Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững huyện mỹ đức, thành phố hà nội

116 300 0

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,289 tài liệu

  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2015, 06:41

MỤC LỤCLời cam ñoan iLời cám ơn iiMục lục iiiDanh mục các chữ viết tắt viDanh mục các bảng viiDanh mục các hình viiiDanh mục phụ lục ix1. MỞ ðẦU 11.1 Tính cấp thiết của ñề tài 11.2 Mục ñích nghiên cứu 21.3 Yêu cầu 22. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 32.1 Một số vấn ñề lý luận về sử dụng ñất nông nghiệp 32.1.1 ðất nông nghiệp 32.1.2 Vai trò ñất nông nghiệp 42.1.3 Nguyên tắc sử dụng ñất nông nghiệp 62.1.4 Quan ñiểm sử dụng ñất nông nghiệp bền vững 72.1.5 Tiêu chí ñánh giá tính bền vững 102.2 Những vấn ñề cơ bản về hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 122.2.1 Quan ñiểm về hiệu quả 122.2.2 Phân loại hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 142.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng ñến hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 152.3 Những nghiên cứu về nâng cao hiệu quả sử dụng ñất trên Thế giới vàViệt Nam 162.3.1 Những nghiên cứu trên thế giới 162.3.2 Những nghiên cứu trong nước 17Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… iv3. ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁPNGHIÊN CỨU 203.1 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 203.1.1 ðối tượng nghiên cứu 203.1.2 Phạm vi nghiên cứu 203.2. Nội dung nghiên cứu 203.2.1 ðánh giá ñiều kiện tự nhiên và thực trạng phát triển kinh tế xã hộihuyện Mỹ ðức, thành phố Hà Nội 203.2.2 ðánh giá hiện trạng sử dụng ñất, tình hình biến ñộng ñất nông nghiệpvà thực trạng các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp 203.2.3 ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 213.2.4 ðịnh hướng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nôngnghiệp theo hướng sản phát triển bền vững 213.3 Phương pháp nghiên cứu 213.3.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: 213.3.2 Phương pháp ñiều tra nhanh nông thôn (RRA), ñiều tra có sự tham giacủa người dan (PRA) 223.3.3 Phương pháp tổng hợp thống kê và xử lý số liệu 233.3.4 Phương pháp ñánh giá hiệu quả loại hình sử dụng ñất 234. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 254.1 ðánh giá ñiều kiện tự nhiên và thực trạng phát triển kinh tế xã hội 254.1.1 ðánh giá ñiều kiện tự nhiên 254.1.2 ðánh giá thực trạng phát triển kinh tế 304.1.3 ðánh giá thực trạng xã hội 334.2 Hiện trạng sử dụng ñất, biến ñộng ñất nông nghiệp và thực trạng cácloại hình sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp huyện Mü §øc 354.2.1 Hiện trạng sử dụng ñất 354.2.2 Thực trạng các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp 38Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… v4.3 ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 434.3.1 ðánh giá hiệu quả kinh tế 434.3.2 ðánh giá hiệu quả xã hội 544.3.3 Hiệu quả môi trường 594.3.4 ðánh giá chung 634.4 ðịnh hướng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nôngnghiệp theo hướng phát triển bền vững huyện Mỹ ðức ñến năm 2015 654.4.1 ðịnh hướng sử dụng ñất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững 654.4.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệptheo hướng phát triển bền vững 755. KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 805.1 Kết luận 805.2 ðề nghị 81TÀI LIỆU THAM KHẢO 82PHỤ LỤC 84 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ ðỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ðẤT NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG HUYỆN MỸ ðỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành : Quản lý ñất ñai Mã số : 60.85.01.03 Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN ÍCH TÂN HÀ NỘI - 2012 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây là kết quả nghiên cứu của tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn này là trung thực và chưa từng ñược ai công bố trong bất kỳ công trình nào. Tôi xin cam ñoan rằng, mọi sự giúp ñỡ trong quá trình thực hiện luận văn ñã ñược cám ơn, các thông tin trích dẫn ñã chỉ rõ nguồn gốc. Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2012 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hương Giang Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… ii LỜI CÁM ƠN ðể hoàn thành luận văn, tôi ñã nhận ñược sự giúp ñỡ tận tình, sự ñóng góp quý báu của nhiều cá nhân và tập thể. Trước hết, tôi xin trân trọng cám ơn TS. Nguyễn Ích Tân - Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội ñã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo tôi trong suốt thời gian thực hiện ñề tài. Tôi xin trân trọng cám ơn sự góp ý chân thành của các Thầy, Cô giáo Khoa Tài nguyên và Môi trường, Viện ñào tạo Sau ñại học - Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội ñã tạo ñiều kiện thuận lợi cho tôi thực hiện và hoàn thành ñề tài. Tôi xin trân trọng cám ơn Uỷ ban nhân dân huyện Mỹ ðức, tập thể phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Chi cục Thống kê, phòng Kinh tế, cấp uỷ, chính quyền và bà con nhân dân các xã, thị trấn trong huyện Mỹ ðức ñã giúp ñỡ tôi trong quá trình thực hiện ñề tài trên ñịa bàn. Tôi xin cám ơn ñến gia ñình, người thân, các cán bộ ñồng nghiệp và bạn bè ñã ñộng viên, giúp ñỡ, tạo ñiều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện ñề tài này. Một lần nữa tôi xin trân trọng cám ơn ! Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2012 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hương Giang Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… iii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cám ơn ii Mục lục iii Danh mục các chữ viết tắt vi Danh mục các bảng vii Danh mục các hình viii Danh mục phụ lục ix 1. MỞ ðẦU 1 1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1 1.2 Mục ñích nghiên cứu 2 1.3 Yêu cầu 2 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 2.1 Một số vấn ñề lý luận về sử dụng ñất nông nghiệp 3 2.1.1 ðất nông nghiệp 3 2.1.2 Vai trò ñất nông nghiệp 4 2.1.3 Nguyên tắc sử dụng ñất nông nghiệp 6 2.1.4 Quan ñiểm sử dụng ñất nông nghiệp bền vững 7 2.1.5 Tiêu chí ñánh giá tính bền vững 10 2.2 Những vấn ñề cơ bản về hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 12 2.2.1 Quan ñiểm về hiệu quả 12 2.2.2 Phân loại hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 14 2.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng ñến hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 15 2.3 Những nghiên cứu về nâng cao hiệu quả sử dụng ñất trên Thế giới và Việt Nam 16 2.3.1 Những nghiên cứu trên thế giới 16 2.3.2 Những nghiên cứu trong nước 17 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… iv 3. ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 20 3.1.1 ðối tượng nghiên cứu 20 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 20 3.2. Nội dung nghiên cứu 20 3.2.1 ðánh giá ñiều kiện tự nhiên và thực trạng phát triển kinh tế - xã hội huyện Mỹ ðức, thành phố Hà Nội 20 3.2.2 ðánh giá hiện trạng sử dụng ñất, tình hình biến ñộng ñất nông nghiệp và thực trạng các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp 20 3.2.3 ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 21 3.2.4 ðịnh hướng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp theo hướng sản phát triển bền vững 21 3.3 Phương pháp nghiên cứu 21 3.3.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: 21 3.3.2 Phương pháp ñiều tra nhanh nông thôn (RRA), ñiều tra có sự tham gia của người dan (PRA) 22 3.3.3 Phương pháp tổng hợp thống kê và xử lý số liệu 23 3.3.4 Phương pháp ñánh giá hiệu quả loại hình sử dụng ñất 23 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 25 4.1 ðánh giá ñiều kiện tự nhiên và thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 25 4.1.1 ðánh giá ñiều kiện tự nhiên 25 4.1.2 ðánh giá thực trạng phát triển kinh tế 30 4.1.3 ðánh giá thực trạng xã hội 33 4.2 Hiện trạng sử dụng ñất, biến ñộng ñất nông nghiệp và thực trạng các loại hình sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp huyện Mü §øc 35 4.2.1 Hiện trạng sử dụng ñất 35 4.2.2 Thực trạng các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp 38 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… v 4.3 ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 43 4.3.1 ðánh giá hiệu quả kinh tế 43 4.3.2 ðánh giá hiệu quả xã hội 54 4.3.3 Hiệu quả môi trường 59 4.3.4 ðánh giá chung 63 4.4 ðịnh hướng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững huyện Mỹ ðức ñến năm 2015 65 4.4.1 ðịnh hướng sử dụng ñất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững 65 4.4.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững 75 5. KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 80 5.1 Kết luận 80 5.2 ðề nghị 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 PHỤ LỤC 84 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt Chữ viết ñầy ñủ 1 CNH - HðH Công nghiệp hoá, hiện ñại hoá 2 CN-TTCN Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 3 CN-XDCB Công nghiệp, xây dựng cơ bản 4 CPTG Chi phí trung gian 5 GTGT Giá trị gia tăng 6 GTSX Giá trị sản xuất 7 HQðV Hiệu quả ñồng vốn ñầu tư 8 HTX Hợp tác xã 9 Lð Lao ñộng 10 LUT Loại hình sử dụng ñất 11 TM-DV Thương mại, dịch vụ 12 UBND Uỷ ban nhân dân Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… vii DANH MỤC CÁC BẢNG STT Tên bảng Trang 4.1. Cơ cấu kinh tế Mỹ ðức thời kỳ 2006 – 2011 31 4.2. HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt huyÖn Mü §øc n¨m 2011 36 4.3. Biến ñộng ñất ñai năm 2011 và 2009 37 4.4. Tổng hợp các loại hình sử dụng ñất của huyện Mü §øc năm 2011 42 4.5. Hiệu quả kinh tế các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp tiểu vùng PhÝa §«ng 44 4.6. Hiệu quả kinh tế các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp tiểu vùng phÝa T©y 48 4.7. Tổng hợp chỉ tiêu hiệu quả kinh tế bình quân/ha các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp tại 2 tiểu vùng 51 4.8. Tổng hợp một số chỉ tiêu hiệu quả kinh tế bình quân/ha các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp huyÖn Mü §øc 53 4.9. Tổng hợp chỉ tiêu tính theo công Lð/ha và GTSX, GTGT/công của các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp tiểu vùng phÝa §«ng 55 4.10. Tổng hợp chỉ tiêu tính theo công Lð/ha và GTSX, GTGT/công của các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp tiểu vùng phÝa T©y 57 4.11. Tổng hợp chỉ tiêu tính theo công Lð/ha và GTSX, GTGT/công của các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp huyện Mü §øc 58 4.12. ðánh giá ý kiến của người dân về một số yếu tố ảnh hưởng ñến sản xuất 62 4.13. Tổng hợp ñánh giá hiệu quả theo LUT huyện Mü §øc 64 4.14. Dự kiến diện tích các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp tiểu vùng phÝa §«ng ñến năm 2015 69 4.15. Dự kiến diện tích các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp tiểu vùng phÝa T©y ñến năm 2015 71 4.16. Dự kiến diện tích các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp huyện Mü §øc ñến năm 2015 73 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… viii DANH MỤC CÁC HÌNH STT Tên hình Trang Hình 4.1. Cơ cấu kinh tế của huyện năm 2006 31 Hình 4.2. Cơ cấu kinh tế của huyện năm 2011 31 Hình 4.3. Cơ cấu diện tích tự nhiên của 2 tiểu vùng 39 Hình 4.4. Cơ cấu cây trồng huyện Mỹ ðức năm 2011 40 Hình 4.5. Một số chỉ tiêu kinh tế bình quân/ha của các LUT tại tiểu vùng Phía ðông 45 Hình 4.6. Một số chỉ tiêu kinh tế bình quân/ha của các LUT tại tiểu vùng phía Tây 49 Hình 4.7. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế bình quân/ha của các LUT tại 2 tiểu vùng 51 Hình 4.8. Một số chỉ tiêu hiệu quả kinh tế bình quân/ha các LUT của huyện Mỹ ðức 54 Hình 4.9. Cơ cấu các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp tiểu vùng phía ðông ñến năm 2015 70 Hình 4.10. Cơ cấu các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp tiểu vùng ph ía Tây ñến năm 2015 72 Hình 4.11. Cơ cấu các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp huyện M ỹ ðức ñến năm 2015 74 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… ix DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 1. Diện tích, cơ cấu ñất ñai của 2 tiểu vùng 85 Phụ lục 2. Cơ cấu cây trồng của huyện Mü §øc năm 2011 86 Phụ lục 3. Tổng hợp diện tích các loại hình sử dụng ñất của tiểu vùng phÝa §«ng 87 Phụ lục 4. Tổng hợp diện tích các loại hình sử dụng ñất của tiểu vùng phÝa T©y 88 Phụ lục 5. Giá cả một số loại sản phẩm nông nghiệp tại huyện năm 2011 89 Phụ lục 6. Danh mục các loại thuốc BVTV người dân sử dụng 90 [...]... v n ủ h t s c quan tr ng Nghiên cứu đánh giá các loại hình sử dụng đất hiện tại nh m đề xuất quy hoạch sử dụng đất v định hớng phát triển sản xuất nông nghiệp của huyện Mỹ Đức l vấn đề có tính chiến lợc v cấp thiết gi i quy t nh ng v n ủ nờu trờn chỳng tụi nghiờn c u đề t i : Đánh giá hiệu quả v định hớng sử dụng đất nông nghiệp bền vững huyện Mỹ Đức, th nh phố H Nội 1.2 M c ủớch nghiờn c u - ỏnh giỏ... trớ ủ a lý Mỹ Đức l một huyện nông nghiệp nằm ở phía Tây Nam của th nh phố H Nội, gồm 22 x , thị trấn, trong đó có 12 x , thị trấn đồng bằng dọc sông Đáy, 9 x trung du v 1 x miền núi V trớ ti p giỏp: Phía Bắc giáp huyện Chơng Mỹ Phía Đông giáp huyện ng Ho PhíaTây giáp huyện Lơng Sơn, Kim Bôi v Lạc Thuỷ của t nh Ho Bình Phía Nam giáp huyện Kim Bảng c a t nh H Nam Tổng diện tích tự nhiên to n huyện l 23.146,93... n v ng Mỹ Đức l một huyện nông nghiệp nằm ở phía Tây Nam của th nh phố H Nội, sản xuất nông nghiệp có tầm quan trọng đặc biệt với sự phát triển của huyện. Trong những năm qua, nền sản xuất nông nghiệp của huyện đ đợc chú trọng đầu t phát triển mạnh, năng suất, sản lợng không ngừng tăng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ng y c ng đợc cải thiện Song trong nền sản xuất nông nghiệp của huyện còn... tích tự nhiên của H Nội, trong đó diện tích đất nông nghiệp l 14.396,26 ha, chiếm 62,2% di n tớch ủ t t nhiờn c a huy n; ủ t lâm nghiệp 3.914,67 ha, chiếm 27,19% di n tớch ủ t nụng nghi p; ủ t nuôi trồng thuỷ sản 1.026,68 ha, chiếm 7,13% di n tớch ủ t nụng nghi p Mỹ Đức l một huyện ngoại th nh của th nh phố H Nội, cách nội th nh khoảng 40 km, cách th nh phố H Nam khoảng 20 km Vì vậy, huyện có nhiều điều... n Mỹ Đức trong nh ng nm t i theo h ng phỏt tri n b n v ng l r t c n thi t, cú ý ngha trong phỏt tri n kinh t xó h i c a huy n v cú th th c hi n ủ c õy chớnh l lý do thỳc ủ y chỳng tụi ủi sõu vo nghiờn c u ủ ti "ỏnh giỏ hi u qu v ủ xu t s d ng ủ t nụng nghi p theo h ng phỏt tri n b n v ng t i huy n Mỹ Đức, th nh phố H Nội" gúp ph n vo vi c phỏt tri n nụng nghi p b n v ng c a huy n núi riờng v Th nh phố. .. triển kinh tế Mỹ Đức Với đất đai m u mỡ, điều kiện thuỷ lợi thuận lợi, vùng có lợi thế quan trọng trong phát triển nông nghiệp h ng hoá năng suất cao Ti u vựng 2: G m cỏc xó phớa Tõy c a huy n (Hng Sn, H p Thanh, Tuy Lai) l vựng cú địa hình núi xen kẽ vùng úng trũng v có thế mạnh đặc biệt về du lịch Cấu trúc địa hình khá phức tạp : phía nam l khu vực rừng đặc dụng Hơng Sơn v khu di tích lịch sử Chùa Hơng... Nam khoảng 20 km Vì vậy, huyện có nhiều điều kiện thuận lợi trong giao lu kinh tế với nội th nh v các huyện ngoại th nh khác cũng nh với các tỉnh khác trong vùng Trung du miền núi phía Bắc v đồng bằng sông Hồng nh Ho Bình, H Nam Trong xu thế phát triển mới của H Nội, Mỹ Đức đợc định hớng thuộc h nh lang xanh của Th nh phố, giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp rau, thực phẩm chất lợng cao v hoa,... quá trình khai thác sử dụng ủ t cha hợp lý: trình độ khoa học kỹ thuật, chính sách quản lý, tổ chức sản xuất còn nhiều hạn chế, Tr ng i h c Nụng nghi p H N i Lu n vn th c s khoa h c nụng nghi p 1 t liệu sản xuất giản đơn, kỹ thuật canh tác truyền thống, đặc biệt l việc độc canh cây lúa ở một số nơi đ không phát huy đợc tiềm năng đất đai m còn có xu thế l m cho nguồn t i nguyên đất có xu hớng bị thoái... phỏt tri n nụng nghi p b n v ng c a huy n núi riờng v Th nh phố H Nội núi chung Tr ng i h c Nụng nghi p H N i Lu n vn th c s khoa h c nụng nghi p 19 3 I T NG, N I DUNG V PHNG PHP NGHIấN C U 3.1 i t ng v ph m vi nghiờn c u 3.1.1 i t ng nghiờn c u - Cỏc lo i hỡnh s d ng ủ t s n xu t nụng nghi p trờn ủ a bn huy n Mỹ Đức, th nh phố H Nội - Cỏc y u t tỏc ủ ng ủ n hi u qu (hi u qu kinh t , hi u qu xó... ủ i t ng nghiờn c u l hi u qu mụi tr ng thỡ ch s d ng y u t ủ nh tớnh 3.1.2 Ph m vi nghiờn c u ti th c hi n ủỏnh giỏ hi u qu c a cỏc lo i hỡnh s d ng ủ t nụng nghi p trờn ủ a bn huy n huy n Mỹ Đức, Th nh phố H Nội 3.2 N i dung nghiờn c u 3.2.1 ỏnh giỏ ủi u ki n t nhiờn v th c tr ng phỏt tri n kinh t - xó h i huy n M c, thnh ph H N i - i u ki n t nhiờn: V trớ ủ a lý, ủ a hỡnh, khớ h u, ti nguyờn thiờn . BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ ðỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ðẤT NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG HUYỆN MỸ ðỨC, THÀNH PHỐ HÀ. ñất nông nghiệp và thực trạng các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp 20 3.2.3 ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 21 3.2.4 ðịnh hướng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nông. quyt nhng vn ủ nờu trờn chỳng tụi nghiờn cu đề tài : Đánh giá hiệu quả và định hớng sử dụng đất nông nghiệp bền vững huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. 1.2 Mc ủớch nghiờn cu - ỏnh giỏ hiu qu s
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững huyện mỹ đức, thành phố hà nội, Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững huyện mỹ đức, thành phố hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay