luận văn 10đ khoa kế toán HVTC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI.

120 1,293 11
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/06/2015, 13:40

Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng em, các số liệu kết quả nêu trong luận văn tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập. Sinh viên Lê Gia Long Sinh viên : Lê Gia long CQ48/21.21 i Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Từ viết thường TNHH Trách nhiệm hữu hạn MTV Một thành viên SXKD Sản xuất kinh doanh TNDN Thu nhập doanh nghiệp TGNH Tiền gửi ngân hàng GTGT Giá trị gia tăng BĐS Bất động sản BĐSĐT Bất động sản đầu tư TSCĐ Tài sản cố định DNSX Doanh nghiệp sản xuất DNTM Doanh nghiệp thương mại DNNN Doanh nghiệp nhà nước Sinh viên : Lê Gia long CQ48/21.21 ii Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU STT TÊN SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU Trang Sinh viên : Lê Gia long CQ48/21.21 iii Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Trình tự kế toán DTBH Trình tự kế toán các khoản giảm trừ DT Trình tự kế toán giá vốn hàng xuất bán theo phương pháp kê khai thường xuyên Trình tự kế toán giá vốn hàng xuất bán theo phương pháp kiểm kê định kì Trình tự kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoat động tài chính Trình tự kế toán chi phí bán hàng và chi phi quản li doanh nghiệp Trình tự kế toán thu nhập khác Trình tự kế toán chi phí khác Trình tự kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp Trình tự kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh Sơ đồ cấu trúc tổ chức công ty Mô hình tổ chức bộ máy kế toán 8 11 14 15 18 21 24 25 26 28 34 37 Sinh viên : Lê Gia long CQ48/21.21 iv Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Sổ chi tiết TK 511 Chứng từ ghi sổ ngày 21/01/2013 Sổ cái tài khoản 511 Sổ cái TK 521 Thẻ kho Sổ cái TK 632 Sổ cái TK 515 Sổ cái TK 635 Sổ cái TK 641 Sổ cái TK 642 Sổ cái TK 911 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh dạng lãi trên biến phí 54 55 56 61 66 68 70 74 79 86 91 93 103 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Giao diện màn hình ban đầu của phần mềm EFFECT. Giao diện màn hình danh mục hàng hóa trên phần mềm. Màn hình nhập liệu đối với hóa đơn HD/12P 0001966. Màn hình thuế GTGT của Hóa đơn HD/12P 0001966 Màn hình nhập liệu đối với Giấy Báo Có ngân hàng MHB Màn hình nhập liệu đối với hóa đơn HD/12P 0002554. Màn hình “Chi tiết”. Màn hình thuế GTGT của Hóa đơn HD/12P 0002554 Màn hình nhập liệu chiết khấu thương mại Màn hình nhập liệu giá vốn Màn hình nhập liệu Giấy Báo Có ngân hàng Ngoại Thương Màn hình nhập liệu Giấy báo Nợ ngân hàng MHB Màn hình nhập liệu Phiếu chi 023 40 43 49 50 50 51 51 52 60 65 69 71 78 Sinh viên : Lê Gia long CQ48/21.21 v Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp 14 15 16 Màn hình nhập liệu Phiếu thu 012 Màn hình nhập liệu Giấy thanh toán tạm ứng Màn hình nhập liệu chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 84 85 88 Sinh viên : Lê Gia long CQ48/21.21 vi Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Cùng với xu thế phát triển của thời đại, nền kinh tế của Việt Nam trong nhưng năm gần đây đang không ngừng tưng bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Bất cứ một doanh nghiệp nào cũng đều mong muốn có một chỗ đứng vững chắc trên thị trường và không ngừng phát triển. Do đó việc tổ chức và quản lý hạch toán kế toán phục vụ nhu cầu nắm bắt, thu thập và xử lý các thông tin để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là yêu cầu tất yếu, giúp các đơn vị kinh tế thấy được quy mô, cách thức kinh doanh cũng như khả năng phát triển hay suy thoái của doanh nghiệp, đưa ra các quyết định đúng đắn và kịp thời trong tương lai. Đứng trước tình hình đó, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội hiểu rằng, bên cạnh việc tìm ra các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thì việc tổ chức và quản lý hạch toán kế toán cũng là một yêu cầu thiết yêú, góp phần quan trọng vào việc quản lý sản xuất kinh doanh và đưa ra các quyết định kinh tế đúng đắn. Đặc biệt, thông tin về kết quả kinh doanh và bán hàng chiếm vai trò quan trọng trong thông tin kế toán, những thông tin này luôn được doanh nghiệp và các nhà đầu tư quan tâm. Hơn bao giờ hết, hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh nói riêng đang là vấn đề thường xuyên đặt ra đối với mỗi doanh nghiệp. Việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh sẽ góp phần tăng tính cạnh trạnh, nâng cao chất lượng các quyết định của doanh nghiệp, tăng sự minh bạch thông tin tài chính. Quá trình thực tập tại công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội là cơ hội cho em tiếp cận với thực tế công tác kế toán tại công ty, đặc biệt là công tác Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Cùng với sự chỉ bảo, hướng dẫn tận tình của thầy giáo Ngô Xuân Tỵ và các Sinh viên : Lê Gia long CQ48/21.21 vii Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp cán bộ kế toán Phòng Tài chính – Kế toán của công ty, em đã có thêm những hiểu biết nhất định về công ty và công tác kế toán tại công ty. Ý thức được tầm quan trọng của công tác Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty nên sau quá trình thực tập tại công ty, em quyết định chọn đề tài nghiên cứu để viết luận văn cuối khóa của mình là “Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội”. 2. Đối tượng và mục đích nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Kế toán bán hàng, xác định kết quả kinh doanh. - Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu sâu về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, đưa ra những nhận xét tổng quan về các thành tựu đã đạt được và những tồn tại trong công tác kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh, từ đó đưa ra những ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội. 3. Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận và thực tế kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội. 4. Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng các phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử kết hợp với những phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp, so sánh giữa lý luận với thực tế của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội, từ đó đưa ra giải pháp kiến nghị để hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội. 5. Kết cấu của luận văn tốt nghiệp: Luận văn được chia làm 3 chương chính: Sinh viên : Lê Gia long CQ48/21.21 viii Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp Chương 1: Những lý luận cơ bản về kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội. Chương 3: Một số ý kiến nhận xét và đè xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và phát triển Nông nghiệp Hà Nội. Là sinh viên lần đầu tiếp cận với thực tế công tác kế toán, trước đề tài có tính tổng hợp và thòi gian hạn chế nên không thể tránh khỏi những thiếu xót. Em kính mong nhận được sự giúp đỡ và đánh giá, góp ý của ban lãnh đạo, các cán bộ phòng kế toán Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội và các thầy cô giáo bộ môn trong Học Viện Tài Chính, đặc biệt là thầy giáo Ngô Xuân Tỵ để em có thể hoàn thiện bài luận văn của mình. Em xin chân thành cảm ơn. Hà nội, ngày 04 tháng 05 năm 2014 Sinh viên Lê Gia Long Lớp CQ48/21.21 Sinh viên : Lê Gia long CQ48/21.21 ix Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1. Sự cần thiết của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 1.1.1. Khái niệm bán hàng và kết quả kinh doanh. - Bán hàng: Bán hàng là giai đoạn cuối cùng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bán hàng là việc chuyển đổi quyền sở hữu hàng hóa, thành phẩm cho khách hàng để thu được tiền hoặc được quyền thu tiền hay hàng hóa khác và hình thành doanh thu bán hàng. - Kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định, được biểu hiện bằng số tiền lãi hay lỗ. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm kết quả hoạt động kinh doanh thông thường và kết quả hoạt động khác. + Kết quả hoạt động kinh doanh thông thường là kết quả từ những hoạt động tạo ra doanh thu của doanh nghiệp, đây là hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ và hoạt động tài chính: Kết quả hoạt động SXKD (bán hàng và cung cấp dịch vụ) = Tổng Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ - Giá vốn của hàng xuất đã bán và chi phí thuế TNDN - Chi hí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp (1.1) Kết quả từ hoạt động tài chính = Tổng Doanh thu thuần về hoạt động tài chính - Chi phí về hoạt động tài chính (1.2) Sinh viên : Lê Gia long CQ48/21.21 1 [...]... với Nhà nước của doanh nghiệp Xác định kết quả kinh doanh giúp thúc đẩy sử dụng nguồn nhân lực và phân bổ các nguồn lực có hiệu quả đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân nói chung và đối với mỗi doanh nghiệp nói riêng 1.1.3 Yêu cầu quản lý quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp Nghiệp vụ bán hàng liên quan đến từng khách hàng, từng phương thức thanh toán và từng mặt hàng, ... hàng bán bị trả lại 1.3.3 Kế toán giá vốn hàng xuất bán 1.3.3.1 Các phương pháp xác định giá vốn hàng bán Đối với hàng hóa, giá vốn hàng xuất bán bao gồm trị giá mua của hàng xuất bán cộng (+) chi phí thu mua của hàng xuất bán Đối với thành phẩn, giá vốn hàng xuất bán là trị giá vốn của thành phẩm bán ra trong kỳ - Trị giá mua của hàng xuất bán và trị giá vốn của thành phẩm xuất bán được xác định theo... - Phương thức bán hàng trực tiếp: Theo phương thức này, khi doanh nghiệp giao hàng hoá, thành phẩm cho khách hàng, đồng thời được khách hàng thanh toán ngay hoặc chấp nhận thanh toán đảm bảo các điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng. Các phương thức bán hàng trực tiếp bao gồm: + Bán hàng thu tiền ngay: Doanh nghiệp bán hàng được khách hàng thanh toán ngay Khi đó lượng hàng hóa được xác định là tiêu thụ,... khoản: (1.6) + TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh TK 911 dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm + TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối TK 421 phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình phân phối, xử lý kết quả kinh doanh của doanh nghiệp + Các Tài khoản liên quan khác: TK 511, 632, 641, 642, Sinh viên : Lê Gia long... số phát sinh Có lớn hơn số phát sinh Nợ TK 8211 (5): Kết chuyển chi phí thuế thu nhập hoãn lại: (5a): Chênh lệch số phát sinh Nợ lớn hơn số phát sinh Có TK 8212 (5b): Chênh lệch số phát sinh Có lớn hơn số phát sinh Nợ TK 8212 Sinh viên : Lê Gia long CQ48/21.21 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp 27 1.3.8 Kế toán xác định kết quả kinh doanh - Công thức xác định kết quả kinh doanh: + Kết quả kinh doanh. .. đủ tiền hàng - Tính, bán, xác định đúng đắn kết quả của từng loại hoạt động và thực hiện nghiêm túc cơ chế phân phối lợi nhuận - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước theo chế độ quy định 1.1.4 Nhiệm vụ công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp - Phản ánh và ghi chép đầy đủ, kịp thời, chính xác tình hình hiện có và sự biến động của từng loại thành phẩm, hàng hóa... ghi nhận doanh thu được xác nhận + Bán hàng đổi hàng: doanh nghiệp đem sản phẩm, vật tư, hàng hoá để đổi lấy hàng hoá khác không tư ng tự về bản chất - Phương thức gửi hàng: Theo phương thức này, định kỳ doanh nghiệp sẽ gửi hàng cho khách hàng theo những thỏa thuận trong hợp đồng Khách Sinh viên : Lê Gia long CQ48/21.21 Học viện Tài Chính 5 Luận văn tốt nghiệp hàng có thể là các đơn vị nhận bán hàng đại... Trong đó: (2) – Doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ (3) – Giá vốn hàng xuất bán (4) – Doanh thu hoạt động tài chính (5) – Chi phí hoạt động tài chính (6) – Chi phí bán hàng (7) – Chi phí quản lý doanh nghiệp (8) – Thu nhập khác (9) – Chi phí khác + Kết quả kinh doanh sau thuế: Kết quả kinh doanh = Kết quả kinh doanh - Chi phí thuế thu sau thuế trước thuế nhập doanh nghiệp - Tài khoản... Sinh viên : Lê Gia long CQ48/21.21 Học viện Tài Chính 6 Luận văn tốt nghiệp kỳ là bằng nhau, số lãi được tính trên số dư nợ gốc và số ngày thực tế của kỳ hạn trả nợ 1.3 Nội dung cơ bản của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiêp 1.3.1 Kế toán doanh thu bán hàng 1.3.1.1 Khái niệm về doanh thu - Doanh thu là tổng các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ hạch toán, phát. .. thu nhập thuần khác và chi phí khác: Kết quả hoạt động khác = Thu nhập thuần khác - Chi phí khác (1.3) 1.1.2 Ý nghĩa của hoạt động bán hàng và xác định kết quả sản xuất kinh doanh - Quá trình bán hàng là một trong những khâu quan trọng của hoạt động SXKD Công tác bán hàng có ý nghĩa hết sức to lớn, nó là giai đoạn tái sản xuất, kinh doanh Doanh nghiệp khi thực hiện tốt công tác bán hàng sẽ tạo điều kiện . toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội . 2. Đối tư ng và mục đích nghiên cứu: - Đối tư ng nghiên cứu: Kế toán bán hàng, . Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội. Chương 3: Một số ý kiến nhận xét và đè xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công. Chính Luận văn tốt nghiệp Chương 1: Những lý luận cơ bản về kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn 10đ khoa kế toán HVTC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI., luận văn 10đ khoa kế toán HVTC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI., luận văn 10đ khoa kế toán HVTC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay