Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất rau theo hướng vietgap tại huyện an lão thành phố hải phòng

136 961 2

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,285 tài liệu

  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2015, 06:51

MỤC LỤCLời cam đoan iLời cảm ơn iiMục lục iiiDanh mục các từ viết tắt viDanh mục các bảng viiDanh mục các hình ixMỞ ĐẦU 1Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 41.1 Cơ sở lý luận 41.1.1 Khái niệm rau an toàn 41.1.2 Vai trò và đặc điểm kinh tế, kỹ thuật của sản xuất rau an toàn 61.1.3 Lý luận về GAP, EUREPGAPGLOBALGAP, ASEAN GAP,VietGAP 81.1.4 Mối quan hệ trong sản xuất và tiêu thụ rau an toàn 141.1.5 Các quy trình công nghệ sản xuất rau an toàn 141.2 Cơ sở thực tiễn 171.2.1 Tình hình áp dụng quy trình GAP trong sản xuất rau trên thế giới 171.2.2 Tình hình áp dụng quy trình VietGAP trong sản xuất rau ở Việt Nam 191.2.3 Những hạn chế, tồn tại trong việc áp dụng VietGAP 221.3 Các công trình nghiên cứu có liên quan 24Chương 2 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 282.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 282.1.1 Đối tượng nghiên cứu 282.1.2 Phạm vi nghiên cứu 282.2 Nội dung nghiên cứu 282.3 Phương pháp nghiên cứu và xử lý số liệu 29Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iv2.3.1 Phương pháp thu thập thông tin 292.3.2 Bố trí thử nghiệm mô hình 312.3.3 Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu 322.3.4 Phương pháp xử lý số liệu 34Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 353.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội địa điểm nghiên cứu 353.1.1 Đặc điểm tự nhiên 353.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội 373.2 Thực trạng sản xuất rau trên địa bàn huyện An Lão 413.2.1 Thực trạng chung về sản xuất rau ở huyện An Lão 413.2.2 Tình hình sản xuất rau theo quy trình VietGAP trên địa bànhuyện An Lão 503.2.3 Tổ chức sản xuất rau 513.3 Thực trạng và khả năng phát triển sản xuất rau theo quy trìnhVietGAP ở các hộ điều tra 653.3.1 Đặc điểm chung của các hộ điều tra 653.3.2 Hiểu biết của hộ về sản xuất rau theo VietGAP 673.3.3 Sử dụng nước tưới cho sản xuất rau 683.3.4 Sử dụng phân bón cho sản xuất rau ở các hộ điều tra 693.3.5 Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở các hộ điều tra 703.3.6 Sử dụng lao động và vốn cho sản xuất rau 723.3.7 Nhật ký sản xuất RAT của các hộ sản xuất theo tiêu chuẩnVietGAP 743.3.8 Thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm 753.3.9 Kết quả và hiệu quả kinh tế sản xuất rau của mô hình thử nghiệm 813.3.10 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của hoạt dộngsản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại HTXNN xã AnThọ và xã Tân Dân 84Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page v3.3.11 Yếu tố ảnh hưởng đến tiêu thụ rau an toàn ở địa bàn thành phốHải Phòng 873.4 Những giải pháp phát triển sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAPở huyện An Lão 953.4.1 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất rau 953.4.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ rau sản xuất theo quy trìnhVietGAP 99KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 1021 Kết luận 1022 Đề nghị 104TÀI LIỆU THAM KHẢO 105PHỤ LỤC 108Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page viDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTATTP An toàn thực phẩmCPTMĐT Cổ phần Thương mại Đầu tưBNN PTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônBVTV Bảo vệ thực vậtDT Diện tíchĐVT Đơn vị tínhGAP Good Agricultural PracticGSNB Giám sát nội bộHa Héc taHTX Hợp tác xãICM Intergrated Crop ManagementIPM Intergrated Pests ManagementKHCN Khoa học công nghệNS Năng suấtPTNT Phát triển nông thônQĐ Quyết địnhRAT Rau an toànSL Sản lượngUBND Uỷ ban nhân dânVietGAP Viet Namese Good Agricultural PracticHọc viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page viiDANH MỤC CÁC BẢNGSTT Tên bảng Trang1.1 Giới hạn ô nhiễm một số kim loại nặng trong rau, quả 51.2 Giới hạn ô nhiễm vi sinh vật trong rau, quả và sản phẩm rau, quả 61.3 Số lượng các cơ sở sản xuất được cấp giấy chứng nhận GAP ởmột số nước Châu ÁThái Bình Dương 181.4 Số lượng mô hình các loại cây trồng áp dụng VietGAP đến hếtnăm 2010 201.5 Số lượng mô hình sản xuất rau theo VietGAP tại Hải Phòng đếnhết năm 2013 213.1 Tình hình sử dụng đất đai của huyện An Lão 383.2 Giá trị sản xuất và cơ cấu kinh tế của huyện An Lão 393.3 Diện tích gieo trồng rau của huyện An Lão qua các năm 20112013 423.4 Diện tích rau thường và rau VietGAP của 1 số xã qua các năm 433.5 Diện tích và cơ cấu các loại rau chính tại huyện An Lão 443.6 Năng suất rau trên địa bàn huyện An Lão qua 3 năm 473.7 Sản lượng rau của huyện An Lão qua 3 năm 493.8 Diện tích, năng suất, sản lượng rau theo quy trình VietGAP 503.9 Quy vùng sản xuất rau 553.10 Diện tích sản xuất rau của các xã năm 2013 573.11 Cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất RAT năm 2013 583.12 Kết quả tập huấn kỹ thuật sản xuất rau qua 3 năm 603.13 Cơ cấu về nhu cầu giống rau qua các kênh cung ứng năm 2013 633.14 Đặc điểm chung của các hộ điều tra 653.15 Kiến thức về rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP của hộ 673.16 Tình hình sử dụng nước tưới cho sản xuất rau VietGAP 683.17 Tình hình sử dụng phân bón cho sản xuất rau VietGAP 69Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page viii3.18 Tình hình sử dụng thuốc BVTV cho sản xuất rau VietGAP 713.19 Tình hình sử dụng lao động và vốn của các hộ 733.20 Tình hình ghi chép nhật ký sản xuất của hộ điều tra 743.21 Công tác thu hoạch và sau thu hoạch tại các hộ điều tra 753.22 Các hình thức tiêu thụ sản phẩm rau theo tiêu chuẩn VietGAPcủa các hộ điều tra 773.23 Đánh giá theo quy trình VietGAP 803.24 Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các giống rau ởvụ đông năm 2013 813.25 Kết quả và hiệu quả kinh tế từ mô hình sản xuất rau theo tiêuchuẩn VietGAP và Rau thường tính trên 1 ha 823.26 Đánh giá của người tiêu dùng về chất lượng rau trên địa bànthành phố Hải Phòng 893.27 Một số cản trở trong tiếp cận và sử dụng RAT ở thành phố HảiPhòng 90 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM  NGUYỄN THỊ NHUNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT RAU THEO HƯỚNG VIETGAP TẠI HUYỆN AN LÃO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM  NGUYỄN THỊ NHUNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT RAU THEO HƯỚNG VIETGAP TẠI HUYỆN AN LÃO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC CÂY TRỒNG MÃ SỐ: 60.62.01.10 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. PHẠM TIẾN DŨNG HÀ NỘI - 2014 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Kết quả nghiên cứu là hoàn toàn trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào khác. Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cám ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả Nguyễn Thị Nhung Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo hướng dẫn PGS- TS. Phạm Tiến Dũng đã định hướng, chỉ bảo, dìu dắt tôi trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài. Tôi xin trân trọng cảm ơn đối với tất cả các thầy cô giáo Ban đào tạo Sau đại học, Khoa Nông học, Bộ môn Phương pháp thí nghiệm và Thống kê sinh học cùng tất cả các thầy cô giáo trong trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội đã tạo điều kiện, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn này. Tôi xin trân trọng cảm ơn Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Hải Phòng, UBND huyện An Lão, UBND các xã Tân Dân, An Thọ, ban quản lý các Hợp tác xã nông nghiệp - nơi tôi thực hiện đề tài đã cung cấp số liệu khách quan, tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài. Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới các hộ sản xuất là các hộ xã viên của Hợp tác xã Nông nghiệp An Thọ và xã Tân Dân đã giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài. Cuối cùng với lòng biết ơn sâu sắc nhất xin dành cho gia đình, bạn bè đã giúp đỡ rất nhiều về vật chất và tinh thần trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài. Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Tác giả Nguyễn Thị Nhung Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các từ viết tắt vi Danh mục các bảng vii Danh mục các hình ix MỞ ĐẦU 1 Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4 1.1 Cơ sở lý luận 4 1.1.1 Khái niệm rau an toàn 4 1.1.2 Vai trò và đặc điểm kinh tế, kỹ thuật của sản xuất rau an toàn 6 1.1.3 Lý luận về GAP, EUREPGAP/GLOBALGAP, ASEAN GAP, VietGAP 8 1.1.4 Mối quan hệ trong sản xuất và tiêu thụ rau an toàn 14 1.1.5 Các quy trình công nghệ sản xuất rau an toàn 14 1.2 Cơ sở thực tiễn 17 1.2.1 Tình hình áp dụng quy trình GAP trong sản xuất rau trên thế giới 17 1.2.2 Tình hình áp dụng quy trình VietGAP trong sản xuất rau ở Việt Nam 19 1.2.3 Những hạn chế, tồn tại trong việc áp dụng VietGAP 22 1.3 Các công trình nghiên cứu có liên quan 24 Chương 2 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 28 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 28 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 28 2.2 Nội dung nghiên cứu 28 2.3 Phương pháp nghiên cứu và xử lý số liệu 29 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iv 2.3.1 Phương pháp thu thập thông tin 29 2.3.2 Bố trí thử nghiệm mô hình 31 2.3.3 Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu 32 2.3.4 Phương pháp xử lý số liệu 34 Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 35 3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội địa điểm nghiên cứu 35 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 35 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 37 3.2 Thực trạng sản xuất rau trên địa bàn huyện An Lão 41 3.2.1 Thực trạng chung về sản xuất rau ở huyện An Lão 41 3.2.2 Tình hình sản xuất rau theo quy trình VietGAP trên địa bàn huyện An Lão 50 3.2.3 Tổ chức sản xuất rau 51 3.3 Thực trạng và khả năng phát triển sản xuất rau theo quy trình VietGAP ở các hộ điều tra 65 3.3.1 Đặc điểm chung của các hộ điều tra 65 3.3.2 Hiểu biết của hộ về sản xuất rau theo VietGAP 67 3.3.3 Sử dụng nước tưới cho sản xuất rau 68 3.3.4 Sử dụng phân bón cho sản xuất rau ở các hộ điều tra 69 3.3.5 Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở các hộ điều tra 70 3.3.6 Sử dụng lao động và vốn cho sản xuất rau 72 3.3.7 Nhật ký sản xuất RAT của các hộ sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP 74 3.3.8 Thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm 75 3.3.9 Kết quả và hiệu quả kinh tế sản xuất rau của mô hình thử nghiệm 81 3.3.10 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của hoạt dộng sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại HTXNN xã An Thọ và xã Tân Dân 84 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page v 3.3.11 Yếu tố ảnh hưởng đến tiêu thụ rau an toàn ở địa bàn thành phố Hải Phòng 87 3.4 Những giải pháp phát triển sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP ở huyện An Lão 95 3.4.1 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất rau 95 3.4.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ rau sản xuất theo quy trình VietGAP 99 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 102 1 Kết luận 102 2 Đề nghị 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 PHỤ LỤC 108 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ATTP An toàn thực phẩm CPTMĐT Cổ phần Thương mại Đầu tư BNN & PTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn BVTV Bảo vệ thực vật DT Diện tích ĐVT Đơn vị tính GAP Good Agricultural Practic GSNB Giám sát nội bộ Ha Héc ta HTX Hợp tác xã ICM Intergrated Crop Management IPM Intergrated Pests Management KHCN Khoa học công nghệ NS Năng suất PTNT Phát triển nông thôn QĐ Quyết định RAT Rau an toàn SL Sản lượng UBND Uỷ ban nhân dân VietGAP Viet Namese Good Agricultural Practic Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vii DANH MỤC CÁC BẢNG STT Tên bảng Trang 1.1 Giới hạn ô nhiễm một số kim loại nặng trong rau, quả 5 1.2 Giới hạn ô nhiễm vi sinh vật trong rau, quả và sản phẩm rau, quả 6 1.3 Số lượng các cơ sở sản xuất được cấp giấy chứng nhận GAP ở một số nước Châu Á/Thái Bình Dương 18 1.4 Số lượng mô hình các loại cây trồng áp dụng VietGAP đến hết năm 2010 20 1.5 Số lượng mô hình sản xuất rau theo VietGAP tại Hải Phòng đến hết năm 2013 21 3.1 Tình hình sử dụng đất đai của huyện An Lão 38 3.2 Giá trị sản xuất và cơ cấu kinh tế của huyện An Lão 39 3.3 Diện tích gieo trồng rau của huyện An Lão qua các năm 2011-2013 42 3.4 Diện tích rau thường và rau VietGAP của 1 số xã qua các năm 43 3.5 Diện tích và cơ cấu các loại rau chính tại huyện An Lão 44 3.6 Năng suất rau trên địa bàn huyện An Lão qua 3 năm 47 3.7 Sản lượng rau của huyện An Lão qua 3 năm 49 3.8 Diện tích, năng suất, sản lượng rau theo quy trình VietGAP 50 3.9 Quy vùng sản xuất rau 55 3.10 Diện tích sản xuất rau của các xã năm 2013 57 3.11 Cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất RAT năm 2013 58 3.12 Kết quả tập huấn kỹ thuật sản xuất rau qua 3 năm 60 3.13 Cơ cấu về nhu cầu giống rau qua các kênh cung ứng năm 2013 63 3.14 Đặc điểm chung của các hộ điều tra 65 3.15 Kiến thức về rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP của hộ 67 3.16 Tình hình sử dụng nước tưới cho sản xuất rau VietGAP 68 3.17 Tình hình sử dụng phân bón cho sản xuất rau VietGAP 69 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page viii 3.18 Tình hình sử dụng thuốc BVTV cho sản xuất rau VietGAP 71 3.19 Tình hình sử dụng lao động và vốn của các hộ 73 3.20 Tình hình ghi chép nhật ký sản xuất của hộ điều tra 74 3.21 Công tác thu hoạch và sau thu hoạch tại các hộ điều tra 75 3.22 Các hình thức tiêu thụ sản phẩm rau theo tiêu chuẩn VietGAP của các hộ điều tra 77 3.23 Đánh giá theo quy trình VietGAP 80 3.24 Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các giống rau ở vụ đông năm 2013 81 3.25 Kết quả và hiệu quả kinh tế từ mô hình sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP và Rau thường tính trên 1 ha 82 3.26 Đánh giá của người tiêu dùng về chất lượng rau trên địa bàn thành phố Hải Phòng 89 3.27 Một số cản trở trong tiếp cận và sử dụng RAT ở thành phố Hải Phòng 90 [...]... tiến hành thực hiện đề tài: Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất rau theo hướng VietGAP tại huyện An Lão, thành phố Hải Phòng Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung Đánh giá được thực trạng sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP của huyện An Lão, từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP, định hướng cho sự phát triển bền vững ngành rau, bảo... thường, rau theo quy trình VietGAP để nắm bắt được thực trạng sản xuất rau của huyện trong thời gian gần đây; - Phân tích, đánh giá thực trạng sản xuất rau theo quy trình VietGAP của huyện An Lão - Bố trí, theo dõi mô hình thử nghiệm sản xuất rau an toàn theo quy trình VietGAP để chứng minh khả năng sản xuất an toàn - Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, sơ chế, bảo quản, vận chuyển và thị trường phân phối... phương đi đầu thực hiện sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP của thành phố phải kể đến huyện An Lão Các mô hình sản xuất rau theo VietGAP đã được hình thành ở địa phương từ những năm 2010 nhưng đến nay sau bốn năm vẫn chưa được phát triển nhân rộng, thậm chí còn bị thu hẹp dần do một phần diện tích chuyển sang sản xuất rau thường hoặc chuyển đổi sang trồng hoa Trong quy trình sản xuất rau thường,... đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất rau, quả: Thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với rau, quả trong sản xuất do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hoặc theo quy trình kỹ thuật sản xuất rau, quả an toàn được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt hoặc theo các quy định liên quan đến đảm bảo an toàn thực phẩm trong VietGAP. .. vùng sản xuất RAT tập trung được quy hoạch, trong đó chỉ có 219 ha được chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sơ chế RAT) Tại Hải Phòng, các vùng trồng rau đã được chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau an toàn đều được tập huấn hướng dẫn và chỉ đạo áp dụng đúng quy trình sản xuất rau an toàn theo hướng VietGap Đến nay toàn thành phố đã có 08 vùng được cấp chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau an toàn theo. .. vùng sản xuất rau nói chung, trên địa bàn huyện nói riêng trong thời gian tới Mục tiêu cụ thể - Đánh giá các điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội liên quan đến sản xuất rau an toàn theo quy trình VietGAP của địa điểm nghiên cứu; - Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn về quá trình sản xuất rau an toàn và sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP; - Điều tra các hộ sản xuất rau thường,...DANH MỤC CÁC HÌNH STT Tên hình Trang 3.1 Tỷ lệ diện tích các loại rau chính tại huyện An Lão 45 3.2 Quản lý Nhà nước về sản xuất rau 51 3.3 Kiểm soát quy trình sản xuất rau VietGAP 52 3.4 Các kênh tập huấn kỹ thuật cho lao động tham gia sản xuất năm 2013 59 3.5 Các mối quan hệ trong cung ứng giống rau 62 3.6 Các kênh tiêu thụ rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại huyện An Lão Học viện... về sản xuất rau theo quy trình VietGAP của huyện An Lão, sẽ là cơ sở cho những chỉ đạo sản xuất của địa phương theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững Ý nghĩa thực tiễn - Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần cho việc phát triển rau theo quy trình VietGAP (Về mặt kỹ thuật sản xuất và tổ chức tiêu thụ) - Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, phát. .. thôn đã ban hành quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) trong sản xuất rau * Quy trình Rau an toàn: Hiện nay, Bộ NN&PTNT đã ban hành “Quy định về quản lý sản xuất rau, Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 14 quả và chè an toàn” theo Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/01/2012 Theo thông tư này, rau, quả an toàn là sản phẩm rau, quả tươi được sản xuất, sơ... đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người tiêu dùng thành phố Hải Phòng đã quy hoạch nhiều vùng trồng rau chuyên canh mới và áp dụng quy trình sản xuất rau an toàn (VietGAP) Thực hiện sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP sẽ giúp người sản xuất từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, vì nó kiểm tra an toàn thực phẩm xuyên suốt từ A đến Z, từ sửa soạn đồng ruộng, canh tác đến thu hoạch, sau thu hoạch, bảo quản, . 3.2 Thực trạng sản xuất rau trên địa bàn huyện An Lão 41 3.2.1 Thực trạng chung về sản xuất rau ở huyện An Lão 41 3.2.2 Tình hình sản xuất rau theo quy trình VietGAP trên địa bàn huyện An Lão. hành thực hiện đề tài: Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất rau theo hướng VietGAP tại huyện An Lão, thành phố Hải Phòng . Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung Đánh giá được thực trạng. thụ rau an toàn ở địa bàn thành phố Hải Phòng 87 3.4 Những giải pháp phát triển sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP ở huyện An Lão 95 3.4.1 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất rau
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất rau theo hướng vietgap tại huyện an lão thành phố hải phòng, Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất rau theo hướng vietgap tại huyện an lão thành phố hải phòng, Chương 1. Tổng quan tài liệu, Chương 2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu, Chương 3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận, Kết luận và đề nghị, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn