Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

26 394 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2015, 23:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ MỸ LINH HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2015 Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS. LÊ BẢO Phản biện 1: TS. LÊ DÂN Phản biện 2: TS. HỒ KỲ MINH Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ kinh tế tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 10 tháng 01 năm 2015. Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng. - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thuế ra đời, tồn tại và phát triển cùng với sự ra đời, tồn tại, phát triển của Nhà nước. Thuế không chỉ là nguồn thu chủ yếu cho ngân sách Nhà nước, mà còn là công cụ điều tiết vĩ mô thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Chính vì vậy, thuế có một vai trò cực kỳ to lớn đối với mỗi quốc gia. Trong các sắc thuế do Nhà nước quy định thì thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được xem là sắc thuế quan trọng xét trên tất cả phương diện chính trị, kinh tế, xã hội. Vì vậy, để đảm bảo phát huy vai trò quan trọng của thuế TNDN, Nhà nước đã luôn quan tâm hoàn thiện, đổi mới, từng bước hiện đại hoá công tác quản lý thu thuế TNDN, kiện toàn lại bộ máy hoạt động ngành thuế. Cùng với tiến trình cải cách hệ thống thuế cả nước, trong những năm qua, lãnh đạo địa phương và Chi cục thuế quận Ngũ Hành Sơn cũng đã luôn chú trọng hoàn thiện công tác quản lý thu thuế TNDN trên địa bàn quận, đảm bảo quản lý thu thuế đúng quy trình, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ thuế, góp phần tăng nguồn thu thuế TNDN hằng năm. Tuy nhiên, hiện nay, công tác quản lý thu thuế TNDN trên địa bàn quận còn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác tuyên truyền hỗ trợ nộp thuế chưa được đẩy mạnh, tình trạng nợ đọng thuế vẫn còn xảy ra. Do vậy, vấn đề đặt ra là phải đảm bảo quản lý thu thuế đủ, kịp thời và nâng cao ý thức chấp hành nộp thuế TNDN của các DN. Bên cạnh đó, hiện nay, nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, nhiều loại thuế đã, đang và sẽ cắt giảm theo cam kết quốc tế làm cho ngân sách các cấp, trong đó có ngân sách quận Ngũ Hành Sơn sẽ hụt thu từ các khoản thuế này, vì vậy việc 2 hoàn thiện công tác quản lý thu thuế TNDN để hạn chế các khoản hụt thu ngân sách càng trở nên cấp thiết. Từ những vấn đề trên kết hợp với những kiến thức bản thân được học ở lớp Cao học Kinh tế phát triển của Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng nên tôi chọn nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng” làm luận văn thạc sỹ kinh tế, chuyên ngành Kinh tế phát triển. 2. Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý thu thuế TNDN. - Phân tích thực trạng quản lý thu thuế TNDN ở quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. - Đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý thu thuế TNDN trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn trong thời gian tới. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Là các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến công tác quản lý thu thuế TNDN. Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu về công tác quản lý thu thuế TNDN; phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thu thuế TNDN trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn 05 năm 2009 – 2013 và đề xuất các giải pháp có ý nghĩa trong những năm tới. 4. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp chung được sử dụng trong đề tài là: - Phương pháp phân tích thực chứng; - Phương pháp phân tích chuẩn tắc; - Phương pháp phân tích thống kê; - Phương pháp phân tích tổng hợp; 3 - Phương pháp phân tích so sánh. Đề tài cũng tiếp thu, kế thừa có chọn lọc kết quả nghiên cứu của một số công trình liên quan đã được công bố. 5. Bố cục của đề tài Nội dung chính của luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý thu thuế TNDN. Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thu thuế TNDN trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế TNDN trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu Vấn đề quản lý thu thuế nói chung, quản lý thuế TNDN nói riêng đã được nhiều người quan tâm nghiên cứu. Tuy nhiên, chưa có công trình nào nghiên cứu một cách hệ thống và trực tiếp về quản lý thu thuế TNDN trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1.1. KHÁI QUÁT VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1.1.1. Khái quát về thuế thu nhập doanh nghiệp a. Khái niệm về thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế TNDN là loại thuế trực thu, đánh vào phần thu nhập sau khi trừ đi các khoản chi phí liên quan đến thu nhập của cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ. b. Đặc điểm của thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế TNDN đánh vào thu nhập chịu thuế của các cơ sở kinh doanh nên nó phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh của các 4 DN hoặc các nhà đầu tư; được xem là thuế khấu trừ trước thuế TNCN. Mức thuế suất khác nhau có thể được áp dụng đối với các nhóm đối tượng hoặc một số loại thu nhập khác nhau. c. Vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế TNDN có bốn vai trò quan trọng: là công cụ đảm bảo nguồn thu quan trọng và ổn định cho NSNN; là công cụ quan trọng để nhà nuớc thực hiện việc điều tiết thu nhập, đảm bảo công bằng xã hội; góp phần khuyến khích, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; đồng thời, là một công cụ giúp DN tăng cường công tác quản lý nội bộ. d. Nội dung cơ bản của thuế thu nhập doanh nghiệp - Người nộp thuế: là các tổ chức hoạt động SXKD có thu nhập chịu thuế. - Thu nhập chịu thuế: bao gồm thu nhập từ hoạt động SXKD, dịch vụ và thu nhập khác. - Xác định các căn cứ tính thuế: là thu nhập tính thuế và thuế suất. - Phương pháp tính thuế: Thuế TNDN phải nộp được xác định theo công thức: Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất thuế TNDN 1.1.2. Khái niệm quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp Quản lý thu thuế TNDN là quản lý hành chính nhà nước về thuế TNDN bằng pháp luật; bao gồm việc tổ chức, quản lý, điều hành quá trình thu nộp thuế, nhằm đảm bảo cho các chính sách thuế được thực thi nghiêm chỉnh. 1.1.3. Mục tiêu quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp Công tác quản lý thu thuế TNDN nhằm các mục tiêu: Đảm bảo nguồn thu thuế TNDN được tập trung, huy động đầy đủ, kịp 5 thời, thường xuyên ổn định cho NSNN trên cơ sở không ngừng nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu;nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế, tạo điều kiện thuận lợi để các DN chấp hành tốt nghĩa vụ thuế; góp phần hoàn thiện các chính sách thuế TNDN phù hợp với điều kiện thực tiễn, phù hợp thực trạng sản xuất kinh doanh của DN; phát huy việc kiểm soát và điều tiết các hoạt động KTXH. 1.1.4. Nguyên tắc quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp Quản lý thu thuế TNDN phải tuân thủ đúng pháp luật; đảm bảo hiệu quả với cơ chế quản lý thuế tự tính, tự khai, tự nộp; phải công khai, minh bạch, bình đẳng; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế và tuân thủ, phù hợp với các thông lệ quốc tế. 1.2. NỘI DUNG QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1.2.1. Lập dự toán thu thuế Lập dự toán thu thuế là khâu đầu tiên của chu trình ngân sách nhằm xây dựng khả năng huy động nguồn thu của địa phương. Trên cơ sở xây dựng dự toán thu hàng năm, CQT thực hiện quản lý thu các khoản thuế theo dự toán, đảm bảo đạt và vượt dự toán. 1.2.2. Tuyên truyền, hỗ trợ đối tượng nộp thuế Thông qua các biện pháp, hình thức tuyên truyền, hỗ trợ cụ thể nhằm nâng cao sự hiểu biết và ý thức chấp hành nghiêm túc của người nộp thuế. 1.2.3. Quản lý công tác kê khai – kế toán thuế a. Quản lý đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, ấn định thuế + Đăng ký thuế: người nộp thuế kê khai những thông tin theo mẫu quy định và nộp tờ khai kèm hồ sơ đăng ký kinh doanh. + Kê khai thuế: là việc người nộp thuế trình bày các hồ sơ liên quan đến nghĩa vụ thuế cho cơ quan quản lý thuế. 6 + Nộp thuế: Người nộp thuế có trách nhiệm nộp số tiền thuế đã kê khai, thời hạn nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. + Ấn định thuế: Người nộp thuế không nộp hồ sơ khai thuế thì bị ấn định thuế. b. Quản lý các thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế + Người nộp thuế được hoàn lại toàn bộ số tiền thuế TNDN nộp thừa sau khi bù trừ với số thuế còn thiếu trong thời hạn quy định. + Các trường hợp miễn, giảm thuế theo quy định pháp luật. 1.2.4. Quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế Đây là chỉ tiêu đánh giá chất lượng trong công tác quản lý thuế; buộc CQT phải phân loại nợ, nguyên nhân nợ của từng đối tượng để có biện pháp thu hồi nợ thuế kịp thời vào NSNN. 1.2.5. Công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về thuế a. Công tác kiểm tra, thanh tra thuế Công tác kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thuế được thực hiện trên cơ sở hồ sơ kê khai thuế của NNT. Trong trường hợp NNT không chứng minh được tính chính xác của việc kê khai thuế, CQT tiến hành kiểm tra tại trụ sở NNT. Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện có dấu hiệu gian lận về thuế thì tiến hành thanh tra thuế. b. Xử lý vi phạm pháp luật về thuế Để đảm bảo công bằng giữa NNT, mọi tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thuế đều bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện hành. 1.2.6. Công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ Được thực hiện trong nội bộ ngành thuế thông qua các hình thức: cấp trên kiểm tra cấp dưới; nội bộ đơn vị kiểm soát lẫn nhau 7 thông qua quy chế và các thủ tục quản lý định sẵn… 1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1.3.1. Điều kiện kinh tế - xã hội Hiệu quả của công tác quản lý thu TNDN phụ thuộc rất lớn vào sự phát triển kinh tế, số lượng DN hoạt động trên địa bàn. Nó không chỉ tạo thuận lợi cho CQT trong quản lý thu thuế mà còn tạo niềm tin trong dân chúng tích cực nộp thuế đúng, đủ cho nhà nước. 1.3.2. Nhân tố thuộc về cơ chế chính sách a. Hệ thống chính sách thuế: có ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý thu, nhất là về hiệu quả kinh tế, về thủ tục quản lý thu. b. Công tác phối hợp giữa CQT với các cơ quan, tổ chức tích cực, đồng bộ sẽ đảm bảo công tác quản lý thu thuế đạt hiệu quả. 1.3.3. Nhân tố thuộc về cơ quan thuế và công chức thuế Tình hình cơ sở vật chất, thiết bị máy móc làm việc tại các cơ quan thuế; cơ cấu tổ chức, trình độ, năng lực, đạo đức của đội ngũ công chức thuế ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác quản lý thu thuế. 1.3.4. Nhân tố thuộc về đối tượng nộp thuế Quản lý thu thuế TNDN cũng phụ thuộc rất lớn vào tính đồng thuận, sẵn sàng tuân thủ nghĩa vụ thuế của các DN như thế nào. 1.4 NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CẤP QUẬN, HUYỆN 1.4.1. Kinh nghiệm quản lý thu thuế TNDN của một số quận, huyện thuộc các tỉnh, thành phố trong nước 1.4.2. Bài học kinh nghiệm đối với công tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn 8 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1. THỰC TRẠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ TNDN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 2.1.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của quận ảnh hưởng đến công tác quản lý thu thuế TNDN a. Điều kiện tự nhiên Quận Ngũ Hành Sơn được thành lập năm 1997; có vị trí địa lý thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên phong phú. Tuy nhiên, quận có xuất phát điểm thấp; việc cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường còn khó khăn, ảnh hưởng đến quản lý điều hành KT-XH, quản lý thu NSNN. b. Đặc điểm kinh tế - xã hội Các ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tổng giá trị sản xuất, số lượng DN ngoài quốc doanh ngày càng tăng, đồng thời, với trình độ dân trí được nâng cao, đời sống nhân dân được cải thiện đã tạo ra những thuận lợi cơ bản cho sự phát triển, tăng khả năng tạo ra nguồn thu cho ngân sách. 2.1.2. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CHI CỤC THUẾ QUẬN NGŨ HÀNH SƠN a. Quá trình hình thành và phát triển của Chi cục thuế quận CCT quận Ngũ Hành Sơn được thành lập theo Quyết định số 127/QĐ-TCCB ngày 04/02/1997 của Bộ truởng Bộ Tài chính. b. Đặc điểm của Chi cục thuế quận - Tổ chức bộ máy quản lý thu thuế [...]... đã được ngành thu quan tâm trang bị cơ sở vật chất từ trụ sở làm việc, phương tiện đi lại, đến máy móc thiết bị, phục vụ công tác quản lý thu thuế 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THU QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 2.2.1 Lập dự toán thu thuế thu nhập doanh nghiệp và kết quả thực hiện dự toán Công tác lập dự toán thu thuế được thực hiện cùng với lập dự toán thu NSNN hàng... Quản lý công tác kê khai - kế toán thu a Quản lý việc đăng ký thu , khai thu , nộp thu , ấn định thu - Quản lý đăng ký thu Công tác đăng ký thu của DN được thực hiện tại Cục thu thành phố CCT quận chỉ nắm danh sách các DN được cấp mã số thu từ Cục thu thành phố để quản lý thông qua thông báo Mục lục ngân sách về tình hình DN - Quản lý kê khai thu , nộp thu và ấn định thu : Quản lý kê khai thu ... thiện công tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng”, Luận văn đã thực hiện được các mục tiêu sau: 1 Hệ thống hóa một số cơ sở lý luận về thu và quản lý thu thuế TNDN 2 Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thu thuế TNDN trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2009-2013, luận văn đã thu thập được những số liệu thực tế liên quan đến công. .. thủ tục miễn thu , giảm thu CCT thực hiện đúng quy trình, thủ tục miễn, giảm thu TNDN theo quy định của Luật quản lý thu 2.2.4 Quản lý nợ thu và cưỡng chế nợ thu Đội quản lý nợ thu và cưỡng chế nợ thu đã làm tốt công 14 tác phân loại nợ và lập sổ theo dõi nợ thu trên phần mềm ứng dụng cho công tác quản lý nợ thu Trong những năm qua, tình trạng nợ đọng thu TNDN vẫn kéo dài, số nợ thu ngày càng... kiểm tra đối với các Đội thu liên phường 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 2.3.1 Kết quả đạt được - CCT đã bám sát các quy định của Luật thu TNDN, Luật Quản lý thu ; thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về thu TNDN và các chính sách thu thuế TNDN tại địa phương - Việc thực hiện mô hình quản lý thu thuế theo chức năng 17... hoàn thiện công tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp a Mục tiêu hoàn thiện công tác quản lý thu thuế TNDN Khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý thu TNDN; đảm bảo quản lý theo cơ chế minh bạch, đơn giản, dễ thực hiện dựa trên ba nền tảng cơ bản: thể chế chính sách thu minh bạch, quy trình thủ tục hành chính thu đơn giản; nguồn nhân lực có chất lượng, liêm chính; ứng dụng công nghệ thông... nhiên, công tác lập dự toán thu thuế vẫn chưa chú trọng đến những tác động của việc thay đổi các chính sách thu ảnh hưởng đến kết quả thu thuế; chưa phân tích thực trạng của đối tượng nộp thu (tình hình hoạt động của các doanh nghiệp), trong khi hiện nay tiến hành quản lý thu thuế theo cơ chế tự tính, tự khai, tự nộp dẫn đến lập dự toán chưa sát thực tế Thực hiện dự toán thu thuế Căn cứ dự toán thu thuế... việc trốn thu là tất yếu trong cơ chế thị trường Trình độ hiểu biết về thu , ý thức chấp hành các Luật thu , Pháp lệnh về thu của một bộ phận nhân dân, kể cả cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Nhà nước còn nhiều hạn chế - Các giải pháp quản lý kinh tế xã hội chưa được cải cách đồng bộ để hỗ trợ cho công tác quản lý thu thuế 19 CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP... quả thu nợ thu TNDN vẫn còn thấp Năm 2013, đã thu được 123,1 triệu đồng, với tỷ lệ 33,62% so với tổng nợ thu TNDN 2.2.5 Công tác kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về thu - Công tác kiểm tra thu Trong những năm qua, CCT đã đảm bảo thực hiện quy trình kiểm tra thu theo quy định Thông qua số liệu công tác kiểm tra của cơ quan thu từ năm 2009-2013 từ bảng 2.13 cho thấy ý thức chấp hành pháp luật thu ... lý thu và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thu - Phân công trách nhiệm rõ ràng, đồng thời cũng phải tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ giữa các đội thu , đặc biệt là các bộ phận làm công tác kê khai thu ; kiểm tra thu và quản lý nợ - Tăng thêm biên chế cán bộ thu ; có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ hiện tại đảm bảo tính chuyên nghiệp 3.2.2 Hoàn thiện công tác lập dự toán thu thuế . VÀ QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1.1.1. Khái quát về thu thu nhập doanh nghiệp a. Khái niệm về thu thu nhập doanh nghiệp Thu TNDN là loại thu trực thu, đánh vào phần thu nhập sau. bị, phục vụ công tác quản lý thu thuế. 2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THU QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 2.2.1. Lập dự toán thu thuế thu nhập doanh nghiệp. tác quản lý thu thu thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn 8 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay