Quản lý công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện gia lâm thành phố hà nội

117 708 1

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,289 tài liệu

  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2015, 07:42

MỤC LỤCLời cam ñoan iLời cảm ơn iiMục lục iiiDanh mục chữ viết tắt viDanh mục bảng viiDanh mục ñồ thị viii1 ðẶT VẤN ðỀ 11.1 Tính cấp thiết của ñề tài 11.2 Mục tiêu nghiên cứu 21.3 ðối tượng nghiên cứu 31.4 Phạm vi nghiên cứu 32 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 42.1 Cơ sở lý luận 42.1.1 Một số khái niệm cơ bản 42.1.2 ðặc ñiểm và nguyên tắc quản lý công tác dân số kế hoạch hóagia ñình 62.1.3 Vai trò của quản lý công tác dân số kế hoạch hóa gia ñình 102.1.4 Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý công tác dân số kế hoạch gia ñình 122.1.5 Các nội dung của quản lý công tác dân số kế hoạch gia ñình 162.1.6 Các yếu tố ảnh hưởng quản lý công tác dân số kế hoạch gia ñình 172.2 Cơ sở thực tiễn 192.2.1 Kinh nghiệm quản lý Dân số Kế hoạch hóa gia ñình trên thế giới 192.2.2 Kinh nghiệm quản lý Dân số kế hoạch hóa gia ñình ở Việt Nam 272.2.3 Bài học kinh nghiệm vận dụng ở Việt Nam 333 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 363.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 36Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page iv3.1.1 ðiều kiện tự nhiên 363.1.2 ðiều kiện kinh tế xã hội 373.2 Phương pháp nghiên cứu 443.2.1 Phương pháp tiếp cận 442.2.2 Phương pháp chọn ñiểm và chọn mẫu nghiên cứu 453.2.3 Phương pháp thu thập thông tin 473.2.4 Phương pháp tổng hợp và xử lý thông tin 493.2.5 Phương pháp phân tích thông tin 493.2.6 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 514 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 534.1 ðánh giá công tác dân số kế hoạch hóa gia ñình huyện Gia Lâm 534.1.1 Sơ lược về tổ chức bộ máy quản lý Dân sốKHHGð huyện Gia Lâm 534.1.2 Thực trạng quản lý công tác dân số kế hoạch hóa gia ñình trênñịa bàn huyện Gia Lâm 554.1.3 Kết quả thực hiện công tác DSKHHGð huyện Gia Lâm 694.2 Các yếu tố ảnh hưởng ñến quản lý công tác dân số KHHGð 714.2.1 Chủ trương, chính sách của ðảng và pháp luật của Nhà nước vềDSKHHGð 714.2.2 ðội ngũ cán bộ làm công tác Dân sốKHHGð 734.2.3 Trình ñộ, nhận thức và ý thức của người dân 774.2.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác quản lý Dân sốKHHGð 794.2.5 Phân tích ma trận SWOT 814.3 Giải pháp tăng cường hiệu quả quản lý công tác dân số KHHGð 864.3.1 Sự lãnh ñạo của ðảng và Nhà nước ñối với công tác dân số và kếhoạch hoá gia ñình. 864.3.2 Hệ thống tổ chức làm công tác dân số và kế hoạch hoá gia ñình 874.3.3 Nguồn lực cho công tác dân số kế hoạch hóa gia ñình 89Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page v4.3.4 Công tác thông tin, tuyên truyền 905 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 925.1 Kết luận 925.2 Kiến nghị 93TÀI LIỆU THAM KHẢO 96PHỤ LỤC 98 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ðẶNG THỊ HUYỀN QUẢN LÝ CÔNG TÁC DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ðÌNH TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI – 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ðẶNG THỊ HUYỀN QUẢN LÝ CÔNG TÁC DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ðÌNH TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Mà SỐ : 60.34.04.10 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. QUYỀN ðÌNH HÀ HÀ NỘI – 2014 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan rằng: Số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là hoàn toàn trung thực và chưa từng ñược sử dụng hoặc công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn này ñã ñược cám ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñược ghi rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn ðặng Thị Huyền Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page ii LỜI CẢM ƠN ðể hoàn thành luận văn thạc sĩ kinh tế của mình, ngoài sự nỗ lực cố gắng của bản thân, tôi ñã nhận ñược sự giúp ñỡ nhiệt tình của nhiều cá nhân và tập thể. Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới sự giúp ñỡ, chỉ bảo tận tình của các thầy, cô giáo trong khoa Kinh tế & phát triển nông thôn, Ban quản lý ñào tạo – Học viện Nông nghiệp Việt Nam; ñặc biệt là sự quan tâm, chỉ dẫn tận tình của thầy giáo PGS.TS Quyền ðình Hà ñã trực tiếp hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn. Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các phòng của UBND huyện Gia Lâm ñã tạo ñiều kiện giúp ñỡ tôi trong quá trình nghiên cứu và thu thập tài liệu phục vụ cho luận văn. Qua ñây tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn ñối với gia ñình và bạn bè ñã giúp ñỡ, ñộng viên tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Tác giả luận văn ðặng Thị Huyền Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page iii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục ñồ thị viii 1 ðẶT VẤN ðỀ 1 1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2 1.3 ðối tượng nghiên cứu 3 1.4 Phạm vi nghiên cứu 3 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 4 2.1 Cơ sở lý luận 4 2.1.1 Một số khái niệm cơ bản 4 2.1.2 ðặc ñiểm và nguyên tắc quản lý công tác dân số kế hoạch hóa gia ñình 6 2.1.3 Vai trò của quản lý công tác dân số kế - hoạch hóa gia ñình 10 2.1.4 Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý công tác dân số kế hoạch gia ñình 12 2.1.5 Các nội dung của quản lý công tác dân số kế hoạch gia ñình 16 2.1.6 Các yếu tố ảnh hưởng quản lý công tác dân số kế hoạch gia ñình 17 2.2 Cơ sở thực tiễn 19 2.2.1 Kinh nghiệm quản lý Dân số - Kế hoạch hóa gia ñình trên thế giới 19 2.2.2 Kinh nghiệm quản lý Dân số - kế hoạch hóa gia ñình ở Việt Nam 27 2.2.3 Bài học kinh nghiệm vận dụng ở Việt Nam 33 3 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 36 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page iv 3.1.1 ðiều kiện tự nhiên 36 3.1.2 ðiều kiện kinh tế - xã hội 37 3.2 Phương pháp nghiên cứu 44 3.2.1 Phương pháp tiếp cận 44 2.2.2 Phương pháp chọn ñiểm và chọn mẫu nghiên cứu 45 3.2.3 Phương pháp thu thập thông tin 47 3.2.4 Phương pháp tổng hợp và xử lý thông tin 49 3.2.5 Phương pháp phân tích thông tin 49 3.2.6 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 51 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 53 4.1 ðánh giá công tác dân số - kế hoạch hóa gia ñình huyện Gia Lâm 53 4.1.1 Sơ lược về tổ chức bộ máy quản lý Dân số-KHHGð huyện Gia Lâm 53 4.1.2 Thực trạng quản lý công tác dân số - kế hoạch hóa gia ñình trên ñịa bàn huyện Gia Lâm 55 4.1.3 Kết quả thực hiện công tác DS-KHHGð huyện Gia Lâm 69 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng ñến quản lý công tác dân số - KHHGð 71 4.2.1 Chủ trương, chính sách của ðảng và pháp luật của Nhà nước về DS-KHHGð 71 4.2.2 ðội ngũ cán bộ làm công tác Dân số-KHHGð 73 4.2.3 Trình ñộ, nhận thức và ý thức của người dân 77 4.2.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác quản lý Dân số-KHHGð 79 4.2.5 Phân tích ma trận SWOT 81 4.3 Giải pháp tăng cường hiệu quả quản lý công tác dân số - KHHGð 86 4.3.1 Sự lãnh ñạo của ðảng và Nhà nước ñối với công tác dân số và kế hoạch hoá gia ñình. 86 4.3.2 Hệ thống tổ chức làm công tác dân số và kế hoạch hoá gia ñình 87 4.3.3 Nguồn lực cho công tác dân số - kế hoạch hóa gia ñình 89 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page v 4.3.4 Công tác thông tin, tuyên truyền 90 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 92 5.1 Kết luận 92 5.2 Kiến nghị 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC 98 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BQ CN – TTCN CTMTQG CT3 DS – KHHGð DS-Gð-TE GTSX KT-XH QLNN SKSS TM - DV UBND : : : : : : : : : : : : Bình quân Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Chương trình Mục tiêu quốc gia Con thứ 3 Dân số - Kế hoạch hóa gia ñình Dân số - Gia ñình – Trẻ em Giá trị sản xuất Kinh tế - xã hội Quản lý Nhà nước Sức khỏe sinh sản Thương mại – Dịch vụ Ủy ban nhân dân Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page vii DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 2.1 Số con trung bình của một phụ nữ (TFR) thời kỳ 1960 - 2012 33 3.1 Tình hình sử dụng ñất ñai của huyện Gia Lâm (2011 – 2013) 39 3.2 Một số chỉ tiêu về dân số - xã hội huyện Gia Lâm (2011-2013) 41 3.3 Giá trị sản xuất các ngành kinh tế của huyện Gia Lâm 3 năm (2011-2013) 43 4.1 Tổng hợp các hình thức truyền thông, giáo dục về DS-KHHGð huyện Gia Lâm năm 2013 57 4.2 ðánh giá của cán bộ DS-KHHGð về sự phối hợp giữa các ban ngành, ñoàn thể trong huyện 63 4.3 Cơ cấu nguồn kinh phí cho công tác DS-KHHGð huyện Gia Lâm năm 2013 65 4.4 Tần suất tham gia tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ DS-KHHGð của cán bộ 66 4.5 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu DS-KHHGð giai ñoạn 2009 - 2013 70 4.6 Sự gắn bó, yêu thích với công việc của ñội ngũ cán bộ 74 4.7 Mức ñộ hiểu biết của người dân về chính sách DS-KHHGð 78 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page viii DANH MỤC ðỒ THỊ STT Tên ñồ thị Trang 4.1 Mức ñộ tiếp thu của người dân với các hình thức truyền thông về Dân số - KHHGð 57 4.2 ðánh giá mức hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ làm công tác DS- KHHGð huyện Gia Lâm 76 4.3 Khó khăn trong công tác DS-KHHGð huyện Gia Lâm 80 [...]... thành ph Hà N i” 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.2.1 M c tiêu chung ðánh giá tình hình qu n lý công tác dân s k ho ch hóa gia ñình trên ñ a bàn huy n Gia Lâm T ñó, phân tích nh ng thu n l i khó khăn, các y u t nh hư ng ñ ñ xu t các gi i pháp tăng cư ng qu n lý công tác DS- KHHGð trên ñ a bàn huy n Gia Lâm, Thành ph Hà N i 1.2.2 M c tiêu c th - H th ng hóa cơ s lý lu n và th c ti n v qu n lý công tác dân s KHHGð... n lý công tác DS-KHHGð trên ñ a bàn huy n Gia Lâm, thành ph Hà N i; Phân tích các y u t nh hư ng ñ n công tác qu n lý DS-KHHGð - ð xu t m t s gi i pháp ch y u nh m tăng cư ng qu n lý công tác DS-KHHGð ñ a phương trong th i gian t i H c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Kinh t Page 2 1.3 ð i tư ng nghiên c u Ngư i dân và cán b làm công tác dân s k ho ch hóa gia ñình c a huy n Gia Lâm. .. ñó, công tác qu n lý ñi u hành c p cơ s có lúc, có nơi b buông l ng; Cán b làm công tác Dân s -KHHGð c a m t s xã, th tr n chưa ch ñ ng tham mưu v i c p y ð ng, chính quy n trong vi c tri n khai, t ch c th c hi n các ho t ñ ng, chưa bám sát tình hình th c t t i cơ s Xu t phát t th c t trên chúng tôi l a ch n ñ tài nghiên c u “Qu n lý công tác dân s k ho ch hóa gia ñình trên ñ a bàn huy n Gia Lâm, thành. .. nhà nư c ñư c phân chia thành các c p và bao g m c 3 khu v c là l p pháp, hành pháp và tư pháp Trong ñó, qu n lý hành chính (hành pháp) v DS – KHHGð là c c kỳ quan tr ng Trong lĩnh v c DS – KHHGð Nhà nư c ch tác ñ ng vào nh n th c và hành vi v DS – KHHGð 2.1.2 ð c ñi m và nguyên t c qu n lý công tác dân s k ho ch hóa gia ñình 2.1.2.1 ð c ñi m * Qu n lý nhà nư c v DS-KHHGð là ho t ñ ng ch ñ ng c a nhà... n lý công tác DS-KHHGð và phân tích các y u t nh hư ng trong quá trình qu n lý ñ t ñó ñ xu t m t s gi i pháp ch y u nh m tăng cư ng qu n lý công tác DS-KHHGð trên ñ a bàn huy n Gia Lâm 1.4.2 Ph m vi th i gian ð tài ñư c th c hi n t 05/2013 ñ n 10/2014 S li u phân tích ñánh giá th c tr ng ñư c thu th p trong 3 năm t 2011 – 2013 1.4.3 Ph m vi không gian Nghiên c u ñư c ti n hành trên ñ a bàn huy n Gia. .. MTQG v Dân s -KHHGð giai ño n 2011-2015 H c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Kinh t Page 17 2.1.6.2 ð i ngũ cán b làm công tác Dân s -KHHGð B máy cán b làm công tác dân s là ngu n l c ñ c bi t quan tr ng góp ph n không nh vào thành công c a công tác Dân s - KHHGð ðây là l c lư ng tr c ti p tuyên truy n, truy n thông, ph bi n và hư ng d n ngư i dân th c hi n, ch p hành chính sách Dân. .. trình Khoa h c qu n lý t p I, trư ng ð i h c Kinh t Qu c dân, trang 23) - Công tác dân s là vi c qu n lý và t ch c th c hi n các ho t ñ ng tác ñ ng ñ n quy mô dân s cơ c u dân s , phân b dân cư và nâng cao ch t lư ng dân s - Công tác k ho ch hóa gia ñình là n l c c a Nhà nư c, xã h i ñ m i cá nhân, c p v ch ng ch ñ ng, t nguy n quy t ñ nh s con, th i gian sinh con và kho ng cách gi a các l n sinh nh m... i tính khi sinh, già hóa dân s , cơ c u dân s vàng, di cư và ñô th hóa, ch t lư ng dân s v trí tu và tinh th n… Do v y, qu n lý công tác DS-KHHGð là m t n i dung t t y u c a QLNN và có vai trò h t s c quan tr ng V n ñ có tính then ch t trong qu n lý công tác DS-KHHGð là xây d ng ñư c cơ ch qu n lý ñ th c hi n có hi u qu Trong ñi u ki n ñ i m i ñ tăng cư ng hi u l c qu n lý công tác DS-KHHGð c n xác... th c hi n hàng năm theo quy ñ nh hi n hành 2.1.6 Các y u t nh hư ng qu n lý công tác dân s k ho ch gia ñình 2.1.6.1 Ch trương, chính sách c a ð ng và pháp lu t c a Nhà nư c v Dân s -KHHGð Xác ñ nh công tác dân s - k ho ch hóa gia ñình là m t trong nh ng nhi m v quan tr ng trong chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i, là y u t cơ b n ñ nâng cao ch t lư ng cu c s ng c a m i con ngư i, c a t ng gia ñình... s tác ñ ng c a môi trư ng t nhiên, xã h i và hoàn c nh l ch s c th ” Theo Pháp l nh dân s năm 2003: "Dân s là t p h p ngư i sinh s ng trong m t qu c gia, khu v c, vùng ñ a lý kinh t ho c m t ñơn v hành chính Dân s bao g m 04 y u t cơ b n sau: Quy mô dân s , cơ c u dân s , phân b dân cư và ch t lư ng dân s Quy mô dân s là s ngư i s ng trong m t qu c gia, khu v c, vùng ñ a lý kinh t , ho c ñơn v hành . máy quản lý Dân số- KHHGð huyện Gia Lâm 53 4.1.2 Thực trạng quản lý công tác dân số - kế hoạch hóa gia ñình trên ñịa bàn huyện Gia Lâm 55 4.1.3 Kết quả thực hiện công tác DS-KHHGð huyện Gia Lâm. Quản lý công tác dân số kế hoạch hóa gia ñình trên ñịa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội . 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung ðánh giá tình hình quản lý công tác dân số kế hoạch. lý công tác dân số kế - hoạch hóa gia ñình 10 2.1.4 Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý công tác dân số kế hoạch gia ñình 12 2.1.5 Các nội dung của quản lý công tác dân số kế hoạch gia ñình 16
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện gia lâm thành phố hà nội, Quản lý công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện gia lâm thành phố hà nội, Cơ sở lý luận và thực tiễn, Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu, Kết quả nghiên cứu, Kết luận và kiến nghị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay