Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ vào xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở tỉnh Hà Tĩnh

9 658 14

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,619 tài liệu

  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/06/2015, 14:12

. đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở ở tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua. - Vận dụng tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ, đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng đội ngũ. cứu tư ng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ: - Đặng Xuân Kỳ (chủ nhiệm đề tài): Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ, chuyên đề khoa học cấp nhà nước KX 02. - Bùi Đình Phong: Tư tưởng Hồ Chí. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ vào xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở tỉnh Hà Tĩnh Phan Duy Vĩnh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ vào xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở tỉnh Hà Tĩnh, Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ vào xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở tỉnh Hà Tĩnh, Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ vào xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở tỉnh Hà Tĩnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn