Đề thi thử số 2 môn toán kỳ thi Trung Học Phổ Thông quốc gia năm 2015

1 355 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2015, 19:20

. của biểu thức: 1 1 1 x y z P x y z = + + + + + HẾT ĐỀ THI THỬ ĐỀ SỐ 2 KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 20 15 MÔN: TOÁN – Thời gian: 180 phút . viên ra đề: Thầy Lưu Huy Thưởng - Trang | 1 - Đ THI THỬ Câu 1 (2, 0 điểm) Cho hàm số: 2 ( ) 2 m mx y C x m + = + (Với m là tham số) a) Khảo sát sự biến thi n và đồ thị hàm số với. C biết A có tung độ dương. Câu 8 (1,0 điểm) Giải hệ phương trình: 3 3 2 2 2 8 6( 2 ) 15 12 10 0 ( 3) 6 ( 3) 2 2 2 2 2 y x y x y x y x y x x x x y   − + − + − + =     − +  + + + + = +
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử số 2 môn toán kỳ thi Trung Học Phổ Thông quốc gia năm 2015, Đề thi thử số 2 môn toán kỳ thi Trung Học Phổ Thông quốc gia năm 2015, Đề thi thử số 2 môn toán kỳ thi Trung Học Phổ Thông quốc gia năm 2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay