Đề cương chi tiết học phần quy hoạch phân bố sử dụng đất đai

5 195 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/06/2015, 16:20

        1. Tên  : Q(Land Use Planning) -  : NN253 -  h : 3  -   : 30   2.   : -  :  - Khoa :  3.      4.  : 4.1. : 4.1.1.  . 4.1.2.   4.1.3.   . 4.2. : 4.2.1.  . 4.2.2.  trong . 4.2.3.   4.2.4.  cá nhân c theo nhóm. 4.3. : 4.3.1.   4.3.2.   4.3.3. ,   5. :       6. C:      - - -   2 4.1.1 1.1.  1.2.  1.3.  1.4.  2.   3 4.1.1; 4.1.2; 2.1.  2.2.   3.  FAO 1993 3 4.1.2; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 3.1.  3.2.  4.    2 4.1.2; 4.1.3; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.3 4.1. -1998 4.2.  4.3. - BTNMT 4.4. - BTNMT 5.   2 4.1.2; 4.1.3; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.3 5.1.  5.2.  5.3.  5.4.   5.5.   6.  3 4.1.2; 4.1.3; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.3 6.1.  6.2.  6.3.  6.4.  7. : - . -  n  -  c. -  . :   -  -   -   - . -   9. ánh giá sinh viên: 9.1. Cách  : TT     1  - /. -    10% 4.3 2  - Báo cáo -  gia . 30% 4.1.2; 4.1.3; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.3 3 c  -  phút) -   -  60% 4.1; 4.2; 4.3 9 -     -     4  10. :   [1]  for land use-        sustainable use   . [2]           FAO, Rome. 1976 [3] Guidelines: La Bulletin 52. FAO, Rome. 1983 [4]        FAO Soils Bulletin 55. FAO, Rome. 1985 [5] Land evaluation and farming system analysis for land use planning         H.A. Luning and R.A. Schipper, 1993. FAO/ITC/Wageningen Agricultural University. FAO Working Document [6] Guidelines for land use-     Development series No.1 FAO. Rome [7] Planning for sustainable use of land resourses. Towards a  Rome 11. :   Lý    hành   1 - - - C   2 0                           2  2 0 3 t 2 0 4  2 0 5   2 0 6     2 0 -       -           7   2 0 8    2 0 9  2 0 -     3  1993  -           10  2 0 11   2 0 12  d   Nam 2 0 -      4  -           13  -1998 2 0 14   2 0 15 - BTNMT 2 0 16     2 0 -     g 5  -           17    2 0 18 19   2 0 20   2 0 21     2 0 22   -      6 . -           23  2 0    quy  2 2 ,     . use planning         H.A. Luning and R.A. Schipper, 1993. FAO/ITC/Wageningen Agricultural University. FAO Working Document [6] Guidelines.  2 0    quy  2 2 ,    
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương chi tiết học phần quy hoạch phân bố sử dụng đất đai, Đề cương chi tiết học phần quy hoạch phân bố sử dụng đất đai, Đề cương chi tiết học phần quy hoạch phân bố sử dụng đất đai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay