Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây lắp điện 4

102 239 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2015, 13:50

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o BÙI THỊ NGÂN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP ĐIỆN 4 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN VĂN TÙNG Hà Nội - 2014 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU ii DANH MỤC HÌNH VẼ iii PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 10 1.1 Khái niệm về nguồn nhân lực và vai trò của nguồn nhân lực 10 1.1.1 Khái niệm về nguồn nhân lực 10 1.1.2 Vai trò của nguồn nhân lực 14 1.1.3 Khái niệm về hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực 17 1.2 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực 23 1.2.1 Năng suất lao động bình quân 23 1.2.2 Hiệu quả sử dụng chi phí tiền lương 24 1.2.3 Lợi nhuận bình quân của một lao động 24 1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng tới việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực 25 1.3.1 Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 25 1.3.2 Các nhân tố bên trong doanh nghiệp 29 1.4 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực 45 1.4.1 Yêu cầu đối với nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay 45 1.4.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực 46 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP ĐIỆN 4 47 2.1 Giới thiệu chung về công ty TNHH một thành viên Xây lắp điện 4 47 2.1.1 Giới thiệu về công ty 47 2.1.2 Ngành nghề kinh doanh của công ty 47 2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 48 2.1.4 Đặc điểm về lĩnh vực hoạt động của công ty 50 2.1.5 Đặc điểm về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty 51 2.1.6 Đặc điểm về lao động của công ty 56 2.1.7 Công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty 58 2.2 Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH một thành viên Xây lắp điện 4 giai đoạn 2011-2013 64 2.2.1 Về năng suất lao động bình quân 66 2.2.2 Về hiệu quả sử dụng chi phí tiền lương 67 2.2.3 Về lợi nhuận bình quân của một lao động 68 2.3 Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH một thành viên Xây lắp điện 4 giai đoạn 2011 -2013 69 2.3.1 Những kết quả đạt được 70 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế 71 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP ĐIỆN 4 72 3.1 Căn cứ đề xuất giải pháp 72 3.1.1 Định hướng phát triển trong kinh doanh của công ty 72 3.1.2 Định hướng phát triển nguồn nhân lực 74 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH một thành viên Xây lắp điện 4 75 3.2.1 Một số giải pháp tăng năng suất lao động 75 3.2.2 Hoàn thiện công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 79 3.2.3 Hoàn thiện công tác tuyển dụng 81 3.2.4 Nhóm biện pháp khác 84 KẾT LUẬN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 PHỤ LỤC i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TT Ký hiệu Nguyên nghĩa 1 EVN Tổng công ty Điện lực Việt Nam 2 Nxb Nhà xuất bản 3 PCC4 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây lắp điện 4 4 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 5 Tr.đ/ng Triệu đồng/người 6 VINAINCON Tổng công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Việt Nam ii DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Nội dung Trang 1 Bảng 2.1 Bảng tóm tắt tình hình tài chính của PCC4 từ năm 2011-2013 53 2 Bảng 2.2 Tình hình tăng trưởng của PCC4 từ năm 2011- 2013 54 3 Bảng 2.3 Cơ cấu lao động của PCC4 từ 2011 đến 2013 57 4 Bảng 2.4 Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của PCC4 giai đoạn 2011-2013 65 iii DANH MỤC HÌNH VẼ STT Hình Nội dung Trang 1 Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức của PCC4 49 2 Hình 2.2 Năng suất lao động bình quân của PCC4 từ 2011-2013 66 3 Hình 2.3 Hiệu quả sử dụng chi phí tiền lương của PCC4 từ 2011-2013 67 4 Hình 2.4 Lợi nhuận bình quân của một lao động của PCC4 từ 2011-2013 68 5 Hình 3.1 Quy trình tuyển dụng lao động 83 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm gần đây, vấn đề hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực ngày cảng được xã hội và doanh nghiệp quan tâm. Việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực mang lại nhiều ý nghĩa đối với doanh nghiệp nói riêng và với xã hội nói chung, điều này được thể hiện ở nhiều góc độ như: Thứ nhất là đối với doanh nghiệp. Trong công tác quản lý ngày nay, nhân tố con người được các nhà quản lý đặc biệt coi trọng và luôn đặt ở vị trí trọng tâm hàng đầu trong mọi sự đổi mới. Chính sách về con người là một trong bốn chính sách lớn của doanh nghiệp: con người, tài chính, kỹ thuật và công nghệ. Mặc dù có sự phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ, quá trình quản lý tự động hoá ngày càng tăng, việc sử dụng máy móc thay thế con người trong công tác quản lý ngày càng rộng rãi tuy nhiên vai trò của con người trong kinh doanh không thể bị coi nhẹ mà ngày được một được đề cao. Hơn nữa mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp vẫn là hiệu quả kinh doanh, là lợi nhuận. Để đạt mục tiêu đó các doanh nghiệp luôn phải nghĩ đến các biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm đồng thời phải hạ giá thành sản phẩm, giảm chi phí kinh doanh đến mức có thể. Do các yếu tố kinh doanh như nguyên vật liệu, tài nguyên, vốn ngày càng khan hiếm buộc các doanh nghiệp phải chú trọng đến nhân tố con người. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực con người sẽ tiết kiệm được chi phí lao động sống, tiết kiệm nguyên vật liệu, tăng cường kỹ thuật lao động do đó sẽ giảm được giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận. Ngoài ra muốn tạo ra sức mạnh để chiến thắng trong thị trường cạnh tranh, vũ khí chủ yếu là giá cả và chất lượng hàng hoá. Nâng cao hiêu sử dụng lao động góp phần củng cố và phát triển uy thế của doanh nghiệp trên thị trường. Thứ hai là đối với người lao động vừa là người sản xuất vừa là người tiêu dùng trong xã hội. Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động là doanh nghiệp đòi hỏi ở người lao động phải thường xuyên học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình để đáp ứng với yêu cầu thực tế hiện nay. Khi đó doanh nghiệp làm ăn có hiệu 2 quả hơn, điều kiện của người lao động được cải thiện về mọi mặt và do đó hiệu quả sử dụng lao động lại càng được nâng cao . Thứ ba đối với xã hội nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực góp phần thực đẩy sự tiến bộ khoa học công nghệ. Nhờ đó mà nền văn minh của nhân loại ngày một phát triển. Nhu cầu đòi hỏi của người lao động về đời sống học tập sinh hoạt, văn hoá ngày càng cao để nắm bắt kịp thời sự phát triển của xã hội. Sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả tạo tiền đề cho quá trình sản xuất xã hội nói chung và tái sản xuất sức lao động nói riêng. Kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang ở trong giai đoạn khủng hoảng. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, phá sản. “Thiếu vốn”, “khát vốn”, “khủng hoảng tài chính”, “thất nghiệp”, “tái cơ cấu”… là những cụm từ xuất hiện rất nhiều trên các trang báo thời gian này. Làm gì đây khi nguồn lực tài chính của doanh nghiệp gặp khó khăn? Bài toán nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trở lên cấp thiết hơn bao giờ hết. Trên thực tế, có nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã quan tâm đến chất lượng, hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực và gặt hái được những thành công nhất định. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng nhận thức rõ được tầm quan trọng của nguồn nhân lực, nhất là đối với những doanh nghiệp nhà nước hoặc những công ty cổ phần nhưng nhà nước vẫn chiếm trên 50% cổ phần chi phối. Điều này dẫn đến sự lãng phí chất xám, làm tăng tính trì trệ của bộ máy làm việc cũng như làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gây thất thoát nguồn vốn của nhà nước. Là một công ty thuộc Tổng công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Việt Nam (VINAINCON) với hơn 82% vốn Nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây lắp điện 4 cũng không tránh khỏi những vấn đề của một doanh nghiệp Nhà nước trong vấn đề nhân sự. Theo số liệu của phòng Tổng hợp, toàn công ty hiện tại có trên 800 lao động. Tuy nhiên, số lao động này phần lớn là do mối quan hệ quen biết, bên cạnh đó, do doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp điện nên cán bộ công nhân viên tại đây thường xuyên phải đi công tác xa, chế 3 độ lương, thưởng, đãi ngộ, chính sách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực … còn nhiều bất cập là những nguyên nhân làm ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực công ty. Vậy làm thế nào để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của công ty, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp? Để có cái nhìn toàn diện và sâu xa hơn về tính cấp thiết của vấn đề, xuất phát từ chuyên ngành được đào tạo là quản trị kinh doanh và quá trình thực tế làm việc tại doanh nghiệp, tôi quyết định chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây lắp điện 4” làm đề tài luận văn của mình. 2. Tình hình nghiên cứu Như trên đã nói, nguồn nhân lực có vai trò vô cùng lớn trong việc thành, bại của một doanh nghiệp. Bên cạnh đó, quản trị nhân sự cũng là một nội dung vô cùng quan trọng của nội dung ngành học quản trị kinh doanh, chính vì vậy đã có nhiều công trình nghiên cứu ở các cấp độ khác nhau về vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Phần lớn các công trình nghiên cứu đều nêu lên được cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực từ đó đưa ra các giải pháp để làm tăng hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp mà họ nghiên cứu. Tuy nhiên, mỗi một ngành nghề khác nhau thì đặc điểm nguồn nhân lực cũng khác nhau, nguồn nhân lực ở doanh nghiệp may mặc sẽ khác với nguồn nhân lực ở doanh nghiệp xây dựng và ngay cả những doanh nghiệp cùng ngành thì nguồn nhân lực ở doanh nghiệp A cũng sẽ khác với doanh nghiệp B, tương ứng với nó là cách thức nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại một doanh nghiệp cũng khác nhau. Đến nay, theo tìm hiểu của tôi thì chưa có công trình nào nghiên cứu về việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây lắp điện 4 - một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp các đường dây và trạm điện có cấp điện áp đến 500kV. Do vậy, trong quá trình nghiên cứu đề tài này, tôi mạnh dạn đề xuất một số giải pháp hy vọng có thể áp dụng được vào thực tế của công ty và cải thiện được hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại đây. Các công trình công bố có liên quan đến luận văn: 4 Cho đến nay cũng đã có nhiều nghiên cứu về con người, nguồn lực con người như: “Vấn đề con người trong sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa” của Phạm Minh Hạc (chủ biên), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996; “Bồi dưỡng và đào tạo lại đội ngũ nhân lực trong điều kiện mới” của Nguyễn Minh Đường (chủ biên); “Các giá trị truyền thống và con người Việt Nam hiện nay” của Phan Huy Lê…Nói chung đây là những nghiên cứu xã hội học thuộc Chương trình khoa học - công nghệ cấp Nhà nước KX-07: “Con người Việt Nam - mục tiêu và động lực của sự phát triển kinh tế xã hội” do Phạm Minh Hạc làm chủ nhiệm với sự tham gia của gần 300 nhà khoa học thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau. Mặc dù vậy, như lời mở đầu của nhiều cuốn sách, các nhà khoa học đều cho rằng đây là vấn đề lớn, cần được nghiên cứu lâu dài trên nhiều phương diện nhằm phát huy cao nhất vai trò của yếu tố con người trong sự phát triển kinh tế - xã hội. Công trình nghiên cứu “Phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế” tác giả TS. Lê Thị Mỹ Linh. Công trình đã đi sâu nghiên cứu toàn diện nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên đây là những nghiên cứu tổng quát nhất cho một vài loại hình doanh nghiệp mà chưa đề cập cụ thể được các doanh nghiệp có quy mô lớn, được đầu tư vốn của nước ngoài qua đó có một cái nhìn toàn diện về thực trạng phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Công trình nghiên cứu “Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành da - giầy Việt Nam giai đoạn đến năm 2015, tầm nhìn 2020” tác giả KS. Phan Thị Thanh Xuân. Đây là một công trình nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực trong một lĩnh vực cụ thể với tầm nhìn chiến lược song vấn đề nghiên cứu chỉ dừng lại ở quá trình phát triển nguồn nhân lực mà chưa đề cập đến các khâu khác như tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực. Bài viết “Đo lường tăng năng suất lao động ở Việt Nam bằng phương pháp phân tích tỷ trọng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế” của tác giả Nguyễn Quốc Tế và Nguyễn Thị Đông đăng trên Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 273 tháng 7/2013. [...]... luận về nguồn nhân lực và hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của doanh nghiệp; Chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng và các tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực - Dựa vào các tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực để phân tích đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH một thành viên Xây lắp điện 4 - Trên cơ sở đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của công ty đề... trường Nhiệm vụ nghiên cứu: - Hệ thống hoá một số vấn đề lý thuyết về hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực - Phân tích, đánh giá tình hình sử dụng nguồn nhân lực, hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty - Đề xuất những giải pháp có thể áp dụng được vào thực tế tại công ty, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty - nơi mà tôi đang công tác... Xây lắp điện 4 8 + Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH một thành viên Xây lắp điện 4 Tôi hy vọng rằng, với sự hướng dẫn của thầy PGS TS Trần Văn Tùng cùng sự góp ý của các đồng nghiệp tại cơ quan, sau khi hoàn thành đề tài luận văn này, các giải pháp đưa ra sẽ được áp dụng trong thực tế tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây lắp điện 4. .. tới 4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi không gian: Luận văn nghiên cứu hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH một thành viên xây lắp điện 4 hiện nay Phạm vi thời gian: Luận văn nghiên cứu hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH một thành viên xây lắp điện 4 từ năm 2011 đến năm 2013 và đề xuất giải pháp. .. (2009), Luận văn thạc sĩ kinh tế, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây lắp điện I” Đây là một đề tài liên quan tới đối thủ cạnh tranh của công ty TNHH một thành viên xây lắp điện 4 trên thị trường, vì vậy tôi rất quan tâm Đề tài đề cập tới hiệu quả quản trị nguồn nhân lực, một nội dung bao trùm hơn hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực Ngoài việc nêu nên được... ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty 7 Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn được cấu thành bởi 3 chương với nội dung của từng chương được bố trí như sau: + Chương 1: Lý luận chung về nguồn nhân lực và hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp + Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH một thành viên Xây. .. đưa ra những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực một cách hữu dụng nhất, khả thi nhất cho doanh nghiệp của mình 3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu về hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên xây lắp điện 4 nhằm nâng cao hiệu quả sử 6 dụng nguồn nhân lực và cuối cùng là góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo sức... văn thạc sĩ kinh tế, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty thiết bị Giáo Dục I trong xu thế hội nhập” Ở đề tài này, tác giả đã cơ bản nêu nên được những cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực như khái niệm hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực từ đó áp dụng vào thực trạng của Công ty thiết bị Giáo Dục I... về công tác sử dụng nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây lắp điện 4 từ năm 2009 đến nay Các nguồn dữ liệu cần thu thập: Dữ liệu về hiệu quả sử dụng 7 nguồn nhân lực, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Dữ liệu về nguồn lao động của công ty …Trong quá trình thu thập thông tin có sử dụng phương pháp điều tra để khảo sát các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu. .. tra để khảo sát các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của công ty Từ các thông tin thu thập được, tiến hành tổng hợp, phân tích, so sánh, đánh giá để rút ra các kết luận về thực trạng, tìm nguyên nhân và từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây lắp điện 4 Các nguồn dữ liệu sẽ được trích dẫn trực tiếp trong . của công ty 72 3.1.2 Định hướng phát triển nguồn nhân lực 74 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH một thành viên Xây lắp điện 4 75 3.2.1 Một số. NGÂN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP ĐIỆN 4 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 05 . chế 71 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP ĐIỆN 4 72 3.1 Căn cứ đề xuất giải pháp 72 3.1.1 Định
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây lắp điện 4, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây lắp điện 4, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây lắp điện 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn