Đề cương chi tiết học phần quy hoạch phát triển nông thôn

6 318 4
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/06/2015, 16:20

. trước: + Giáo trình quy hoạch phát triển nông thôn / Lê Đình Thắng. + Bài giảng quy hoạch phát triển nông thôn / Lê Quang Minh + Sally P. Marsh và ctv, 2007. Phát triển nông thôn và chính sách. trước: + Giáo trình quy hoạch phát triển nông thôn / Lê Đình Thắng. + Bài giảng quy hoạch phát triển nông thôn / Lê Quang Minh. + Sally P. Marsh và ctv, 2007. Phát triển nông thôn và chính sách. Khái niệm về quy hoạch và phát triển nông thôn 2 0 - Nghiên cứu trước: + Giáo trình quy hoạch phát triển 1.1. Các khái niệm trong quy hoạch & phát triển nông thôn 1.2. Các chỉ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương chi tiết học phần quy hoạch phát triển nông thôn, Đề cương chi tiết học phần quy hoạch phát triển nông thôn, Đề cương chi tiết học phần quy hoạch phát triển nông thôn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay