Thực trạng và giải pháp phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

157 475 6
  • Loading ...
1/157 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/06/2015, 10:24

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ oOo VÕ ĐẠI HIỆP THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CHO NGƢỜI THU NHẬP THẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH   Hà Nội - Năm 2014 i ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ oOo VÕ ĐẠI HIỆP THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CHO NGƢỜI THU NHẬP THẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60 34 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH  NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THỊ PHI NGA Hà Nội - Năm 2014 ii LỜI CAM ĐOAN     ,  . Tác giả luận văn Võ Đại Hiệp iii MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1  1 2. M 2  2  5  6  6  6 CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CHO NGƢỜI THU NHẬP THẤP 7  7  7 -  9  10  11  15  16  16 1.1.8 . 19  22  22  22  23 1.2.2.1.  23 1.2.2.2.  cun   23 1.2.3.  33 1.2.3.1.  33 iv 1.2.3 . 35  39  39  39  40  40  40 -  40  40  41  41   41 1.4.1.      41 41 43 1.4.2.        46  46  48 -  49 1.4 50  50  53 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CHO NGƢỜI THU NHẬP THẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 54            -                54 2.1.1.    54 v -  56 - -   62  62  62      63 2.2.1.  63 -  64     65    66 2.3.1.     66 2.3. 68  70 2.3.3.1.  70 2.3.3.2.      71 2.3.3.3.      71 2.3.4.    . 73   74  74  74  74  74  75 vi CHƢƠNG 3: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CHO NGƢỜI THU NHẬP THẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐA ̀ NĂ ̃ NG Đ ẾN NĂM 2020 81   - 2020 81   81 3.1.2. ,    81 g 81        83 3               85            85 3.2.1.    85  87 3.2.3.      88               89  89   89 3.3.2.1.   89  90  92 3.3.2.4.  93 3.3.2.   95 KẾT LUẬN 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản scan) PHỤ LỤC vii KÝ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT   CBCNVC  GTGT  GPD    KCC  KCN  KT-XH -  TNHH  TMCP c NH  TP  USD  UBND  MTTQ  viii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH Số hiệu Tên đề Trang Danh mục bảng 1.1  ng   i thu nhp thp 18 2.1  60 2.2   63 2.3  68 2.4  70 2.5   72 2.6  75 2.7  76 2.8   76 2.9                77 2.10  77 2.11  78 2.12              79 3.1  82 ix Danh mục biểu đồ 1.1  39 1.2  37 2.1 ng kinh t - 2012 57 2.2 C - 2012 58 Danh mục hình 2.1   70 [...]... về phát triển nhà ở cho ngƣời thu nhập thấp Chƣơng 2: Thực trạng phát triển nhà ở cho ngƣời thu nhập thấp tại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Chƣơng 3: Định hƣớng và giải pháp phát triển nhà ở cho ngƣời thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 6 CHƢƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CHO NGƢỜI THU NHẬP THẤP 1.1 NHÀ Ở CHO NGƢỜI THU NHẬP THẤP 1.1.1 Một số khái niệm trên. .. cầu to lớn cho thị trƣờng bất động sản Do vậy, việc phát triển nhà ở cho ngƣời thu nhập thấp là rất cần thiết hiện nay Với nhận định trên, tôi đã chọn đ ề tài: Thực trạng và giải pháp phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với mục đích tìm các giải pháp tăng quỹ nhà ở cho ngƣời thu nhập thấp, tăng khả năng tiế p câ ̣n nhà ở và tạo đƣợc chỗ ở ổn định cho ngƣời dân,... các nhà đầu tƣ vào thị trƣờng đầu tƣ xây dựng nhà ở cho ngƣời thu nhập thấp, 1.2.2 Nội dung phát triển nhà ở cho ngƣời thu nhập thấp 1.2.2.1 Phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp về mặt số lượng Phát triển nhà ở cho ngƣời thu nhập thấp đƣơ ̣c thƣ̣c hiê ̣n thông qua viê ̣c đầu tƣ xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp để làm tăng diện tích nhà ở, chuyển đổi công năng và mục đích sử dụng từ nhà. .. án nhà ở thƣơng mại cao cấp và các dự án nhà ở khác, gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện và công tác quản lý Ở đề tài này, ngƣời viết muốn đề cập đến thực trạng và các vấn đề liên quan đến nhà ở cho ngƣời thu nhập thấp (sau đây gọi là nhà ở thu nhập thấp) do doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân đầu tƣ xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, qua đó đề xuất các giải pháp tốt nhất nhằm phát triển. .. dựng nhà ở xã hội dành cho công nhân, nhằm giúp họ và gia đình ổn định cuộc sống PGS.TS Lê Văn Đính và TS Hồ Kỳ Minh, đồng chủ trì nhóm nghiên cứu và là tác giả Cuốn sách “Xây dựng chính sách nhà ở cho hộ thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (năm 2013) đã đề cập đến một số vấn đề về cơ sở lý luận và thực tiễn về giải quyết nhà ở thu nhập thấp, thực trạng thị trƣờng và chính sách nhà ở thu nhập. .. và các vấn đề tồ n ta ̣i cầ n phải giải quy ết trong phát triển nhà ở cho ngƣời thu nhập thấp trên địa bàn thành phố - Đề xuấ t các giải pháp và kiến nghị nhằ m thúc đẩy phát triển nhà ở cho ngƣời thu nhập thấp tại thành phố Đà Nẵng 3 Tình hình nghiên cứu 3.1 Nghiên cứu trong nước Đã có rất nhiều nghiên cứu về vấn đề xây dựng nhà ở cho ngƣời thu nhập thấp 2 ở nƣớc ta hiện nay Mỗi tác giả đề cập... Số ngƣời đƣơ ̣c thu ̣ hƣởng nhà ở cho ngƣời thu nhập thấp - Số đố i tƣơ ̣ng đƣơ ̣c thu ̣ hƣởng nhà ở cho ngƣời thu nhập thấp - Số nhà đầu tƣ tham gia vào thị trƣờng đầu tƣ xây dựng nhà ở cho ngƣời thu nhập thấp 1.2.2.2 Phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp về loại hình cung ứng, dịch vụ cung cấp và nâng cao chất lượng nhà ở a) Phát triển về loại hình cung ứng nhà ở là mở rộng thêm , làm... và đề xuất các giải pháp phát triển nhà ở cho ngƣời thu nhập thấp ở Đà Nẵng 6 Đóng góp mới của đề tài Tìm ra những giải pháp thiết thực để phát triển loại hình nhà ở chung cƣ cho ngƣời thu nhập thấp Qua đó xác định đƣợc mô hình và phƣơng thức giải quyết vấn đề nhà ở cho ngƣời dân có thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 7 Cấu trúc của đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục bảng biểu, tài... phát triển thị trƣờng nhà ở cho ngƣời có thu nhập thấp, phù hợp với tình hình hiện có ở địa phƣơng nghiên cứu Ths Diệp Đình Chung với Luận văn “Nghiên cứu thị trường nhà ở cho người thu nhập trung bình và thấp tại thành phố Hồ Chí Minh” (năm 2009) Ngoài thực trạng nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh, một số dự án tiêu biểu về nhà ở cho ngƣời thu nhập trung bình và thấp, thu n lợi và khó khăn của các dự... góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội và tiến trình phát triển KT-XH của thành phố Đà Nẵng nói riêng và đất nƣớc nói chung 2 Mục tiêu nghiên cứu - Hê ̣ thố ng hóa cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về phát triển nhà ở cho ngƣời thu nhập thấp để hình thành khung nội dung nghiên cứu cho đề tài - Đánh giá thực trạng phát triển nhà ở cho ngƣời thu nhập thấp tại thành phố Đà Nẵng, chỉ .    Thực trạng và giải pháp phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng v      i thu nhp thp,      c. TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ oOo VÕ ĐẠI HIỆP THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CHO NGƢỜI THU NHẬP THẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số. TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ oOo VÕ ĐẠI HIỆP THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CHO NGƢỜI THU NHẬP THẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Thực trạng và giải pháp phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Thực trạng và giải pháp phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay