Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bưu Điện

104 480 4
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2015, 19:59

. Thực trạng quản lý nguồn nhân lực tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bƣu Điện Chƣơng IV :Chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bƣu Điện giai đoạn 2015-2020. Xây dựng chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Bƣu Điện .  Câu hỏi nghiên cứu: 1. Chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực là gì? 2. Thực trạng quản lý nguồn. quản lý nguồn nhân lực tại PCM? 5. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  Mục đích: Nghiên cứu nhằm xây dựng chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực cho công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bƣu Điện.
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bưu Điện, Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bưu Điện, Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bưu Điện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn