Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán VN index

26 400 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2015, 08:55

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG THẢO PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ ĐẾN CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG KHOÁN VN INDEX Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng Mã số : 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS. ĐINH BẢO NGỌC Phản biện 1: TS. Đặng Tùng Lâm Phản biện 2: GS.TS. Dương Thị Bình Minh Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 26 tháng 01 năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Hầu hết mọi người đều cho rằng chỉ số giá chứng khoán chịu ảnh hưởng của các nhân tố vĩ mô cơ bản như lạm phát, tỷ giá, lãi suất… nhưng điều đáng nói là, kết quả của sự tác động đó khi nghiên cứu ở quốc gia này lại có thể giống hoặc không giống với quốc gia khác. Thậm chí, trong cùng một quốc gia nhưng kết quả vẫn có thể khác nhau khi nghiên cứu ở những giai đoạn khác nhau. Vì vậy, việc sử dụng kết quả của các nghiên cứu nước ngoài để áp dụng cho thị trường chứng khoán Việt Nam là điều không thể. Do đó, nghiên cứu thực nghiệm tác động của các biến kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán khi sử dụng chuỗi dữ liệu thời gian tại Việt Nam là điều vô cùng cần thiết. Đối với các nhà hoạch định chính sách, kết quả nghiên cứu này là kim chỉ nan giúp họ có được sự lựa chọn tối ưu nhất khi muốn tác động vào nền kinh tế theo đúng mục đích; còn đối với các nhà đầu tư, việc nắm rõ mối quan hệ giữa giá chứng khoán với các biến kinh tế vĩ mô giúp họ có thể dự đoán được thị trường và đưa ra các quyết định hợp lý. Chính vì lý do đó, tôi đã chọn đề tài nghiên cứu: “Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán VN Index” Tác động đến thị trường chứng khoán nói chung và chỉ số giá chứng khoán nói riêng bao gồm các yếu tố nội sinh, các yếu tố ngoại sinh và những yếu tố khác nữa. Tuy nhiên, trong nghiên cứu này chúng ta chỉ quan tâm đến sự ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô (nhân tố ngoại sinh) đến chỉ số giá chứng khoán Vn-Index. 2. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát của đề tài là phân tích sự ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán VN-Index. Gồm những mục tiêu cụ thể sau: - Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết và những nghiên cứu thực nghiệm về sự ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán. - Xác định và phân tích ảnh hưởng của các biến kinh tế vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán Vn-Index. - Gợi ý chính sách kinh tế vĩ mô nhằm phát triển ổn định thị trường 2 chứng khoán Việt Nam. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: Sự ảnh hưởng của các biến kinh tế vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán Vn-Index.  Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng của các biến kinh tế vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán Vn-Index trong khoảng thời gian từ tháng 1/2005 đến tháng 09/2014. 4. Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp định lượng theo mô hình Vector hiệu chỉnh sai số (VECM) kết hợp với các kiểm định tính dừng ADF và PP; kiểm định đồng liên kết Johansen; kiểm định nhân quả Granger Bên cạnh đó, nghiên cứu còn sử dụng phương pháp thống kê mô tả (phân tích biểu đồ, hình ảnh, các chỉ số…) để phân tích sự ảnh hưởng của các biến kinh tế vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán Vn-Index. 5. Bố cục đề tài Chương 1: Cơ sở lý luận và nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán. Chương 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán Vn-Index. Chương 3: Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán Vn-Index. Chương 4: Một số gợi ý về chính sách vĩ mô nhằm phát triển ổn định thị trường chứng khoán Việt Nam. 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài Thông qua kết quả thực nghiệm, nghiên cứu đã chỉ ra mức độ và chiều hướng tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán Vn-Index trong giai đoạn từ 12/2005 đến 09/2014. Từ đó, đề xuất một vài gợi ý về điều hành chính sách kinh tế vĩ mô nhằm phát triền ổn định thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời giúp các nhà đầu tư trong và ngoài nươc giảm thiểu được rủi ro khi đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam. 3 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ ĐẾN CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG KHOÁN 1.1. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG KHOÁN 1.1.1. Thị trường chứng khoán a. Khái niệm b. Phân loại thị trường chứng khoán  Phân loại theo phương thức hoạt động của thị trường  Phân loại theo sự luân chuyển các nguồn vốn  Phân loại theo hàng hóa trên thị trường c. Chức năng và vai trò của thị trường chứng khoán  Chức năng:  Vai trò: d. Chủ thể tham gia trên thị trường chứng khoán 1.1.2. Chỉ số giá chứng khoán a. Khái niệm Chỉ số giá chứng khoán là chỉ số được dùng để phản ánh sự biến động của giá cổ phiếu niêm yết trên một TTCK nhất định tại một thời điểm so với thời điểm gốc. Chỉ số giá chứng khoán cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư đánh giá và phân tích TTCK, từ đó đưa ra những quyết định đầu tư phù hợp. Ý nghĩa của chỉ số giá chứng khoán: b. Phương pháp tính 1.2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG KHOÁN Sự ảnh hưởng của các biến kinh tế vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán có thể tìm thấy trong lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá (Arbitrage Pricing Theory – APT). Theo đó, bất kỳ một thông tin mới nào về các nhân tố vĩ mô như lãi suất, lạm phát, cung tiền…đều có thể ảnh hưởng đến giá chứng khoán/ tỷ suất sinh lợi chứng khoán thông qua tác động đến cổ tức kỳ vọng, tỷ lệ chiết khấu hoặc cả hai (Chen, Roll & 4 Ross, 1986). Năm 1976, lý thuyết APT đã được phát triển bởi Stephen Ross để giải thích tỷ suất sinh lợi của chứng khoán trên thị trường chứng khoán. Các nhân tố trong mô hình APT có thể là các nhân tố kinh tế vĩ mô hoặc các nhân tố kinh tế vi mô. Lý thuyết này cho rằng tỷ suất sinh lời kỳ vọng của chứng khoán được xác định bởi công thức: R j = a j + β j,1 F 1 + β j,2 F 2 +…+ + β j,k F k + u j Bên cạnh đó, theo lý thuyết thị trường hiệu quả, giá cổ phiếu phản ánh tất cả các thông tin có được từ việc phân tích về công ty và nền kinh tế, do đó có mối quan hệ mật thiết giữa giá cổ phiếu với kỳ vọng về kinh tế vĩ mô trong tương lai. Dựa vào khung lý thuyết nêu trên, nghiên cứu sẽ phân tích ảnh hưởng của các nhân tố vĩ mô gồm: lạm phát, chỉ số sản xuất công nghiệp, lãi suất, tỷ giá, cung tiền, giá dầu và chỉ số giá vàng đến chỉ số giá chứng khoán dựa trên các lý thuyết có liên quan. 1.2.1. Ảnh hưởng của lạm phát đến chỉ số giá chứng khoán 1.2.2. Ảnh hưởng của chỉ số sản xuất công nghiệp đến chỉ số giá chứng khoán 1.2.3. Ảnh hưởng của lãi suất đến chỉ số giá chứng khoán 1.2.4. Ảnh hưởng của tỷ giá đến chỉ số giá chứng khoán 1.2.5. Ảnh hưởng của cung tiền đến chỉ số giá chứng khoán 1.2.6. Ảnh hưởng của giá xăng bán lẻ đến chỉ số giá chứng khoán 1.2.7. Ảnh hưởng của giá vàng trong nước đến chỉ số giá chứng khoán 1.3. NHỮNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ ĐẾN CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG KHOÁN 1.3.1. Nghiên cứu thực nghiệm ở nước ngoài Nền tảng của việc định giá chứng khoán là dựa vào dòng tiền chiết khấu kỳ vọng. Do đó, nhân tố quyết định giá chứng khoán chính là tỷ suất sinh lợi và dòng tiền kỳ vọng ( Elton & Gruber, 1991). Các biến kinh tế vĩ mô sẽ tác động lên tỷ suất sinh lợi và dòng tiền kỳ vọng trong tương lai của doanh nghiệp, từ đó sẽ ảnh hưởng đến giá chứng khoán. Fama & Gibbon (1982) đã nghiên cứu mối quan hệ giữa lạm phát, tỷ suất sinh lợi và vốn đầu tư. Kết quả này ủng hộ cho các nghiên cứu 5 của Mundell (1963) và Tobin (1965) cho thấy rằng lợi nhuận kỳ vọng và tỷ lệ lạm phát có tương quan âm. Chen, Roll và Ross (1986) với nghiên cứu nổi tiếng về mô hình đa nhân tố để đánh giá ảnh hưởng của các biến kinh tế vĩ mô lên TTCK Mỹ. Các biến kinh tế vĩ mô mà nghiên cứu đã xem xét bao gồm : chỉ số sản xuất công nghiệp (Industrial Production), lạm phát (Inflation), phần bù rủi ro (Risk Premia), cấu trúc kỳ hạn (The Term Structure), chỉ số thị trường (Market Indices), mức chi tiêu thực tế (Consumption) và giá dầu (Oil Prices) giai đoạn từ tháng 1/1953 đến tháng 11/1984. Kết quả cho thấy có một vài biến được chứng minh là có ý nghĩa trong việc giải thích tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của cổ phiếu, đặc biệt là biến sản lượng công nghiệp, biến động trong phần bù rủi ro và đường cong lãi suất ; những biến còn lại có tác động yếu hơn. Tác giả cũng kiểm định sự ảnh hưởng của những thay đổi trong tiêu dùng bình quân đầu người thực và thay đổi giá dầu trong việc định giá chứng khoán, nhưng kết quả cho thấy không có một tác động toàn diện nào. 1.3.2. Nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam Nguyệt & Thảo (2013) đã chọn sáu nhân tố vĩ mô là: cung tiền, lạm phát, sản lượng công nghiệp, lãi suất, tỷ giá hối đoái và giá dầu làm biến độc lập. Dữ liệu được chọn để thể hiện tình hình của thị trường chứng khoán là chỉ số VN-Index theo tháng trong giai đoạn từ tháng 7/2000 đến tháng 9/2011 (135 quan sát). Kết quả cuối cùng cho thấy khi các điều kiện khác không đổi thì cung tiền, lạm phát, sản lượng công nghiệp và giá dầu có mối tương quan dương với thị trường chứng khoán. Lãi suất và tỷ giá hối đoái có tương quan âm với thị trường chứng khoán. Yến & Sơn (2014) đã sử dụng các nhân tố vĩ mô gồm: lạm phát, lãi suất, tỷ giá và cung tiền để phân tích tác động của nó đến chỉ số giá chứng khoán Vn-Index. Dữ liệu dùng để phân tích được lấy theo tháng từ tháng 1/2007 đến tháng 12/2012. Kết quả cho thấy, các biến lạm phát và lãi suất có tác động âm đến chỉ số giá chứng khoán, các biến còn lại là tỷ giá và cung tiền thì có tác động dương đến chỉ số VNI. Trong đó, 6 các hệ số đều có ý nghĩa ở mức 5% trừ tác động của biến cung tiền đến chỉ số giá chứng khoán VNI là không đáng tin cậy ở mức ý nghĩa 5%. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 Qua chương 1, nghiên cứu đã trình bày cơ sở lý luận về sự ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán. Đồng thời, tác giả đã tổng hợp một số nghiên cứu thực nghiệm trên thế giới và trong nước nhằm thấy được sự tác động và mức độ ảnh hưởng của các biến kinh tế vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán là giống và khác nhau như thế nào ở mỗi quốc gia và mỗi giai đoạn. Dựa vào cơ sở lý luận đã trình bày, đặc biệt là nghiên cứu của Chen, Roll và Ross (1986) tác giả đã lựa chọn một số biến kinh tế vĩ mô phù hợp với điều kiện kinh tế và thông tin tại Việt Nam để thực hiện phân tích. Bên cạnh đó, qua tham khảo các nghiên cứu nước ngoài đã cho thấy sự hữu hiệu của phương pháp hồi quy theo mô hình VECM khi dữ liệu đều là các chuỗi thời gian không dừng; đồng thời, thực tế cho thấy các nghiên cứu trong nước bằng mô hình VECM cũng đạt được những kết quả khả quan nên bài nghiên cứu sẽ thực hiện theo mô hình VECM nhằm khắc phục những hạn chế và nâng cao hơn nữa ý nghĩa thực tiễn của mô hình. Trong phần sau của luận văn, tác giả sẽ từng bước thực hiện việc thiết kế nghiên cứu và phân tích kết quả nhận được; đồng thời đưa ra một số kiến nghị về chính sách kinh tế vĩ mô nhằm phát triển ổn định TTCK Việt Nam. CHƯƠNG 2 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ ĐẾN CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG KHOÁN VN-INDEX 2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CHỈ SỐ VN-INDEX 2.1.1. Công thức tính chỉ số Vn-Index Chỉ số VN-Index được tính theo công thức Passcher theo công thức: VN-Index = 0 tt t PQ PQ     Trong đó: P t và P 0 : là giá tại thời điểm t và thời điểm gốc. Q t : là khối lượng (quyền số) tại thời điểm tính toán t. 7 2.1.2. Diễn biến chỉ số Vn-Index giai đoạn 2005-2014 2.2. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC BIẾN KINH TẾ VĨ MÔ ĐẾN CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG KHOÁN VN-INDEX 2.2.1. Phương pháp nghiên cứu Bài nghiên cứu này sử dụng kỹ thuật phân tích chuỗi dữ liệu để xem xét ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán. Trong phân tích chuỗi thời gian, phương pháp OLS tỏ ra nhiều hạn chế vì yêu cầu tính dừng của chuỗi dữ liệu. Một chuỗi dừng là chuỗi có giá trị trung bình là hằng số, đồng thời có phương sai không thay đổi theo thời gian. Điều này thường không đúng đối với những biến có xu thế. Do đó, nếu hồi quy những chuỗi như vậy sẽ dễ dàng dẫn đến hiện tượng hồi quy giả mạo. Để khắc phục hạn chế đó, trong bài nghiên cứu này tôi sử dụng mô hình Vector hiệu chỉnh sai số (VECM). Đây là một mô hình cho phép hồi quy các biến không dừng nhưng lại có quan hệ đồng liên kết, điều này rất phù hợp với các biến được lựa chọn trong mô hình. Trước khi thực hiện hồi quy, tất cả các biến đều được lấy Logarit để tăng tính ổn định. Để hồi quy theo mô hình VECM, bài nghiên cứu tiến hành quy trình sau: a. Kiểm định tính dừng của chuỗi dữ liệu Trong phân tích dữ liệu chuỗi thời gian, có thể nói tính dừng là một yếu tố tiên quyết. Một mô hình tốt được đưa ra khi phân tích trên các dữ liệu dừng. Nếu chuỗi dữ liệu không dừng thì sẽ tạo ra hiện tượng hồi quy giả mạo và làm sai lệch kết quả mô hình. Có nhiều phương pháp để kiểm định tính dừng của chuỗi thời gian như: kiểm định Dickey-Fuller (DF), kiểm định Phillip-Person (PP) và kiểm định Dickey-Fuller mở rộng (ADF)… Trong đó, phương pháp ADF được sự dụng phổ biến hơn cả. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây phương pháp ADF thường bị chỉ trích vì không đủ tính thuyết phục nên trong nghiên cứu này tôi sử dụng thêm phương pháp PP song song với phương pháp ADF để tăng tính chính xác của kiểm định. b. Kiểm định đồng liên kết Johansen Việc hồi quy các chuỗi thời gian không dừng thường dẫn đến kết 8 quả hồi quy giả mạo. Tuy nhiên, Engle và Granger (1987) cho rằng nếu kết hợp tuyến tính của các chuỗi thời gian không dừng có thể là một chuỗi dừng và các chuỗi thời gian không dừng đó được cho là đồng liên kết. Có nhiều phương pháp kiểm định mối quan hệ đồng liên kết như: kiểm định Engle-Granger ; kiểm định CRDW ; phương pháp VAR của Johansen ;… Trong đó, phương pháp phổ biến nhất hiện nay là phương pháp VAR của Johansen, bao gồm hai kiểm định là Trace và kiểm định Max-Eigen. c.Mô hình Vector hiệu chỉnh sai số VECM Trong phân tích hồi quy, các chuỗi thời gian thường không dừng nên việc áp dụng phương pháp bình phương bé nhất OLS (Ordinary Least Squares) thường không xác định được một mô hình hồi quy hiệu quả cho mối liên hệ giữa các biến trong mô hình. Nhưng nếu các biến nghiên cứu không dừng ở dữ liệu gốc nhưng dừng ở sai phân bậc 1 và sự kết hợp tuyến tính giữa các biến này là một chuỗi dừng; nghĩa là tồn tại mối quan hệ đồng liên kết giữa các biến hay nói cách khác là tồn tại mối quan hệ cân bằng dài hạn giữa các biến trong mô hình thì chúng ta có thể áp dụng mô hình vector hiệu chính sai số VECM (Vector Error Correction Model) để ước lượng mô hình thể hiện mối quan hệ trong dài hạn giữa các biến. d. Kiểm định sự phù hợp của mô hình  Kiểm định quan hệ nhân quả Granger để xem xét sự tồn tại các mối quan hệ giữa các biến.  Kiểm định nghiệm đơn vị đối với phần dư thu được từ mô hình.  Kiểm định tự tương quan của phần dư trong mô hình. 2.2.2. Dữ liệu nghiên cứu Biến VNI: đại diện cho TTCK Việt Nam và được tính là trung bình của chỉ số VN-Index đóng cửa cuối mỗi ngày giao dịch trong tháng. Điều này giúp phản ánh chính xác và giảm sai lệch so với việc lấy chỉ số đầu tháng hoặc cuối tháng. Biến CPI: đại diện cho mức độ lạm phát của nền kinh tế và được xác định bằng chỉ số giá tiêu dùng theo tháng tính trên cơ sở năm gốc là năm 2005. CPI được dự báo sẽ có tác động ngược chiều đối với chỉ số VN-Index giống như kết quả thu được từ các nghiên cứu như: Fama (1991), Mohamed & cộng sự (2009); Khil và Lee (2000); Francis và Tewari (2011) [...]... kết quả thu được từ mô hình VECM, cũng như phân tích sự ảnh hưởng của các biến vĩ mô đến chỉ số Vn- Index trong điều kiện thực tế tại Việt Nam CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ ĐẾN CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG KHOÁN VN- INDEX 3.1 PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ ĐẾN CHỈ SỐ VN- INDEX TỪ KẾT QUẢ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 3.1.1 .Phân tích kết quả mô hình nghiên cứu VNI= -206,23 – 7,24... là mô hình đã giải thích được 60,11% sự thay đổi của chỉ số VN- Index bởi sáu biến kinh tế vĩ mô đã chọn Ngoài ra, hệ số điều chỉnh CointEq1 của mô hình có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 1, mang dấu âm và có ý nghĩa thống kê ở mức 1% d Kết quả kiểm định sự phù hợp của mô hình  Trước hết, để chắc chắn các biến vĩ mô trong mô hình thực sự có tương quan với chỉ số Vn- Index, chúng ta tiến hành kiểm định nhân. .. thì mức độ ảnh hưởng của hai nhân tố này không còn cao 3.2 PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ ĐẾN CHỈ SỐ VN- INDEX TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ TẠI VIỆT NAM 3.2.1.Ảnh hưởng của chỉ số giá tiêu dùng đến chỉ số Vn- Index Theo phân tích trong giai đoạn 2005-2014, nếu chỉ số CPI tăng nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát thì sẽ ảnh hưởng tích cực đến TTCK làm cho chỉ số VNI tăng lên (2005, 2006, 2007,... chiều lên chỉ số giá chưng khoán Vn- Index Kết quả này phù hợp với lý thuyết và tương đồng với kết quả của các nghiên cứu thực nghiệm ở trong và ngoài nước Tiếp đó, nghiên cứu phân tích sự ảnh hưởng của từng nhân tố kinh tế vĩ mô trong mô hình với chỉ số Vn- Index trong điều kiện thực tế tại Việt Nam giai đoạn 2005-T9/2014 Kết quả phân tích trùng khớp với kết quả thu được từ mô hình VECM, tuy nhiên trong... kết luận mô hình vừa hồi quy được là một mô hình phù hợp để giải thích sự tác động của các biến kinh tế vĩ mô gồm: CPI, IIP, SIR, EX, ROIL và GP đến chỉ số VNI KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 Qua chương 2, tác giả đã trình bày sơ lược về chỉ số giá chứng khoán Vn- Index và cách tính, cũng như diễn biến của chỉ số giá chứng khoán Vn- Index trong giai đoạn 2005- T9/2014 theo từng tháng Từ đó, dựa vào những phân tích... cả đều được cho là dừng tại sai phân bậc 1 Điều này đã bước đầu cho thấy sự phù hợp để sử dụng mô hình VECM cho tám biến, thể hiện sự tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến chỉ số giá VN- Index Kết quả này cũng rất phù hợp với kết quả của các nghiên cứu trước đây ở trong nước và ngoài nước đã tìm thấy rằng các biến kinh tế vĩ mô không dừng ở dữ liệu gốc mà dừng ở sai phân bậc 1 b Kết quả kiểm định... hành kiểm định nhân quả theo đề xuất của Granger với độ trễ của mô hình là 12 Kết quả cho thấy, tất cả các biến vĩ mô đều tồn tại mối quan hệ nhân quả với biến VNI ở mức ý nghĩa 1%; sự tác động này là một chiều từ các nhân tố vĩ mô đến chỉ số VNI ở độ trễ 12 ngoại trừ mối quan hệ giữa biến GP với VNI là hai chiều Bên cạnh đó, các biến vĩ mô cũng có tác động qua lại lẫn nhau Chủ yếu là sự tác động một... trên ta thấy, các hệ số của mô hình này đều giống với kỳ vọng về dấu của các biến kinh tế vĩ mô khi tác động lên chỉ số VN- Index Các hệ số này đều có ý nghĩa thống kê ở mức 1%; ngoại trừ hệ số thể hiện mối tương quan cùng chiều giữa chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) và chỉ số VN- Index là không đủ tin cậy về mặt thống kê ở mức ý nghĩa 1% Bên cạnh đó, hệ số xác định R2 của mô hình là 93,03% và hệ số R2... chỉnh Để phân tích sâu hơn mối tương quan giữa các biến nghiên cứu, từ mô hình thu được ta tiến hành phân tích hàm phản ứng đẩy (Impulse Response Function, IRF) và ước lượng phân rã phương sai (Forecast Erorr Variance Decomposition, FEVD) 3.1.2 Phân tích hàm phản ứng đẩy (Impulse Response Function, IRF) Kết quả trên cho thấy, VNI chịu tác động từ các cú sốc của chính nó và các biến kinh tế vĩ mô khác... sai phân bậc 1 Dừng ở sai phân bậc 1 12 SIR -1.30 -1.28 D(SIR) -12.50*** -12.46*** EX D(EX) M2 D(M2) ROLL D(ROIL) GP -0.27 -11.03*** -1.41 -8.02*** -1.63 -9.61*** -1.83 -0.23 -11.03*** -1.50 -7.86*** -1.63 -9.56*** -1.78 D(GP) -13.80*** -13.75*** Dừng ở sai phân bậc 1 Dừng ở sai phân bậc 1 Dừng ở sai phân bậc 1 Dừng ở sai phân bậc 1 Dừng ở sai phân bậc 1 Trong đó: D là sai phân bậc 1 - Ký hiệu * thể . GIÁ CHỨNG KHOÁN VN- INDEX 3.1. PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ ĐẾN CHỈ SỐ VN- INDEX TỪ KẾT QUẢ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 3.1.1. Phân tích kết quả mô hình nghiên cứu VNI= -206,23. PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ ĐẾN CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG KHOÁN VN INDEX Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng Mã số : 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH. các nhân tố kinh tế vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán. Chương 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán Vn- Index. Chương 3: Phân tích ảnh hưởng của các nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán VN index, Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán VN index, Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán VN index

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay