Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp

32 1,586 7
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2013, 14:45

Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TỐN CHI PHÍ BÁN HÀNG CHI PHÍ QUẢN DOANH NGHIỆP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI. I - KHÁI NIỆM VỀ CHI PHÍ BÁN HÀNG CHI PHÍ QUẢN DOANH NGHIỆP. Xã hội tồn tại được là nhờ vào q trình tái sản xuất q trình này khơng ngừng đổi mới do tính tất yếu do nhu cầu xã hội ngày càng tăng. Sản phẩm tạo ra trong q trình sản xuất muốn chuyển sang lĩnh vực tiêu dùng phục vụ cho nhu cầu của con người thì phải qua q trình lưu thơng hàng hố. Hoạt động của doanh nghiệp thương mại là hoạt động ở khâu lưu thơng hàng hố. Một khâu quan trọng của q trình tái sản xuất xã hội. Trong nền kinh tế thị trường đòi hỏi tất cả các ngành kinh tế nói chung ngành thương mại nói riêng phải năng động sáng tạo, khơng ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình. Làm thế nào để đạt hiệu quả cao trong kinh doanh ln là vấn đề đặt ra cho mỗi doanh nghiệp cả về mặt luận mặt thực tiễn. Khơng một doanh nghiệp nào muốn mình tồn tại trong thua lỗ để rồi phá sản. Phấn đấu khơng ngừng, nâng cao hiệu quả kinh doanh là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu trong kinh doanh hiện nay. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại tất yếu phải phát sinh các loại chi phí, chúng rất đa dạng phức tạp, ảnh hưởng khơng nhỏ tới sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 1. Chi phí bán hàng: Là chi phí biẻu biện bằng tiền của tồn bộ hao phí lao động sống lao động vật hố liên quan trực tiếp đến khâu bảo quản tiêu thụ hàng hố, thành phẩm, lao vụ, dịch vụ mà doanh nghiệp phải chi ra trong một thời kỳ nhất định. Chi phí bán hàng được bù đắp bởi doanh thu trong kỳ là một bộ phận chi phí quan trọng trong chi phí kinh doanh của doanh nghiệp. 2. Chi phí quản doanh nghiệp: Là chi phí biểu hiện bằng tiền của các hao phí lao động sống lao động vật hố mà doanh nghiệp bỏ ra để thực hiện cơng tác quản bao gồm: Quản kinh doanh, quản hành chính quản khác. Xét về mặt bản chất, đó là những chi phí phục vụ gián tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Nó đảm bảo cho q trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được tiến hành một cách bình thường. Đây là những chi phí tương đối ổn định. II- PHÂN LOẠI CHI PHÍ BÁN HÀNG CHI PHÍ QUẢN DOANH NGHIỆP: 1.Phân loại theo bản chất nội dung kinh tế, bao gồm các yếu tố: 1.1- Chi phí khấu hao tài sản cố định: Các tài sản cố định sử dụng cho mục đích sản xuất kinh doanh tất nhiên phải bị hao mòn sau một thời gian sẽ hết khả năng sử dụng. Khấu hao là sự chuyển dần giá trị hao mòn của tài sản cố định vào chi phí bán hàng chi phí quản lý. Khấu hao được biểu hiện bằng giá trị tiền tệ sẽ thu hồi được trong doanh thu bán hàng hố, sản phẩm dịch vụ. 1.2- Chi phí vật liệu (chi phí chọn lọc, bảo quản, đóng gói bao bì): Là những khoản chi phí chi ra để giữ gìn phẩm chất hàng hố trong q trình dự trữ, những chi phí cải tiến kỹ thuật bảo quản hàng hố, những khoản chi phí phục vụ cho việc phân loại, chọn lọc, đóng gói hàng hố để đảm bảo chất lượng hàng hố bán ra cũng được tính vào chi phí này. 1.3- Chi phí nhân cơng: 1 Bao gồm các khoản tiền lương, tiền công các khoản phụ cấp cho cán bộ công nhân viên, các khoản trích quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ … theo tỷ lệ qui định với số tiền lương phát sinh. 1.4- Chi phí dịch vụ mua ngoài: Là những chi phí về tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, tiền điện báo, thuê ngoài sửa chữa tài sản cố định thuộc văn phòng doanh nghiệp. 1.5- Chi phí bằng tiền khác: Là những chi phí cần thiết khác cho hoạt động kinh doanh hoạt động quản như: Chi phí sổ sách quản lý, chứng từ biểu mẫu kế toán, tuyên truyền quảng cáo, chi phí hội nghị tiếp khách, đào tạo cán bộ, lãi vay vốn dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh phải trả. Ý nghĩa của việc phân loại chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp theo bản chất nội dung kinh tế giúp cho doanh nghiệp hiểu được tầm quan trọng của mỗi loại chi phí trong quá trình sáng tạo ra giá trị mới của hàng hoá trong lưu thông, từ đó cho thấy có những chi phí cần thiết phải tiết kiệm nhưng phải trong mức độ hợp cho phép. 2.Phân loại theo công dụng kinh tế: Theo cách phân loại này, chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp đươc chia thành các khoản mục sau: 2.1- Chi phí tiền lương: Bao gồm lương chính các khoản phụ cấp của công nhân viên ở bộ phận bán hàng bộ phận quản doanh nghiệp. 2.2- Chi phí BHXH,BHYT,KPCĐ: Là khoản tiền được trích theo tỷ lệ hiện hành trên tổng số tiền lương thực tế mà doanh nghiệp phải chi trả. Theo quy định hiện nay, tỷ lệ này là 19% trên tổng quỹ lương cấp bậc phải chi trả cho người lao động (15% cho BHXH; 2% cho BHYT; 2% cho KPCĐ). 2.3- Chi phí trừ dần công cụ, dụng cụ, đồ dùng: Dụng cụ, đồ dùng là những tư liệu có giá trị nhỏ, thời gian sử dụng ngắn không đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định như cân ở quầy hàng, máy tính, thước đo, Chi phí trừ dần giá trị dụng cụ đồ dùng là trong quá trình bảo quản bán hàng quản doanh nghiệp. Việc phân bổ tính toán giá trị công cụ đồ dùng chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp tuỳ thuộc vào từng loại: - Nếu xuất dùng với số lượng ít, giá trị thấp có thể phân bổ hết 100% giá trị tài sản vào chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp. Khi bán hàng, nếu có phế liệu thu hồi, bán phế liệu hoặc các khoản trích trước quá nhiều thì được ghi giảm chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp . - Nếu xuất nhiều một lần với số lượng nhiều, giá trị cao, cần phải đưa vào tài khoản chi phí trả trước sẽ phân bổ cho hai hoặc nhiều kỳ sản xuất kinh doanh để làm cho chi phí kinh doanh trong kỳ không tăng đột biến, ảnh hưởng quan trọng đến giá thành kết quả sản xuất kinh doanh. Đối với loại này thì khi đưa công cụ dụng cụ sử dụng phân bổ chi phí dần. 2.4- Chi phí vận chuyển: Bao gồm cước phí vận chuyển, tạp phí vận chuyển chi phí bốc dỡ, cước phí trả cho chủ phương tiện thuê hoặc chi phí phải chi ra cho đội vận tải của đơn vị mình để vận chuyển hàng hoá kể cả tiền thuê lái xe, khấu hao phương tiện vận chuyển của đơn vị 2 mình. Các khoản chi phí thuê bốc dỡ, khuân vác hàng hoá trong quá trình vận chuyển cũng được tính vào chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp. 2.5- Chi phí hao hụt định mức trong quá trình bán hàng: Là số tiền hao hụt hàng hoá trong quá trình tiêu thụ, chỉ được hạch toán vào chi phí bán hàng, chi phí hao hụt trong định mức. 2.6- Chi phí hoa hồng cho đại bán hàng uỷ thác xuất khẩu: Là khoản tiền mà các doanh nghiệp phải trả cho các đơn vị, cá nhân bán hàng đại hoặc xuất khẩu uỷ thác cho công ty. 2.7- Chi phí dự phòng: Là chi phí phản ánh các khoản dự phòng, giảm giá hàng tồn kho, dự phòng khoản thu khó đòi tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài những khoản mục trên, chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp còn được phân loại theo nhiều khoản mục khác tuỳ thuộc vào yêu cầu quản nội bộ doanh nghiệp như: Chi phí về tiền điện, tiền điện thoại, công tác phí, tiếp khách … Việc phân loại chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp theo công dụng kinh tế có tác dụng quan trọng trong việc hạch toán kế toán. Phân loại theo công dụng kinh tế , chi phí được phân chia thành các khoản mục chi phí để làm cơ sở cho kế toán tập hợp chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp theo khoản mục, giám sát thực hiện kế hoạch chi phí. 3. Phân loại theo cách ứng xử: Đây là cách phân loại chi phí dựa trên mối quan hệ của nó với doanh thu để giúp cho chủ doanh nghiệp cũng như người quản có các quyết định phù hợp. Theo cách ứng xử này, chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp được chia thành hai loại: 3.1- Chi phí khả biến: Là những khoản chi phí luôn thay đổi theo sự thay đổi của doanh thu. Các chi phí này tăng lên theo sản lượng tiêu thụ hàng hoá của doanh nghiệp giảm đi nếu sản lượng hàng hoá giảm, chẳng hạn như chi phí vận chuyển, chi phí hao hụt, chọn lọc đóng gói. 3.2- Chi phí bất biến: Là những chi phí có tính tương đối, ít biến động theo sự thay đổi của doanh thu. Chi phí bất biến được coi là những chi phí không đổi trong khâu bán hàng quản doanh nghiệp, thuộc loại chi phí này bao gồm: chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí thuê mặt bằng, phương tiện kinh doanh, hoá đơn nộp tiền nhà đất … Cách này giúp cho hoạt động phân tích của doanh nghiệp với mức tiêu thụ đã được xác định thì dự đoán được các chi phí cần thiết để đạt được mức lãi mong muốn, quyết định mở rộng hay thu hẹp kinh doanh, có nghĩa là chi phí bất biến góp phần xây dựng kế hoạch chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp. Với ý nghĩa to lớn như vậy, kế toán chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp cũng có nhiệm vụ hết sức quan trọng trong các doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp thương mại nói riêng. Trên thực tế, có rất nhiều cách phân loại chi phí nhưng kế toán chỉ ghi tập hợp chi phí theo một cách phân loại mà thôi. Vì vậy, cần phải phân chia chi phí thành các khoản mục chi phí cụ thể để khi cần phân loại chi phí theo các tiêu thức phân loại khác vẫn có thể thống kê được từ số liệu kế toán. Nói tóm lại, trong luận cũng như trong thực tế, còn có nhiều cách phân loại chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp. Tuy nhiên, tuỳ từng điều kiện cụ thể, tuỳ theo mức độ yêu cầu quản mà có thể phân loại chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp theo các tiêu thức khác nhau. Nhưng việc vận dụng các cách phân loại 3 trên phải phù hợp phục vụ tốt cho cơng tác quản chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp một cách có hiệu quả tiết kiệm nhất. III- U CẦU QUẢN Ý NGHĨA CỦA VIỆC KẾ TỐN CHI PHÍ BÁN HÀNG CHI PHÍ QUẢN DOANH NGHIỆP: Trong thực tế, khi chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp tăng sẽ dẫn đến lợi nhuận giảm. Do đó, mục tiêu của cơng tác quản chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp là hạn chế tới mức thấp nhất các khoản chi phí bất hợp lý, nâng cao được hiệu quả kinh doanh mà vẫn đảm bảo phục vụ văn minh thương nghiệp. Quản chi phí phải quản những khoản mục cụ thể, kiểm tra đối chiếu với các định mức chi phí, với dự tốn, u cầu quản tổng mức chi phí phải chặt chẽ sao cho có thể giảm tối thiểu chi phí để thu được lợi nhuận. 1-u cầu về quản lý: Chi phí có vai trò rất quan trọng đối với q trình kinh doanh của một doanh nghiệp. Chính vì vậy, các thơng tin tổng hợp, chi tiết ln phải được thu nhập kiểm tra giám sát. u cầu quản tổng mức phí phải chặt chẽ sao cho có thể giảm tối thiểu chi phí để thu được nhiều lợi nhuận. Việc quản tổng mức phí tốt sẽ có những thơng tin đầy đủ giúp cho việc quản của cấp trên được thuận tiện có thể đưa ra những quyết định kịp thời, cần thiết. Còn việc quản các khoản mục chi phí cụ thể giúp người quản theo dõi chi tiết từng khoản mục, từng yếu tố, cũng như từng nghiệp vụ chi phí phát sinh để từ đó ta có thể so sánh giữa các khoản chi phí với dự tốn, với định mức để xem xét đánh giá đề ra được các biện pháp nhằm giảm phí một cách hợp lý. Đối với những khoản phát sinh theo địa điểm như những khoản chi phí phát sinh ở các đơn vị phụ thuộc (cửa hàng, kho …) được theo dõi kế tốn trực tiếp, còn những chi phí liên quan đến nhiều địa điểm thì cần phải phân bổ hợp lý, khoa học đối với từng khoản chi phí. Để thực hiện tốt kế tốn theo địa điểm phát sinh cần phải tổ chức cơng tác kế tốn, giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc kiểm tra tình hình thực, chỉ tiêu chi phí một cách chặt chẽ. 2- Ý nghĩa của việc kế tốn CPBH CPQLDN: Việc xác định kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, việc kế tốn được thể hiện qua các mặt sau: Làm cơ sở cho tập hợp chi phí của kỳ đó, giúp doanh nghiệp xác định chính xác lợi nhuận hiệu quả kinh tế của mình. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, việc cạnh tranh diễn ra gay gắt, quyết liệt, cho nên giá cả có ý nghĩa vơ cùng quan trọng, cho nên việc kế tốn làm cơ sở cho việc phấn đấu giảm chi phí trên cơ sở thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Ngồi ra việc kế tốn còn làm tiền đề cho cơng tác lập kế hoạch, điều tra phân tích cho cơ quan quản trực tiếp, kiểm sốt được hoạt động kinh tế của doanh nghiệp tránh hiện tượng ghi tăng chi phí làm sai lệch kết quả kinh doanh, ngồi ra còn được dùng để phân tích, đánh giá tình hình sử dụng chi phí so với kế hoạch kinh doanh để từ đó có thể sử dụng chi phí hợp hơn, đưa ra quyết định quản thích hợp giúp cho doanh nghiệp tồn tại phát triển. IV- TỔ CHỨC KẾ TỐN CHI PHÍ BÁN HÀNG CHI PHÍ QUẢN DOANH NGHIỆP TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI: Kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp là cơng tác hết sức quan trọng đặc biệt là trong cơ chế kế tốn kinh doanh tự chủ như hiện nay. Kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp là cơng cụ duy nhất hữu hiệu có thể 4 cung cấp được một cách thường xuyên liên tục, có hệ thống toàn bộ thông tin về chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệpdoanh nghiệp. Với chức năng cung cấp thông tin về chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp, kế toán chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp có nhiệm vụ: Giám sát kiểm tra chặt chẽ quá trình chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp, ghi chép chính xác chi phí phát sinh trong kỳ cho từng đối tượng chịu chi phí để làm cơ sở cho việc tính toán xác định kết quả kinh doanh. Nhiệm vụ của kế toán chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp có được hoàn thành tốt hay không phụ thuộc rất nhiều vào công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí kể cả kế toán tổng hợp kế toán chi tiết. 1-Kế toán tổng hợp CPBH CPQLDN: Các doanh nghiệp cung cấp số liệu về tổng mức chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp phát sinh, căn cứ tính toán phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp cho hàng hoá đã bán để xác định kết quả kinh doanh. Số liệu tổng hợp là cơ sở để kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch chi phí do doanh nghiệp đề ra. 2-Kế toán chi tiết CPBH CPQLDN: Để phục vụ cho việc tổ chức kế toán chi phí, ngoài việc theo dõi tổng hợp chi phí, kế toán cần thiết phải theo dõi chi tiết chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp, kế toán chi tiết chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp là sự chi tiết hoá thông tin tổng quát đã được hình thành bởi kế toán nhằm thu thập thông tin kế toán rộng rãi cho việc quản kiểm tra các hoạt động kinh tế. Do đó, ta thấy giữa kế toán tổng hợp kế toán chi tiết chi phí có mối quan hệ mật thiết với nhau.Trước hết, về mặt quản lý, chúng biến thành một tổng thể hoàn chỉnh với những thông tin phục vụ cho quản từ cấp trên cũng như nội bộ doanh nghiệp. Về mặt ghi chép có thể là hai quá trình song song, kế toán tổng hợp kế toán chi tiết đều dựa vào một cơ sở chung là hệ thống chứng từ ban đầu thống nhất. Do vậy, đảm bảo cho việc điều tra đối chiếu với nhau, việc phân chia kế toán chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp thành hai bộ phận: Kế toán tổng hợp kế toán ch tiết là cần thiết trong việc quản chặt chẽ chi phí phát sinh cũng như trong toàn bộ công tác kế toán chi phí của doanh nghiệp. Tuỳ theo đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp , kế toán có thể chọn lựa hình thức kế toán cho phù hợp. 3- Kế toán chi phí bán hàng trong kinh doanh thương mại: 3.1- Tài khoản sử dụng: Chi phí bán hàng được kế toán phản ánh trên tài khoản 641- "chi phí bán hàng". Kết cấu của TK 641như sau: Bên nợ : Tập hợp toàn bộ chi phí bán hàng thực tế phát sinh. Bên có : - Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng. - Kết chuyển chi phí bán hàng trong kỳ. TK 641 cuối kỳ không có số dư. TK 641 có 7 tài khoản cấp 2: - TK 6411- Chi phí nhân viên bán hàng: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả cho nhân viên bán hàng, nhân viên đóng gói, vận chuyển, bảo quản sản phẩm hàng hóa… bao gồm tiền lương, tiền công các khoản phụ cấp, kinh phí công đoàn. - TK 6412- Chi phí vật liệu bao bì: Tài khoản này phản ánh các chi phí vật liệu bao bì xuất dùng cho việc giữ gìn, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, chi phí vật liệu đóng gói sản phẩm hàng hóa, chi phí vật liệu, nhiên liệu trong quá trình tiêu thụ, vật liệu dùng để bảo quản tài sản cố định. 5 - TK 6413- Chi phí công cụ bán hàng: Tài khoản này phản ánh các chi phí công cụ, dụng cụ đồ dùng phục vụ cho quá trình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa như dụng cụ đo lường, phương tiện tính toán, phương tiện làm việc . - TK 6414- Chi phí khấu hao tài sản cố định ( dùng cho bán hàng): Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí khấu hao tài sản cố định ở bộ phận bảo quản bán hàng như nhà kho, cửa hàng, bến bãi, phương tiện bốc dỡ, vận chuyển,… - TK 6415- Chi phí bảo quản: Tài khoản này phản ánh chi phí về bảo hành hàng hóa dịch vụ trong thời gian bảo hành như chi phí sửa chữa, hướng dẫn,… -TK 6417- Chi phí dịch vụ mua ngoài: Tài khoản này phản ánh các chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho bán hàng như chi phí thuê ngoài sửa chữa tài sản cố định, tiền thuê kho, thuê bãi, tiền thuê bốc vác, vận chuyển hàng hóa đi tiêu thụ, tiền trả hoa hồng đại bán hàng,… -TK6418- chi phí tiền khác: Tài khoản này phản ánh các khoản chi phí khác phát sinh trong khâu bán hàng, ngoài các chi phí kể trên như chi phí tiếp khách ở bộ phận bán hàng, chi phí giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, chào hàng… 2-Phương pháp kế toán: Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến chi phí bán hàng được thể hiện như sau (xem sơ đồ số 1): 6 Sơ đồ số 1: SƠ ĐỒ KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ BÁN HÀNG: Tài khoản 641 CPBH. TK 334; 338 TK 641 TK 153;111;112;335 Tiền lương, BHXH (1) Các khoản ghi giảm chi phí (nếu có) TK 152; 153 (6) Trị giá vật liệu, CCDC (2) TK 214 Mức khấu hao hàng tháng TK 911 (3) TK 142; 335 Kếtchuyển hoặc phân Mức phân bổ hoặc trích bổ CPBH cuối kỳ (7) trước kế hoạch. (4) TK 142 (1422) TK 111; 112 Chi phí bằng tiền khác (8) (9) (5) TK 133 DIỄN GIẢI: (1).Khi tính tiền lương, phụ cấp, khi tính trích các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ phải trả cho nhân viên bán hàng nhân viên đóng gói, bảo quản, bốc vác, vận chuyển sản phẩm hàng hóa đi tiêu thụ, định khoản: Nợ TK 641- Chi phí bán hàng (6411) Có TK 334 - PhảI trả công nhân viên Có TK 338 - PhảI trả, phảI nộp khác (2).Giá trị xuất vật liệu, công cụ dụng cụ để phục vụ cho quá trình bán hàng như vật liệu đóng gói hay bảo quản , giữ gìn kiểm tra chất lượng sản phẩm, sửa chữa tài sản cố định ở bộ phận bán hàng, định khoản: Nợ TK 641 (6412) Có TK152 ( Theo phương pháp KKTX) Hoặc Có TK 611 ( Theo phương pháp KKĐK) (3).Trích khấu hao tài sản cố định ở bộ phận bán hàng, định khoản: Nợ TK 641- Chi phí bán hàng Có TK 214 - Khấu hao tài sản cố định (4). Mức phân bổ trích trước kế hoạch, định khoản: Nợ TK 641 Có TK 142, 335 7 (5).Chi phí điện nước mua ngoài, chi phí thông tin (Điện thoại, Fax…) phải trả bưu điện, chi phí thuê ngoài sửu chữa tài sản cố định có giá trị không lớn tính trực tiếp vào chi phí bán hàng, kế toán định khoản: Nợ TK 641 Nợ TK 133 Có TK 111, 112, 331 Hoặc ghi: Nợ TK 641 (6417) Có TK 111, 112, 331 (6).Khi phát sinh các khoản ghi giảm CPBH, kế toán định khoản: Nợ TK 335 : Trích trước quá nhiều Nợ TK 111 : Nếu bán phế liệu Nợ TK 152 : Nếu nhập phế liệu Có TK 641 (7).Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí bán hàng vào TK 911- “Xác định kết quả kinh doanh”, kế toán định khoản: Nợ TK 911- Xác định kết quả kinh doanh Có TK 641- Chi phí bán hàng 8).Đối với những doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh dài, trong kỳ không có hoặc ít có sản phẩm tiêu thụ thì cuối kỳ kết chuyển chi phí bán hàng vào TK 142 (1422) " Chi phí chờ kết chuyển", kế toán định khoản: Nợ TK 142 - Chi phí chờ kết chuyển (1422) Có TK 641 - Chi phí bán hàng (9).Sang kỳ kế toán sau, khi có sản phẩm hàng hoá tiêu thụ CPBH được kết chuyển vào TK 1422 sẽ được kết chuyển toàn bộ sang TK 911. Nợ TK 911- Xác định kết quả kinh doanh Có TK 142 - Chi phí chờ kết chuyển (1422). 4-Kế toán CPQLDN trong kinh doanh thương mại: 4.1- Tài khoản sử dụng. Để theo dõi tập hợp chi phí quản doanh nghiệp phát sinh, kế toán sử dụng tài khoản 642 - chi phí quản doanh nghiệp. Kết cấu của tài khoản 642 tương tự như tài khoản 641. Tài khoản 642 cuối kỳ không có số dư. Tài khoản 642 có 8 tài khoản cấp 2: - Tài khoản 6421 - Chi phí nhân viên quản lý: Phản ánh các khoản chi phí về tiền lương, các khoản phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ của ban giám đốc, nhân viên quản ở các phòng ban của doanh nghiệp. - Tài khoản 6422 - Chi phí vật liệu quản lý: Phản ánh giá trị vật liệu xuất dùng cho công tác quản như giấy, bút mực, vật liệu sử dụng cho việc sửa chữa tài sản cố định , công cụ dụng cụ,… - Tài khoản 6423 - Chi phí đồ dùng văn phòng: Phản ánh giá trị công cụ, dụng cụ, đồ dùng văn phòng cho công tác quản lý. - Tài khoản 6424 - Chi phí khấu hao tài sản cố định: Phản ánh các chi phí khấu hao tài sản cố định dùng chung cho doanh nghiệp như nhà cửa, vật kiến trúc, phương tiện truyền dẫn, máy móc thiết bị quản dùng trên văn phòng. -Tài khoản 6425 - Thuế, phí, lệ phí: Phản ánh các khoản chi phí về thuế, phí lệ phí như thuế môn bài, thu trên vốn, thuế nhà đất, các khoản phí, lệ phí khác như qua cầu, phà,… 8 -Tài khoản 6426 - Chi phí dự phòng: Phản ánh các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng phải thu khó đòi tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp - TK 6427: Chi phí dịch vụ mua ngoài: Phản ánh các chi phí về dịch vụ mua ngoài như tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, điện báo, thuê nhà, thuê ngoài sửa chữa tài sản cố định thuộc văn phòng doanh nghiệp. - TK 6428: Chi phí bằng tiền khác: Phản ánh các chi phí bằng tiền khác ở bộ phận quản chung của doanh nghiệp, ngoài các chi phí kể trên như chi phí hội nghị, công tác phí, tàu xe đi phép dân quân tự vệ, đào tạo cán bộ, lãi vay vốn dùng cho sản xuất kinh doanh phải trả . 4.2- Phương pháp kế toán: Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến chi phí quản doanh nghiệp được thể hiện ở sơ đồ số 2: 9 Sơ đồ số 2 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ QUẢN DOANH NGHIỆP. TK 334;338 TK 642 TK 111;112 Tiền lương, BHXH Giảm chi phí (1) (8) TK 152; 153; 142 Trị giá vật liệu, CCDC (2) TK 214 Mức khấu hao hàng tháng TK 911 (3) Kết chuyển, phân bổ TK 333 Chi phí QLDN cuối kỳ (9) Thuế TK 142 (4) TK 139; 159 Dự phòng (5) (10) (11) TK 335 Trích trước chi phí (6) TK 111;112;331 Chi phí khác (7) TK 133 DIỄN GIẢI: (1)- Khi tính lương, khi tính trích các khoản BHXH, BHYT,KPCĐ theo lương cho nhân viên quản lý, kế toán định khoản : Nợ TK 642 - Chi phí QLDN (6421) Có TK 334 - Phải trả công nhân viên. Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác. (2)- Trị giá vật liệu, công cụ dụng cụ xuất dùng vào công tác quản doanh nghiệp, kế toán định khoản: Nợ TK 642 - Chi phí quản doanh nghiệp (6422) Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu Có TK 153 – Công cụ dụng cụ 10 [...]... Tham mu t vấn cho Giám đốc về quá trình thực hiện nhiệm vụ kết quả công tác quản nghiệp vụ chuyên môn - Trực tiếp làm nhiệm vụ chuyên môn tổ chức quản nghiệp vụ đợc giao - Chỉ đạo, hớng dẫn kiểm tra nghiệp vụ đối với các đơn vị thành viên, tổ chức phối hợp công tác nghiệp vụ trong nội bộ doanh nghiệp Quan hệ với các cơ quan chuyên ngành cấp trên, các đối tợng ngoài doanh nghiệp các... toỏn, kt chuyn chi phớ qun vo TK 911 - Xỏc nh kt qa kinh doanh, k toỏn nh khon: N TK 911 - Xỏc nh kt qu kinh doanh Cú TK 642 - Chi phớ qun doanh nghip (10) - i vi nhng doanh nghip cú chu k kinh doanh di, trong k khụng cú hoc cú ớt sn phm tiờu th thỡ cui k k toỏn kt chuyn ton b hoc mt phn CPQL theo dừi loi chi phớ ch kt chuyn N TK 142 - Chi phớ tr trc (1422) Cú TK 642 - Chi phớ qun doanh nghip... 642 - Chi phớ qun doanh nghip (6428) Cú TK 335 - Chi phớ phI tr (7) - Tin in thoi, in bỏo, telex, in, nc phi tr, k toỏn nh khon: N TK 642 - Chi phớ qun doanh nghip (6427) N TK 133 Cú TK 331 Hoc ghi: N TK 642 - Chi phớ QLDN (6427) Cú TK 331 (8) - Khi phỏt sinh cỏc khon ghi gim chi phớ qun doanh nghip, k toỏn nh khon: N TK 111, 112, 138, 335 ( Tựy ni dung c th) Cú TK 642 - Chi phớ qun doanh. .. toỏn chi tit chi phớ bỏn hng v chi phớ qun doanh nghip 2.1- K toỏn yu t chi phớ nhõn viờn Hin nay, Cụng ty khụng hch toỏn yu t chi phớ nhõn viờn bỏn hng riờng m phn ỏnh ton b chi phớ v tin lng ca tt c nhõn viờn trong khi qun v bỏn hng vo TK 6421- Chi phớ nhõn viờn qun iu ny v c bn l sai nguyờn tc Chi phớ thuc b phn no phi phõn b vo b phn ú ch khụng c gp nh chi phớ nhõn viờn bỏn hng v chi phớ... phn qun lý, tin sa cha mỏy tớnh, mỏy photocopy, - TK 6428- Chi phớ bng tin khỏc: L cỏc khon chi phớ khỏc phc v cho cụng tỏc qun ngoi cỏc khon chi phớ k trờn nh chi phớ tip khỏch, hi ngh, phũng chỏy cha chỏy, chi phớ ngh phộp, 25 2- Phng phỏp k toỏn chi phớ qun doanh nghip: Cng ging nh hch toỏn chi phớ bỏn hng khi nhn c chng t, k toỏn kim tra tớnh hp l, hp ca chng t, nu ỳng thỡ lp phiu chi v... khụng tng ng vi chi phớ bỏn hng v chi phớ qun doanh nghip thỡ c phộp treo chi phớ li cho k sau theo t l hng tn kho trờn tng giỏ tr hng hoỏ cú trong k +Trong hot ng thng mi, chi phớ qun doanh nghip thng phõn b ht vo cui thỏng, cũn chi phớ bỏn hng thỡ c tớnh phõn b hp theo doanh thu bỏn ra trong k Trờn thc t, doanh thu khụng m bo trong cỏc k v vn d tr hng tn kho cui cỏc k ca doanh nghip bin... kinh doanh Cú TK 142 - Chi phớ tr trc (1422) 5-Phng phỏp kt chuyn CPBH v CPQLDN: Vic kt chuyn chi phớ bỏn hng tr vo thu nhp tớnh li nhun v tiờu th trong k c cn c vo mc (quy mụ) phỏt sinh chi phớ, vo doanh thu bỏn hng v vo chu k kinh doanh ca doanh nghip sao cho m bo nguyờn tc phự hp gia doanh thu v chi phớ Trng hp chi phớ bỏn hng phỏt sinh trong k ln trong khi doanh thu k ny nh hoc cha cú thỡ chi. .. vo chng t liờn quan n chi phớ bỏn hng m thc t chi ra nhng trong tng lai s phi chi ra , k toỏn lp cỏc khon d chi CPBH: N TK 641 (Chi tit N TK 6415: Chi phớ vn chuyn TK 6417: Chi phớ dch v mua ngoi TK 6418: Chi phớ bng tin khỏc ) Cú TK 335 (3353): D chi chi phớ bỏn hng - Vi cỏc khon lm gim chi phớ bỏn hng, k toỏn ghi: N cỏc TK liờn quan 111, 112, 138, Cú TK 641 (6418) - Trng hp chi phớ mua ngoi sa cha... điểm tổ chức quản của Công ty Với 855 nhân viên, cơ cấu tổ chức quản của Công ty phân thành các phòng ban quản phòng ban nghiệp vụ kinh doanh Giám đốc phụ trách chung còn trởng các phòng ban chịu trách nhiệm điều hành từng phòng ban của mình Ngoài ra các bộ phận theo chức năng theo lĩnh vực hoạt động còn có sự chỉ đạo đan chéo nhau Ngoài ra Công ty còn có 6 xí nghiệp, 5 chi nhánh trực... k toỏn lờn mt khỏc vic qun s sỏch cng gp nhiu khú khn 30 II- MT S GII PHP NHM HON THIN K TON CHI PH BN HNG V CHI PH QUN Lí DOANH NGHIP TI CễNG TY VIRASIMEX Nhn thc c tm quan trng ca cụng tỏc k toỏn chi phớ bỏn hng v chi phớ qun doanh nghip i vi s tn ti v phỏt trin ca Cụng ty VIRASIMEX, em cú mt vi kin ngh v cụng tỏc hon thin k toỏn chi phớ bỏn hng v chi phớ qun doanh nghip nh sau: 1- Hon thin . CHỨC KẾ TỐN CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI: Kế tốn chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp là cơng. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TỐN CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI. I - KHÁI NIỆM VỀ CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ
- Xem thêm -

Xem thêm: Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp, Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp, Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp, Chi phí bán hàng: Là chi phí biẻu biện bằng tiền của tồn bộ hao phí lao Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là chi phí biểu hiện bằng tiền của các hao, - Chức năng và nhiêm vụ của Công ty. a - Chức năng:, - Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay