trang thit b : 1,5 t ng Tng s tin m bo cho sa cha xe mỏy : 1 t ng. 2. Th phn ca xớ nghip trong nghnh. - Th phn v vn sn xut. Tớnh n ngy 31/12/2003 xớ nghip cú tng s ngun vn kinh doanh l 9.226.767.879 ng, chim 11,23% NVKD ca Tng cụng ty. õy l mt con s khụng nh i vi mt doanh nghip cú ớt tui i nh xớ nghip, chng t tim nmg phỏt trin ca xớ nghiờp trong s phỏt trin chung ca tng cụng ty xõy dng Lng Lụ - Th phn v doanh thu. L mt trong 10 xớ nghip thnh viờn ca Tng cụng ty xõy dng Lng Lụ, xớ nghip xõy dng cụng trỡnh ngm to cho mỡnh mt v trớ khỏ quan trng trong h thng vng chc ny. Bng chng l doanh thu ca xớ nghip luụn chim mt t trng khỏ cao trong tng doanh thu ca cụng ty Nm DT ca xớ nghip DT ca cụng ty T l DT xn/ct 2002 31.729.942.987 324.546.156.766 10.11 % 2003 35.440.908.823 363.269.307.068 10.16 % 3. Quan h vi cỏc bờn liờn quan. - Vi c quan cp trờn: Xớ nghip xõy dng cụng trỡnh ngm trc thuc tng cụng ty xõy dng Lng Lụ chu s qun lý giỏn tip ca cụng ty. Cng ging nh cỏc xớ nghip thnh viờn khỏc, xớ nghip hch toỏn c lp. Xớ nghip t tỡm vic hoc cng cú th do cụng ty giao cho ,sau ú xớ nghip t quyt toỏn lói l. n cui nm np li nhun cho tng cụng ty theo t l quy nh trc.Núi chung xớ nghip t do hot ng c lp trong hot ng Báo cáo kiến tập 8 Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Kiểm toán 43A sn xut kinh doanh, t mỡnh quyt nh; chớnh quan h ny ó to ra s nng ng cho xớ nghip trong thi kỡ cnh tranh hin nay, giỳp xớ nghip ng vng trờn th trng. - Vi c quan thu: Do l n v thc thuc nờn vic hch toỏn thu ca xớ nghip ch din ra trong phm vi ni b cụng ty.Hng thỏng xớ nghip kờ khai thu du vo np lờn cụng ty, n cui nm mi kờ khai thu u ra, sau khi xỏc nh s thu phi np, xớ nghip s np lờn cho Tng cụng ty.Vic thanh toỏn vi c quan thu l do Tng cụng ty m nhim. Nhỡn vo Ph lc ta thy hng nm s thu m xớ nghip np cho cỏc c quan chc nmg bao gm thu GTGT hng bỏn ni a, thu doanh thu, thu thu nhp doanh nghip, thu nh t . cú giỏ tr khỏ ln nm 2002 : S ó np: 5.927.050.115 ng ; S cũn phi np: -337.543.994 ng nm 2003 : S ó np: 5.259.611.286 ng S cũn phi np: 788.014.819 ng. Con s cho thy tỡnh hỡnh thc hin ngha v vi ngõn sỏch nh nc ca xớ nghip c thc hin nghiờm tỳc, tuõn th phỏp lut. - Vi ngõn hng: L xớ nghip trc thuc B Quc Phũng nờn xớ nghip nhn c rt nhiu s ng h v h tr ca BQP, iu ny th hin rừ trong quan h thõn thit ca xớ nghip vi Ngõn hng THNG MI C PHN QUN I. Ngoi ra xớ nghip cũn giao dch nhiu vi NGN HNG U T PHT TRIN. õy l 2 nh u t ln h tr vn cho hot ng ca xớ nghip, giỳp cho xớ nghip cú sc mnh vt cht cnh tranh vi cỏc nh thu ln khỏc. - Cỏc nh cung cp ch yu,cỏc khỏch hng ch yu: L mt doanh nghip kinh doanh xõy lp nờn phm vi hot ng ca xớ nghip rt rng tri di t Bc vo Nam. tit kim chi phớ vn chuyn, bc d nờn xớ nghip Báo cáo kiến tập 9 Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Kiểm toán 43A mua yu t sn xut ngay ti ni thi cụng phc v cho cụng trỡnh ca mỡnh.Do ú cỏc nh cung cp khụng c nh, nú thay i tu theo a bn hot ng ca xớ nghip. Vỡ vy m khỏch hng v nh cung cp ca xớ nghip khụng c nh l ai? Doanh nghip no? õy cng l mt c im ni bt ca cỏc doanh nghip kinh doanh xõy lp. Nhỡn vo biu 3,4,5 - Ph Lc ta thy S tin xớ nghip b chim dng v xớ nghip chim dng c gn nh l ngang bng nhau : CH TIấU NM 2001 NM 2002 NM 2003 Cỏc khon phi thu 23.561.118.209 17.660.599.422 38.689.658.945 Cỏc khon phi tr 23.716.554.974 27.569.653.586 32.100.449.972 S tin phi thu, phi tr tng nhanh qua cỏc nm, iu ny chng t tỡnh hỡnh kinh doanh v thanh toỏn ca xớ nghip qua cỏc nm khỏ thun li, xớ nghip ó bit cõn i thu chi hp lý khụng vn b chim dng quỏ nhiu. 4. c im t chc h thng sn xut kinh doanh, qui trỡnh cụng ngh ca Xớ nghip xõy dng cụng trỡnh ngm. -L mt xớ nghip kinh doanh xõy lp, chớnh vỡ vy m c im t chc sn xut ca xớ nghip cng cú nhiu khỏc bit so vi cỏc nghnh khỏc. + Sn phm ca xớ nghip l nhng cụng trỡnh nh ca c xõy dng v s dng ti ch, ng c nh ti a im xõy dng v phõn b tn mn nhiu ni trờn lónh th. c im ny lm cho sn xut xõy dng cú tớnh cht lu ng cao v thiu n nh. + Sn phm xõy lp li ph thuc cht ch vo iu kin a phng, cú tớnh a dng v cỏ bit cao v cụng dng , v cu to v v phng phỏp ch to. Báo cáo kiến tập 10 [...]... nhận đợc giá quyết toán công trình nên công ty phải lập kế hoạch dài hạn đồng thời trong quá trình thi công lơng cán bộ công nhân viên phải trả theo tháng Báo cáo kiến tập 15 Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Kiểm toán 43A + Hạch toán công trình theo giá quyết toán và phân ra làm các đội và kế toán các đội phải tập hợp hoá đơn gửi lên công ty cho nên về khâu này có thể công ty sẽ không kiểm soát một cách thng xuyờn... lp h s v qun lý cỏc h s t giai on tin kh thi n ký kt hp ng xõy dng, giỳp Giỏm c lm vic vi cỏc t chc kinh t nc ngoi, qun lý cỏc hot ng trong v ngoi nc Báo cáo kiến tập 17 Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Kiểm toán 43A Phũng k hoch tng hp: cú chc nng xõy dng v qun lý k hoch sn xut kinh doanh thỏng, quớ, nm ca ton xớ nghip Giỳp Ban giỏm c d tho v ban hnh quy ch sa i b xung, nghiờn cu t vn v qun lý trin khai thc... ho theo bn quý, gõy khú khn cho vic trn trỡnh t thi cụng, ũi hi gi vt t nhiu hn c im ny ũi hi xớ nghip phi lp tin thi cụng hp lý trỏnh thi tit xu, phn u tỡm cỏch hot ng trũn nm, ỏp dng kt cu lp ghộp lm sn phm trong xng mt cỏch hp lý gim bt thi gian thi cụng ti hin trng, ỏp dng c gii hoỏ hp lý, chỳ ý bn chc ca mỏy múc, c bit l quan tõm n vic ci thin iu kin lm vic ca cụng nhõn, chỳ ý n nhõn t ri... Kí CHUNG( cú kt hp vi hỡnh thc chng t ghi s) - Nht ký chung l hỡnh thc k toỏn n gin thớch hp khi ng dng mỏy tớnh trong x lý thụng tin k toỏn trờn s Báo cáo kiến tập 31 Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Kiểm toán 43A - Nht ký chung c lp trờn c s cỏc chng t gc ó lp hp phỏp hp l, c m chung cho cỏc i tng v ghi theo nguyờn tc ghi s kộp.S lng s sỏch ca NKC gm S nht ký,S cỏi v cỏc s chi tit cn thit - Xớ nghip ỏp dng k... thiết bị xử lý nền móng và hệ thống giàn giáo thép, cốp pha định hình + Công ty là Doanh nghiệp hạch toán độc lập, có tài khoản, con dấu và t cách pháp nhân riêng, tự tìm kiếm việc làm, tự vay vốn , tự trang trải các khoản thuế, lãi vay và các chi phí khác theo pháp luật hiện hành vì vậy công ty có thể dự thầu thi công các công trình trên phạm vi cả nớc + Là đơn vị có khả năng về vốn, tổng số vốn tính... cng ũi hi cỏc t chc xõy dng phi chỳ ý tng cng tớnh c ng, linh hot v gn nh v mt trang b TSC sn Báo cáo kiến tập 11 Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Kiểm toán 43A xut, la chn cỏc hỡnh thc t chc sn xut linh hot, tng cng iu hnh tỏc nghip, phn u gim chi phớ cú liờn quan n vn chuyn, la chn vựng hot ng thớch hp, li dng ti a lc lng xõy dng ti ch v liờn kt ti ch tranh thu xõy dng, chỳ ý n nhõn t chi phớ vn chuyn khi lp... b hao mũn vụ hỡnh do tin b ca khoa hc v cụng ngh c im ny ũi hi xớ nghip phi chỳ ý n nhõn t thi gian khi la chn phng ỏn, phi la chn phng ỏn cú thi gian xõy dng hp lý, phi cú ch thanh toỏn v kim tra cht lng trung gian thớch hp, d tr hp lý - Sn xut xõy dng phi tin hnh theo n t hng cho tng trng hp c th thong qua hỡnh thc ký kt hp hp ng sau khi thng thu, vỡ sn phm xõy dng rt a dng, cú tớnh cht cỏ bit cao... k toỏn chớnh xỏc , ỳng phỏp lut , xõy dng k hoch khai thỏc th trng vn cú hiu qu Vn phũng xớ nghip: Qun lý con du ca xớ nghip, lu gi thu phỏt cụng vn ti liu ỳng nguyờn tc bo mt, qun lý vt t trang thit b phc v cụng tỏc vn phũng Nhỡn chung cỏch t chc b mỏy qun lý ca xớ nghip ó ỏp ng c nhu cu qun lý ca cụng vic, cỏc phũng ban ó c chuyờn mụn hoỏ, phõn cụng cụng vic rừ rng khụng cú s chng chộo trong hot... toỏn, ký vo biờn bn kim tra v t chc thc hin cỏc kin ngh ó ghi trong biờn bn kim tra 6- T chc v chng kin bn giao cụng vic ca cỏn b, nhõn viờn k toỏn th kho, th qu mi khi cú s thuyờn chuyn, thay i Khi tuyn dng, thuyờn chuyn, thay i, nõng bc, khen thng, k lut cỏn b, nhõn viờn k toỏn, th qu trong doanh nghip u phi cú ý kin tho thun hay ngh ca k toỏn trng Báo cáo kiến tập 24 Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Kiểm toán. .. giỏ tr gia tng 8 Ghi chộp k toỏn tng hp v k toỏn chi tit bỏn hng, chi phớ qun lý doanh nghip 9 Lp cỏc bỏo cỏo ni b v tỡnh hỡnh thc hin k hoch chi phớ bỏn hng, chi phớ qun lý, v kt qu kinh doanh ca tng nhúm hng, mt hng tiờu th ch yu, bỏo cỏo v thnh phm tn kho + B PHN K TON TNG HP Báo cáo kiến tập 27 Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Kiểm toán 43A 1 Thc hin cỏc phn hnh k toỏn cũn li m cha phõn cụng, phõn nhim cho . Phạm Bích Chi và các anh chị phòng kế toán Xí nghiệp xây dựng công trình ngầm. Do thời gian kiến tập và giới hạn kiến thức nên Báo cáo này không thể . Kính mong đợc sự chỉ bảo và góp ý để báo cáo đợc hoàn thiện hơn. Báo cáo kiến tập 2 Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Kiểm toán 43A PHN I TNG QUAN CHUNG V X
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán ở xí nghiệp, Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán ở xí nghiệp, Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán ở xí nghiệp, Trụ sở của cơng ty Văn phòng đại diện: Hiện tại cơng ty có 3 chi nhánh: Năm thành lập - Tiền thân của cơng ty xây dựng Lũng Lơ là cơng ty xây Lĩnh vực kinh doanh Xí nghiệp thành viên., Phương pháp hạch tốn của cơng ty là: Năng lực tài chính của cơng ty., Chiến lược phát triển, mục tiêu lâu dài và mục tiêu trước mắt. Thị phần của xí nghiệp trong nghành., Quan hệ với các bên liên quan., Chức năng nhiệm vụ của các phòng., Tổ chức bộ máy kế tốn ở xí nghiệp. Đặc điểm vận dụng tài khoản, KẾ TỐN MUA HÀNG - Các chứng từ hạch tốn ban đầu KẾ TỐN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH - Chứng từ hạch tốn ban đầu, KẾ TOÁN TIỀN. - Chứng từ sử dụng Kế TOÁN BÁN HÀNG - Chứng từ sử dụng, Cơ cấu Hàng Tồn Kho., Phương pháp tính giá Hàng Tồn Kho. Quản lý Hàng Tồn Kho của xí nghiệp., TK sử dụng Sổ sách sử dụng Trình tự vào sổ, Chi phí nhân cơng 303.000 Chi phí máy thi cơng 11.422.000 Chi phí chung 492.000, CHI PH TRONG THNG 187.107.000 181.607.000 5.500.000 TR CễNG N 7.928.000 Nhận xét đánh giá chung

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn