Một số biện pháp rèn kỹ năng viết chữ đúng, đẹp cho học sinh lớp 3

20 501 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2015, 08:18

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HUYỆN MỸ ĐỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỐC TÍN  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG VIẾT CHỮ ĐÚNG, ĐẸP CHO HỌC SINH LỚP 3 Môn : Tiếng Việt Năm học 2014 – 2015   SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG VIẾT CHỮ ĐÚNG, ĐẸP CHO HỌC SINH LỚP 3. 1. Lí do chọn đề tài :  !"# $#%&$'$#(&)*+,-#!./%$01,2 %3.456'%$7$+89$'$ "%,:; ,<1=7%>0?(.@%$.A3B ;)1%C061DE.%3F)GH)I>3&3 B=5+J061>3I=6$1= "13B61;&K=&%L %&5.)5$/M3BDG>N=)3& :6I.153I=O&,2'61PQBR5,HS 1Q,23I=7T.  U'D,:P,;%;776.G0N0 6<7&#.*$,:#V"N01,:W X5(&MN 061./,:&,:D>=E$=S$7,27&#. Y Y *#0N0Q ZE$7N0D>I)1 ,2,:61D@5&$@I$  [%$(15+'0?.E#67%MM.>6061 3BO767%,:#IIQ\ZG3B61 0K=]%Q&ZG3B610PQM] "3B G.ZEN=,0E/+1^3,2 %3061K= "M7%M)B_1@..`6061(+$ 1N&1/$3B [IQ)5#./7$6=5 D%7G.;=$aI^;b6%]061%$3I= 6$1= 4>D3BD7/%cG061&)H610PQ K==8/6$7%Mb&%cGd,@I .A,:&QDTG61%$:3I=  eF7&;)1%C&061DE.%36<3B? )GH)I>3&3B+J061>3I=6$1= fM6I&061 0DG.I1<Q,23I=H7.37. ]D==E%cG./%$0`?E6G3. [1fG%$%,:>39`?N0 [061D> 77,2VN0&1,:W "13B61;&K=&%L%&5. )5$/M3BDG>N=)3&:6I. 153I=O&,2'61PQBR5,HS1Q ,23I=7T. gB(E16G06HB'h610K=7Q=5 i7$+8)6?Z'$$6Q jQ=7(1&Q061./BT.,;.k&61 ;%M&,.'&]BA5l \./BT. 61K=,Di^0MB76H&m>?.N=&)$)M&61 6R)L)6H n n 6M6I.3VMột số biện pháp rèn kỹ năng viết chữ đúng, đẹp cho học sinh lớp 3W f<633B(%$3I=&$ G.683#=)'D7$+86M$3B# 7&'$^$,:.<&$,:P/o6G%cG 061 2. Phạm vi triển khai thực hiện: f<B71!e/B)G=7=%c`?610;&K=$3B<= )!%>6(G%$$<=) "$%B71]D> 7=+8>%cG061$3B7<=<=1<=p%$ %,:[>3D  3. Mô tả sáng kiến: 3.1. Tầm quan trọng của việc rèn chữ đúng, đẹp cho học sinh Tiểu học. qco?610;&K=$3B;=3B hr7%>./7$+G64^hhe`  hU*+,-$%s0=@.Q,@I&EtI 6D@..`  h"#$Q,2061d,Q,27$+8=J2=6<B( =7%>7$+86Q,<%$:'.< 3.2. Thực trạng chữ viết của học sinh lớp 3 ở trường tiểu học Đốc Tín. [%,:[>3 4[./%,:.7$663BD% )+6=$%$!uG0&06H! [%$?.7$6 63B%,:%Q(.7/610K=+$%,:& _^6'5$ [6%%,:C.%)6J v v &16?DP/]F=D? 4:B#+#] 'I w#,)1/D+#+,(+$1.?BB a ,23B)1/+$1B(#..K 6M6I0 613B,,2* U'DF>.3B<=n^ _$$03B<=&Y6<<=v&p g5?6107T.] I. x<=./&<=7T.,23Q'$0,:&0$, +$F>.^_+y<.3B>36,2%c G,:P<<=nM=E<3B610,;& ,K= "#8>,B * Nguyên nhân từ phía giáo viên: eQ?.E#=$%$fHB'0K=%/b=5,< 0613Bd,25G "7$6%?%H&D= B^51>0&/+6=,O=7=5+'C.# $Q,20613B U'D6k]7$6,IB( GM%$7G0 8> 061./B7$6]PQ,;/$$57T$ .k0.<  D7$661)5%M))5<=6k]@5061 ;.k&B5&zG%$7%M)  "7$6,GM%$5+'1*+J%(Q +'=#.I=616+'=#.5+k13B610 B+$,b.60Q'$0&b5 {7$6,D=,O=7=%cG061=J2=(>3 B+y+1=%^6DDT@I610 p p * Nguyên nhân từ phía học sinh: h"3B0PQ,'61&D^;6]B. 610.1Z+'H.^/61; ha61B/$0>50,:60$ h061P&$6K$k/  hg5?6101N,;$061)+N$F %:%'DB(16< hwQ#JG+; hg$5770*I.3B6101 N&BA5&%M))PQ$3  h3B6J$51MD?1* +J&=,OG=868$6G%cG061 ha|+87$');&6H61;@$0613 BZ+'H61;.,K=$$DN&NI.  * Nguyên nhân từ phía phụ huynh: w$$6D$51D?=8Z$6G1. B 3#.16G3$T..M "=8 %M/6?DQ=b.)b,27+'$3&D=,O =7=+'$=J2=+'Bd5,HS16G 610;K=3B  } } 3.3. Một số biện pháp giúp học sinh lớp ba viết chữ đúng, đẹp. * Rèn chữ mẫu của giáo viên: ;,:D%CV[E$h%]QW [(1Q%C17$ 6610K=6Di^%c061MQ,2061<=DBR $6(1H.A<=7M0613BBR7 f 3B%$./<=M061',O6%Q0 7$6 e/7$6D061K=BRD>D3%]610K=6 ,2' ",6I.+'$3Bo?610;E&G $3B610K=\$6Gb.60/+=,O=7= +'3&7$6]ED?(@..o>5.I,26sK=0 61&D5?610K=>3B$T$  "I^,2D&1#.G061T$.k0.<T$ X1Bn~Y••YU/%,HU/{7$+864$'$ E ./:>G61&.AE61)1))661% Q661T$.k%6HI=613B<=Y&n$F76HG 61+$3B<=v&p.A)61,:PT.o'>(%; G. "$61;%b%cG>616K= [N0 61%cG7E.);&=Q>D>610DNNI. X./:%cG0611%L%G6D>.7 /610K=+$%,:6_^6'157$ "$% ;%3#%M))5<=B$$$36D@..`HQ5 7.3 dD0613B+$=8%7d K=O  * Phân loại chữ viết học sinh - Xây dựng nề nếp phong trào rèn chữ viết: € € hf$E?.3.<1>.%B76H&*+J3I= 3B r#$'0613BT$$'>D=,O=7=%c G0=J2= !u$'0;&K= u$'0B5 u$'0B/ $ u$'0B$57 $'0+N 6 6 ! h,<+k3B+J$'6H$&+J$');$>G61& ,<+k3B7)36H6)5$5&0MB76H,1$%$ ?.3 ,<+k$3B7@E=QQ>'+G VfHB'h0K=W 4*:J3B%1#.(G7Z 6=$%$%c06160MB76H  h,<+k7%M)H6H3B%$>$')&7s 6H1)&7%M)7>O61)>Q%$5<= h&E7$6=5>.%Q.6IPN&/6 >3BbOH0EB hg12=6<.&$/77=$%$!fHB' K=!T$2&3M65?.3./7.;&FR [%$D776Q,2061,2FE  * Nâng cao nhận thức cho học sinh và phụ huynh: h4E?.3&%$/3==8E?.$6G=_)11 $'$'/%,:%$?.3.<7$6E% %$=866GE=5#.%c061$3B h[%55$=863B66%]061& 6%&E.%36G%c0616<6GM#7& %M&ZI&D7T.%$7%M3I= Z%$=8 Q,2#3B610PQ67'6G610 • • PQ%$7%M3I= 061K=BR'$^;$3B%$6G 37.37 hfI/=8.Bb.7$'38DQ,2$3B %$7%M3I=,);&6H&.(&,<s ,<+k=8+( 6$.k0H6HI=61>>.%6,:P#.B|07B BD$$T..M  * Rèn kỹ năng viết chữ đúng, đẹp qua tiết tập viết: h;)1%C.61K=M%,<=561;.k0& -&/$&/615.)5$ fM1%$7:I=61&5% <=&7$6EQ=$3B07G.O)56,:s&$' /610&37N0&Q'$07&6%+Q&+Q=8&77 G.1N0$F107l[D&MH7T.0 )>,26M+7&/$&B(#&@..o061 U' D&7$6E+'3B7$7610O51=^'=&)$ *.7`?61N&1N'$7076107'$ 01 4*:;=7T.P7$57&6%-0%6H s>M`?61;.k&%L%6$O616K=  h,<+k.6`I61,u);&%);61.'$ 7T.  h{7$6=5@)E=,OG=8685+',)5 =8DsB‚+]s>6107&^+86#^+8 4>.Q :@))5=8M7$6E.B‚))5=8,O^6< 6107&&#^+8.)CQ%BOP6sB‚+]s )C.(PD.%b>61.kDB7$6PDM d.Q+]s 4CBDbB‚.#.>B|+8$ IG  ƒ ƒ hg610.k7$6=56616=#0;B(;i $)/3B$3BQ,27$6610>.F );&7%6);&>.+); D,6I3B.<P7,2 7610  hg,2)S#(61)5$ h{7$6E,<+ko3B(616HI=614>. )bE&>.1;/$$57=5;iT$.k%$6H a.A 1I=617$6EQ.)6B|A'<=%(1=ZAB$ 3B>3B=:B|0 gT2)>+,O3B61;& K=&3B610D1)/>G6O2.^;610 ,<<61K=$3B hX#.F)G17*61&E.);3BT$ 3,:>D,2,1610'G5$Q  * Khắc phục điều kiện để rèn chữ đúng, đẹp cho học sinh: hqco?61;&K=$3B./7%M#+&=^'=6 ]SB(A(b57$663B 4F)Go?610 K= 4#./o?=5(.D&]SB(?.$%cG ,:P7$6$7T.&=5+'$7T../7D ,<6D1$' h{7$6=5)112=+'7.37,I=3&5 >b=87,23B61I.B+$316Bb 5 4F)G7$6PT.K6G%c3$F)S6G%c=7 #.@$3B gPT.K.3$)H6M7.3 D)_B$ h4*+J3I==5E,Q&6H&);&)5$&=Q&,< ' @ G3B(37$');>61&F)G • • [...]... tài Trang 2 3 3 2 Phạm vi triển khai thực hiện 3 3 Mô tả sáng kiến 3 3.1 Tầm quan trọng của việc rèn chữ đúng, đẹp cho học sinh Tiểu học 4 3. 2 Thực trạng chữ viết của học sinh lớp 3 ở trường tiểu học A Khánh Bình Tây 5 5 * Nguyên nhân từ phía giáo viên 6 6 * Nguyên nhân từ phía học sinh 6 7 * Nguyên nhân từ phía phụ huynh 3. 3 Một số biện pháp giúp học sinh lớp ba viết chữ đúng, đẹp 7 9 * Rèn chữ mẫu của... Phân loại chữ viết học sinh - Xây dựng nề nếp phong trào rèn chữ viết 10 * Nâng cao nhận thức cho học sinh và phụ huynh 12 12 * Rèn kỹ năng viết chữ đúng, đẹp qua tiết tập viết * Khắc phục điều kiện để rèn chữ đúng, đẹp cho học sinh * Chuẩn bị chu đáo và dạy tốt các giờ chính tả, tập viết trong chương trình * Luyện tập viết chuwxkhi học các môn học khác * Giúp học sinh giữ vở sạch chữ đẹp 19 19 13 14 16... 2011 và năm 2011 – 2012 Năm Lớp 20 13 2014 2014 2015 15 2B TSH S 30 3B 30 Xếp loại B C Thời A điểm SL % SL % SL % Đầu 46, 33 , 20, 14 10 6 7 3 0 năm HKI Cả năm Đầu năm HKI 18 22 17 22 60, 0 73, 3 56, 6 73, 4 10 7 33 , 3 23, 3 26, 7 23, 3 8 7 15 2 6,7 1 3, 3 Đạt giải hội thi cấp Trường Huyện Thành phố SL % SL % SL % 5 1 16, 7 3, 3 5 16, 7 1 3, 3 Cả 27 năm 90, 0 10 0 3 7 23, 3 1 3, 3 5 Đánh giá về phạm vi ảnh... Đối với học sinh viết chữ đẹp giáo viên cần hướng dẫn học sinh cách cầm bút, lia bút, rê bút để có được chữ viết đẹp có nét thanh nét đậm Ngoài luyện chữ viết theo mẫu giáo viên cần sưu tầm thêm các mẫu chữ đẹp sáng tạo cho học sinh tham khảo và hướng dẫn học sinh luyện viết khơi nguồn cảm hứng yêu thích luyện viết chữ đẹp cho các em Xây dựng nguồn lực vững trãi để tham gia các hội thi viết chữ đẹp cấp... lượng học tập cùng với vở sạch chữ đẹp của lớp tôi ngày càng đi lên 14 14 4 Kết quả: Trong những năm học qua tôi luôn áp dụng những biện pháp trên vào quá trình giảng dạy và rèn chữ viết cho học sinh Chữ viết của học sinh ngày càng tiến bộ, tất cả học sinh trong lớp cùng thi đua luyện chữ Chữ viết của các em đã trở nên mềm mại mượt mà hơn Phần lớn các em đã biết trình bày sổ sách sạch đẹp, viết chữ đúng... hiện trong tiết tập viết mà còn thực hiện trong các giờ học môn khác và cả trong việc học Với sáng kiến "Một số biện pháp rèn kỹ năng viết chữ đúng, đẹp cho học sinh lớp ba" Giáo viên và học sinh trong trường ít nhiều cũng có suy ngẫm, nhìn nhận lại những ưu điểm, hạn chế của mình trong quá trình giảng dạy và quá trình luyện chữ viết cho học sinh để từ đó có ý thức khắc phục, sửa chữa Giáo viên có tinh... sáng kiến: Sau một thời gian nghiên cứu thực hiện, tôi thấy rằng: - Chất lượng chữ viết của học sinh nói chung được nâng lên rất nhiều, đa số các em có ý thức trong việc luyện chữ ở lớp và ở nhà - Học sinh viết đúng mẫu, đảm bảo tốc độ, đúng kỹ thuật viết và nhiều em có nét chữ đẹp và sáng tạo - Phụ huynh học sinh ngày càng quan tâm đến chất lượng chữ viết của học sinh và rất tự hào vì chữ viết của các... ngoài viết bài ở trên lớp giáo viên cần khuyến khích học sinh luyện đọc luyện viết ở nhà Quy định mỗi ngày học sinh phải luyện viết một bài Thời gian đầu nên cho học sinh viết thơ bốn chữ hoặc năm chữ với số lượng ít sau nâng dần lên viết thơ lục bát, đoạn văn Sau mỗi bài viết giáo viên phải chấm chữa bài, trực tiếp chỉ chỗ sai cho học sinh từ cách trình bày đến điểm đặt bút và dùng bút của các con chữ. .. chữ và giữ vở một cách cụ thể Đồng thời tiến hành phân loại chữ viết của học sinh để có kế hoạch, biện pháp rèn luyện học sinh có kết quả 16 16 - Trong cách trình bày bảng và ghi vào vở cho học sinh, giáo viên luôn viết nắn nót vì đây chính là trang viết mẫu mực đầu tiên của mình cho HS nhìn thấy - Phối hợp với phụ huynh rèn luyện và tổ chức thi đua khen thưởng đối với những học sinh viết đẹp Đồng thời... thành cho học sinh kỹ năng viết nhanh, đúng, đẹp, và biết trình bày bài viết Bám sát yêu cầu ®ã, tôi luôn chuẩn bị chu đáo trước giờ lên lớp Ví dụ: Khi dạy bài viết chính tả “Tiếng đàn”, tôi luôn: + Chuẩn bị bài soạn chi tiết ở nhà, trong vở rèn viết của mình tôi luôn tập viết thật đẹp và đúng mẫu + Khi lên lớp tôi chuẩn bị chữ mẫu cho học sinh quan sát nhận xét Khi giảng tôi phối hợp phương pháp dạy . n 6M6I. 3 VMột số biện pháp rèn kỹ năng viết chữ đúng, đẹp cho học sinh lớp 3W f< 63  3 B(%$ 3 I=&$ G.68 3 #=)'D7$+86M$ 3 B# 7&'$^$,:.<&$,:P/o6G%cG 061. TIỂU HỌC ĐỐC TÍN  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG VIẾT CHỮ ĐÚNG, ĐẸP CHO HỌC SINH LỚP 3 Môn : Tiếng Việt Năm học 2014 – 2015   SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài: MỘT. "=8 %M/6?DQ=b.)b,27+'$ 3 &D=,O =7=+'$=J2=+'Bd5,HS16G 610;K= 3 B  } } 3. 3. Một số biện pháp giúp học sinh lớp ba viết chữ đúng, đẹp. * Rèn chữ mẫu của giáo viên: ;,:D%CV[E$h%]QW
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp rèn kỹ năng viết chữ đúng, đẹp cho học sinh lớp 3, Một số biện pháp rèn kỹ năng viết chữ đúng, đẹp cho học sinh lớp 3, Một số biện pháp rèn kỹ năng viết chữ đúng, đẹp cho học sinh lớp 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn