Đề thi thử số 6 môn toán kỳ thi Trung Học Phổ Thông quốc gia năm 2015

1 473 4
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2015, 19:20

Giáo viên ra đề: Thầy Lưu Huy Thưởng - Trang | 1 - ĐỀTHI THỬ Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số 3 2 2 3 4y x mx m= + − ( ), m C với m là tham số. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số ứng với 1.m = b) Tìm giá trị của tham số m để đồ thị có 2 điểm cực trị và đường thẳng đi qua hai điểm cực trị cách điểm (1; 2)I − một khoảng bằng 4 5 . 5 Câu 2 (1,0 điểm) Giải phương trình: 15 2 sin 2 3 cos(2015 ) 2 cos 4 2 x x x π π π           + + + + = +               Câu 3 (1,0 điểm) Cho H là miền giới hạn bởi các đường: 1 ln ; 1;y x x x= + = trục .Ox Tính thể tích khối vật thể tròn xoay sinh ra bởi H quay quanh trục .Ox Câu 4 (1,0 điểm) a) Tìm số phức z thỏa mãn: 2 2 (2 )(1 2 ) (1 2 ) 21 33 0 i i z i z i z − + + + + − = b) Một lớp học có 40 học sinh gồm 15 nam và 25 nữ trong đó có 1 bạn nam tên An và một bạn nữ tên Hoa. Cần chọn 6 bạn trong lớp đi thi văn nghệ trong đó có 2 nam và 4 nữ. Tính xác suất để trong nhóm không có đồng thời cả An và Hoa biết khả năng được chọn của các bạn học sinh là như nhau. Câu 5 (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz cho điểm ( 1;2; 1)A − − và mặt cầu ( )S có phương trình: 2 2 2 ( ) : ( 2) ( 3) ( 1) 9;S x y z− + + + − = đường thẳng 3 1 4 : 2 2 3 x y z− + − ∆ = = − . Viết phương trình mặt phẳng ( )Q biết ( )Q qua ;A ( )Q tiếp xúc ( )S ; ( ) / / .Q ∆ Câu 6 (1,0 điểm) Cho hình chóp . ,S ABCD đáy là hình thoi cạnh ; .a BD a= Trên cạnh AB lấy M sao cho 2 ;BM AM I= là giao điểm của AC và ,MD Đường thẳng SI vuông góc với đáy. Góc giữa hai mặt phẳng ( )SAB và ( )ABCD bằng 0 60 . Tính thể tích khối chóp .S CBMI và khoảng cách giữa CM và .SD Câu 7 (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ ,Oxy cho hình chữ nhật có: 4 3 ;3 ;AB BC MB MC= = 2 ;ND NC= Đường thẳng : 2 0;AN x y− + = trung điểm của AM là (1;1).E Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật biết điểm A có hoành độ dương. Câu 8 (1,0 điểm) Giải hệ phương trình: 3 2 2 3 2 2 3 1 4 2 1 2 1 0 2 8 6 2 11 9 x x y y x y x x y x x y x x   − − − − + − − =     − − + − = − + + − +    Câu 9 (1,0 điểm) Cho , , 0x y z > Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: HẾT ĐỀ THI THỬ ĐỀ SỐ 6 KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2015 MÔN: TOÁN – Thời gian: 180 phút Phối hợp sản xuất: ViettelStudy.vn và Uschool.vn . y z > Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: HẾT ĐỀ THI THỬ ĐỀ SỐ 6 KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2015 MÔN: TOÁN – Thời gian: 180 phút Phối hợp sản xuất: ViettelStudy.vn và Uschool.vn. ra đề: Thầy Lưu Huy Thưởng - Trang | 1 - Đ THI THỬ Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số 3 2 2 3 4y x mx m= + − ( ), m C với m là tham số. a) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị hàm số. tên Hoa. Cần chọn 6 bạn trong lớp đi thi văn nghệ trong đó có 2 nam và 4 nữ. Tính xác suất để trong nhóm không có đồng thời cả An và Hoa biết khả năng được chọn của các bạn học sinh là như nhau.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử số 6 môn toán kỳ thi Trung Học Phổ Thông quốc gia năm 2015, Đề thi thử số 6 môn toán kỳ thi Trung Học Phổ Thông quốc gia năm 2015, Đề thi thử số 6 môn toán kỳ thi Trung Học Phổ Thông quốc gia năm 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay