Đánh giá hiện trạng môi trường nước tại một số trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn thành phố hà nội

148 504 1

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,279 tài liệu

  • Loading ...
1/148 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2015, 20:13

MỤC LỤCLỜI CAM ðOAN ................................................................................................ iLỜI CẢM ƠN .................................................................................................... iiDANH MỤC BẢNG ......................................................................................... viDANH MỤC HÌNH .......................................................................................... ixDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ......................................................................... xiMỞ ðẦU ............................................................................................................ 1Tính cấp thiết của ñề tài ............................................................................ 1Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài ................................................................. 2Yêu cầu của ñề tài ..................................................................................... 2CHƯƠNG I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ............................................................ 31.1. Tổng quan tình hình phát triển chăn nuôi ................................................ 31.1.1. Tình hình phát triển chăn nuôi trên thế giới ........................................... 31.1.2. Tình hình phát triển chăn nuôi ở Việt Nam ............................................ 71.1.3. Tình hình phát triển chăn nuôi trên ñịa bàn thành phố Hà Nội ............ 151.2. Các nguồn thải từ chăn nuôi .................................................................... 201.3. Tình hình quản lý và các biện pháp xử lý môi trường trong chăn nuôi . 241.3.1. Cơ sở pháp lý về quản lý chất thải và bảo vệ môi trường trong chănnuôi ở nước ta ............................................................................................... 241.3.2. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi .............................................. 241.3.3. Các biện pháp quản lý và xử lý chất thải chăn nuôi ............................. 271.4. Hiện trạng môi trường nước trong chăn nuôi lợn ................................... 33CHƯƠNG 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................. 372.1. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................ 372.1.1. ðối tượng nghiên cứu .......................................................................... 372.1.2. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................. 372.2. Nội dung nghiên cứu ................................................................................. 372.3. Phương pháp nghiên cứu ......................................................................... 372.3.1. Phương pháp lựa chọn ñịa ñiểm nghiên cứu ........................................ 372.3.2. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp .................................................382.3.3. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp ................................................... 39Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iv2.3.4. Phương pháp ước tính nguồn thải ........................................................ 392.3.5. Phương pháp lấy mẫu và phân tích ...................................................... 402.3.6. Phương pháp so sánh với Quy chuẩn ................................................... 432.3.7. Phương pháp xử lý số liệu ................................................................... 43CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ................................................... 443.1. ðiều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội ..................... 443.1.1. ðiều kiện tự nhiên ............................................................................... 443.1.2. ðiều kiện kinh tế xã hội ..................................................................... 483.1.3. ðánh giá chung về ñiều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội ........................... 523.2. Tình hình phát triển chung và ñặc ñiểm của các trang trại chăn nuôi lợntrong khu vực nghiên cứu ............................................................................... 533.2.1. Tình hình phát triển chung ................................................................... 533.2.2. ðặc ñiểm của các trang trại chăn nuôi lợn trong khu vực nghiên cứu . 553.3. Nguồn áp lực của các trang trại ñến môi trường nước và tình hình xử lýchất thải tại các trang trại chăn nuôi lợn trong khu vực nghiên cứu ............ 633.3.1. Nguồn áp lực của các trang trại chăn nuôi lợn ñến môi trường nướctrong khu vực nghiên cứu .............................................................................. 633.3.2. Tình hình xử lý chất thải tại các trang trại chăn nuôi lợn trong khu vựcnghiên cứu ..................................................................................................... 673.4. ðánh giá hiện trạng môi trường nước tại một số trang trại chăn nuôi lợntrong khu vực nghiên cứu ............................................................................... 763.4.1. Hiện trạng môi trường nước tại một số trang trại chăn nuôi lợn trongkhu vực nghiên cứu ....................................................................................... 763.4.2. Các yếu tố ảnh hưởng ñến mức ñộ ô nhiễm nguồn nước tại các trangtrại chăn nuôi lợn trong khu vực nghiên cứu .................................................833.4.3. ðánh giá chung ................................................................................... 923.5. ðề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện chất lượng nước tại các khuvực trang trại chăn nuôi lợn trên ñịa bàn thành phố Hà Nội ........................ 933.5.1. Giải pháp trước mắt ............................................................................ 933.5.2. Giải pháp lâu dài ................................................................................. 94KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ......................................................................... 98Kết luận ................................................................................................... 98Kiến nghị ................................................................................................. 99TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................. 100 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM        BÙI PHÙNG KHÁNH HÒA ðÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC TẠI MỘT SỐ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Mà SỐ: 60.44.03.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. HỒ THỊ LAM TRÀ HÀ NỘI – 2014 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan các kết quả nghiên cứu của ñề tài này là hoàn toàn trung thực; các số liệu sơ cấp ñược thu thập, phân tích do chính tôi trực tiếp thực hiện, chưa ñược sử dụng cho một công trình nghiên cứu nào khác. Các trích dẫn sử dụng trong luận văn ñược ghi rõ tên tài liệu trích dẫn, tác giả, nguồn gốc các tài liệu ñó và có ñộ chính xác cao nhất trong phạm vi hiểu biết của tôi. Tôi xin chịu trách nhiệm về kết quả nghiên cứu của mình. Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2014 Tác giả luận văn Bùi Phùng Khánh Hòa Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ii LỜI CẢM ƠN ðể hoàn thành Luận văn thạc sĩ này, ngoài sự nỗ lực của bản thân, tôi ñã nhận ñược rất nhiều sự hướng dẫn, giúp ñỡ tận tình từ các thầy cô giáo, gia ñình và các bạn. Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, lời ñầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới PGS.TS. Hồ Thị Lam Trà và Ths. Cao Trường Sơn – những người ñã dành nhiều thời gian, tận tình chỉ bảo, hướng dẫn, ñộng viên và tạo ñiều kiện thuận lợi trong suốt quá trình nghiên cứu ñể tôi hoàn thành Luận văn. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô giáo trong Khoa Môi trường ñã truyền ñạt cho tôi những kiến thức và những kinh nghiệm quý báu trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu trên giảng ñường vừa qua. Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh ñạo Sở Nông nghiệp & PTNT cùng toàn thể các ñồng nghiệp ñã tạo ñiều kiện thuận lợi, luôn giúp ñỡ và ñộng viên tôi trong suốt quá trình học tập và công tác. Tôi xin chân thành cảm ơn chính quyền ñịa phương và các chủ trang trại chăn nuôi lợn tại các huyện Ứng Hòa, Gia Lâm và thị xã Sơn Tây – thành phố Hà Nội ñã nhiệt tình cộng tác và giúp ñỡ tôi trong quá trình ñiều tra, khảo sát, lấy mẫu và thu thập thông tin tại ñịa phương. Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia ñình và bạn bè ñã luôn sát cánh, ñồng hành, giúp ñỡ, chia sẻ, ñộng viên và khích lệ tôi trong suốt thời gian học tập và thực hiện ñề tài nghiên cứu này. Trong quá trình thực hiện ñề tài, do ñiều kiện về thời gian, tài chính và trình ñộ nghiên cứu của bản thân còn nhiều hạn chế nên khi thực hiện ñề tài khó tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, tôi rất mong nhận ñược sự quan tâm ñóng góp ý kiến của Quý thầy cô giáo ñể hoàn thiện Luận văn thạc sĩ. Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2014 Tác giả luận văn Bùi Phùng Khánh Hòa Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iii MỤC LỤC LỜI CAM ðOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH ix DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT xi MỞ ðẦU 1 Tính cấp thiết của ñề tài 1 Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài 2 Yêu cầu của ñề tài 2 CHƯƠNG I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1. Tổng quan tình hình phát triển chăn nuôi 3 1.1.1. Tình hình phát triển chăn nuôi trên thế giới 3 1.1.2. Tình hình phát triển chăn nuôi ở Việt Nam 7 1.1.3. Tình hình phát triển chăn nuôi trên ñịa bàn thành phố Hà Nội 15 1.2. Các nguồn thải từ chăn nuôi 20 1.3. Tình hình quản lý và các biện pháp xử lý môi trường trong chăn nuôi . 24 1.3.1. Cơ sở pháp lý về quản lý chất thải và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi ở nước ta 24 1.3.2. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi 24 1.3.3. Các biện pháp quản lý và xử lý chất thải chăn nuôi 27 1.4. Hiện trạng môi trường nước trong chăn nuôi lợn 33 CHƯƠNG 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 2.1. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 37 2.1.1. ðối tượng nghiên cứu 37 2.1.2. Phạm vi nghiên cứu 37 2.2. Nội dung nghiên cứu 37 2.3. Phương pháp nghiên cứu 37 2.3.1. Phương pháp lựa chọn ñịa ñiểm nghiên cứu 37 2.3.2. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 38 2.3.3. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 39 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iv 2.3.4. Phương pháp ước tính nguồn thải 39 2.3.5. Phương pháp lấy mẫu và phân tích 40 2.3.6. Phương pháp so sánh với Quy chuẩn 43 2.3.7. Phương pháp xử lý số liệu 43 CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 44 3.1. ðiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội 44 3.1.1. ðiều kiện tự nhiên 44 3.1.2. ðiều kiện kinh tế - xã hội 48 3.1.3. ðánh giá chung về ñiều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 52 3.2. Tình hình phát triển chung và ñặc ñiểm của các trang trại chăn nuôi lợn trong khu vực nghiên cứu 53 3.2.1. Tình hình phát triển chung 53 3.2.2. ðặc ñiểm của các trang trại chăn nuôi lợn trong khu vực nghiên cứu . 55 3.3. Nguồn áp lực của các trang trại ñến môi trường nước và tình hình xử lý chất thải tại các trang trại chăn nuôi lợn trong khu vực nghiên cứu 63 3.3.1. Nguồn áp lực của các trang trại chăn nuôi lợn ñến môi trường nước trong khu vực nghiên cứu 63 3.3.2. Tình hình xử lý chất thải tại các trang trại chăn nuôi lợn trong khu vực nghiên cứu 67 3.4. ðánh giá hiện trạng môi trường nước tại một số trang trại chăn nuôi lợn trong khu vực nghiên cứu 76 3.4.1. Hiện trạng môi trường nước tại một số trang trại chăn nuôi lợn trong khu vực nghiên cứu 76 3.4.2. Các yếu tố ảnh hưởng ñến mức ñộ ô nhiễm nguồn nước tại các trang trại chăn nuôi lợn trong khu vực nghiên cứu 83 3.4.3. ðánh giá chung 92 3.5. ðề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện chất lượng nước tại các khu vực trang trại chăn nuôi lợn trên ñịa bàn thành phố Hà Nội 93 3.5.1. Giải pháp trước mắt 93 3.5.2. Giải pháp lâu dài 94 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 98 Kết luận 98 Kiến nghị 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page v DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ðà CÔNG BỐ 103 PHỤ LỤC 113 PHỤ LỤC 1. MẪU PHIẾU ðIỀU TRA TẠI CÁC TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN 113 PHỤ LỤC 2. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁC TRANG TRẠI ðIỀU TRA 126 PHỤ LỤC 3. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC 128 PHỤ LỤC 4. BẢNG TÍNH TOÁN ƯỚC TÍNH KHỐI LƯỢNG PHÂN PHÁT SINH TỪ CÁC TRANG TRẠI 131 CHĂN NUÔI LỢN THEO MÙA 131 PHỤ LỤC 5. MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ðẾN LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG CHĂN NUÔI Ở VIỆT NAM 133 PHỤ LỤC 6. MỘT SỐ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN ðẾN QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU ðỀ TÀI 135 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vi DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1. Tốc ñộ tăng trưởng bình quân hàng năm của giá trị nông nghiệp 7 Bảng 1.2. Số lượng gia súc, gia cầm ở nước ta giai ñoạn 2000 - 2012 8 Bảng 1.3. Số lượng hộ chăn nuôi lợn và gà theo quy mô số con trên cả nước 10 (thời ñiểm năm 2011) 10 Bảng 1.4. Sự phân bố số hộ chăn nuôi lợn và gà theo từng vùng trên cả nước 12 (thời ñiểm năm 2011) 12 Bảng 1.5. Số lượng trang trại chăn nuôi ñạt tiêu chí kinh tế trang trại 12 Bảng 1.6. Tỷ lệ các kiểu chuồng trại giữa hình thức chăn nuôi 13 trang trại và chăn nuôi hộ gia ñình 13 Bảng 1.7. Tỷ lệ các kiểu hệ thống chuồng trại theo quy mô ñàn lợn nái 14 Bảng 1.8 Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp giai ñoạn 2005 – 2012 15 (theo giá so sánh 2010 phân theo ngành kinh tế) 15 Bảng 1.9. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi theo nhóm ngành giai ñoạn 15 2005 -2012 (theo giá so sánh 2010 phân theo ngành kinh tế) 15 Bảng 1.11. Số lượng trang trại chăn nuôi thành phố Hà Nội 19 Bảng 1.12. ðặc trưng nước thải của một số loài vật nuôi 21 Bảng 1.13. Thành phần chính trong phân tươi của một số loài vật nuôi 21 (giá trị trung bình) 21 Bảng 1.14. Hệ số phát thải phân của gia súc, gia cầm 22 Bảng 1.15. Hệ số thải phân của các loại lợn 22 Bảng 1.16. Ước tính lượng chất thải rắn chăn nuôi giai ñoạn 23 năm 2010 - 2012 23 Bảng 1.17. Ước tính lượng chất thải rắn chăn nuôi Hà Nội năm 2012 24 Bảng 1.18. Thực trạng xử lý chất thải chăn nuôi 25 Bảng 1.19. Tỷ lệ các hình thức vệ sinh chuồng nuôi 27 Bảng 1.20. Tình hình quản lý và xử lý chất thải tại các trang trại lợn nái 28 Bảng 1.21. Một số hình thức sử dụng phân thải tại các trang trại lợn 29 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vii Bảng 1.22. Tình hình xử lý chất thải tại các trang trại chăn nuôi lợn trên 30 ñịa bàn huyện Văn Giang 30 Bảng 1.23. Tình hình xử lý chất thải chăn nuôi tại Hà Nội 31 Bảng 1.24. Xử lý nước thải trong các trang trại chăn nuôi lợn 32 Bảng 1.25. BOD, COD và Coliform tổng số trong nước ao tại các trang trại 34 chăn nuôi lợn tại ba miền 34 Bảng 1.26. Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt tại các trang trại lợn 35 tỉnh Hưng Yên 35 Bảng 1.27. Kết quả phân tích một số chỉ tiêu hoá học của mẫu nước ngầm 36 tại Văn Giang – Hưng Yên 36 Bảng 2.1. Số lượng trang trại chăn nuôi lợn lựa chọn ñiều tra, khảo sát 38 tại khu vực nghiên cứu 38 Bảng 2.2. Các phương pháp phân tích chất lượng nước 43 Bảng 3.1. Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế của thành phố Hà Nội 48 Bảng 3.3. Tình hình số lượng chăn nuôi lợn tại khu vực nghiên cứu 54 Bảng 3.4. Số lượng trang trại chăn nuôi trong khu vực nghiên cứu 54 Bảng 3.5. Thời gian thành lập các trang trại chăn nuôi lợn 57 Bảng 3.6. Tổng diện tích và các hạng mục trong trang trại chăn nuôi lợn 59 Bảng 3.7. Khoảng cách trung bình từ chuồng nuôi ñến m ột số khu vực nhạy cảm xung quanh các trang trại chăn nuôi lợn 60 Bảng 3.9. Quy mô chăn nuôi trung bình của các trang trại chăn nuôi lợn 63 Bảng 3.10. Ước tính khối lượng phân phát sinh từ các trang trại chăn nuôi lợn 65 (Tính tại thời ñiểm ñiều tra) 65 Bảng 3.11. Ước tính lượng nước thải phát sinh từ các trang trại chăn nuôi lợn 66 Bảng 3.12. Tần suất bình quân tắm cho lợn và rửa chuồng trại theo mùa tại 67 các trang trại chăn nuôi lợn 67 Bảng 3.13. Các biện pháp xử lý chất thải ñược áp dụng tại các trang trại 68 Bảng 3.14. Kết quả một số thông số quan trắc chất lượng nước sau khi xử lý 71 qua bể biogas tại một số trang trại chăn nuôi lợn trong khu vực nghiên cứu 71 Bảng 3.15. Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt trong các ao nuôi cá tại 77 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page viii một số trang trại chăn nuôi lợn thuộc hệ thống VAC 77 Bảng 3.16. Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt tại các kênh, mương, ao, 79 hồ tự nhiên xung quanh một số trang trại chăn nuôi lợn thuộc hệ thống VC 79 Bảng 3.17. Kết quả quan trắc chất lượng nước ngầm tại một số trang trại 82 chăn nuôi lợn trong khu vực nghiên cứu 82 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ix DANH MỤC HÌNH Hình 1.1. Số lượng ñàn gia súc và gia cầm trên toàn thế giới năm 2010 4 Hình 1.2. Xu hướng tăng trưởng ñàn gia súc và gia cầm trên thế giới 4 giai ñoạn 2000 – 2010 4 Hình 1.3. Sản lượng thịt trên thế giới năm 2010 5 Hình 1.4. Bản ñồ phân bố sản lượng sữa trên thế giới năm 2010 (ñơn vị: tấn) 5 Hình 1.5. Sản lượng trứng trên thế giới năm 2010 6 Hình 1.6. Sản lượng thịt hơi của các loại gia súc, gia cầm 9 giai ñoạn 2000 – 2012 9 Hình 1.7. Sơ ñồ hiện trạng phát triển chăn nuôi thành phố Hà Nội 18 Hình 1.8. Tỷ lệ sử dụng hầm Biogas trong các hệ thống trang trại chăn nuôi lợn trên ñịa bàn tỉnh Hưng Yên 32 Hình 2.1. Sơ ñồ ñịa ñiểm lấy mẫu trên ñịa bàn thành phố Hà Nội 41 Hình 3.1. Sơ ñồ thành phố Hà Nội 45 Hình 3.2. Diễn biến cơ cấu kinh tế của thành phố Hà Nội 49 Hình 3.3. Tỷ lệ các kiểu hệ thống trang trại chăn nuôi lợn 56 Hình 3.4. Nguồn gốc ñất tại các trang trại chăn nuôi lợn 58 trong khu vực nghiên cứu 58 Hình 3.5. Sơ ñồ phát tán chất thải phát sinh từ các trang trại chăn nuôi lợn 64 vào môi trường nước trong khu vực nghiên cứu 64 Hình 3.6. Sơ ñồ mô tả quá trình xử lý chất thải của các trang trại chăn nuôi 68 lợn theo hệ thống (VAC, VC và C) trong khu vực nghiên cứu 68 Hình 3.7. Sơ ñồ tỷ lệ các biện pháp xử lý chất thải ñược áp dụng tại các trang trại chăn nuôi lợn 69 Hình 3.8. So sánh giá trị trung bình của một số thông số quan trắc chất lượng nước mặt giữa các ao nuôi cá và các kênh, mương, ao, hồ tự nhiên xung quanh trang trại chăn nuôi lợn trong khu vực nghiên cứu 80 Hình 3.9. So sánh giá trị trung bình của của một số thông số quan trắc 84 chất lượng nước mặt tại các ao nuôi cá giữa các huyện/thị xã trong khu vực [...]... ng kê Hà N i, 2013) 1.1.3.2 M t s nét ñ c thù trong chăn nuôi c a Hà N i Trên ñ a bàn thành ph Hà N i, hình th c t ch c s n xu t trong chăn nuôi ñư c chia thành các hình th c sau: Chăn nuôi h gia ñình, chăn nuôi trang tr i, chăn nuôi các khu chăn nuôi t p trung, chăn nuôi gia công, h p tác xã chăn nuôi và doanh nghi p chăn nuôi Trong giai ño n hi n nay, thành ph Hà N i chú tr ng phát tri n chăn nuôi. .. tr ng phát tri n chăn nuôi thành ph Hà N i (Ngu n: S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Hà N i, 2013) Trên ñ a bàn thành ph hi n có t ng s 919 trang tr i chăn nuôi ñ t tiêu chí kinh t trang tr i (b ng 1.11), ñã hình thành m t s vùng, xã chăn nuôi tr ng ñi m ph c v chăn nuôi l n, bò th t, bò s a và gia c m ði u ñó có vai trò h t s c quan tr ng trong s n xu t th t, tr ng, gi ng v t nuôi, t o ti n ñ... môi trư ng nư c trong và xung quanh trang tr i Trong khi ñó, v n ñ nghiên c u ñánh giá ch t lư ng môi trư ng nư c t i nh ng khu v c trang tr i chăn nuôi t i Hà N i chưa th c s ñư c chú tr ng, quan tâm Xu t phát t yêu c u th c ti n trên, chúng tôi ti n hành th c hi n ñ tài: “ðánh giá hi n tr ng môi trư ng nư c t i m t s trang tr i chăn nuôi l n trên ñ a bàn thành ph Hà N i” nh m th y ñư c b c tranh t... v c trang tr i chăn nuôi l n, t ñó ñ xu t m t s gi i pháp nh m c i thi n ch t lư ng nư c, góp ph n b o v môi trư ng nói chung và phát tri n b n v ng ngành chăn nuôi l n nư c ta M c tiêu nghiên c u c a ñ tài - ðánh giá hi n tr ng môi trư ng nư c t i m t s trang tr i chăn nuôi l n trên ñ a bàn thành ph Hà N i - ð xu t m t s gi i pháp nh m c i thi n ch t lư ng nư c t i các khu v c trang tr i chăn nuôi. .. gi ng v t nuôi, t o ti n ñ cho s phát tri n s n xu t chăn nuôi hàng hóa thành ph Hà N i giai ño n 2010 - 2020 H c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Nông nghi p Page 18 B ng 1.11 S lư ng trang tr i chăn nuôi thành ph Hà N i STT Huy n/th xã T ng c ng Chia theo lo i gia súc, gia c m T ng s Chăn nuôi Chăn Chăn nuôi l n trang tr i nuôi gà t ng h p 919 216 398 305 4 1 - 3 1 Hoàng Mai 2... n các trang tr i chăn nuôi l n khá nhanh Tính ñ n cu i năm 2012, toàn Thành ph có kho ng 1,38 tri u con l n trong t ng ñàn gia súc kho ng 1,57 tri u con, t ng s H c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Nông nghi p Page 1 trang tr i chăn nuôi là 919 trang tr i, trong ñó có 216 trang tr i chăn nuôi l n (chi m 23,5% trong t ng s trang tr i chăn nuôi) (C c Th ng kê Hà N i, 2013) Thành ph... Trong chăn nuôi qu ng canh, t n d ng, d a vào thiên nhiên s n ph m chăn nuôi năng xu t th p nhưng ñư c th trư ng xem như là m t ph n c a chăn nuôi h u cơ Chăn nuôi h u cơ, chăn nuôi s ch ñang ñư c th c hi n m t s nư c phát tri n, s n ph m chăn nuôi ñư c ngư i tiêu dùng ưu chu ng Xu hư ng chăn nuôi g n li n v i t nhiên ñang ñư c ñ t ra cho th k 21 không chăn nuôi gà công nghi p trên l ng t ng và không chăn. .. ñ a phương trên c nư c ñã và ñang hình thành nhi u vùng chăn nuôi t p trung quy mô l n và d n xoá b phương th c chăn nuôi h gia ñình nh l , quy mô nh ki u t n d ng Xét theo tiêu chí kinh t trang tr i, t i th i ñi m 01/7/2011, c nư c có 6.202 trang tr i chăn nuôi trong t ng sô 20.065 trang tr i (chi m 30,9%), trong ñó: 29 trang tr i nuôi bò th t, 3.418 trang tr i nuôi l n, 1.497 trang tr i nuôi gà th... h Tuy nhiên, trên ñ a bàn thành ph Hà N i v n còn nhi u h chăn nuôi t n t i chăn nuôi theo hình th c cá th trong khu dân cư nên quy mô còn nh l và phân tán (chi m kho ng 60%), vi c ñưa chăn nuôi ra ngoài khu dân cư còn g p khó khăn 1.2 Các ngu n th i t chăn nuôi Chăn nuôi ñư c xác ñ nh là m t trong nh ng ngành s n xu t t o ra m t lư ng ch t th i nhi u nh t ra môi trư ng Ch t th i chăn nuôi là m t t... các trang tr i chăn nuôi có t l chu ng tr i kiên c và bán kiên c cao hơn nhi u so v i chăn nuôi h gia ñình do các trang tr i thư ng có v n ñ u tư nhi u, quy mô chăn nuôi l n và chú tr ng ñ n xây d ng cơ s h t ng hơn so v i các h chăn nuôi gia ñình Trong ñó, các trang tr i chăn nuôi l n có t l chu ng tr i kiên c cao nh t (71,88%), th p nh t là trang tr i gia c m (10,71%) T i hình th c chăn nuôi trang . ðánh giá hiện trạng môi trường nước tại một số trang trại chăn nuôi lợn trên ñịa bàn thành phố Hà Nội. - ðề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện chất lượng nước tại các khu vực trang trại chăn. phát từ yêu cầu thực tiễn trên, chúng tôi tiến hành thực hiện ñề tài: “ðánh giá hiện trạng môi trường nước tại một số trang trại chăn nuôi lợn trên ñịa bàn thành phố Hà Nội nhằm thấy ñược bức. 3.4. ðánh giá hiện trạng môi trường nước tại một số trang trại chăn nuôi lợn trong khu vực nghiên cứu 76 3.4.1. Hiện trạng môi trường nước tại một số trang trại chăn nuôi lợn trong khu vực nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng môi trường nước tại một số trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn thành phố hà nội, Đánh giá hiện trạng môi trường nước tại một số trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn thành phố hà nội, Chương 1. Tổng quan tài liệu, Chương 3. Kết quả và thảo luận, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn