Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Cẩm Thủy 1, Thanh Hóa

4 555 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/06/2015, 14:07

Trang 1/4 - Mã đề thi 132 TRƯỜNG THPT CẨM THUỶ I Năm học 2014-2015 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐH MÔN HÓA HỌC (Thời gian làm bài: 90 phút) Mã đề thi 132 Họ và tên thí sinh: SBD Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137. Câu 1: Tiến hành điện phân V lít dung dịch NaCl 1M và CuSO 4 1,8M (bằng điện cực trơ màng ngăn xốp) tới khi nước bắt đầu điện phân ở cả 2 điện cực thì dừng điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm m gam. Dung dich sau điện phân hoà tan tối đa 8,84 gam Al 2 O 3 . Giá trị của m là A. 34,6 B. 34,5 C. 34,8 D. 34,3 Câu 2: Số proton và số nơtron có trong một nguyên tử nhôm ( 27 13 Al ) lần lượt là A. 12 và 14. B. 13 và 14. C. 13 và 13. D. 13 và 15. Câu 3: Kim loại có độ cứng cao nhất là A. Vàng B. Crom. C. Osimi. D. Kim cương. Câu 4: Có các nhận định sau: (1) Lipit là một loại chất béo. (2) Lipit gồm chất béo, sáp, sterit, photpholipit,… (3) Chất béo là các chất lỏng. (4) Chất béo chứa các gốc axit không no thường là chất lỏng ở nhiệt độ thường. (5) Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch. (6) Chất béo là thành phần chính của dầu mỡ động, thực vật. Các nhận định đúng là A. 1, 2, 4, 6. B. 1, 2, 4, 5. C. 2, 4, 6. D. 3, 4, 5. Câu 5: Nung m gam hỗn hợp gồm NH 4 HCO 3 và (NH 4 ) 2 CO 3 đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 13,44 lít khí NH 3 (đktc) và V lít khí CO 2 (đktc). Lượng khí CO 2 sinh ra hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong thì thu được 20 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kỹ X lại thu được thêm 10 gam kết tủa nữa. Giá trị của m là A. 35. B. 36. C. 53. D. 37. Câu 6: Hợp chất hữu cơ X chứa vòng benzen và có CTPT là C 9 H 8 O 2 . X tác dụng dễ dàng với dung dịch brom thu được chất Y có công thức phân tử là C 9 H 8 O 2 Br 2 . Mặt khác, cho X tác dụng với NaHCO 3 thu được muối Z có CTPT là C 9 H 7 O 2 Na Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo ? A. 5 B. 6 C. 3 D. 4 Câu 7: Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Sục khí etin vào dung dịch KMnO 4 loãng. (b) Cho hơi ancol etylic đi qua bột CuO nung nóng. (c) Sục khí etilen vào dung dịch Br 2 trong CCl 4 . (d) Cho dung dịch glucozơ vào dung dịch AgNO 3 trong NH 3 dư, đun nóng. (e) Cho Fe 2 O 3 vào dung dịch H 2 SO 4 đặc, nóng. (f) Cho dung dịch saccarozơ tác dụng với Cu(OH) 2 . Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là A. 3. B. 4. C. 6. D. 5. Câu 8: Hỗn hợp X gồm anđehit Y, axit cacboxylic Z và este T (Z và T là đồng phân). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần 0,625 mol O 2 , thu được 0,525 mol CO 2 và 0,525 mol nước Cho một lượng Y bằng lượng Y có trong 0,2 mol X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO 3 trong NH 3 , đun nóng, sau phản ứng được m gam Ag (hiệu suất phản ứng 100%). Giá trị của m là A. 21,6 gam B. 16,2 gam C. 32,4 gam D. 64,8 gam Câu 9: Trong điều kiện thích hợp, xảy ra các phản ứng sau Trang 2/4 - Mã đề thi 132 (a) 2H 2 SO 4 + C  2SO 2 + CO 2 + 2H 2 O (b) H 2 SO 4 + Fe(OH) 2  FeSO 4 + 2H 2 O (c) 4H 2 SO 4 + 2FeO  Fe 2 (SO 4 ) 3 + SO 2 + 4H 2 O (d) 6H 2 SO 4 + 2Fe  Fe 2 (SO 4 ) 3 + 3SO 2 + 6H 2 O Trong các phản ứng trên, phản ứng xảy ra với dung dịch H 2 SO 4 loãng là A. (a) B. (c) C. (b) D. (d) Câu 10: Phân tử tinh bột được cấu tạo từ A. Các gốc β glucozơ. B. Các gốc β fructozơ. C. Các gốc α glucozơ D. Các gốc α fructozơ. Câu 11: Hoà tan hoàn toàn 24,4 gam hỗn hợp gồm FeCl 2 và NaCl (có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2) vào một lượng nước (dư), thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO 3 (dư) vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn sinh ra m gam chất rắn. Giá trị của m là A. 10,8. B. 28,7. C. 57,4. D. 68,2. Câu 12: Chọn câu đúng trong các câu sau: A. Phương pháp chung điều chế ancol no, đon chức bậc 1 là cho anken cộng nước. B. Ancol đa chức hòa tan Cu(OH) 2 tạo thành dd màu xanh. C. Khi oxi hóa ancol no đơn chức thì thu được anđehit. D. Đun nóng ancol metylic với H 2 SO 4 đặc ở 170 0 C thu được ete. Câu 13: Cho khí CO dư qua hỗn hợp gồm CuO, MgO, Al 2 O 3 nung nóng. Sau phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm: A. Cu, Mg, Al B. Cu, Al 2 O 3 , MgO C. Cu, Al, MgO D. Cu, Al 2 O 3 , Mg Câu 14: Phát biểu nào sau đây là sai? A. Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa trắng B. Dung dịch lysin làm xanh quỳ tím C. Dung dịch glyxin không làm đổi màu quỳ tím D. Cho Cu(OH) 2 vào dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng Câu 15: Khẳng định nào sau đây là đúng? A. oxi có thể oxi hóa được kim loại vàng Au ở nhiệt độ cao. B. oxi có tính oxi hóa mạnh hơn ozon. C. Ở nhiệt độ thường, công thức phân tử của lưu huỳnh là S. D. oxi và ozon là hai dạng thù hình của oxi. Câu 16: Dung dịch B chứa 0,02 mol Na + , 0,02 mol Cl - , x mol K + và y mol 2 3 CO  . Cô cạn B thì thu được 2,55 gam muối khan. Giá trị của x và y lần lượt là A. 0,01 và 0,02. B. 0,02 và 0,01. C. 0,02 và 0,02. D. 0,01 và 0,015. Câu 17: Cho m gam Mg vào dung dịch có chứa 0,8 mol Fe(NO 3 ) 3 và 0,05 mol Cu(NO 3 ) 2 , đến phản ứng hoàn toàn thu được 14,4 gam chất rắn.Giá trị của m là A. 8,4 gam. B. 24 C. 15,6 gam. D. 6 gam. Câu 18: Mưa axit chủ yếu là do những chất thải sinh ra trong quá trình sản xuất công nghiệp nhưng không được xủ lí triệt để. Đó là những chất nào sau đây ? A. CO 2 , SO 2 B. H 2 S, Cl 2 C. NH 3 , HCl D. SO 2 , NO 2. Câu 19: Oxi hóa 6 gam ancol đơn chức A bằng oxi không khí (xt, t 0 ) được 8,4 gam hổn hợp anđehit, ancol dư và nước Lượng anđehit sinh ra cho phản ứng tráng gương thu được lượng bạc tối đa là A. 64,8 B. 43,2 C. 54 D. 32,4 Câu 20: Hỗn hợp X gồm HCOOH, CH 3 COOH (tỉ lệ mol 1:1), hỗn hợp Y gồm CH 3 OH, C 2 H 5 OH (tỉ lệ mol 2:3). Lấy 16,96 gam hỗn hợp X tác dụng với 8,08 gam hỗn hợp Y (xúc tác H 2 SO 4 đặc) được m gam este (hiệu suất các phản ứng este hóa đều bằng 80%). Giá trị của m là A. 20,4352 gam B. 22,736 gam C. 17,728 gam D. 12,064 gam Câu 21: Cho anđehit no, mạch hở, có công thức C n H m O 2 . Mối quan hệ giữa n với m là A. m = 2n +1 B. m = 2n – 2 C. m = 2n + 2 D. m = 2n Câu 22: Số liên kết xich ma có trong phân tử propan là A. 9 B. 10 C. 8 D. 12 Câu 23: Đun nóng etilenglicol với hỗn hợp ba axit hữu cơ đơn chức, số loại đieste tối đa thu được là A. 6. B. 8. C. 7. D. 9. Trang 3/4 - Mã đề thi 132 Câu 24: Cho 0,05 mol HCHO và 0,1 mol HCOOH tham gia phản ứng tráng gương trong dung dịch AgNO 3 /NH 3 thì thu được m gam Ag. Giá trị của m là A. 27 B. 10,8. C. 21,6. D. 43,2 Câu 25: Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na 2 O, BaO. Hoà tan hòan toàn 21,9 gam X vào nước, thu được 1,12 lít khí H 2 (đktc) và dung dịch Y,trong đó 20,52 gam Ba(OH) 2 .Cho toàn bộ dung dịch Y tác dụng với 100ml dung dịch Al 2 (SO 4 ) 3 0,5M, thu được m gam kết tủa. giá trị của m là: A. 27,96 B. 1,56 C. 29,52 D. 36,51 Câu 26: Trường hợp nào sau đây không xẩy ra phản ứng ? A. Cu + dung dịch HNO 3 B. Fe + dung dịch CuSO 4 C. Cu + dung dịch HCl D. Fe + dung dịch Fe 2 (SO 4 ) 3 Câu 27: Tính thể tích KOH 2M cần phản ứng với 20ml dung dịch Al 2 (SO 4 ) 3 1M để thu được kết tủa lớn nhất A. 60 ml B. 120 ml C. 70ml D. 80 ml Câu 28: Cho 4,5 gam hỗn hợp X gồm Na, Ca và Mg phản ứng hết với O 2 dư thu được 6,9 gam hỗn hợp Y gồm 3 oxit. Cho Y phản ứng vừa đủ với V lít dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là A. 0,60. B. 0,12. C. 0,30. D. 0,15. Câu 29: Cho sơ đồ phản ứng: 2 4 3 Al (SO ) X Y Al   . Trong sơ đồ trên, mỗi mũi tên là một phản ứng, các chất X, Y lần lượt là những chất nào sau đây? A. Al 2 O 3 và Al(OH) 3 B. NaAlO 2 và Al(OH) 3 C. Al(OH) 3 và Al 2 O 3 D. Al(OH) 3 và NaAlO 2 Câu 30: Lên men m gam glucozơ để tạo thành ancol etylic (hiệu suất phản ứng bằng 90%). Hấp thụ hoàn toàn lượng khí CO 2 sinh ra vào dung dịch Ca(OH) 2 dư, thu được 25 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 28,5 B. 7,5 C. 45,0 D. 25,0 Câu 31: Hợp chất X có công thức cấu tạo như sau: CH 3 -COO-CH 3 . Tên gọi đúng của X là A. etylaxetat. B. metylaxetat. C. đimetylaxetat. D. axeton. Câu 32: Hỗn hợp X gồm Ba và Al. Cho m gam X vào nước dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H 2 (đktc). Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH, thu được 15,68 lít khí H 2 (đktc). Giá trị của m là A. 24,5 B. 19,1 C. 29,9 D. 16,4 Câu 33: Cho hổn hợp khí oxi và ozon Sau một thời gian ozon bị phân hủy hết thu được một chất khí duy nhất có thể tích tăng 2%. Phẩn trăm của ozon trong hổn hợp khí ban đầu là A. 5% B. 4% C. 8% D. 2% Câu 34: Cho 0,12 mol α-amino axit A (NH 2 -R-COOH) tác dụng với a mol NaOH sau phản ứng thu được dung dịch X. Để phản ứng hết các chất trong X cần vừa đủ 0,32 mol HCl sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 25,08 gam chất rắn khan. Tên gọi của A là A. Alanin B. Lysin C. Glyxin D. Axit glutamic Câu 35: Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol và glyxerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 6,72 lít khí CO 2 (đktc). Cũng m gam X trên cho tác dụng với Na dư thu được tối đa V lít khí H 2 (đktc). Giá trị của V là A. 3,36 B. 6,72 C. 11,2 D. 5,6 Câu 36: Cho các chất: HCOOH, C 2 H 5 OH, HCHO, CH 3 COOH,CH 3 COOC 2 H 5 , C 2 H 2 .Số chất có thể tham gia phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO 3 /NH 3 là A. 3 B. 2 C. 4 D. 1 Câu 37: Thủy phân 60,6 gam Gly-Gly-Gly-Gly-Gly thì thu được m gam Gly-Gly-Gly; 13,2 gam Gly-Gly và 37,5 gam glyxin. Giá trị của m là A. 19,8. B. 18,9. C. 9,9. D. 37,8. Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn 24,4 gam hỗn hợp X gồm C 3 H 6 ,C 4 H 10 , CH 3 CHO, CH 2 =CH-CHO cần vừa đủ 49,28 lít khí O 2 (đktc).Sau phản ứng thu được 28,8 gam H 2 O.Mặt khác lấy toàn bộ X trên sục vào dung dịch AgNO 3 /NH 3 dư thấy xuất hiện m gam kết tủa (các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Giá trị của m là A. 21,6 B. 32,4 C. 43,2 D. 54 Câu 39: Có bao nhiêu amin bậc một là đồng phân cấu tạo của nhau ứng với công thức phân tử C 4 H 11 N? A. 4 B. 2 C. 5 D. 3 Trang 4/4 - Mã đề thi 132 Câu 40: Hỗn hợp X gồm axit axetic, propan-2-ol. Cho một lượng X phản ứng vừa đủ với Na, thu được 4,48 lít khí H 2 (đktc) và m gam chất rắn Y. Giá trị của m là A. 32, 8 B. 24 C. 39,6 D. 33,2 Câu 41: Cho các dung dịch muối sau: Zn(NO 3 ) 2 , MgCl 2 , FeCl 3 , CuSO 4 , AlCl 3 . Nếu thêm vào từng dung dịch đó dung dịch NH 3 dư, rồi thêm tiếp dung dịch KOH dư thì số kết tủa thu được là A. 4. B. 3. C. 1. D. 2. Câu 42: Polime nào sau đây thuộc loại poliamit? A. Nilon-6,6 B. Polietilen C. Poli(vinyl clorua) D. Polibutađien Câu 43: nung 21,6 gam Fe(NO 3 ) 2 trong bình kín không có không khí sau một thời gian thu được 16,6 gam chất rắn và V lít hỗn hợp khí (đktc). Giá trị của V là A. 2,8 B. 2,688 C. 2,24 D. 2,52 Câu 44: Đun nóng 7,6 gam hỗn hợp X gồm C 2 H 2 , C 2 H 4 và H 2 trong bình kín với xúc tác Ni thu được hỗn hợp khí Y. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y, dẫn sản phẩm cháy thu được lần lượt qua bình 1 đựng H 2 SO 4 đặc, bình 2 đựng Ca(OH) 2 dư thấy khối lượng bình 1 tăng 14,4 gam. Khối lượng tăng lên ở bình 2 là A. 9,6 gam B. 6,0 gam C. 22 gam D. 35,2 gam Câu 45: Hỗn hợp khí X gồm etilen và propin. Cho V lít khí X (đktc) tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO 3 trong NH 3 , thu được 17,64 gam kết tủa. Mặt khác V lít khí X phản ứng tối đa với 0,34 mol H 2 . Giá trị của a là A. 7,168 B. 4,928 C. 7,616 D. 10,304 Câu 46: Cho hỗn hợp gồm Fe và Zn vào dung dịch chứa hỗn hợp AgNO 3 đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm ba muối và chất rắn Y chỉ chứa một kim loại. Biết dung dịch X có khả năng tác dụng được với HCl tạo kết tủa trắng. Ba muối trong X là A. Fe(NO 3 ) 3 , Zn(NO 3 ) 2 và AgNO 3 . B. Fe(NO 3 ) 2 , Zn(NO 3 ) 2 và AgNO 3 . C. Fe(NO 3 ) 3 , Fe(NO 3 ) 2 và AgNO 3 . D. Fe(NO 3 ) 3 , Fe(NO 3 ) 2 và Zn(NO 3 ) 2 . Câu 47: Cho 17,88 gam hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic là đồng đẳng kế tiếp nhau phản ứng hoàn toàn với 200ml dung dịch NaOH 1M và KOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, thu được 32,22 gam hỗn hợp chất rắn khan. Công thức của 2 axit trong X là A. C 2 H 4 O 2 và C 3 H 6 O 2 B. C 3 H 4 O 2 và C 4 H 6 O 2 C. C 2 H 4 O 2 và C 3 H 4 O 2 D. C 3 H 6 O 2 và C 4 H 8 O 2 Câu 48: Cho 6,72 lít hỗn hợp khí Cl 2 và O 2 (ở đktc) phản ứng vừa đủ với 20,2 gam hỗn hợp Zn và Mg. Sau phản ứng thu được 33,7 gam hỗn hợp 4 chất rắn. Thành phần % về khối lượng của Zn trong hỗn hợp ban đầu là A. 64,36%. B. 96,53%. C. 35,64%. D. 38,58%. Câu 49: Khi cho hổn hợp bột Fe 3 O 4 và Cu vào dung dịch H 2 SO 4 loãng dư được chất rắn X và dung dịch Y. Dãy nào dưới đây gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Y ? A. KI, NH 3 , NH 4 Cl. B. BaCl 2 , HCl, Cl 2 . C. Br 2, NaNO 3 , KMnO 4 . D. NaOH, Na 2 SO 4, Cl 2 . Câu 50: Hoà tan bột Fe trong dung dịch X có chúa KNO 3 và H 2 SO 4 sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được đung dịchY, Chất rắn không tan và 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO và H 2 có tỉ khối hơi so với H 2 là 11,5.Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan.Giá trị của m là A. 109,7 B. 98 C. 120 D. 100,4 HẾT . Trang 1/4 - Mã đề thi 132 TRƯỜNG THPT CẨM THUỶ I Năm học 2014 -2015 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐH MÔN HÓA HỌC (Thời gian làm bài: 90 phút) Mã đề thi 132 Họ và tên thí sinh: SBD. 3/4 - Mã đề thi 132 Câu 24: Cho 0,05 mol HCHO và 0,1 mol HCOOH tham gia phản ứng tráng gương trong dung dịch AgNO 3 /NH 3 thì thu được m gam Ag. Giá trị của m là A. 27 B. 10,8. C. 21,6 . D. 43,2 Câu. phản ứng 100%). Giá trị của m là A. 21,6 gam B. 16,2 gam C. 32,4 gam D. 64,8 gam Câu 9: Trong điều kiện thích hợp, xảy ra các phản ứng sau Trang 2/4 - Mã đề thi 132 (a) 2H 2 SO 4 + C  2SO 2 +
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Cẩm Thủy 1, Thanh Hóa, Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Cẩm Thủy 1, Thanh Hóa, Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Cẩm Thủy 1, Thanh Hóa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay