MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC VĂN MIÊU TẢ LỚP 5

16 241 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2015, 11:00

SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học văn miêu tả lớp 5         !"#$%&!!'#()   *)'(+,*-./'!0 *1!23*'14#! *-.$56/'4'!  789    !"#$" %&'#()*+#, /01"2  :8'9;< !"#$%&!(+ 23*'1$56 = >?@AB'C !"#$%&!(+, 23*'1$56 D 3456 EF9$G EH >?@AI'9!J;A'25'2'C(+*1!23*'1K  *-.$564%L! *!%4%L!E E6 Người thực hiện: Nguyễn Thanh Trong Trang 1 SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học văn miêu tả lớp 5   7'#,89 :;<=>;;?@ABCDBEB=:;FGH>EIB !JM9+'?'1!4#!N!3*!; 2O*?@A 23I'CP;+#Q"R?S'#)TO#+#;UV4,!;9*);W$O  !"#$%&!!'#()X*4'<;%5;<+#4"N!# !%L'3!;?!@!+#Y/3!$8!'1'M92;U.'C#'4,!2O I9IW(+,4#!Z@KX*WW8YQ;?!@! +#;?$G@![Y8!'1'M9,G$O*?4#!N!?' (!M"4,!;< !"#$%&!!'#()/'!2O*-'9!.'C /'4'! J :;<=>;;?KIB;AL@=MBKNO-P;QB=RKS TUKA;S;E<=DKN-FV<2QA9 V\;94];?'9!.'CQ",@';<#+;J-'(!Y I9#+2O%Z!(+, ^-!2'C;'Q"(+,G$O*23$O(+@1@'$L'/'$O +#4";%&;?!ZY/'3!YIWW,@'"*!'"2O#? !'"#'9%!IWW/'3!I-!<4L'2'C]OI[3! @A!#+;?!$"#;?!@_+#4";?!Z2O?'(!/'3!.]2G ;<(+G$O*234%591'4"(`'2A@A!Q",@'Y(+# a*B'9@![Y+##a*/1*bVY]1*4`'(+#a* <'CN!@![Y]1*;/BX!!-!N/'2O2'9 ^+G$O*231'8'CAH!'"';#+a#4]8J %5!cI[3!]*'<;Ud0G%Z!4]?'(!B'<;+c]*\2O$G (O\d0'C8/"%Z!4]cF[3!(e!Y;f Y2'9;#+Y$' I9;#+Y#OPBO'a#BA)d0F'<*4"cF[3!N"$g'd :1h*Q" *-G$O*23$OBO'23/'#f2'9a# I'<BO'(#%Z!4]M';J<@1@'BO'23OY,@' 1'/*'UIi3!I!#O'Ii3!!aY/'Y;,Y2'9'9! .'9YIi3!(e!;f  /$OIi3! W;UY]*\2O$8",\YIi3!$G(O\Y 2'9;#+2O$'I9;#+a#BA)c!'5dQ"BO'23*'1 j'<, *-G$O*23!/4k$C%(]%&!Y /M"@5'4W%K!%&!YI13!''C''9;lM"@ ;%&5'I13!O#f2G$'C/84#!;L'@A!;<b (8!  2GYm%($-!'Q",@'n!;%&4'<;  * `2O Q"a*]O2O4'<%2G(+G$O* 23/*?\!["#$52]//1'C*2)!'#(%o!Y!'#()2O 4'<<;+;%&*);W;/Y;UO';f4"#*]!'1'M9 'C*2) Người thực hiện: Nguyễn Thanh Trong Trang 2 SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học văn miêu tả lớp 5  *-G$O*232G()!'<B'92OIi3!B'92U'9! .'C(# *-I4k$C#f!;`!L'!/#O 'CV!N!3!$8W8Q",@'Y+92Ob/"Bp N!*f'82U$L'/'Q"a*4#!M4],G R`'(%o!2;q]'9!.'CYB'9!'N!]@84#!@!Y!'O ;rQ"'9!.'CY!/]O Q"#!%L'.'C"* >-'9!.'CK4%L!s-!/'C*2)#OO3!$8 #+;?!!-!N#,@'3!$8#+;?!!-!N;%&<'C 4#!H(+!#+;?!Y%Z!t!25'BAIi3!!aY/'Y;,Y2'9 fB'C4#!*-G$O*23*K4?!2A@A!Y4k$C%(Y B`'(%o! *`Y1*bVh**iY]O #,@' .3*'1YM"@;A'%&!]*$W$_2O(ut!;<94]Y 4"$Gm!/'<3!$8 WYs!&Y $#+', @'%(]%&!Q"4vn!;%&4k$C4'<LB'C @#@Y /"mI'*'1 /'UM"'C*2U*'1Y;<;';9A!*?M";'<* !$O;'UI-!1'(w(O! @8s!&\I'9Q"O!'tYO23-''< *'1%@" >'1$O$;f;'<*Q"@82GY'C%&!BX!$O* #@82GY'C%&!;/'C$48'9c''Cd4%5*q4%5*q !%L';,c!%L'!ad*?)<Y@A!;?!Y%GI'9#!%L' "/<]Y!aY!x'Y@L*/;%& ,'9G$O*23Y,@'n!/;'UI'C'9G25'2v;r Q"#!%L'2O'';%5Y/Z?'B,$?1*bVQ" Y *K4?! *`2O4'< #!%L'.'C"**5' y"M4]]*z'Y,p'-'q*;%&BO'G$O*23$56 %L!!q25'Q;'<*;"!,KBO'G;,y4]%5!(u, @'8'CIi3! W;UYM"@Y]*\Y2'9;#+23$ON! Z?'!'V4v*K4?!'<B'92U?@A!a#Q;'<*;"!,<$O* ;%&*?BO'G23/'#f2'9Y!%L'$O*1'#O'C1BAIi3! !aY/'Y;,Y2'9Y1'2G()!I'9t2U'9!.'C4#!M4] 2G()!OYIi3!2OI'9t;/#O'C2O !"#( W :;<=>;;?;=XB;O9  a. Giáo viên:  9YI'(+23*'1$56Y!'#2'P/#;%L!( $O]O'<B'92U$W9<23YIi3!$O*BO'$OM" W BO'23*uG*W;<;A'/25'2'C,@'$O*BO'I{*Y;<;1*B1# $%&!BO'I'<*4"Y'xY'U!'#2'#,@';,?*?@A BO'*u;<I'!f*?;UBO'%Z!8Ya*t9{4".]2GY(u;9 ]4+!12O4zBJ$C?2O#|*u}YI-!#Ip'|*u}m Người thực hiện: Nguyễn Thanh Trong Trang 3 SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học văn miêu tả lớp 5 ]!Y!'#2'%"8@84k#,@'Ii3!$O* BO'I[3!M"@Y%K!%&!YI[3!2'9 23@';?!Y!&'1*YIi 3!2'9;#+23;1*B1#W$'I9f_2U\S'N" 23/@8 $'U*+Y/M"C2U\25'" %Z!4]2O@!'#I#"'C+'Y;UBO'G$O*23*'1 4@8Ye&25',@'2e!*'Uc;U4"?(+!*Kd%! *?@A!'#2'%"%5!;%&,@'$O*;UBO'@825';f;'<* 2e!*'U(+%2G2"1%K!$%&!,Y2"+#I/I3 #a*I',$$54;t!4%5'U1!?2O@8'91' ('w1N!;'U9@tb"$+25'@2KY25'O4%L!  b. Học sinh:  4%L!V!-'$O4%L!2e!@ 2e!b"cblGe! RqQ" PO>"dY( 4WY!'";]%L!;-!#YL'!'",WY@2K "*I1#%I-!/Y(u;94W%K!%&!YI13!M"@Ys! &Q"a*BJ+9.]9YI',23*'1Ya*%L!Y I-!*A,YI-!B'9$O*BO'YI-!](!;%&12G@_1/ %9O#YI-!B'9(e!;<('w1;%&@![Q"B1  4%51;/n!2]9*OBO'I'<*4"2U<23*'1I9M1 fB'C$OI'<*4";JI~Y9;UBO''/$O*23*'1]/ 4'U,@'cI<1IA'H2O6dI-!$O*23#fP$O*M"$#"Y '9$C N!$\(#89;lO#/'$@8'94#!2'C (+2O,'9!.'C/'!2O(+G$O*23*1!I'9t23*' 1/'4'!y"; -'b'$N!B'C'9O4Z@K %Z!;f4%!Q" *-*OR?S'#()2OO#+#M;J y"I'!'C*O-'*#!*A;/!!/*?2O'B'CQ"B1  *O-';l()!/'CM1c,@'$56•dYt!V'9I'9tK ,@'2O; n!$O*?M4]!'t2OI'!'C*Y()! B%5;O-!4#!I-Is#{a*,;UO'| ;YZ [P<=><DBEB=:;FGHL@=MBTUKA;SFV<2\   !"#$" %&'#()*+#, /01"2 ]#4^%&'#()*+ /0 1"29 %V!";lB'92'C;s'*5'%Z!4]@!'#I#"Y;s'*5' %Z!(+,$OM4]<!'#()4U)*?'UY, G);?!Y!'5I'9t**/Y2'C!'1!4z!a@"!2'C ,GW8YQ;?!Y8'9*$[I'9tYV4,!3!$88, (%5'@8%5!(uQ"!'#2'.'C!'V;o,@',A*-G$O* 23c/'!d*1!23*'1c/'4'!d$O*?'9X* Người thực hiện: Nguyễn Thanh Trong Trang 4 SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học văn miêu tả lớp 5  !"#$%&!2U(+'9!.'C/'4'!<;+4-';l !'t]*4"N!2'C$O*YN!B'C(+,'98;< '9(+€,G$O*23*'1/$%&!ZYe&25',@'$5 *];"!(+2O#,@'2e!I/<R'C(+,1' ;1*B1# €1*B1#W 8Q"BO'*'1RO'*'11';%&Bq !`M"@48'9;A'%&!*'1YI9&25'I'!'C*@A!Y4W %K!%&!Q",@'Y1'<'C;%&]1*Y1*bV8Q" a*4%5;A'%&!*'1 €1*B1#8O8O$O*#+;?!WQ"'9 ,@8]OI•3!2'9*?BO'23*'1c$CI•3!  W;UY$G(O\Y(8!;#+Y(e!;f d$O*WQ"'9, 4Z@K%5!(uY,@''9O#+;?!,G;<M";/ 4V4"$W923*'1/'I$O/@8$')YI9'9"!'N" '9,23*'1Y!'N"<23*'1m@"##2'C4kI[3!Y q*2N!<$#+'!OO!AZ >A8'C;%&N!4Y!'#2'(+1'/%5! #,@'hBJBO';#Y%5!(u,@'GM"@cKOdY S'N"''%Z'b"a*/<4"#;s'a#/*25'";<]* 4"N!;f;'<*Q";A'%&!*?Ac!'#2'I-!MV \;9!;A'%&!,@'€;fB'C$O,@'9dS'#2'1'- 4,!\I'9Q"a*YI-!2?'2O!YQM"Y1'!'V, @'8'4#!,G €W 8;z'p'1'/''98Y1;V!B1Q";A' %&!*'1Y<'C;%&N!{;r;_Y;V!;q4#!%%K!Y] 1*Q"!%L',@'I'B?$?';?Q"a*25';A'%&!*'1 %!9;A'%&!*'1/N!*f%"AYN!*f'8] *'1%9O#‚.W()9;UBO'1*?!%L'B+ Q" a*!%L'B+;/;l/$V/N!O2'%"A%4!r#B+#f 4/$;`Q"!%L'Im2GY I'1B+Y1W]%9O#‚ 4%5'$%\$O4#!$O*BO'Ya*/</'#fI-!/''C %&!4'UO)?2O#@8M"@2O\;J*'1Q"! a*V!-'-4,!\;J;/*'w$OBO'$O*1;%& 8!%L'B+ Q"a* %5'; $O*?2O'B'C4#!M4]%5!(u,@'8 'CN!M"4,!;<$O*BO'G$O*23*'1/I9M1A  !"#$"%&'#()*+#,  /01"29  _ Nắm vững mục tiêu, u cầu, nội dung từng tiết dạy trong q trình dạy- học một thể văn miêu tả. Người thực hiện: Nguyễn Thanh Trong Trang 5 SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học văn miêu tả lớp 5 +,23*'1%L!a#*?M4]%@"+M"@€ @qb9\Y$G(OBO'€(+$O**KBO'YI9BO'€$O*BO'2'9€41BO' c4#!%Z!4]2O@!'##"*5'I-!/'9(+4'!2UM"@Y $G(OBO'Y$O**'C!Y*O?'(!O;%&$`!2O#4#!'9$CGd  $OM4];;Q'K*?@A<23*'1Y(#L'!'"+ 9/<$%&Bp*?B%5O#;/ <(+A$#+'BO'O]M4]4;%&;f2O#CA!!I'  WYba*b{2O;!'O*%2GV!"@_4;%&';? -/!Y2?'2O!(u;9"*$"*Y`'{4#!!'1!(+V!"@_  *Z4%5I9M1)<Q"!'9,/'I*g''9 ,;%&'9O5'*tA2'C8'C2O?'(! ;l;U4"#OB?'9,4#!*?M4]@_!/!'Va*'< $W9Y]OIi3!$O**?<23*'1 2, Đảm bảo u cầu quan sát đối tượng miêu tả: 911M"@P*P!cB?GdQ"1a#4]8 &$Wc2W()!#O'2O#4#!YB?GQ9;9B?Gt 9dY#f@8";s'Q"1a#L'!'"c2W()@!Y4%"YUA'd 91!%L']M"@I[2U!#+']c2W()*2/Y3 *fYI-*fY*'/Yf*qYO*43!YmdY.UW]Y#+;?!c2W() $L'/'YxPY/'MaY%bx25'!%L'IYmd €,@';%&M"@'U$2OBX!'U!'M"I" %*q]Y"'!aYm €V\'CN!;f;'<*4'!Y B'C;A'%&!;%&125' ;A'%&!Ie!$#+'2G4#!M4]%5!(ua*M"@Y !'#2'1';`!L'I{#${#!&'*K;<a*;?!2A@A!YI1 3!%K!%&!2O1*bV;<!'V#2'CM"@;%&AZ 3, Xây dựng nội dung bài:(lựa chọn và sắp xếp ý để miêu tả) ?'(!BO';;QY#!V$OI-!<'9;%&Q"*? BO'G$O*23A.5'O"'9OM"B%5]*\Y$G (OBO'''a#BA)7c*KBO'Y BO'YI9BO'd.5'*g'BO'23 *'1YV!-',@'$O*;%&N!@" €,@';,Ii;UYb;J<$#+'YI'<BO' €;J?'(!c1!]‚d €;J%%K!Y]1*<'C4#!BO' :";/Y,@'B*@Q";UBO'Y;?!2A89c*O a*;l;%&%5!(uM"@M"I hBJd;<$8",;%&N! {s'BGQ";A'%&!;<*'14ƒ4O!Y;;Q :qb9\*?&$W a. Phần mở bài: Người thực hiện: Nguyễn Thanh Trong Trang 6 SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học văn miêu tả lớp 5 S'5''C;A'%&!*'1c112GY!%L'dBX!48'9" !''9 4#!BO'G$O*23*KBO'$O! %&!;'# !%L';,a*/<2O#BO'BX!*? "*?;#+%!1' B*@2O#?'(!;l;%&b;J8"2O#*KBO'Q"*g'a* *O!'#2'!/\YI-!!zB/YI-!;f.F'1!%L' cBOd a*/<2O#BO'|I'-!?'M";L'YBO?'$O!%L'!!n'2O %Z!a*}YcP$O*? %!;Q\dn!/a*2O#BO'8' ZY(W(p*Z|ROZ'BOYBO$q*Ym} ;/V!-'!'Va*'<4X!2O#BO'48'9"!''9Y BX!q$+'*? /'Y*?'9!I/Y"*?'9!%L'Ymn! 2u1'B*@Q";UBO';<2'9;%&BO'23A*"!W!C G"# b. Phần thân bài: jOV!-'#,@'4'<a#'U\I" €111!Q"1#f@8";s'Q"1a#L' !'" €1!%L'1!#+']4`';9W]Y#+;?!Q"!%L'#f baI_!#+']I'<'CW]Y#+;?! .W()UBO'|1!-'4%L!Q"a*}V!-'#a*$O* 4ƒ\4#!BO'BX!*?@A p'% „…*M"@14%L!2O#$VO#‚ „…*1N!O#Q"14%L!‚ €: 4%L! €5, €.%L4%L! €z!4UA! €#+;?!Q"2O4zm :";/Y,@'4'<\4#!*g'1Y\,@'G;"(+!Y V!-';<,@'4'<G8'%2G*g'a*/*?\Y*? 2_I"2O;U;1*B1#;Q\W'%5!#,@' 4'<#!V2U?'(!Y$O*s'BGQ";UBO' F'b (8! BO'YV!-'$%\,@'11/<1 'UB?Gc;`2GY#2GY A'Ymd%!I-!#';/$OQ9*O $O*s'BG11(#;UBO'1!%L',N!{ 'B'<Y4$'CI;;Q%!f!2UI<$<I-I" * Tập cho học sinh viết những câu văn có hình ảnh và sử dụng các biện pháp nghệ thuật đã học. <,@'(w'9OY4#!'9$O**'C!YV!-'!&'#a* BX!N! p'(w5Y%5!(ua*B'9,$8"''9Y('w;+ BX! 23!q!,Y/]1Y@x()!B'C;l,%@# Người thực hiện: Nguyễn Thanh Trong Trang 7 SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học văn miêu tả lớp 5 @Y #Y;'CY;'C!Nm$O*#('w;+''9Y@';?! ZN! p'!&'\%L!;%&ba2O#4#!BO'$O*23*'C!9 ,@'%"@x()!;%&B'C!CG]!2!&'\* :#!@#!25'%Z!!'1!(+;f4%!Q" *-YM"M 4]!'1!(+89Y-'4V4"*?@AI'!'C*4U;+;9,@' 25'N!#;%L!/@!+#Y/,$,Ym;a*$+''CM1A  y"M4]!'1!(+B?*-O'U3*Y;fB'C4#!3* ()!%Z!W8/"#+;?!/",@'2O#4#!*?!'5, $G(O\*'1 c. Kết bài: Gb{#f1*![Y%&!2U;A'%&!*'1a#I'<*K 4?!#fI-!*K4?! /'UI9BO'I"#*?BO'23*'1%!;U1' b?'(!W*Oa*2"I"';%&K BO'< 8'CA;'UOV!"/<!&'*K †!+.5';UBO'|1!-'4%L!}Y"/<p' „…*l/']1*Q"a*25'*'4%L!‚€S'#2'*K#, @'/'a#\Q"*]Y1*![Q"*]M"BO'23*'1*Oa* ;lhBJ@";/!'#2'q$,Y@x"@"'c9d Đặc trưng của miêu tả, gồm bốn bước sau: - Bước một: Tính cụ thể sinh động. W)<@';?!I-!P$O;f4%!*Oz$O*);WQ"*' 1:#@"';#+23@"; ;<'<4pZ „#+t4W4#!|;'<'9!.'C}(##O!QB' |R,!8"$OB,*Ob"YB'9B"B)!#2O/O!!'A!%"'$%o' 'Y@-!4 Y3@ B,} „#+23t"'4W4#!h*|9>k'$%IW}Q"- #O'Y4"!D‡|!%L'!&*"R,!8"On!B]%L!-'Y%! %"'<@"#"$O*4"$A'M"4,!;99Y"tq !B%5 "#;!A'I'<B%5 !g!Yt4"; Iv!'K(JY' Iqs2%Z4"'*f!qn%!'X*2-!B+$V#*q; ;%"%K!%"'b!M"Pz/2'C)]"""'@&'4  /!1Y**$bA!"'$%o'B*+!@%LY$%o'/43%"Y $-$-/2O#4%5!8Y4"$A'"; #O2ƒY;';t!92pY$VO# n!!'N*'9!} 1"';#+234e!/'2U*?#2G#R,!8"%!K ;#+23t!%L'"P*?@A;f;'<*/W@',Y N!;f;'<*;/)<YWb%!I-I"YI-!/1*bVY" /'II-!/W@';?!j;#+23t"'Y!'1n!;'2O# Người thực hiện: Nguyễn Thanh Trong Trang 8 SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học văn miêu tả lớp 5 1;f;'<*Q"R,!8"Y%!BX!2'C@x(!%Z!'C!-!N cW!qnYB+$VY/!1YmdYB'C /"Y!'1;l(8! $*?]1#R,!8"G@';?!)<Y(u2OV2JBK'/ *"!N!{WQ"#!%L' %2GK;#+23t"'*5'W$O;#+23*'1Y;#+23t P/WI#",YI-!/W!CG - Bước hai: Tính sáng tạo. '$$'a"*##4X!|3!$8*'1$O*?3!$8;fB'C 1'U**@!+#Q"!%L'!C@[//N!$A'2_2ON! M"'C*4'!Rt2_;/1';?!2O#;,!'1} n!/I'e!*'12U*?@82G'C%&!Y%!*g'O23 $+'/N!t*'1I" e!*'12U43!Y%!OZˆb'cOZ!"9I•d $+'/N!!]4 ?Y*?*+%!n!9@tV2J|>f43! ;l$/M"*'4+‰S'A!%#/p%Z!}025'O>fxY |43!}$+'!q25']1*"!W)<|43!X*@/!@p"'4 O$'<‰&'!'/;-!2U$l$Z'm}04#!|>143!A'4!}Y!w >' *'"|43!}25'{2_'9Y4#!@!2O9@t$l!*+ |>143!I9;t!KA'4L'Y@!4#!%*?*1B+m} - Bước ba: Tính chân thực >'1';z'p'1'/W)<Y@';?!YW@!+#Y %!n!4W 8>'1(e/@!+#;9B"#';' 3!N"%!I-!;%&b"4`'B1Q";A'%&!*'1.3*' "Q"-#O'$O*?2W()'B'<YBX!#*qM"@P*PYI13! B"#M@82GY'C%&!Y!'1;l(8!*?9!'5'$#O'2G@-!;?! 2O9@t 8 |``V"$VO#n!(N(?'Ye!s%!I~84#!I• ;-'*q$+'4'U``!-"#3#Y``548 4o4#!4#!B?M#;p/!'N!Ok/'$,'m``%Z! /;-'I{2O!;'<*;amc9>k'$%IWd - Bước bốn: Tính hấp dẫn, truyền cảm. f4%!O84"$OCM"Q"W)<Y@';?!Y 82O @!+#4#!*'1/;z'p'!%L'2'9(e/*'1;A'%&!O#K!/ ;?O#n!1'+#;%&@8(uY4U1*;A'25'!%L';,>A 2 YI'*'1Ya*1's'2O#;/Z'KQ"1*bVYB'9;s'*' 14K/`Y9I-!/;ZP$ON!(z!NI-I"Y $+$e!YI-!;<$+'%&!!]#;,!'1 Người thực hiện: Nguyễn Thanh Trong Trang 9 SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học văn miêu tả lớp 5 O23!w 4#!eBV|!%L'$';z:-!O}25'{2_O' #"'9Q"*];lB'9(z!@-!O2-4'O*?@'<@A!Y/ $'`Y@A!;?!!%L';,I-!<O#M]1(#!O!'"! ;r*`%9O#|#@-!O-(O'-(O'%*?!/4N ]Y;/ /h'C4#!* 4L' RqB!K#"B"!+# !"'2O`?*e'I/'V'>k#;A%Z!b m>e"b (z! b"!,BWYt%5@-!OI-!b"*Ob"9Q"@-! S *Y@-!->e"%5@-!O$$W;p%("*f!%L'B*;' 2]4%&BN"Y$$'*O;p!'G!'NK*?!%L'B*lB)B?'!]*g';? 2U} PBX!*{1#(z!@-!O;l'C$G)<Y@' ;?!YBX!@#@O']Y@!+#Y!'1;l!'5''C#!%L';, 2_;rQ"@-!O!'"!!'A!%*'/(O'*U**+'B-!bA! Q"!%L''9NYO23z*'1;%&@8";s'2U*O@qQ"@-! a#*e"*e"b ]@-!|b"!,BW}Y*e"]|$$W;p% ("*f!%L'B*;'2]4%&BN"}G$O*?Bt4"O'z"2U;%L!{ 2O*O@qY4!'O1*bVYIZ'!&'2O*K4?!I13!$'%K!Q" !%L';, :"I';lM"%!B%54Y4#!%K!%Z!Q"a*;l ,";%& (!Q"@82G'C%&!*'1>?4#!%!t!p ;'UO$Oa*;l5;%&'U''9Y]1YB'9@x()!B'C @#@Y /"Ys'`2O#@82GY'C%&!*?@A!;?!! !n'm;<a*<'CB1 *]*?#1'*'YI-!!zB/2O ;W@!+# !#O'4"2'C4k#,@'2'9BO'23/BA)4ƒ4O!Yf_Y/ $L'23e&25'?'(!YQ"BO'2O<$#+'*'1$O4M" 4,! /*$+'Y;<!'V,@'2'9;%&BO'23Y;#+23/]1Y@' ;?!YI'$CGYV!-'$%\qKa*q*;%&;f;'<*2U <$#+'*'1YI'<BO'1qa*(e!N!!N!&']1Y !&'1*bVY(e!;?!@&Y(e!B'C #Y$'%K!Y] 1@#@Y2W2#@';?!;<2"!&'1)<Y2"B?$?';?Y]1* Q"*]25';A'%&!;%&1:x()!;V!2O"$Y!{Y%&! ]Y%&!"mX*!&'1I-!IW1;"!1 RO'23"I-!<'9;%&1*bVQ"!%L'2'91*bVI-! PB?$?KI9$G*OzB?$?K! Y!;#+Q"BO' 'UOYK*g''9,Y4%5I'$O*BO'23YV!-'$2W())< 2O;';9I''*2U1*bVQ"*]4%5@82GY'C%&!;<a* '<2O2G()!2O#BO'2'9 Người thực hiện: Nguyễn Thanh Trong Trang 10 [...]...SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học văn miêu tả lớp 5 Kết hợp hài hồ các yếu tố xây dựng nội dung, diễn đạt có nghệ tḥt và bộc lộ cảm xúc đã làm cho bài văn của các em có hình ảnh, sinh động, giàu cảm xúc và kết quả bài làm văn cao hơn 5, Chấm, chữa và trả bài viết: Tiết trả bài viết là tiết sau cùng của một đề bài văn nhưng lại là tiết thiết thực nhất, cụ thể... tháng 10 năm 2010 Người viết Ngũn Thanh Trong Người thực hiện: Nguyễn Thanh Trong Trang 14 SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học văn miêu tả lớp 5 PHẦN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM -Tên đề tài: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học văn miêu tả lớp 5 -Tác giả: Nguyễn Thanh Trong Tổ chun mơn Nội dung - Trường Xếp loại Đặt vấn đề: Biện pháp Kết quả phổ biến, ứng... có tác dụng tích cực làm chuyển biến tư tưởng, nâng cao nhận thức về giá trị cảm xúc và tâm hồn Thiếu nó sẽ có thể khơng tạo được sự thống nhất hài hòa để các em được phát triển ở tương lai sau này 2) Một số kiến nghị đối với việc dạy học mảng văn miêu tả ở phân mơn Tập làm văn lớp 5 trường TH Lâm Ngư Trường 1 Để việc dạy và học tập làm văn miêu tả lớp 5 có hiệu quả, theo chúng tơi, trong dạy học cần... say sưa cùng bạn bè quan sát đối tượng cần miêu tả Tơi rất vui khi thấy có khá nhiều học sinh đã có cuốn sổ tay riêng để ghi những điều quan sát được và những câu văn hay, từ ngữ gợi tả, gợi cảm,…Có thể nói rằng học sinh đã khơng còn ngại khi học văn miêu tả Các em làm bài một cách chủ động, ý văn, lời văn, giọng văn phù hợp, đầy đủ, giàu cảm xúc Thể loại văn miêu tả được các em thích hơn Lớp học sinh... thành cơng của tiết trả bài văn miêu tả nói riêng và của q trình dạy học văn miêu tả nói chung II Kết quả thực nghiệm 1 Đối với giáo viên: Có giáo án đúng quy định của trường, đúng chuẩn kiến thức, kĩ năng được quy định cho học sinh Tiểu học Tiến hành lên lớp đúng thời gian Có được kinh nghiệm giảng dạy có hiệu quả hơn ở phân mơn tập làm văn (nói chung) mảng văn miêu tả lớp 5 (nói riêng) 2 Đối với học... dụng những kinh nghiệm mà chúng tơi đã tìm tòi vào giảng dạy thể loại văn miêu tả lớp 5, chúng tơi thấy kết quả thể hiện khá rõ nét Kể từ khi áp dụng cho đến thời điểm này, hiện tượng học sinh sợ làm văn nói chung và sợ văn miêu tả nói riêng khơng còn nữa (trong bài kiểm tra viết, khơng còn hiện tượng học sinh khơng làm bài tập làm văn ).Điểm các bài kiểm tra thường xun tăng dần Học sinh hứng thú học... Trang 13 SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học văn miêu tả lớp 5 Ngồi ra, chúng ta cần khuyến khích học sinh đọc sách báo thiếu nhi, sách bài văn chọn lọc dành cho tiểu học, hướng các em học tập thêm được nghệ tḥt dùng từ, diễn đạt,…trong mỗi kiểu bài Hàng tháng, giáo viên kiểm tra sổ tay cá nhân, biểu dương những sổ tay có nhiều từ mới, có nhiều đoạn văn hay, … Trên đây chỉ là một số... văn miêu tả tốt hơn Phần III: KẾT LUẬN –ĐỀ XUẤT 1) Kết luận Do kết hợp nhiều hình thức dạy học trong một giờ Tập làm văn, học sinh phát huy được tính tích cực của mình, chủ động trong hoạt động học tập, các em đều tham gia vào giờ luyện tập, chú ý lắng nghe bạn đọc bài, để sửa bài Người thực hiện: Nguyễn Thanh Trong Trang 12 SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học văn miêu tả lớp 5 -... tháng năm 2010 Hiệu trưởng PHỊNG GD&ĐT TRẦN VĂN THỜI Nội dung - Xếp loại Đặt vấn đề: Biện pháp Kết quả phổ biến, ứng dụng Tính khoa học Tính sáng tạo * Xếp loại chung:………………… Ngày tháng năm 201… Trưởng phòng Người thực hiện: Nguyễn Thanh Trong Trang 15 SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học văn miêu tả lớp 5 PHẦN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI SÁNG... lớp 5A tơi thấy học sinh yếu kém tích cực hơn, chủ động phát biểu và xây dựng bài và Học sinh làm bài tập tốt hơn Qua khảo sát so sánh kết quả như sau: Kết quả đạt được Tổng số Lớp học Điểm 9-10 Điểm 7-8 Điểm 5- 6 Điểm dưới 5 sinh SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% 5A 21 4 19.1 7 33.3 9 42.9 1 4.7 Kết quả làm bài viết kết quả học tập của học sinh lớp 5A làm bài có tiến triển hơn, học sinh có khả năng làm văn . dạy trong q trình dạy- học một thể văn miêu tả. Người thực hiện: Nguyễn Thanh Trong Trang 5 SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học văn miêu tả lớp 5 +,23*'1%L!a#*?M4]%@"+M"@€ @qb9Y$G(OBO'€(+$O**KBO'YI9BO'€$O*BO'2'9€41BO' c4#!%Z!4]2O@!'##" *5& apos;I-!/'9(+4'!2UM"@Y $G(OBO'Y$O**'C!Y*O?'(!O;%&$`!2O#4#!'9$CGd . 201… Gp<=y Người thực hiện: Nguyễn Thanh Trong Trang 15 SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học văn miêu tả lớp 5 "# #5 t_$#$_4"'* $343##! €;UO';YZ[P<=><DBEB=:;FGHL@=MBTUKA ;SFV<2 €!'1!w"4#! Gr. Trong Trang 9 SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học văn miêu tả lớp 5 O23!w 4#!eBV|!%L'$';z:-!O} 25& apos;{2_O' #"'9Q"*];lB'9(z!@-!O2-4'O*?@'<@A!Y/ $'`Y@A!;?!!%L';,I-!<O#M]1(#!O!'"! ;r*`%9O#|#@-!O-(O'-(O'%*?!/4N ]Y;/
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC VĂN MIÊU TẢ LỚP 5, MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC VĂN MIÊU TẢ LỚP 5, MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC VĂN MIÊU TẢ LỚP 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn