Đề cương chi tiết học phần quản lý tài nguyên thiên nhiên trên cơ sở phát triển cộng đồng

5 519 3
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/06/2015, 16:19

. chất cộng đồng 0.5 4.3. Cơ sở và cơ sở lý thuyết phát triển cộng đồng 1 4.4. Tham dự trong phát triển cộng đồng 1 Chương 5 Quản lý TNTN trên cơ sở phát triển cộng đồng 3 5.1. Tổ chức cộng. ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần : Quản lý Tài nguyên thiên nhiên trên cơ sở phát triển cộng đồng. tồn tài nguyên thiên nhiên trên dựa vào cộng đồng. 6. Cấu trúc nội dung học phần: 6.1. Lý thuyết Nội dung Số tiết Mục tiêu Chương 1. Khái niệm quản lý TNTN trên cơ sở phát triển cộng đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương chi tiết học phần quản lý tài nguyên thiên nhiên trên cơ sở phát triển cộng đồng, Đề cương chi tiết học phần quản lý tài nguyên thiên nhiên trên cơ sở phát triển cộng đồng, Đề cương chi tiết học phần quản lý tài nguyên thiên nhiên trên cơ sở phát triển cộng đồng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay