thuyết minh đồ án kỹ thuật thi công đào hố đất

16 888 1
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2015, 15:33

a = 21,6 m c = 24,32 m b = 5,5 m d = 8,22 m 1700 1700 Đồ án Kỹ Thuật Thi Công GVHD : ThS. Bùi Quang Tuấn ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG PHẦN I: THI CÔNG ĐÀO ĐẤT 1. Chọn phương án đào: - Hố đào có kích thước lớn hơn kích thước móng theo mỗi phương là 0,5 m để lấy không gian cho công nhân thi công và đặt côppha, cây chống. - Hố đào có độ sâu theo thiết kế là: -1.7 m - Vì mặt bằng xung quanh công trình thoáng rộng nên có thể chọn phương án đào đất có taluy mái dốc, mở rộng taluy ra 4 hướng. 2. Tính khối lượng đất hố đào: - Hệ số mái dốc: taluy taluy b 1 H 1,7 m b 1,36 m H 1,25 1,25 1,25 = = => = = = Mặt cắt ngang và mặt cắt dọc hố đào - Khối lượng đất đào: [ ] = + + + + H V a.b (a c).(b d) c.d) 6 [ ] 1,7 V (21,6.5,5 (21,6 24,32).(5,5 8,22) 24,32.8,22 6 = + + + + SVTH : Trần Mộng Nam – 911341C Trang 1/16 R đ o å = 6 , 1 1 m B B A A Hướng di chuyển của máy xúc Hướng di chuyển của xe ben Điểm dừng của máy xúc Điểm dừng của xe ben 186045001860 8220 2500 2500 MẶT BẰNG ĐÀO ĐẤT B A 1360 1400 4000 2000 4000 4300 4500 1400 1360 24320 1 2 3 4 5 6 4110 1000 1000 2000 - 0.05 m - 1.70 m 13601360 Đồ án Kỹ Thuật Thi Công GVHD : ThS. Bùi Quang Tuấn = 3 V 268,81 m 3. Chọn máy đào : - Đất cấp I, hố đào nông, đào từ trên xuống nên ta chọn máy xúc gầu nghòch - Khối lượng đất đào trong 1 tháng : 1 ca máy đào được 200 m 3  1 tháng (26 ca máy) đào được: 200.26 5200= m 3 < 20000 m 3 - Chọn máy xúc thủy lực mã hiệu EO-3322B1 có dung tích gầu q = 3 0,5 m Mã hiệu Các thông số kó thuật EO-3322B1 q (m 3 ) R (m) h (m) H (m) Trọng lượng máy (T) t ck (s) a (m) b (m) c (m) 0,5 7,5 4,8 4,2 14,5 17 2,81 2,7 3,84 đào min taluy R b 1 1,5 1,36 1 1,5 3,86 m= + + = + + = đổ B C 8,22 2 R 1 1 6,11 m 2 2 2 2 = + + = + + = trong đó taluy 1 b m.H .1,7 1,36 m 1,25 = = = Xe ben đứng cách mép hố 1,5 m Bề rộng hố đào: B = 8,22 m C – bề rộng xe ; C = 2 m đào máy max R (0,7 0,9)R= ÷ Chọn đào máy max R 0,9.R 0,9.7,5 6,75 m= = = - Xét điều kiện : đào đổ đào min max R 3,86m R 6,61m R 6,75m= ≤ = ≤ = thỏa - Khoảng lùi của máy : đào đào max min R R 6,75 3,86 2,89m− = − = SVTH : Trần Mộng Nam – 911341C Trang 2/16 8220 - 0.05 m - 1.70 m m = 0 , 8 0 m = 0 , 8 0 E0-3322B1 DAEWOO CXZ46RI MẶT CẮT A - A 2000 1500 1360 5500 1360 R = 6,11 m đổ 1000 h = 2,75 m đổ 1700 - 0.05 m - 1.70 m m = 0 , 8 0 15001000 1360 R = 6,11 m R = 3,86 m R = 6,75 m E0-3322B1 DAEWOO CXZ46RI 1700 MẶT CẮT B - B đào đổ đào max min Đồ án Kỹ Thuật Thi Công GVHD : ThS. Bùi Quang Tuấn 4. Tính thời gian đào đất : Công suất máy xúc: = d ck tg t K N q. .n .K K m 3 /h trong đó: q : dung tích gầu ; q = 0,5 m 3 K d : hệ số đầy gầu, phụ thuộc loại gầu và cấp độ ẩm của đất ; K d = 1,3 SVTH : Trần Mộng Nam – 911341C Trang 3/16 Đồ án Kỹ Thuật Thi Công GVHD : ThS. Bùi Quang Tuấn K t : hệ số tơi của đất (1,1 – 1,4) ; K t = 1,2 K tg : hệ số sử dụng thời gian (0,7 – 0,8). Chọn K tg = 0,8 n ck : số chu kỳ xúc trong 1h (3600s) ; ck ck 3600 3600 n 192,51 T 18,7 = = = với T ck = t ck .K vt .K quay = 17.1,1.1 = 18,7 (s) t ck : thời gian của 1 chu kì là 20s với góc quay là ϕ = 0 quay 90 K vt : phụ thuộc vào điều kiện đổ đất của máy (đổ lên thùng xe) K quay : phụ thuộc vào ϕ quay của cần với ; K quay = 1 d ck tg t K 1,3 N q. .n .K 0,5. .192,51.0,8 83,42 K 1,2 ⇒ = = = (m 3 /h) - Khối lượng đất đào trong 1 ca 8 h : 3 v = 8.83,42 = 667,38(m ) - Số ca máy cần thiết: V 268,81 n 0,40 ca v 667,38 = = = PHẦN II: THI CÔNG CỐP-PHA Dùng cốp-pha gỗ, ván ngang, sườn đứng: - Cường độ chòu uốn của gỗ σ u = 9,8 Mpa = 9.800 kN/m 2 - Cường độ chòu nén của gỗ σ n = 12 Mpa = 12.000 kN/m 2 - Mô-đun đàn hồi E = 1,2.10 4 MPa = 1,2.10 7 kN/m 2 Cột chống thép: - Cường độ chòu uốn và nén σ = 210 Mpa = 2,1.10 5 kN/m 2 - Mô-đun đàn hồi E = 2,1.10 5 MPa = 2,1.10 8 kN/m 2 I. CỐP-PHA MÓNG: 1. Tính toán ván ngang: a. Tải trọng ngang: - Áp lực ngang của bê-tông: = γ = = 2 1 bt g .h 25.0,55 13,75 kN/m với h là chiều cao bê-tông sinh ra áp lực ngang ; h = 0,55 m < R = 0,7 m - Tải trọng do chấn động: p 1 = 2 kN/m 2  Tổng tải trọng ngang: = + = + = tc 2 1 1 q g p 13,75 2 15,75 kN/m = + = + = tt 2 1 1 q n.g n.p 1,3.13,75 1,3.2 20,48 kN/ m Dùng ván gỗ có bề rộng b = 150 mm ; bề dày δ = 20 mm Vậy lực phân bố đều trên 1 m dài ván là: = = = tc tc q q .b 15,75.0,150 2,36 kN/ m = = = tt tt q q .b 20,48.0,150 3,07 kN/ m Bố trí các sườn đứng dọc theo chiều dài tấm ván có khoảng cách L = 0,5 m SVTH : Trần Mộng Nam – 911341C Trang 4/16 q = 2,36 kN/m R = 0,59 kN R = 0,59 kN 500 tc q = 3,07 kN/m R = 0,77 kN R = 0,77 kN 500 tt q = 7,88 kN/m R = 0,79 kN R = 0,79 kN 200 tc q = 10,24 kN/m R = 1,024 kN R = 1,024 kN 200 tt Đồ án Kỹ Thuật Thi Công GVHD : ThS. Bùi Quang Tuấn Coi cốp-pha như 1 dầm đơn giản chòu lực phân bố đều = tt q 3,07 kN/ m và có nhòp là L = 0,5 m (khoảng cách giữa các sườn đứng) b. Khả năng chòu lực của ván: = = = tt 2 2 max 1 1 M .q .L .3,07.0,5 0,096 kNm 8 8 ; − = = = 2 2 5 3 b.h 0,150.0,02 W 1.10 m 6 6 Kiểm tra độ bền: [ ] − σ = = = < σ = 2 2 max 5 u M 0,096 9597,7 kN/ m 9800 kN/m W 1.10 thỏa Kiểm tra độ võng: [ ] − − − = = = < = = = tc 4 4 3 3 max 7 7 q .L5 5 2,36.0,5 L 0,5 f . . 1,6.10 (m) f 2.10 (m) 384 EJ 384 1,2.10 .1.10 250 250 thỏa với − = = = 3 3 7 4 b.h 0,150.0,02 J 1.10 m 12 12 2. Tính toán sườn đứng: a. Tải trọng: - Tổng tải trọng ngang:     = = =  ÷  ÷     tc tc L 0,5 q q . 2. 15,75. 2. 7,88 kN/ m 2 2     = = =  ÷  ÷     tt tt L 0,5 q q . 2. 20,48. 2. 10,24 kN/ m 2 2  R tc = 0,788 kN R tt = 1,024 kN Dùng thanh gỗ dài 200 mm ; có tiết diện 30x40 mm. Xem sườn đứng như 1 dầm đơn giản chòu lực phân bố đều = tt q 10,24 kN/ m . Nhòp tính toán L = 0,2 m – có gối tựa là thanh chống ngang và thanh chống xiên. SVTH : Trần Mộng Nam – 911341C Trang 5/16 Đồ án Kỹ Thuật Thi Công GVHD : ThS. Bùi Quang Tuấn b. Khả năng chòu lực của sườn đứng: = = = 2 2 max 1 1 M .q.L .10,24.0,2 0,051 kNm 8 8 ; 2 2 6 3 b.h 0,03.0,04 W 8.10 m 6 6 − = = = Kiểm tra độ bền: [ ] − σ = = = < σ = 2 2 max 6 u M 0,051 6398,4 kN/ m 9800 kN/ m W 8.10 thỏa Kiểm tra độ võng: [ ] − − − = = = < = = = tc 4 4 5 4 max 7 7 q .L5 5 7,88.0,2 L 0,2 f . . 8,5.10 (m) f 8.10 (m) 384 EJ 384 1,2.10 .1,6.10 250 250 thỏa với − = = = 3 3 7 4 b.h 0,03.0,04 J 1,6.10 m 12 12 3. Tính toán thanh chống: a. Tải trọng: Thanh chống ngang và thanh chống xiên nhận tải trọng tập trung từ 2 gối tựa của sườn đứng. N tc = R tc = 0,788 kN N tt = R tt = 1,024 kN Thanh chống ngang dùng thanh gỗ có chiều dài L cn = 300 mm ; tiết diện 20x20 mm. Thanh chống xiên dùng thanh gỗ có chiều dài L cx = 400 mm ; tiết diện 20x20 mm. b. Khả năng chòu lực của thanh chống ngang: Kiểm tra bền: tt 2 2 cn N 1,024 2559,4 (kN/ m ) [ ] 12000 (kN/ m ) A 0,02.0,02 σ = = = < σ = thỏa Kiểm tra độ ổn đònh: − − = = = 8 3 cn min cn J 1,3.10 i 5,77.10 (m) A 0,02.0,02 với 3 3 8 4 cn b.h 0,02.0,02 J 1,3.10 m 12 12 − = = = => cn min .L 1.0,3 51,96 i 0,01 µ λ = = = tra bảng được 0,782ϕ = tc 2 2 n cn N 0,788 1968,75 (kN/ m ) .[ ] 0,782.12000 9384,0 (kN/ m ) A 0,02.0,02 σ = = = < ϕ σ = = thỏa c. Khả năng chòu lực của thanh chống xiên: Kiểm tra bền: σ = = = < σ = tt 2 2 cx 2.N 2.1,024 3619,5 (kN/ m ) [ ] 12000 (kN/ m ) A 0,02.0,02 thỏa Kiểm tra độ ổn đònh: − − = = = 8 3 cx min cx J 1,3.10 i 5,77.10 (m) A 0,02.0,02 với − = = = 3 3 8 4 cx b.h 0,02.0,02 J 1,3.10 m 12 12 => µ λ = = = cx min .L 1.0,4 69,28 i 0,01 tra bảng được 0,608ϕ = SVTH : Trần Mộng Nam – 911341C Trang 6/16 q = 7,88 kN/m R = 2,36 kN R = 2,36 kN 600 tc q = 10,24 kN/m R = 3,07 kN R = 3,07 kN 600 tt Đồ án Kỹ Thuật Thi Công GVHD : ThS. Bùi Quang Tuấn σ = = = < ϕ σ = = tc 2 2 n cx 2.N 2.0,788 2784,2 (kN/ m ) .[ ] 0,608.12000 7296,0 (kN/ m ) A 0,02.0,02 thỏa 4. Tính toán cốp-pha bên hông móng: Sử dụng ván ngang có tiết diện và nhòp đã tính toán như phần (1) a. Tính toán sườn đứng: Dùng thanh gỗ dài 600 mm ; có tiết diện 60x80 mm. Xem sườn đứng như 1 dầm đơn giản chòu lực phân bố đều = tt q 10,24 kN/ m . Nhòp tính toán L = 0,6 m – có gối tựa là các thanh chống ngang.  R tc = 2,363 kN R tt = 3,071 kN Khả năng chòu lực của sườn đứng: = = = tt 2 2 max 1 1 M .q .L .10,24.0,6 0,461 kNm 8 8 ; − = = = 2 2 5 3 b.h 0,06.0,08 W 6,4.10 m 6 6 Kiểm tra độ bền: [ ] − σ = = = ≤ σ = 2 2 max 5 u M 0,461 7198,2 kN/ m 9800 kN/m W 6,4.10 thỏa Kiểm tra độ võng: [ ] − − − = = = ≤ = = = tc 4 4 4 3 max 7 6 q .L5 5 7,88.0,6 L 0,6 f . . 4,3.10 (m) f 2,4.10 (m) 384 EJ 384 1,2.10 .2,6.10 250 250 thỏa với − = = = 3 3 6 4 b.h 0,06.0,08 J 2,6.10 m 12 12 b. Tính toán thanh chống ngang: Tải trọng: Thanh chống ngang nhận tải trọng tập trung từ các gối tựa của sườn đứng. N tc = R tc = 2,363 kN N tt = R tt = 3,071 kN Dùng thanh gỗ có chiều dài L = 550 mm ; tiết diện 25x25 mm. Khả năng chòu lực của thanh chống ngang: Kiểm tra bền: σ = = = < σ = tt 2 2 N 3,071 4919,0(kN/ m ) [ ] 12000 (kN/m ) A 0,025.0,025 thỏa Kiểm tra độ ổn đònh: SVTH : Trần Mộng Nam – 911341C Trang 7/16 Đồ án Kỹ Thuật Thi Công GVHD : ThS. Bùi Quang Tuấn − − = = = 8 3 min J 3,3.10 i 7,22.10 (m) A 0,025.0,025 với − = = = 3 3 8 4 b.h 0,025.0,025 J 3,3.10 m 12 12  − µ λ = = = 3 min .L 1.0,55 76,21 i 7,22.10 tra bảng được ϕ = 0,5255 σ = = = < ϕ σ = = tc 2 2 n N 2,363 3780,0 (kN/ m ) .[ ] 0,5255.12000 6306,0(kN/ m ) A 0,025.0,025 thỏa c. Tính toán thanh chống xiên: Tải trọng: Thanh chống xiên nhận tải trọng tập trung từ các gối tựa của sườn đứng. N tc = R tc = 2,363 kN N tt = R tt = 3,071 kN Dùng thanh gỗ có chiều dài L = 800 mm ; tiết diện 30x30 mm. Khả năng chòu lực của thanh chống xiên: Kiểm tra bền: σ = = = < σ = tt 2 2 2.N 2.3,071 4826,0(kN/m ) [ ] 12000 (kN/m ) A 0,03.0,03 thỏa Kiểm tra độ ổn đònh: − − = = = 8 3 min J 6,8.10 i 8,66.10 (m) A 0,03.0,03 với − = = = 3 3 8 4 b.h 0,03.0,03 J 6,8.10 m 12 12  − µ λ = = = 3 min .L 1.0,8 92,38 i 8,66.10 tra bảng được ϕ = 0,3634 σ = = = < ϕ σ = = tc 2 2 n 2.N 2.2,363 3712,3 (kN/ m ) .[ ] 0,3634.12000 4360,8(kN/ m ) A 0,03.0,03 thỏa II. CỐP-PHA CỘT: Cột có tiết diện bxh = 250x250 mm. Chiều cao h = 3,6 m 1. Tải trọng: - Áp lực ngang của bê-tông: = γ = = 2 1 bt g .R 25.0,7 17,5 kN/ m với h là chiều cao bê-tông sinh ra áp lực ngang ; h = 3,6 m > R = 0,7 m - Tải trọng do chấn động: p 1 = 2 kN/m 2  Tổng tải trọng ngang: = + = + = tc 2 1 1 q g p 17,5 2 19,5 kN/ m = + = + = tt 2 1 1 q n.g n.p 1,3.17,5 1,3.2 25,35 kN/ m Dùng ván gỗ có bề rộng b = 275 mm ; bề dày δ = 25 mm Vậy lực phân bố đều trên bề rộng ván là: = = = tc tc q q .1 19,5.1 19,5 kN/ m = = = tt tt q q .1 25,35.1 25,35 kN/ m SVTH : Trần Mộng Nam – 911341C Trang 8/16 q = 19,5 kN/m R = 2,68 kN R = 2,68 kN 275 tc q = 25,35 kN/m R = 3,49 kN R = 3,49 kN 275 tt Đồ án Kỹ Thuật Thi Công GVHD : ThS. Bùi Quang Tuấn Coi cốp-pha như 1 dầm đơn giản chòu lực phân bố đều = tt q 25,35 kN/ m và có nhòp tính toán là bề rộng ván L = 0,275 m 2. Khả năng chòu lực của cốp-pha cột: = = = tt 2 2 max 1 1 M .q .L .25,35.0,275 0,24 kNm 8 8 ; − = = = 2 2 5 3 b.h 0,275.0,025 W 2,86.10 m 6 6 Kiểm tra độ bền: [ ] − σ = = = < σ = 2 2 max 5 u M 0,24 8365,5 kN/ m 9800 kN/ m W 2,86.10 thỏa Kiểm tra độ võng: [ ] − − − = = = ≤ = = = tc 4 4 4 4 max 7 7 5 q .L 5 19,5.0,275 L 0,275 f . . 3,4.10 (m) f 6,9.10 (m) 384 EJ 384 1,2.10 .3,58.10 400 400 thỏa với − = = = 3 3 7 4 b.h 0,275.0,025 J 3,58.10 m 12 12 III. HỆ CỐP-PHA DẦM Dầm có tiết diện bxh = 200x350 mm. Dài 4,5 m 1. Tải trọng: - Khối lượng thể tích bê-tông và cốt thép: = = = 3 2 1 g 26 (kN/ m ) 26.0,35 9,1 (kN/ m ) với h = 350 mm là chiều cao tiết diện dầm ; h = 0,35 m < R = 0,7 m - Tải trọng do người và dụng cụ: p 1 = 2,5 kN/m 2 - Tải trọng do đầm rung: p 2 = 2 kN/m 2  Tổng tải trọng đứng: = + + = + + = tc 2 đ 1 1 2 q g p p 9,1 2,5 2 13,6 kN/ m = + + = + + = tt 2 đ 1 1 2 q n.g n.p n.p 1,2.9,1 1,3.2,5 1,3.2 16,77 kN/m - Áp lực ngang của bê-tông: = γ = = 2 2 bt g .h 25.0,35 8,75 kN/m với h là chiều cao bê-tông sinh ra áp lực ngang ; h = 0,35 m > R = 0,7 m - Tải trọng do chấn động: p 3 = 2 kN/m 2  Tổng tải trọng ngang: = + = + = tc 2 n 2 3 q g p 8,75 2 10,75 kN/ m = + = + = tt 2 n 2 3 q n.g n.p 1,3.8,75 1,3.2 13,98 kN/m SVTH : Trần Mộng Nam – 911341C Trang 9/16 q = 3,76 kN/m R = 0,75 kN R = 0,75 kN 400 tc q = 4,89 kN/m R = 0,98 kN R = 0,98 kN 400 tt q = 4,30 kN/m R = 0,86 kN R = 0,86 kN 400 tc q = 5,59 kN/m R = 1,12 kN R = 1,12 kN 400 tt Đồ án Kỹ Thuật Thi Công GVHD : ThS. Bùi Quang Tuấn 2. Cốp-pha thành dầm: a. Tính toán cốp-pha ván thành dầm: Dùng ván gỗ có bề rộng b = 350 mm ; bề dày δ = 20 mm Vậy lực phân bố đều trên 1 m dài ván là: = = = tc tc n n q q .b 10,75.0,35 3,76 kN/ m = = = tt tt n n q q .b 13,98.0,35 4,89 kN/ m Bố trí các sườn đứng dọc theo chiều dài tấm ván có khoảng cách L = 0,4 m Coi cốp-pha như 1 dầm đơn giản chòu lực phân bố đều = tt n q 4,89 kN/ m và có nhòp là L = 0,4 m (khoảng cách giữa các sườn đứng) = = = tt 2 2 max n 1 1 M .q .L .4,89.0,4 0,098 kNm 8 8 ; − = = = 2 2 5 3 b.h 0,35.0,02 W 2,33.10 m 6 6 Khả năng chòu lực của ván: Kiểm tra độ bền: [ ] − σ = = = < σ = 2 2 max 5 u M 0,098 4192,5 kN/ m 9800 kN/ m W 2,33.10 thỏa Kiểm tra độ võng: [ ] − − − = = = < = = = tc 4 4 4 3 n max 7 7 q .L5 5 3,76.0,4 L 0,4 f . . 4,48.10 (m) f 1.10 (m) 384 EJ 384 1,2.10 .2,33.10 400 400 thỏa với − = = = 3 3 7 4 b.h 0,35.0,02 J 2,33.10 m 12 12 b. Tính toán sườn đứng: Lực phân bố đều trên chiều dài sườn:     = = =  ÷  ÷     tc tc n L 0,4 q q . 2. 10,75. 2. 4,3 kN/ m 2 2     = = =  ÷  ÷     tt tt n L 0,4 q q . 2. 13,98. 2. 5,59 kN/m 2 2 Dùng thanh gỗ dài 400 mm ; có tiết diện 30x50 mm. Xem sườn đứng như 1 dầm đơn giản chòu lực phân bố đều = tt q 5,59 kN/ m . Nhòp tính toán L = 0,4 m – có gối tựa là thanh gỗ chặn và thanh chống xiên.  R tc = 0,86 kN R tt = 1,118 kN SVTH : Trần Mộng Nam – 911341C Trang 10/16 [...]... thỏa Cốp-pha đáy dầm: a Tính toán cốp-pha ván đáy dầm: Dùng ván gỗ có bề rộng b = 200 mm ; bề dày δ = 20 mm tc tc q đ = q đ b = 13,6.0,2 = 2,72 kN / m Vậy lực phân bố đều trên 1 m dài ván là: tt tt q đ = qđ b = 16,77.0,2 = 3,35 kN / m Bố trí sườn đỡ cốp-pha dầm dọc theo chiều dài tấm ván có khoảng cách L = 0,4 m SVTH : Trần Mộng Nam – 911341C Trang 11/16 Đồ án Kỹ Thuật Thi Công GVHD : ThS Bùi Quang Tuấn... 1,3.2,5 + 1,3.2 = 8,78 kN / m 2 2 Tính toán cốp-pha sàn: Dùng ván gỗ có bề rộng b = 200 mm ; bề dày δ = 20 mm tc q tc = q đ b = 6,94.0,2 = 1,39 kN / m Vậy lực phân bố đều trên 1 m dài ván là: tt q tt = q đ b = 8,78.0,2 = 1,76 kN / m SVTH : Trần Mộng Nam – 911341C Trang 13/16 Đồ án Kỹ Thuật Thi Công GVHD : ThS Bùi Quang Tuấn Bố trí các sườn đứng dọc theo chiều dài tấm ván có khoảng cách L = 0,6 m tt Coi cốp-pha... Trang 15/16 Đồ án Kỹ Thuật Thi Công với J= GVHD : ThS Bùi Quang Tuấn b.h 3 0,04.0,13 = = 3,33.10 −6 m 4 12 12 thỏa 5 Tính toán cột chống: Tải trọng tác dụng lên cột chống là phản lực tại gối tựa của sườn đỡ cốp-pha dầm R tc 1,49 + γ gỗ.b.h.L = 1,49 + 2 + 4,9.0,04.0,1.1,2 = 3,0 kN 2 2 R tt 1,87 tt tt N = R + 2 + γ gỗ.b.h.L = 1,87 + 2 + 4,9.0,04.0,1.1,2 = 3,78 kN 2 2 N tc = R tc + 2 Cột chống dùng thép... SVTH : Trần Mộng Nam – 911341C W= b.h 2 0,06.0,122 = = 1,4.10 −4 m 3 6 6 Trang 12/16 Đồ án Kỹ Thuật Thi Công GVHD : ThS Bùi Quang Tuấn Khả năng chòu lực của sườn đỡ cốp-pha dầm: Kiểm tra độ bền: σ= M max 1,2 = = 8333,3 kN / m 2 < [ σ ] u = 9800 kN / m 2 −4 W 1,4.10 thỏa 4 Tính toán cột chống: Tải trọng tác dụng lên cột chống là phản lực tại gối tựa của sườn đỡ cốp-pha dầm  Ntc = Rtc + TLBT sườn = Rtc... đỡ cốp-pha như tt 1 dầm đơn giản chòu lực phân bố đều qs = 5,28 kN / m Nhòp tính toán L = 0,7 m – có gối tựa là các dầm đỡ sườn tc tt R s = 1,85 kN  Rs = 1,46 kN qtt = 5,28 kN/m s qtc = 4,18 kN/m s R = 1,85 kN R = 1,46 kN R = 1,46 kN R = 1,85 kN 700 700 SVTH : Trần Mộng Nam – 911341C Trang 14/16 Đồ án Kỹ Thuật Thi Công GVHD : ThS Bùi Quang Tuấn 1 tt 1 b.h 2 0,04.0,082 M max = q s L2 = 5,29.0,72 =.. .Đồ án Kỹ Thuật Thi Công GVHD : ThS Bùi Quang Tuấn 1 1 b.h 2 0,03.0,052 M max = q tt L2 = 5,59.0,4 2 = 0,112 kNm ; W = = = 1,3.10−5 m 3 8 8 6 6 Khả năng chòu lực của sườn đứng: Kiểm tra độ bền: σ= M max 0,112 =... 400 3 3 b.h 0,03.0,05 J= = = 3,1.10 −7 m 4 với 12 12 fmax c Tính toán thanh chống xiên: Thanh chống xiên nhận tải trọng tập trung từ gối tựa của sườn đứng N tc = 2.R tc = 2.0,86 = 1,216 kN t N tt = 2.R tt = 2.1,118 = 1,581 kN t Thanh chống xiên dùng thanh gỗ có chiều dài L = 600 mm ; tiết diện 20x20 mm Khả năng chòu lực của thanh chống xiên: Kiểm tra bền: N tt 1,581 σ= t = = 3952,7 (kN / m 2 ) < [σ]... 12 Tính toán dầm đỡ sườn: Dùng thanh gỗ có tiết diện 40x100 mm Tải trọng tác dụng lên dầm đỡ sườn là lực tập trung từ sườn đỡ cốp-pha tc R tc = R s + γ gỗ.b.h.L = 1,46 + 4,9.0,04.0,1 = 1,49 kN / m R tt = R tt + γ gỗ.b.h.L = 1,85 + 4,9.0,04.0,1 = 1,87 kN / m Bố trí các cột chống thép có khoảng cách L = 1,2 m Xem sườn đỡ cốp-pha như 1 dầm đơn giản chòu lực tập trung Rtt = 1,87 kN Nhòp tính toán L = 1,2... Ntt = Rtt + TLBT sườn = Rtt + 1,2.g1.h.2.(L/2) = 4,63 + 1,2.9,1.0,2.2.(0,4/2) Ntt = 5,50 kN Cột chống dùng thép ống có đường kính trong d = 40 mm, chiều dày δ = 1,5 mm, chiều cao h = 3,6 m Bố trí cách nhau 0,4 m Diện tích tiết diện ngang: A = 2 cm2 Monment quán tính: J = 4,208 cm4 Khả năng chòu lực của cột chống: Kiểm tra bền: σ= N tt 5,50 = = 2,75.10 4 (kN / m 2 ) < [σ] = 2,1.10 5 (kN / m 2 ) −4 A 2.10... µ.L 1.3,6 = = 248,19 i min 1,45.10−2 N tc 5,36 = = 2,68.104 (kN / m 2 ) < ϕ.[σ] = 0,19.2,1.10 5 = 3,99.10 4 (kN / m 2 ) A 2.10 −4 thỏa HỆ CỐP-PHA SÀN 1 Tải trọng: sàn dày hf = 90 mm 2 - Khối lượng bê-tông, cốt thép và ván: g1 = 26.0,09 + 4,9.0,02 = 2,44 (kN / m ) với hf = 90 mm là bề dày sàn ; hf = 0,09 m < R = 0,7 m δ = 20 mm là bề dày cốp-pha sàn ; δ = 0,02 m < R = 0,7 m - Tải trọng do người và dụng . m b = 5,5 m d = 8,22 m 1700 1700 Đồ án Kỹ Thuật Thi Công GVHD : ThS. Bùi Quang Tuấn ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG PHẦN I: THI CÔNG ĐÀO ĐẤT 1. Chọn phương án đào: - Hố đào có kích thước lớn hơn kích thước. không gian cho công nhân thi công và đặt côppha, cây chống. - Hố đào có độ sâu theo thi t kế là: -1.7 m - Vì mặt bằng xung quanh công trình thoáng rộng nên có thể chọn phương án đào đất có taluy. m 3. Chọn máy đào : - Đất cấp I, hố đào nông, đào từ trên xuống nên ta chọn máy xúc gầu nghòch - Khối lượng đất đào trong 1 tháng : 1 ca máy đào được 200 m 3  1 tháng (26 ca máy) đào được: 200.26
- Xem thêm -

Xem thêm: thuyết minh đồ án kỹ thuật thi công đào hố đất, thuyết minh đồ án kỹ thuật thi công đào hố đất, thuyết minh đồ án kỹ thuật thi công đào hố đất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn