Tóm tắt luận văn thạc sỹ Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

26 375 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2015, 08:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THÁI THỊ NHUNG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính – Ngân Hàng Mã số : 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 C C ô ô n n g g t t r r ì ì n n h h đ đ ư ư ợ ợ c c h h o o à à n n t t h h à à n n h h t t ạ ạ i i Đ Đ Ạ Ạ I I H H Ọ Ọ C C Đ Đ À À N N Ẵ Ẵ N N G G Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên P P h h ả ả n n b b i i ệ ệ n n 1 1 : : T T S S . . T T r r ư ư ơ ơ n n g g H H ồ ồ n n g g T T r r ì ì n n h h P P h h ả ả n n b b i i ệ ệ n n 2 2 : : P P G G S S . . T T S S L L ê ê H H ữ ữ u u Ả Ả n n h h L L u u ậ ậ n n v v ă ă n n s s ẽ ẽ đ đ ư ư ợ ợ c c b b ả ả o o v v ệ ệ t t r r ư ư ớ ớ c c H H ộ ộ i i đ đ ồ ồ n n g g c c h h ấ ấ m m L L u u ậ ậ n n v v ă ă n n t t ố ố t t n n g g h h i i ệ ệ p p T T h h ạ ạ c c s s ĩ ĩ Q Q u u ả ả n n t t r r ị ị k k i i n n h h d d o o a a n n h h h h ọ ọ p p t t ạ ạ i i Đ Đ ạ ạ i i h h ọ ọ c c Đ Đ à à N N ẵ ẵ n n g g v v à à o o n n g g à à y y 2 2 4 4 t t h h á á n n g g 0 0 1 1 n n ă ă m m 2 2 0 0 1 1 5 5 C C ó ó t t h h ể ể t t ì ì m m h h i i ể ể u u l l u u ậ ậ n n v v ă ă n n t t ạ ạ i i : : - - T T r r u u n n g g t t â â m m T T h h ô ô n n g g t t i i n n - - H H ọ ọ c c l l i i ệ ệ u u , , Đ Đ ạ ạ i i h h ọ ọ c c Đ Đ à à N N ẵ ẵ n n g g - - T T h h ư ư v v i i ệ ệ n n T T r r ư ư ờ ờ n n g g Đ Đ ạ ạ i i h h ọ ọ c c K K i i n n h h t t ế ế , , Đ Đ ạ ạ i i h h ọ ọ c c Đ Đ à à N N ẵ ẵ n n g g 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trên cơ sở về lý thuyết và cấu trúc tài chính, các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc tài chính và dựa trên kết quả của các công trình nghiên cứu trước, tôi muốn vận dụng vào nghiên cứu các công ty ngành bất động sản được niêm yết tại hai sở giao dịch là sở giao dịch chứng khoán tp. Hồ Chí Minh và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để xem xét các nhân tố nào tác động và tác động như thế nào tới cấu trúc tài chính của các công ty này. Cùng với hy vọng có thể giúp các doanh nghiệp này xây dựng chính sách tài trợ hợp lý, đảm bảo khả năng thanh toán và tận dụng hiệu quả tích cực của đòn bẩy nợ nâng cao giá trị doanh nghiệp. Chính vì vậy, tôi chọn đề tài "Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" để làm đề tài nghiên cứu. 2.Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về cấu trúc tài chính và các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng cấu trúc tài chính của các công ty cổ phần ngành Bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Qua đó, xây dựng mô hình và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: Cấu trúc tài chính của các công ty cổ phần ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. * Phạm vi nghiên cứu:  Về thời gian: 2 Số liệu phục vụ cho quá trình nghiên cứu được lấy từ Báo cáo tài chính của các công ty cổ phần ngành Bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong 04 năm 2010, 2011, 2012 và 2013.  Về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu về thực trạng cấu trúc tài chính xác định các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty cổ phần ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Các nhân tố vĩ mô của nền kinh tế không đề cập tới như: lãi suất, lạm phát, tăng trưởng kinh tế,  Về không gian: Luận văn chỉ giới hạn những công ty niêm yết có đầy đủ thông tin cần thiết phục vụ cho quá trình nghiên cứu. Tại thời điểm nghiên cứu có tổng cộng 58 công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (bao gồm 44 công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và 14 công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội) nhưng chỉ có 57 công ty có đầy đủ số liệu cần thiết cho việc nghiên cứu. Vì vậy, đề tài chỉ nghiên cứu đối với 57 công ty niêm yết có đầy đủ dữ liệu được nêu trong các báo cáo tài chính. 4. Phƣớng pháp nghiên cứu Luận văn thu thập và xử lý các số liệu cần thiết từ báo cáo tài chính đã kiểm toán của 58 công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ đó dùng bộ số liệu này, tác giả xây dừng mô hình hồi quy để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty trên. 5. Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn gồm 04 chương: 3 Chương 1: Tổng quan về cấu trúc tài chính và các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của doanh nghiệp Chương 2: Thiết kế nghiên cứu Chương 3: Kết quả nghiên cứu thực nghiệm sự ảnh hưởng của các nhân tố đến cấu trúc tài chính của các công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Chương 4: Một số gợi ý chính sách 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu Tổng quan tài liệu Tham khảo Bài giảng Quản trị tài chính của TS. Đoàn Gia Dũng [4], Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh – Phần II của GS.TS Trương Bá Thanh và GS.TS Trần Đình Khôi Nguyên [8], Bài giảng kinh tế lượng của PGS.TS Trương Bá Thanh [9], đề tài đã trích dẫn và tham khảo phần lý thuyết về CTTC và các nhân tố ảnh hưởng tới CTTC của DN, làm cơ sở, nền tảng cho nghiên cứu thực nghiệm của đề tài. Thông qua các trang web sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, các trang web diễn đàn chứng khoán, và các trang web của thị trường chứng bất động sản để thu thập các thông tin về tình hình hoạt động và phát triển của thị trường bất động sản, thu thập các số liệu liên quan đến ngành bất động sản của Việt Nam, để phục vụ cho quá trình nghiên cứu. Trên thế giới cũng như tại Việt Nam đã có nhiều nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc tài chính của công ty, các tác giả đã dùng nhiều phương pháp khác nhau, nghiên cứu thực nghiệm ở những công ty thuộc nhiều ngành nghề khác nhau trong những điều kiện kinh tế xã hội ở các nước. Tuy nhiên, bên cạnh những khác biệt trong kết luận cuối cùng, các tác giả cũng đã có những kết luận giống nhau về một số nhân tố làm ảnh hưởng tới cấu trúc tài chính của doanh nghiệp. Một trong những nghiên cứu đó là: - Bevan và Danbolt (2002) phân tích cấu trúc vốn của 822 công ty thuộc Vương 4 quốc Anh [13]. Các tác giả đã chỉ ra rằng cấu trúc tài chính (đo lường bằng tỷ lệ nợ trên tổng tài sản), tương quan nghịch với lợi nhuận và mức độ của cơ hội tăng trưởng của công ty. - Antoniou và các cộng sự (2002) nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến CTTC của các tập đoàn ở các nước Châu Âu trên cơ sở số liệu điều tra của những công ty Pháp, Đức và Anh [14]. Các tác giả đã chỉ ra rằng cấu trúc tài chính có mối tương quan thuận với quy mô công ty nhưng lại có mối tương quan nghịch với chỉ tiêu giá trị thị trường so với giá trị sổ sách, với cấu trúc kỳ hạn của lãi suất và giá cổ phiếu trên thị trường. - Huang và Song (2002) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty trên cơ sở dữ liệu thị trường và dữ liệu kế toán của hơn 1000 công ty Trung Quốc được niêm yết trên thị trường chứng khoán [15]. Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng tỉ lệ nợ trên tổng tài sản của công ty có tương quan thuận với quy mô công ty, lá chắn thuế, tài sản cố định và có tương quan tỷ lệ nghịch với lợi nhuận và ngành nghề kinh doanh của các công ty, CTTC tỷ lệ nghịch với hiệu quả kinh doanh - Yu Wen và các cộng sự (2002) nghiên cứu mối quan hệ giữa một vài đặc trưng của ban quản trị công ty và cấu trúc tài chính của các công ty niêm yết ở Trung Quốc [29]. Nghiên cứu thực nghiệm này được tham khảo về phương pháp xử lý số liệu là chủ yếu. Ở Việt Nam, Tiến sĩ Đoàn Ngọc Phi Anh (2010) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới CTTC và hiệu quả tài chính trong doanh nghiệp [1]. Tác giả kết luận các nhân tố hiệu quả kinh doanh, rủi ro kinh doanh và cấu trúc tài sản tác động tỷ lệ nghịch đến CTTC, trong khi quy mô của doanh nghiệp có tác động tỷ lệ thuận đến CTTC. - Trương Đông Lộc, Võ Kiều Trang (2008), nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam [6], kết quả phân tích hồi quy cho thấy cấu trúc vốn của các công ty niêm yết có tương quan thuận với 5 quy mô công ty, ngành nghề chính của công ty, tốc độ tăng trưởng của doanh thu và tương quan nghịch với tình trạng lợi nhuận của công ty. - Nguyễn Thị Thúy Hằng (2013), phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty may tại thành phố Đà Nẵng, kết quả phân tích hồi quy cho thấy cấu trúc tài chính của các công ty may tại Đà Nẵng có tương quan thuận với tổng tài sản, thời gian hoạt động của doanh nghiệp và có tương quan ngịch với vốn chủ sở hữu, cấu trúc tài sản và hiệu quả hoạt động kinh doanh [5]. - Lê Thị Kim Thư (2012), phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty cổ phần ngành bất động sản niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, kết quả nghiên cứu cho thấy cấu trúc vốn của các công ty cổ phần ngành bất động sản niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh có tương quan thuận với sự tăng trưởng của doanh nghiệp và có tương quan ngịch với quy mô doanh nghiệp, hiệu quả hoạt động và đặc điểm riêng của tài sản doanh nghiệp [11]. Những nghiên cứu trên là cơ sở cho nghiên cứu của tác giả trong đề tài này. Đặc biệt, nghiên cứu trong lĩnh vực bất động sản của tác giả Lê Thị Kim Thư (2012) còn giới hạn về phạm vi nghiên cứu nên kết quả của đề tài chỉ đúng với một số ít doanh nghiệp trong một vùng. Vì vậy, trong đề tài này tác giả muốn mở rộng phạm vi nghiên cứu để đi đến kết luận chính xác hơn về sự ảnh hưởng của các nhân tố đến cấu trúc tài chính của các công ty ngành bất động sản. 6 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1. TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1. Khái niệm về cấu trúc tài chính Cấu trúc tài chính doanh nghiệp đó là mối quan hệ tính bằng tỷ lệ giữa toàn bộ nợ phải trả và vốn chủ sở hữu được tính toán từ bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp. 1.1.2. Các thành phần trong cấu trúc tài chính của doanh nghiệp a) Nợ phải trả b) Vốn chủ sở hữu 1.1.3. Chỉ tiêu đo lƣờng cấu trúc tài chính. Chỉ tiêu được sử dụng phổ biến để đo lường cấu trúc tài chính của doanh nghiệp là chỉ tiêu tỷ suất nợ và tỷ suất nợ trên vốn chủ sở hữu. a) Chỉ tiêu tỷ suất nợ Chỉ tiêu này phản ánh mối quan hệ giữa nợ phải trả và tổng tài sản. Nó cho biết mức độ tài trợ tài sản của doanh nghiệp bằng các khoản nợ hay tài sản của doanh nghiệp được tài trợ bao nhiêu phần trăm từ các khoản nợ. Khi tỷ suất nợ càng cao thì mức độ phụ thuộc của doanh nghiệp vào các chủ nợ càng lớn và khả năng tiếp cận các khoản vay nợ càng khó khăn nếu như doanh nghiệp không thanh toán 7 kịp thời các khoản nợ và hiệu quả hoạt động kém. Đối với các chủ nợ tỷ suất này càng cao thì khả năng thu hồi vốn đối với các khoản nợ của họ ngày càng giảm. Vì vậy, Đây là một trong các chỉ tiêu để các nhà đầu tư đánh giá rủi ro và cấp tín dụng cho doanh nghiệp. b) Chỉ tiêu tỷ suất nợ trên vốn chủ sở hữu 1.1.4. Cấu trúc tài chính và giá trị của doanh nghiệp Giá trị của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của tất cả các khoản thu nhập mà doanh nghiệp mang lại cho nhà đầu tư trong quá trình hoạt động kinh doanh. Được đo lường bằng giá trị của toàn bộ tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm đánh giá sau khi trừ đi các khoản nợ phải trả, có thể xác định theo giá thị trường hoặc giá sổ sách, ta có công thức tính như sau: 1.2. TÓM TẮT CÁC LÝ THUYẾT VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 1.2.1. Theo quan điểm truyền thống Quan điểm này cho rằng, có tồn tại một cấu trúc tài chính tối ưu đối với mỗi doanh nghiệp. Bởi vì họ đi từ giả thuyết là chi phí của vốn vay thấp hơn chi phí của vốn chủ sở hữu. Vì vậy, giá trị của doanh nghiệp có vay nợ lớn hơn giá trị của doanh nghiệp không vay nợ do hiệu ứng tích cực của đòn bẩy tài chính. 1.2.2. Các lý thuyết hiện đại về cấu trúc tài chính a. Lý thuyết của Modiglani và Miller (MM) Đối lập với lý thuyết tài chính cổ điển về vấn đề thừa nhận cấu trúc tài chính tối ưu đối với doanh nghiệp, Modiglani và Miller (1958) cho rằng trong điều kiện thị trường hoàn hảo, tức là không có thuế thu nhập doanh nghiệp, không có chi phí giao dịch cũng như 8 không có hiện tượng phá sản, thì "giá trị của doanh nghiệp hoàn toàn độc lập với cấu trúc tài chính" [18]. Nhưng đến năm 1963, khi tính đến điều kiện thị trường không hoàn hảo thì họ lại cho rằng giá trị của doanh nghiệp nợ lớn hơn giá trị của doanh nghiệp không nợ do được khấu trừ thuế [19]. b. Lý thuyết đại diện (Agency Theory) Lý thuyết cấu trúc tài chính dựa trên chi phí đại diện được đề cập đến đầu tiên trong một nghiên cứu của Fama và Miller năm 1972. Về sau, lý thuyết chi phí đại diện được phát triển sâu hơn trong nghiên cứu của Jensen và Meckling năm 1976 và sau đó là nghiên cứu của Jensen năm 1986 [23]. Lý thuyết này cho rằng, hoạt động tài chính của doanh nghiệp liên quan đến các giới hữu quan khác nhau. Trong đó chủ yếu là cổ đông, nhà quản lý và các trung gian tài chính. Giữa họ có sự khác nhau về lợi ích và cách tiếp cận nợ. Vì thế, có thể xuất hiện các mâu thuẫn và để giải quyết các mâu thuẫn này sẽ xuất hiện chi phí đại diện. Có hai dạng mâu thuẫn về đại diện. Mâu thuẫn giữa người chủ sở hữu và nhà quản lý và mâu thuẫn giữa người chủ sở hữu và chủ nợ. c. Lý thuyết thông tin bất cân xứng (The Asynnetric information Theory) Một trong các giả thuyết của mô hình M&M là các nhà đầu tư và nhà quản trị có cùng thông tin về triển vọng tương lai của doanh nghiệp. Tuy nhiên, so với các nhà đầu tư bên ngoài các nhà quản trị thường có thông tin đầy đủ hơn về triển vọng tương lai. Hiện tượng này gọi là sự bất cân xứng về thông tin. Thông tin bất cân xứng có ảnh hưởng quan trọng đối với cơ cấu vốn của doanh nghiệp. Theo lý thuyết này nhà quản trị sẽ biết rõ hơn nhà đầu tư bên ngoài về triển vọng của doanh nghiệp, khi doanh [...]... các công ty thường vay ngắn hạn rồi đáo hạn liên tục Vì vậy, để có được nhiều nguồn tài trợ hơn cho các doanh nghiệp cần phải có một thị trường trái phiếu công ty phát triển mạnh Kết quả nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, cụ thể là tỷ suất nợ cho thấy có 5 nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất nợ của công ty. .. (-) 3.3 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Qua nghiên cứu về cấu trúc tài chính và các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của 57 công ty cổ phần ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, kết hợp với phân tích thực trạng và phân tích hồi quy đề tài có rút ra một số kết luận sau: 20 Nhìn chung các công ty cổ phần ngành bất động sản thực hiện chính sách vay nợ khá cao, phản ánh một... CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 3.1 THỰC TRẠNG VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Thực trạng về cấu trúc tài chính của các công ty cổ phần ngành bất động sản niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam trong 4 năm 2010 đến 2013 được thể hiện trong bảng 3.1 và bảng 3.2 như sau:... các công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Và đưa ra mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty ngành Bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, chỉ ra 5 nhân tố: Quy mô doanh nghiệp trong đó doanh thu có tác động thuận chiều và vốn chủ sở hữu có tác động ngược chiều với cấu trúc tài chính; nhân tố rủi ro kinh doanh, sự tăng... việc phân tích có dạng như sau: TSN= 0.12949*DT - 0.14987*VCSH - 0.06969*HSBT ROA 0.00607*TDTTTS - 0.09246*TGHĐ - 0.05043*TLSHNN + 1.00815 19 3.2.5 Kết quả xác định các nhân tố ảnh hƣởng đến cấu trúc tài chính của các công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trƣờng chứng khoán Việt Nam Bảng 3.14: Giả thuyết và kết quả phân tích thực nghiệm sự ảnh hƣởng của các nhân tố đến cấu trúc tài chính STT Nhân. .. trúc tài chính của các công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Kết quả nghiên cứu của đề tài tạo cơ sở để các doanh nghiệp đưa ra quyết định phù hợp để quản lý tài chính của mình Cuối cùng, đề tài đưa ra một số đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiên cơ cấu tài chính của các công ty ngành bất động sản có cổ phiếu niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam Tuy nhiên, đề tài... nhân tố ảnh hƣởng 2.2.2 Xây dựng giả thuyết về các nhân tố ảnh hƣởng đến cấu trúc tài chính của các công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trƣờng chứng khoán Việt Nam Cấu trúc tài chính được đo lường thông qua nhiều chỉ tiêu như tỷ suất nợ (nợ phải trả trên tổng tài sản), tỷ suất tự tài trợ (vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản) hay tỷ suất nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu Trong đề tài này, tác giả sử... gồm các bước sau: Bước 1: Lựa chọn các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính các công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Bước 2: Thu thập dữ liệu Bước 3: Mã hóa các biến Bước 4: Kiểm tra dữ liệu trước khi phân tích hồi quy Bước 5: Xác định mối quan hệ tương quan giữa các biến bằng cách tính hệ số tương quan r Bước 6: Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính... 19.94075 nợ ngắn hạn Tỷ suất nợ dài hạn 3.2 KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 3.2.1 Kiểm tra dữ liệu 14 Bảng 3.3: Bảng kiểm tra tính chuẩn của các biến và kết quả xử lý số liệu Biến JB Probability Độ tin cậy JB Xử lý Probability X1 2004.309 0.000000 0.332 log10 0.847111 X2 299.561 0.000000 2.205... tự chủ và tiềm ẩn rủi ro cao thể hiện ở tỷ suất nợ bình quân của 57 công ty trong 4 năm là 54.96% và tỷ suất nợ trên vốn chủ sở hữu bình quân là 158.86% Trong cơ cấu nợ của các công ty ngành bất động sản tỷ suất nợ ngắn hạn bình quân lại chiếm tỷ trọng khá lớn 55.66%, đặc biệt có rất nhiều công ty lại có tỷ suất nợ ngắn hạn lên đến trên 80% Trong khi đó đặc điểm của ngành bất động sản là đầu tư dài . chứng khoán Việt Nam (bao gồm 44 công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và 14 công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội) nhưng chỉ có 57 công ty có đầy đủ. các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam [6], kết quả phân tích hồi quy cho thấy cấu trúc vốn của các công ty niêm yết có tương quan thuận với 5 quy mô công ty, ngành. khoán Việt Nam. Qua đó, xây dựng mô hình và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 3. Đối
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt luận văn thạc sỹ Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam, Tóm tắt luận văn thạc sỹ Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam, Tóm tắt luận văn thạc sỹ Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay