Đề thi thử số 3 môn toán kỳ thi Trung Học Phổ Thông quốc gia năm 2015

1 482 4
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2015, 19:20

Giáo viên ra đề: Thầy Lưu Huy Thưởng - Trang | 1 - ĐỀTHI THỬ Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số: 4 2 2( 1)y x m x= − − , m là tham số a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số với 2m = b) Tìm m để đồ thị hàm số có điểm cực tiểu nằm trên đường thẳng : 0x y∆ + = Câu 2 (1,0 điểm) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: 1 ln( 1); ;y x x x e e = + = − = và trục .Ox Câu 3 (1,0 điểm) Giải phương trình: 3 2 2 1 2 2 log (3 1) 2 log ( 1) 6log 4 3x x x− + + = − Câu 4 (1,0 điểm) a) Tìm quỹ tích điểm biểu diễn số phức z biết: 2z i zi+ = b) Từ các số tự nhiên có 4 chữ số, lấy 1 số bất kì. Tính xác suất để số lấy được có dạng: 1 2 3 4 a a a a sao cho: 1 2 3 4 a a a a< ≤ < Câu 5 (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz cho mặt cầu 2 2 2 ( ) : ( 1) ( 2) ( 3) 16S x y z− + + + − = có tâm I và mặt phẳng ( ) : 2 2 1 0.P x y z− + + = Viết phương trình mặt phẳng ( )Q sao cho ( )Q song song với ( )P và ( )Q tiếp xúc với ( ).S Tìm điểm đối xứng của I qua ( ).Q Câu 6 (1,0 điểm) Cho hình chóp . ,S ABCD ABCD là hình thang vuông tại A và ;B ;AB BC a= = 2 ;AD a= SA vuông góc với đáy. Góc giữa SC và mặt phẳng ( )SAD bằng 0 30 . Gọi M là trung điểm của .AD Tính thể tích khối chóp .S ABCD và cosin góc giữa hai mặt phẳng ( )SAC và ( )SCM . Câu 7 (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ ,Oxy cho tam giác ABC có trực tâm (2;1)H , tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là (1;0);I trung điểm của BC thuộc đường thẳng : 2 1 0.d x y− − = Tìm tọa độ ,B C biết đường tròn ngoại tiếp tam giác HBC đi qua (6; 1),E − điểm B có hoành độ nguyên và nhỏ hơn 4. Câu 8 (1,0 điểm) Giải phương trình: 2 2 2 4 5 3 11 25 2x x x x x+ − + − = + + Câu 9 (1,0 điểm) Cho , , 0a b c > và 1abc = . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 72 ( )( )( ) 1 P a b b c c a a b c = + + + + + + + HẾT ĐỀ THI THỬ ĐỀ SỐ 3 KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2015 MÔN: TOÁN – Thời gian: 180 phút . ) 1 P a b b c c a a b c = + + + + + + + HẾT ĐỀ THI THỬ ĐỀ SỐ 3 KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2015 MÔN: TOÁN – Thời gian: 180 phút . viên ra đề: Thầy Lưu Huy Thưởng - Trang | 1 - Đ THI THỬ Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số: 4 2 2( 1)y x m x= − − , m là tham số a) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị hàm số với 2m. trình: 3 2 2 1 2 2 log (3 1) 2 log ( 1) 6log 4 3x x x− + + = − Câu 4 (1,0 điểm) a) Tìm quỹ tích điểm biểu diễn số phức z biết: 2z i zi+ = b) Từ các số tự nhiên có 4 chữ số, lấy 1 số bất
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử số 3 môn toán kỳ thi Trung Học Phổ Thông quốc gia năm 2015, Đề thi thử số 3 môn toán kỳ thi Trung Học Phổ Thông quốc gia năm 2015, Đề thi thử số 3 môn toán kỳ thi Trung Học Phổ Thông quốc gia năm 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay