Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tân tạo mở rộng tại quận bình tân, thành phố h

110 419 1
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2015, 18:54

5 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Chƣơng 1. Tổng quan chính sách về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng 5 1.1. Nhu cầu thu hồi đất, GPMB trong quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá 5 1.2. Nội dung các chính sách, quy định pháp lý chủ yếu về BTHT&TĐC khi nhà nƣớc thu hồi đất theo pháp luật hiện hành 6 1.2.1. Cở sở pháp lý về BTHT&TĐC khi nhà nước thu hồi đất 6 1.2.2. Nguyên tắc chung của BTHT&TĐC khi Nhà nước thu hồi đất 11 1.2.3. Những nội dung cơ bản của chính sách BTHT&TĐC khi Nhà nước thu hồi đất 13 1.2.3.1. Thẩm quyền thu hồi đất 13 1.2.3.2. Bồi thường, hỗ trợ về đất 14 1.2.3.3. Bồi thường, hỗ trợ về tài sản 19 1.2.3.4. Chính sách hỗ trợ khi thu hồi đất 21 1.2.3.5. Chính sách tái định cư 25 1.3. Tổng quan về công tác bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ của các dự án trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 27 1.3.1. Các văn bản pháp lý chủ yếu của Thành phố Hồ Chí Minh về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 27 1.3.2. Khái quát kết quả thực hiện công tác bồi thường, GPMB để thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 27 1.4. Một số kinh nghiệm quốc tế về giải quyết bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi nhà nƣớc thu hồi đất 30 1.4.1. Trung Quốc 30 1.4.2. Thái Lan 32 1.4.3. Singapore 32 Chƣơng 2. Đánh giá thực trạng công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng của dự án đầu tƣ xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tân Tạo mở rộng tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 35 2.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội phƣờng Tân Tạo A, quận Bình Tân và xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh 35 2.1.1. Phường Tân Tạo A, quận Bình Tân 35 2.1.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên và các nguồn tài nguyên 35 2.1.1.2. Đặc điểm kinh tế – xã hội 36 2.1.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội của phường 39 2.1.1.4. Tình hình quản lý và hiện trạng sử dụng đất 40 6 2.1.2. Xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh 44 2.1.2.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên và các nguồn tài nguyên thiên nhiên 45 2.1.2.2. Đặc điểm điều kiện kinh tế xã hội 46 2.1.2.3. Tình hình quản lý và hiện trạng sử dụng đất 47 2.2. Khái quát về dự án đầu tƣ xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tân Tạo mở rộng, thành phố Hồ Chí Minh 52 2.2.1. Căn cứ pháp lý của dự án 53 2.2.2. Phạm vi, giới hạn của dự án 54 2.2.3. Mục tiêu của dự án 55 2.2.4. Các hình thức khai thác kinh doanh 55 2.2.5. Cơ cấu ngành nghề 56 2.2.6. Bố trí mặt bằng 57 2.2.7. Phương thức và trình tự xây dựng 58 2.2.8. Quy hoạch chi tiết dự án 59 2.3. Thực trạng công tác bồi thƣờng, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng của Dự án đầu tƣ xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tân Tạo mở rộng tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 60 2.3.1. Tiến độ thực hiện dự án 60 2.3.2. Đánh giá thực trạng công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Dự án 62 2.3.2.1. Đánh giá về tình hình thực hiện thu hồi đất 62 2.3.2.2. Thực trạng bồi thường về đất (giá đất do nhà nước áp dụng) để tính bồi thường và giá đất thực tế 70 2.3.2.3. Bồi thường thiệt hại về tài sản trên đất 73 2.3.2.4. Tình hình thực hiện chính sách, bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp, tái định cư 77 2.3.3. Những thuận lợi, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tân Tạo mở rộng tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 80 2.3.3.1. Những thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng 80 2.3.3.2. Những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng 82 2.3.4 Nhận xét chung 84 Chƣơng 3. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giải phóng mặt bằng của Dự án đầu tƣ xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tân Tạo mở rộng tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 87 3.1. Cơ sở cho việc đề xuất giải pháp 87 3.1.1. Cơ sở pháp lý 87 3.1.2. Cơ sở thực tiễn 87 7 3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng của Dự án đầu tƣ xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tân Tạo mở rộng 89 3.2.1. Về cơ chế chính sách 89 3.2.2. Về giá đất, tài sản trên đất bồi thường, hỗ trợ 93 3.2.3. Về tổ chức triển khai thực hiện 94 3.3. Một số giải pháp khác 96 3.3.1. Đổi mới công tác tuyên truyền và phổ biến, giáo dục về chính sách, pháp luật đất đai 96 3.3.2. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự tham gia của hệ thống chính trị đối với công tác bồi thường, GPMB 97 3.3.3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 98 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 8 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Ý nghĩa 1 BTHT&TĐC Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 2 CP Chính phủ 3 GPMB Giải phóng mặt bằng 4 HĐND Hội đồng nhân dân 5 BGMB Bàn giao mặt bằng 6 NĐ Nghị định 7 QĐ Quyết định 8 TĐC Tái định cư 9 KCN Khu công nghiệp 10 UBND Uỷ ban nhân dân 11 UB Uỷ ban 12 CNH - HĐH Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá 13 GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 14 BTN&MT Bộ Tài nguyên và Môi trường 15 BTC Bộ Tài chính 16 QSDĐ Quyền sử dụng đất 17 TT Thông tư 9 DANH MỤC CÁC BẢNG STT Tên bảng Trang 1 Bảng 2.1. Cơ cấu giá trị của các ngành trong trong năm 2010 47 2 Bảng 2.2. Diện tích cơ cấu các loại đất của xã năm 2010 51 3 Bảng 2.3. Biến động sử dụng đất xã Tân Kiên giai đoạn 2005 - 2010 51 4 Bảng 2.4. Cơ cấu sử dụng các loại đất 58 5 Bảng 2.5. Bảng tổng hợp tình hình thực hiện bồi thường đất 63 6 Bảng 2.6. Bảng tổng hợp các hộ gia đình bị thu hồi đất chưa bồi thường được 64 7 Bảng 2.7. Bảng tổng hợp diện tích các hộ gia đình và cơ sở đề nghị chỉnh trang 65 8 Bảng 2.8. Bảng tổng hợp tình hình bồi thường đất 68 9 Bảng 2.9. Bảng tổng hợp các hộ gia đình bị thu hồi đất 69 10 Bảng 2.10. Bảng tổng hợp các hộ gia đình và cơ sở đề nghị chỉnh trang 69 11 Bảng 2.11. Bảng tổng hợp đơn giá đất ở được bồi thường 70 12 Bảng 2.12. Bảng tổng hợp đơn giá đất nông nghiệp được bồi thường 71 13 Bảng 2.13. Giá đất nông nghiệp trung bình theo thị trường ở khu vực xây dựng KCN Tân Tạo mở rộng năm 2003 đến năm 2005 72 14 Bảng 2.14. So sánh giá đất nông nghiệp trung bình theo thị trường với giá đất nông nghiệp tính bồi thường tại khu vực xây dựng KCN Tân Tạo mở rộng năm 2003 đến năm 2005 72 15 Bảng 2.15. Bảng tổng hợp đơn giá bồi thường cây trồng và hoa màu 73 16 Bảng 2.16. Bảng tổng hợp ý kiến đánh giá của người dân về giá bồi thường về đất và tài sản trên đất 85 15 Bảng 2.17. Bảng tổng hợp đơn giá bồi thường cây trồng và hoa màu 86 10 DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH STT Tên hình ảnh Trang 1 Hình 2.1: Ví trí phường Tân Tạo A, quận Bình Tân 35 2 Hình 2.2: Ví trí địa lý xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh 44 3 Hình 2.3: Sơ đồ khu công nghiệp Tân Tạo mở rộng tại quận Bình Tân 55 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, là cơ sở để sản xuất ra của cải vật chất. Đất đai có vị trí đặc biệt quan trọng đối với đời sống của từng hộ gia đình, cá nhân, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là điều kiện tối thiểu đảm bảo cho quá trình tái sản xuất giúp xã hội không ngừng phát triển. Nước ta đang trong thời kỳ thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nhiều dự án như các khu công nghiệp, nhà máy, các khu đô thị mới, khu dân cư đang được triển khai xây dựng một cách mạnh mẽ. Để thực hiện được các nhiệm vụ trên và mang tính khả thi thì mặt bằng đất đai là một trong những nhân tố quan trọng, nó quyết định đến hiệu quả trong công tác đầu tư của các nhà đầu tư trong và ngoài nước và ảnh hưởng đến cả tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước. Thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng, trong các năm gần đây kinh tế tiếp tục tăng trưởng với tốc độ ổn định, các lĩnh vực khoa học, văn hoá, giáo giục, xã hội. ngày càng được cải thiện. Sự phát triển chung của nền kinh tế xã hội cũng như của đất nước, trước hết đặt ra phải xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kĩ thuật, hệ thống giao thông đường bộ, hệ thống thuỷ lợi, hệ thống lưới điện quốc gia, các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế, các công trình công cộng, là điều kiện rất cơ bản để phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch. Chính vì vậy, Nhà nước phải thu hồi đất của người sử dụng đất và phải bồi thường cho người bị thu hồi. Việc thực hiện bồi thường giữ vị trí hết sức quan trọng là yếu tố có tính quyết định trong toàn bộ quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng. Trong những năm qua công tác GPMB gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Để khắc phục những tồn tại đó trong những năm gần đây Nhà nước đã từng bước hoàn thiện pháp luật về đất đai và ban hành các văn bản pháp lý hướng dẫn thực hiện về công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư thực hiện một cách có hiệu quả. Thành phố Hồ Chí Minh với vị thế là một trung tâm kinh tế của cả nước. Do vậy vấn đề Công nghiệp hoá, hiện đại hoá càng cấp thiết hơn. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tân Tạo mở rộng tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh là một dự án rất quan trọng để phát triển kinh tế và tạo việc làm cho người lao động của thành phố. Dự án do Công ty Tân Tạo làm chủ đầu tư. 2 Theo quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng được phê duyệt, dự án có diện tích 262,25 ha trên địa bàn 2 xã Tân Tạo, Tân Kiên của huyện Bình Chánh cũ nay thuộc phường Tân Tạo A, quận Bình Tân và xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Mặc dù có quyết định thu hồi đất từ năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ và sự quan tâm đặc biệt của UBND thành phố Hồ Chí Minh, UBND huyện Bình Chánh, UBND quận Bình Tân cùng các cấp, các ngành nhưng công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng vẫn còn gặp rất nhiều bất cập, khó khăn tính tới thời điểm hiện nay vẫn chưa hoàn thành gây ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ thực hiện công trình so với thời gian cho phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật của quyết định là 6 năm. Tính tới ngày 01-04- 2014, với tổng số 400 hộ dân bị ảnh hưởng trong dự án bị thu hồi đất vẫn còn 38 hộ dân và 4 doanh nghiệp chưa nhận tiền đền bù hỗ trợ với diện tích là 15,33 ha. Do đó việc nghiên cứu đánh giá để làm rõ thực trạng công tác thu hồi đất và giải phóng mặt bằng của dự án sẽ tìm ra được những bài học và một số giải pháp nhằm góp phần xây dựng chính sách thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư của các dự án trong tương lai của thành phố Hồ Chí Minh. Xuất phát từ thực tế đó học viên đã lựa chọn đề tài: “Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu hồi đất và giải phóng mặt bằng của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tân Tạo mở rộng tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh”. 2. Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá thực trạng công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tân Tạo mở rộng tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. 3. Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu tổng quan các chính sách, quy định pháp lý về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Nhà nước ta từ sau khi có Luật đất đai 2003 đến nay - Đánh giá, phân tích thực trạng công tác thu hồi đất, GPMB của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tân Tạo mở rộng tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó chỉ ra các nguyên nhân, những khó khăn vướng mắc trong công tác GPMB của dự án. 3 - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác thu hồi đất và GPMB của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tân Tạo mở rộng tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. 4. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: thu hồi đất, GPMB của dự án với tổng diện tích 262,25 ha trên địa bàn 2 xã: Tân Tạo, Tân Kiên của huyện Bình Chánh cũ nay thuộc phường Tân Tạo A, quận Bình Tân và xã Tân Kiên, huyện Bình chánh. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp điều tra thu thập tài liệu, số liệu: sử dụng để thu thập thông tin tư liệu chính sách, các thông tư, nghị định của Chính phủ và các quyết định, công văn của thành phố Hồ Chí Minh về công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư ở Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tân Tạo mở rộng tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. - Phương pháp thống kê: sử dụng để thống kê và xử lý các số liệu đã thu thập về giá đất bồi thường, nhà và tài sản trên đất, số liệu về hỗ trợ và nhà tái định cư phục vụ cho mục đích nghiên cứu. Đồng thời thu thập thông tin tư liệu về công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tân Tạo mở rộng phục vụ cho mục đích nghiên cứu của đề tài. - Phương pháp điều tra với sự tham gia của cộng đồng: xây dựng phiếu điều tra về giá đất thị trường tại địa bàn nghiên cứu qua các năm, phỏng vấn trực tiếp các hộ gia đình, cá nhân trong diện được bồi thường, hỗ trợ, điều kiện ăn ở của các hộ khi được bố trí tái định cư, từ đó rút ra các nguyên nhân và tồn tại của công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại địa bàn nghiên cứu. - Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu: phân tích thực trạng công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án làm cơ sở thực tiễn kết hợp với cơ sở pháp lý nhằm đề xuất các giải pháp có tính khoa học và phù hợp với thực tiễn địa phương, góp phần hoàn thiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 6. Cơ sở tài liệu thực hiện luận văn - Luật Đất đai 2003 và Luật Đất đai 2013; Các văn bản dưới Luật về bồi thường, hỗ trợ và tài định cư khi Nhà nước thu hồi đất. - Các văn bản, quy định của thành phố Hồ Chí Minh về trình tự thực hiện thu hồi đất tại các dự án. 4 - Các báo cáo về Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tân Tạo mở rộng tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. - Các báo cáo của tổ chức phát triển quỹ đất khi thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư khi triển khai thực hiện dự án. - Các số liệu thu thập điều tra tại địa phương. 7. Cấu trúc Luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn được cấu trúc thành 3 chương: Chương 1: Tổng quan chính sách pháp luật về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng Chương 2: Đánh giá thực trạng công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tân Tạo mở rộng tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh Chương 3: Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tân Tạo mở rộng tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. [...]... chắc, xử lý khéo léo trong mọi tình huống, đặc biệt phải có chính sách h p lý đảm bảo quyền và lợi ích h p pháp của người dân trong việc BTHT&TĐC khi thu h i đất 1.2 Nội dung các chính sách, quy định pháp lý chủ yếu về BTHT&TĐC khi nhà nƣớc thu h i đất theo pháp luật hiện h nh 1.2.1 Cở sở pháp lý về BTHT&TĐC khi nhà nước thu h i đất Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh h tầng kỹ thu t khu công nghiệp. .. với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của h gia đình, cá nhân, được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thu t tư ng 19 đương do Bộ xây dựng ban h nh Giá trị xây dựng mới của nhà, công trình được tính theo diện tích xây dựng của nhà, công trình nhân với đơn giá xây dựng mới của nhà, công trình do UBND cấp tỉnh ban h nh theo quy định của Chính phủ - Đối với nhà... nghiệp Tân Tạo mở rộng tại quận Bình Tân, thành phố H Chí Minh đã được triển khai từ năm 2000 Chính vì vậy, việc bồi thường h trợ và tái định cư khi nhà nước thu h i đất của dự án này chủ yếu được dựa trên những căn cứ pháp lý của Luật đất đai năm 2003 Trước khi đi sâu tìm hiểu các chính sách pháp luật liên quan tới công tác thu h i đất và giải phóng mặt bằng của dự án, đề tài đã tìm hiểu về một số khái... chỉnh h nh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, đường Cao tốc Bến Lức – Long Thành , Đây là những dự án lớn và là dự án trọng điểm của thành phố, góp phần tạo lên diện mạo mới cho thành phố, văn minh và sạch đẹp h n Ngoài ra các dự án trên hoàn thành đã thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã h i của thành phố Việc bố trí chỗ ở cho các h dân bị ảnh h ởng bởi các dự án trên , thành phố đã có 116 dự án hoàn thành. .. bộ chi phí lập khu TĐC mới, xây dựng nhà ở, cải tạo đồng ruộng, xây dựng cơ sở h tầng kinh tế - xã h i, h trợ ổn định đời sống, sản xuất và h trợ khác 1.3 Tổng quan về công tác bồi thƣờng, h trợ và tái định cƣ của các dự án trên địa bàn thành phố H Chí Minh 1.3.1 Các văn bản pháp lý chủ yếu của Thành phố H Chí Minh về thu h i đất, bồi thường, h trợ và tái định cư - Nghị quyết số 57/2006/ NQ -H ND... h tầng kỹ thu t, h tầng xã h i đang sử dụng thì mức bồi thường tính bằng giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thu t cùng cấp theo tiêu chuẩn kỹ thu t do Bộ quản lý chuyên ngành ban h nh; nếu công trình không còn sử dụng thì không được bồi thường Trong trường h p công trình h tầng thu c dự án phải di chuyển mà chưa được xếp loại vào cấp tiêu chuẩn kỹ thu t hoặc sẽ nâng cấp tiêu chuẩn... tháng 6 năm 2011 1.3.2 Khái quát kết quả thực hiện công tác bồi thường, GPMB để thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố H Chí Minh Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi thu h i đất luôn Nhà nước và người thu h i đất quan tâm, đặc biệt thể hiện qua việc Ủy ban nhân dân thành phố đã ban h nh rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể h a quy định của Luật Đồng thời thường xuyên điều chỉnh... 01 tháng theo thời giá trung bình tại thời điểm h trợ của địa phương - Khi Nhà nước thu h i đất của tổ chức kinh tế, h sản xuất, kinh doanh có đăng ký kinh doanh, mà bị ngừng sản xuất, kinh doanh, thì được h trợ cao nhất bằng 30% một năm thu nhập sau thu , theo mức thu nhập bình quân của 3 năm liền kề trước đó được cơ quan thu xác nhận - H gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do nhận giao khoán đất... Ngành có liên quan và Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 về ban h nh quy chế tổ chức và hoạt động của H i đồng thẩm định bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố để tham mưu cho thành phố trong công tác bồi thường, h trợ và tái định cư Tại các quận huyện thành lập Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng ở tất cả quận, huyện giúp cho H i đồng Bồi thường của các dự án Với những chủ trương,... bị nhiễm chất độc màu da cam 24 - H thu c diện xoá đói giảm nghèo theo tiêu chuẩn nghèo do thành phố quy định bị thu h i đất có xác nhận của chính quyền địa phương và cơ quan Lao động, Thương binh và Xã h i cấp huyện * H trợ người đang thu nhà hoặc không thu c sở h u Nhà nước: - H gia đình, cá nhân đang thu nhà ở không phải là nhà ở thu c sở h u Nhà nước khi nhà nước thu h i đất phải dỡ nhà, phải . - Đánh giá, phân tích thực trạng công tác thu h i đất, GPMB của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh h tầng kỹ thu t khu công nghiệp Tân Tạo mở rộng tại quận Bình Tân, thành phố H Chí Minh giải phóng mặt bằng của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh h tầng kỹ thu t khu công nghiệp Tân Tạo mở rộng tại quận Bình Tân, thành phố H Chí Minh Chương 3: Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu. chọn đề tài: Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu h i đất và giải phóng mặt bằng của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh h tầng kỹ thu t khu công
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tân tạo mở rộng tại quận bình tân, thành phố h, Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tân tạo mở rộng tại quận bình tân, thành phố h, Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tân tạo mở rộng tại quận bình tân, thành phố h

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay