Đề cương chi tiết học phần quy hoạch phân bố sử dụng đất đai

5 183 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/06/2015, 16:20

. use planning         H.A. Luning and R.A. Schipper, 1993. FAO/ITC/Wageningen Agricultural University. FAO Working Document [6] Guidelines.  2 0    quy  2 2 ,    
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương chi tiết học phần quy hoạch phân bố sử dụng đất đai, Đề cương chi tiết học phần quy hoạch phân bố sử dụng đất đai, Đề cương chi tiết học phần quy hoạch phân bố sử dụng đất đai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay