BỘ đề TRẮC NGHIỆM vật lý THPT có đáp án

48 605 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2015, 09:24

I. MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT VÀ HIỂU Dao động cơ ( 50 Câu, từ 01 đến 50) Vật lí 12.1 – Dao động cơ (50) 1< A 11= C 21= A 31= C 41+ C 2= A 12> B 22= A 32> D 42+ D 3< D 13= C 23> C 33= A 43= C 4= C 14= B 24> B 34< C 44= B 5= D 15> D 25> C 35< D 45= A 6= D 16> B 26= D 36= A 46+ C 7= D 17= B 27< C 37= A 47+ B 8< D 18> B 28< B 38= A 48> B 9= B 19= D 29< D 39= B 49= A 10= B 20< B 30< A 40> A 50< B 01. Dao động cưỡng bức có A. Tần số của dao động bằng tần số của ngoại lực B. Biên độ của dao động phụ thuộc tần số của ngoại lực C. Tần số ngoại lực tăng thì biên độ của dao động tăng D. Tần số ngoại lực tăng theo tần số riêng của dao động 02. Một dao động điều hòa có A. Động năng và thế năng lệch pha π/2 B. Li độ và gia tốc đồng pha C. Vận tốc và li độ tỉ lệ thuận D. Vận tốc và gia tốc đồng pha 03. Một vật dao động điều hòa, trong quá trình dịch chuyển từ vị trí cân bằng ra biên thì A. Động năng tăng dần B. Vận tốc tăng dần C. Thế năng giảm dần D. Thế năng tăng dần 04. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có độ cứng k gắn vật nặng có khối lượng m và hệ dao động điều hòa. Khi m ở vị trí cân bằng thì A. Hợp lực tại m bằng 0 B. Lực đàn hồi bằng 0 C. Lực đàn hồi khác 0 D. Lực đàn hồi lớn nhất 05. Con lắc lò xo dao động theo phương nằm ngang, khi ở vị trí cân bằng thì A. Thế năng cực đại B. Động năng cực tiểu C. Độ giãn của lò xo lớn nhất D. Lực đàn hồi nhỏ nhất 06. Nếu tăng độ cứng của lò xo lên 2 lần và tăng khối lượng của vật nặng lên 4 lần thì chu kì của con lắc lò xo sẽ A. Tăng gấp 2 lần B. Giảm đi 2 lần C. Không thay đổi D. Kết quả khác 07. Dao động của con lắc đồng hồ là A. Dao động tự do B. Dao động cưỡng bức C. Dao động tắt dần D. Hệ tự dao động 08. Chu kỳ của con lắc đơn A. phụ thuộc vào biên độ B. phụ thuộc và khối lượng con lắc C. không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường D. phụ thuộc độ dài dây treo 09. Một con lắc đơn có chu kì là 1s khi ở nơi có g= π 2 m/s 2 thìchiều dài con lắc là A. 50cm B. 25cm C. 100cm D. 60cm 10. Một con lắc đơn có chiều dài 1m thực hiện 10 dao động mất 20s thì gia tốc trọng trường nơi đó (lấy π=3,14) là A. 10 m/s 2 B. 9,86 m/s 2 C. 9,80 m/s 2 D. 9,78 m/s 2 11. Một con lắc khối lượng 500g dao động theo quy luật s=10sin4t (đơn vị cm,s) thì động năng của nó lúc t=T/6 là A. 0,1J B. 0,02J C. 0,01J D. 0,05J 12. Chu kì của một con lắc đơn ở điều kiện bình thường là 1s, nếu treo nó trong thang máy đang đi lên cao chậm dần đều thì chu kì của nó sẽ A. Không đổi B. Tăng lên C. Giảm đi D. Có thể xảy ra cả 3 khả năng trên 13. Một con lắc đơn đang dao động với biên độ góc α o =0,15 rad. Vào thời điểm động năng gấp 3 lần thế năng thì giá trị tuyệt đối của li độ là A. 0,01 rad B. 0,05 rad C. 0,075 rad D. 0,035 rad 14. Khi qua vị trí cân bằng, con lắc đơn có vận tốc 100cm/s. Lấy g=10m/s 2 thì độ cao cực đại là A. 2 cm B. 5 cm C. 4 cm D. 2,5 cm 15. Một con lắc đơn có trọng lượng 1,5N biên độ góc là 60 0 thì lực căng dây ở vị trí cân bằng là A. 2 N B. 4 N C. 5 N D. 3 N 16. Nếu khi qua vị trí cân bằng dây treo của con lắc đơn bị đứt thì vật nặng sẽ chuyển động theo quỹ đạo là đường A. hyperbol B. parabol C. tròn D. thẳng 17. Đồ thị bên diễn tả dao động của một vật. Dao động này có biên độ và pha ban đầu là A. 3,14 cm ; 0 rad B. 6,68 cm ; π/2 rad C. 3 cm ; π rad D. 1 cm ; 0 rad 18. Dao động của một vật được diễn tả bằng đồ thị bên. Dao động này có biên độ, tần số góc, pha ban đầu là A. 8 cm ; π rad/s ; π/2 rad B. 4 cm ; π rad/s ; 0 rad C. 4 cm ; 2 rad/s ; 0 rad D. 8 cm ; 2 rad/s ; π rad 19. Một vật dao động có phương trình x=Asin(ωt + π/2) thì thời gian ngắn nhất để li độ đạt tới x= - (A/2) là A. T/6 B. T/8 C. T/3 D. 3T/4 20. Hai dao động x 1 =Asinωt và x 2 =Asin(ωt + π/2) là A. Đồng pha B. Lệch pha C. Ngược pha D. Cả A,B,C đều sai 21. Dao động tổng hợp của hai dao động x 1 =Asin(ωt + π/2) và x 2 =Asin(ωt - π/2) sẽ có biên độ y là A. 0 B. 2A C. 0 < y < A D. A < y < 2A 22. Một vật dao động theo phương trình x=5sin(ωt + π/2) (cm,s) sẽ qua vị trí cân bằng lần thứ ba vào thời điểm t là A. 2,5 s B. 2 s C. 6 s D. 2,4 s 23. Nếu treo vật m vào đầu một lò xo làm cho lo xo bị dãn thêm 10cm, với g=10m/s 2 thì chu kì dao động của nó sẽ là A. 0,314s B. 0,15s C. 0,628s D. 0,52s 24. Độ dài quỹ đạo dao động của một con lắc lò xo là 10cm, thì khi động năng bằng ba lần thế năng thì giá trị tuyệt đối của li độ là A. 2 cm B. 2,5 cm C. 3 cm D. 4 cm 25. Nếu tăng khối lượng viên bi của con lắc lò xo và không thay đổi biên độ dao động thì A. Động năng tăng B. Thế năng giảm C. Cơ năng toàn phần không thay đổi D. Lực đàn hồi tăng 26. Con lắc lò xo có vật nặng khối lượng 100g và hai lò xo có độ cứng là 6 và 4 N/m ghép song song. Con lắc này có chu kì là A. 3,14s B. 0,16s C. 0,2s D. 0,628s 27. Dao động điều hòa là một A. chuyển động lặp đi lặp lại quanh một vị trí cân bằng B. chuyển động có trạng thái được lặp lại trong những khoảng thời gian bằng nhau C. dao động được mô tả bằng một định luật dạng sin (hoặc cosin) D. dao dộng có tần số riêng của hệ dao động. 28. Trong các loại dao động thì A. Dao động tuần hoàn là một dao động điều hòa B. Dao động điều hòa là một dao động tuần hoàn C. Dao dộng của con lắc lò xo luôn là dao dộng điều hòa D. Dao dộng của con lắc đơn luôn là dao dộng điều hòa 29. Chu kì của một dao động là A. khoảng thời gian mà sau đó dao động lặp lại như cũ B. khoảng thời gian mà hệ dao động điều hòa C. số lần dao động thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định D. khoảng thời gian ngắn nhất mà sau đó trạng thái dao động lặp lại như cũ. 30. Tần số của một dao động điều hòa A. là số dao động trong một đơn vị thời gian B. là số dao động trong một chu kì C. luôn tỉ lệ thuận với chu kì dao động D. luôn phụ thuộc vào biên độ dao dộng. 31. Một con lắc dao động điều hòa có tần số là 2Hz có nghĩa là A. trong 2s thực hiện được một dao động B. dao động trong 2s C. trong 1s thực hiện 2 dao động D. tyực hiện 2 dao động trong 2s 32. Hai con lắc lò xo dao động điều hòa vơi biên độ là A1 và A2. Nếu biên độ A1>A2 thì cơ năng E1 và E2 của chúng sẽ là A. E1>E2 B. E1=E2 C. E1<E2 D. Không kết luận được 33. Dòng điện dân dụng có tần số 50Hz thì A. mỗi giây dòng điện thực hiện 50 dao động B. chu kì của dòng điện là 0,05s C. mỗi giây dòng điện thực hiện 100 dao dộng D. chu kì của dòng điện luôn nhỏ hơn 0,2s 34. Một con lắc lò xo dao động điều hòa A. biên độ lớn thì chu kì lớn B. biên độ nhỏ thì tần số nhỏ C. biên đô không ảnh hưởng tới tần số D. biên độ chỉ ảnh hưởng tới chu kì 35. Trong một dao động điều hòa A. li độ là giá trị cực đại của biên độ B. tần số phụ thuộc vào li độ C. li độ không thay đổi D. biên độ là giá trị cực đại của li độ 36. Hai biểu thức x=Acos(ωt+ϕ) và x =Asin(ωt+ϕ + π/2) mô tả A. hai dao động khác pha B. hai chuyển động biến đổi đều C. hai dao dộng điều hòa giống nhau D. hai dao động có tần số khác nhau 37. Trong biểu thức x=Acos(ωt+ϕ) thì (ωt+ϕ) cho biết A. pha của dao động B. tần số góc của dao động C. chu kì của dao động D. vị trí của điểm dao động tại thời điểm t 38. Tần số và tần số góc là 2 đại lượng A. có đơn vị đo giống nhau B. có đơn vị đo khác nhau C. cùng có đơn vị đo là Hz D. nghịch biến 39. Khi đưa con lắc đơn lên núi cao thì chu kì của nó A. tăng vì T tỉ lệ nghịch với g B. tăng vì g giảm C. Giảm vì g tăng D. Không đổi 40. Nhiễm điện âm cho quả cầu của một con lắc đơn và đưa vào một điện trường đều thì thấy chu kì của nó giảm. Điện trường đó có hướng A. Thẳng đứng xuống dưới B. Thẳng đứng lên trên C. Nằm ngang hướng sang phải D. Nằm ngang hướng sang trái 41. Một con lắc đơn khối lượng 200g dao động ở nơi có gia tốc trọng trường là 10 m/s 2 . Nếu tại thời điểm con lắc ở vị trí cao nhất lực căng của dây treo là 1N thì biên độ góc của dao động sẽ là A. 10 0 B. 25 0 C. 60 0 D. 45 0 42. Một con lắc đơn có phương trình dao động α=0,15sinπt (rad,s) thì nó cần thời gian ngắn nhất để đi từ nơi có li độ α=0,075rad đến vị trí cao nhất là A. 0,5s B. 0,25s C. (1/12)s D. (1/3)s 43. Con lắc đơn có chiều dài 2,45m, g=9,8m/s 2 được kéo lệch một cung dài 4cm rồi buông nhẹ cho dao động. Nếu chọn gốc thời gian là lúc buông tay thì phương trình dao động sẽ là A. s = 4sin(t+π/2) B. s = 4sin(t/2 + π) C. s = 4sin(2t - π/2) D. s = 4sin2t 44. Chất điểm M chuyển động tròn đều trên đường tròn bán kính 0,2m , vân tốc 80cm/s thì hình chiếu của M lên đường kính của đường tròn là A. Một dao động điều hòa với biên độ 40cm, tần số góc 4rad/s B. Một dao động điều hòa với biên độ 20cm, tần số góc 4rad/s C. Một dao động có li độ lớn nhất là 20cm D. Một chuyển động nhanh dần đều 45. Con lắc lò xo thẳng đứng có độ cứng lò xo là k, khối lượng vật nặng m và độ biến dạng lò xo khi qua vị trí cân bằng là ∆l thì chu kì của nó là A. g l T ∆ = π 2 B. gk l T ∆ = π 2 C. m l T ∆ = π 2 1 D. k l T ∆ = π 2 [...]... B C điểm C D điểm D Đáp án: C 17 Một vật dao động điều hòa có vận tốc cực đại bằng 6 m/s và gia tốc cực đại bằng 18 m/s2 Chu kỳ dao động của vật bằng bao nhiêu? A π/9 s B 2π/9 s C π/3 s D 2π/3 s Đáp án: D 18 Một vật dao động điều hòa có vận tốc cực đại bằng 6 m/s và gia tốc cực đại bằng 18 m/s2 Tần số dao động của vật bằng bao nhiêu? A 2,86 Hz B 1,43 Hz C 0,95 Hz D 0,48 Hz Đáp án: D 19 Đặt một bảng... 2π/n rad/s Đáp án: C 10 Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng sự thay đổi của gia tốc a a theo li độ x củaa một vật dao động điều hòa? a a 0 A 0 x 0 x x 0 B C x D Đáp án: B 11 Một vật, được treo vào đầu một lò xo, dao động điều hòa Nếu tần số góc của nó bằng 2,0rad s -1 thì chu kỳ dao động bằng bao nhiêu? A 0,080 s B 0,32 s C 0,50 s D 3,1 s Đáp án: D 12 Tập hợp ba đại lượng nào sau đây đều có giá trị không... 2,0.10-2 m/s D 1,3.10-1 m/s Đáp án: D 22 Đối với một vật dao động điều hòa thì độ lệch pha giữa vận tốc và li độ bằng bao nhiêu? A π/4 rad B π/2 rad C 3π/4 rad D π rad Đáp án: B 23 Đối với một vật dao động điều hòa thì độ lệch pha giữa gia tốc và li độ bằng bao nhiêu? A π/4 rad B π/2 rad C 3π/4 rad D π rad Đáp án: D 24 Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T Thế năng của vật biến thiên điều hòa theo... số; D hai lần chu kỳ Đáp án: A 2 Một vật dao động điều hòa với biên độ bằng 0,020 m và tần số bằng 2,5 Hz Vận tốc của vật khi đi qua vị trí cân bằng là A 0,050 m/s B 0,125 m/s C 4,93 m/s D 0,314 m/s Đáp án: D 3 Chọn kết luận đúng về con lắc đơn và con lắc lò xo Khi tăng khối lượng của vật thì chu kỳ dao động của A con lắc đơn và con lắc lò xo đều tăng B con lắc đơn và con lắc lò xo đều giảm C con lắc... lắc đơn và con lắc lò xo đều không thay đổi D của lắc đơn không thay đổi còn của con lắc lò xo tăng Đáp án: D 4 Phương trình dao động điều hòa của một vật là x = 30cos(50t)cm, ở đây t đo bằng giây (s) Tần số dao động của vật bằng A 50 Hz B 0,13 Hz C 8,0 Hz D 30 Hz Đáp án: C 5 Lực tổng hợp F, tác dụng lên một vật chuyển động trên một đoạn đường thẳng, biến thiên theo li độ x của vật khỏi vị trí cân bằng... dấu với li độ Đáp án: D 7 Đồ thị nào sau đây thể hiện đúng sự biến thiên theo thời gian t của động năng Ed của một vật dao động điều hòa với chu kỳ T Ed A 0 B Ed 0 T 2T t C Ed 0 T 2T t T 2T t Ed T 2T t D 0 Đáp án: D 8 Kí hiệu F là lực tổng hợp tác dụng lên một vật dao động điều hòa Đồ thị nào sau đây biểu diễn sự biến đổi của F theo li độ x của vật F F F 0 F 0 0 x A x x B 0 C x D Đáp án: C 9 Một chuyển... Đáp án: D 31 Một vật dao động điều hòa với biểu thức ly độ π x = 4 sin(0,5πt − ) 3 trong đó x tính bằng cm và t giây (s) Vào thời điểm nào sau đây vật sẽ đi qua vị trí x = 2 3cm theo chiều âm của trục tọa độ: A t=4(s) B t=2(s) C t=4/3(s) D t=1/3(s) Đáp án: B 32 Một vật dao động điều hoà với biên độ 0,020m Vận tốc cực đại của vật bằng 31,4 cm/s Tần số dao động bằng: A 2,5Hz B 5Hz C 1,25Hz D 0,25Hz Đáp. .. còn đầu trên gắn với một vật nặng Vật có thể dao động theo phương thẳng đứng dọc theo trục lò xo Đưa vật về vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ ra cho vật dao động điều hoà với tần số góc 10rad/s Lấy g = 10m/s 2 Độ lớn vận tốc của vật tại vị trí thế năng bằng 1,25 lần động năng là A 1(m/s) B 1/3(m/s) C 2/3(m/s) D 3/2(m/s) ĐA: C 78 Vật có khối lượng m = 1kg treo vào lò xo có độ cứng k = 400N/m Tại... điểm t = 0, đưa vật tới vị trí có li độ − 4cm rồi truyền cho vật vận tốc − 0,8m / s để vật dao động điều hoà Biên độ và pha ban đầu của dao động là A 4cm và 5π / 4 (rad) B 4 2 cm và 5π / 4 (rad) C 4 2 cm và π / 4 (rad) D 4cm và 3π / 4 (rad) ĐA: B 79 Vật có khối lượng m = 1kg treo vào lò xo có độ cứng k = 100N/m Hệ dao động với biên độ A = 10cm Vị trí của vật tại đó động năng bằng thế năng có toạ độ là... hòa với phương trình Đáp án: D 30 Một vật tham gia vào hai dao động điều hòa cùng tần số thì: A chuyển động tổng hợp của vật là một dao động tuần hoàn cùng tần số B chuyển động tổng hợp của vật là một dao động điều hòa cùng tần số C chuyển động tổng hợp của vật là một dao động điều hòa cùng tần số và có biên độ phụ thuộc vào hiệu pha của hai dao động thành phần D chuyển động của vật là dao động điều . Đáp án: C 17. Một vật dao động điều hòa có vận tốc cực đại bằng 6 m/s và gia tốc cực đại bằng 18 m/s 2 . Chu kỳ dao động của vật bằng bao nhiêu? A. π/9 s B. 2π/9 s C. π/3 s D. 2π/3 s Đáp án: . tăng. Đáp án: D 4. Phương trình dao động điều hòa của một vật là x = 30cos(50t)cm, ở đây t đo bằng giây (s). Tần số dao động của vật bằng A. 50 Hz B. 0,13 Hz C. 8,0 Hz D. 30 Hz Đáp án: C. B x E t x E t C x E t D Đáp án: D 8. Kí hiệu F là lực tổng hợp tác dụng lên một vật dao động điều hòa. Đồ thị nào sau đây biểu diễn sự biến đổi của F theo li độ x của vật. Đáp án: C. 9. Một chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ đề TRẮC NGHIỆM vật lý THPT có đáp án, BỘ đề TRẮC NGHIỆM vật lý THPT có đáp án, BỘ đề TRẮC NGHIỆM vật lý THPT có đáp án, Vật lí 12.1 – Dao động cơ (50), II. MỨC ĐỘ HIỂU VÀ VẬN DỤNG (GỒM 150 Câu, từ 1 đến 150)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn