Nghiệm Dương của một số lớp phương trình Toán tử 6

9 254 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2013, 14:58

Luận văn Thạc sĩ -chuyên ngành Giải Tích-Chuyên đề :Nghiệm Dương của một số lớp phương trình Toán tử
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiệm Dương của một số lớp phương trình Toán tử 6, Nghiệm Dương của một số lớp phương trình Toán tử 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn