Chuyên đề tổ hợp xác suất trong toán di truyền (đầy đủ)

10 168 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2015, 18:51

www.TaiLieuLuyenThi.com – Trang chia sẻ tài liệu luyện thi Đại học và IELTS, TOEFL, TOEIC 2 Đoàn Đình Doanh – QN Chuyên đề: DI TRUYỀN HỌC VÀ XÁC SUẤT “VẬN DỤNG KIẾN THỨC TỔ HỢP ĐỂ GIẢI NHANH MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP XÁC SUẤT TRONG DI TRUYỀN PHÂN LI ĐỘC LẬP” I. Ý TƢỞNG     nội  ngoại        “ VẬN DỤNG KIẾN THỨC TỔ HỢP ĐỂ GIẢI NHANH MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP XÁC SUẤT TRONG DI TRUYỀN PHÂN LI ĐỘC LẬP”   II. NỘI DUNG A. CÁC DẠNG BÀI TẬP         B. BÀI TẬP ĐIỂN HÌNH, PHƢƠNG PHÁP GIẢI VÀ CÔNG THỨC TỔNG QUÁT   - xác             www.TaiLieuLuyenThi.com – Trang chia sẻ tài liệu luyện thi Đại học và IELTS, TOEFL, TOEIC 2 Đoàn Đình Doanh – QN  pháp thông           n 2 a và b  (a+b) n = C n 0 a n b 0 + C n 1 a n-1 b 1 + C n 2 a n-2 b 2 + + C n n-1 a 1 b n-1 + C n n a 0 b n C n a = C n n-a  đối xứng.(nếu biểu thị thì đồ thị sẽ có dạng parapon)  (a 1 +a 2 +a 3 +…+a m ) n 1/ Tính xác suất đực và cái trong nhiều lần sinh * Phạm vi áp dụng:  sinh c  a. Tổng quát: -  1/2. - n   n  n 2 n - ab → b = n – a - a b C n a Lưu ý: vì b = n – a nên ( C n a = C n b )  - a b C n a / 2 n Lưu ý: ( C n a / 2 n = C n b / 2 n ) b. Bài toán   nhiêu?  Giải    - 2 3 - C 3 2 C 3 1 trước-giữa-sau ) www.TaiLieuLuyenThi.com – Trang chia sẻ tài liệu luyện thi Đại học và IELTS, TOEFL, TOEIC 2 Đoàn Đình Doanh – QN → Khả năng để trong 3 lần sinh họ có đƣợc 2 trai và 1 gái = C 3 2 / 2 3 = 3!/2!1!2 3 = 3/8  Có 2 cách tính: -  -  * Cách 1: - XS sinh 1 trai+ 2gái = C 3 1 /2 3 - XS sinh 2 trai+ 1gái = C 3 2 /2 3 C 3 1 /2 3 + C 3 2 /2 3 = 2(C 3 1 /2 3 ) = 3/4 * Cách 2: - XS sinh 3 trai = (1/2) 3 - XS sinh 3 gái = (1/2) 3  = 1-[(1/2) 3 + (1/2)3] = 3/4 2/ Xác định tần số xuất hiện các alen trội hoặc lặn trong trƣờng hợp nhiều cặp gen dị hợp PLĐL, tự thụ * Phạm vi áp dụng:      gen. a. Tổng quát:  - Vì n 2n - 2 n x 2 n = 4 n - trội a lặn 2n – a -  (T + L) (T + L) (T + L) = (T + L) n (Kí hiệu: T: trội, L: lặn)  - a C 2n a  n trội  = C 2n a / 4 n b. Bài toán:      Giải : - tổ hợp gen có 1 alen trội = C 2n a / 4 n = C 6 1 / 4 3 = 6/64 - tổ hợp gen có 4 alen trội = C 2n a / 4 n = C 6 4 / 4 3 = 15/64 www.TaiLieuLuyenThi.com – Trang chia sẻ tài liệu luyện thi Đại học và IELTS, TOEFL, TOEIC 2 Đoàn Đình Doanh – QN  150cm = 15cm →  * Vậy khả năng có đƣợc một cây có chiều cao 165cm = C 6 3 / 4 3 = 20/64 3/ Xác định tổng số KG, số KGĐH, KGDH trong trƣờng hợp nhiều cặp gen PLĐL, mỗi gen có 2 hoặc nhiều alen * Phạm vi áp dụng: số kiểu gen   (Sách giáo khoa 12 NC có đưa công thức tổng quát trong trường hợp đặc biệt là số alen ở mỗi gen như nhau nhưng không chứng minh và cũng không có lưu ý là gen đang xét nằm trên NST thường) a. Tổng quát a1)Trƣờng hợp gen nằm trên NST thƣờng    * Với mỗi gen:   -  -  r thì : ĐH) r DH) = C r 2 = r( r – 1)/2  KG =  ĐH +  DH = r +r( r – 1)/2 = r( r + 1)/2 * Với nhiều gen:   GEN     I 2 3 2 1 II 3 6 3 3 III 4 10 4 6 . . . . . . . . . . . . . . . n r r( r + 1)/2 r r( r – 1)/2 www.TaiLieuLuyenThi.com – Trang chia sẻ tài liệu luyện thi Đại học và IELTS, TOEFL, TOEIC 2 Đoàn Đình Doanh – QN ( Lưu ý: thay vì tính r( r + 1)/2, có thể tính nhanh 1 + 2 + 3 +… +r ) a2) Trƣờng hợp gen nằm trên NST giới tính X(không có alen tƣơng ứng trên Y)   Số KG = r( r + 1)/2 (Vì cặp NST tương đồng nên giống như trên NST thường)  Số KG = r ( vì alen chỉ có trên X,không có trên Y) Vậy tổng số KG tối đa trong QT = r( r + 1)/2 + r * Lưu ý:Nếu trường hợp trên X và Y đều có alen tương ứng(nằm trên đoạn tương đồng) thì cũng giống như trên NST thường b. Bài toán:  b1) Có bao nhiêu KG?    b5) Có ba   Giải  có:  Số KG = r 1 (r 1 +1)/2 . r 2 (r 2 +1)/2 = 2(2+1)/2 . 3(3+1)/2 = 3.6 = 18  Số KG đồng hợp= r 1 . r 2 = 2.3 = 6  Số KG dị hợp về tất cả các gen= r 1 (r 1 -1)/2 . r 2 (r 2 -1)/2 = 1.3 = 3  Đd Đ+ 1d) gen II có: (3Đ + 3d) Đ + 1d)(3Đ + 3d) =2.3ĐĐ + 1.3dd+ 2.3Đd + 1.3Đd - Vậy số KG dị hợp về một cặp gen = 2.3 + 1.3 = 9    ( thay vì phải tính 1.3dd+ 2.3Đd + 1.3Đd ) -Vậy số KG trong đó ít nhất có một cặp dị hợp = số KG – số KG đồng hợp = 18 – 6 = 12  Số KG tối đa = [2(2+1)/2] x [3(3+1)/2 + 3] = 3 x 9 = 27 4/ Xác định số trƣờng hợp thể lệch bội khi xảy ra đồng thời 2 hoặc nhiều đột biến lệch bội * Phạm vi áp dụng: www.TaiLieuLuyenThi.com – Trang chia sẻ tài liệu luyện thi Đại học và IELTS, TOEFL, TOEIC 2 Đoàn Đình Doanh – QN   a. Tổng quát   n  - n:  C n 1 = n -   kép  Thực chất: số trƣờng hợp thể 1 kép = C n 2 = n(n – 1)/2 -  1 có (n)  2 có (n-1)  3 có (n-3)   a có (n-a+1) = (n)(n-1)(n-2)…(n-a+1) = n!/(n –a)!= A n a    C n 1 = n  C n 2 = n(n – 1)/2  A n a = n!/(n –a)! b. Bài toán:     Giải   Số trƣờng hợp thể 3 = C n 1 = n = 12  Số trƣờng hợp thể 1 kép = C n 2 = n(n – 1)/2 = 12.11/2 = 66  Số trƣờng hợp đồng thời xảy ra 3 thể lệch bội = A n a = n!/(n –a)! = 12!/(12 – 3)! www.TaiLieuLuyenThi.com – Trang chia sẻ tài liệu luyện thi Đại học và IELTS, TOEFL, TOEIC 2 Đoàn Đình Doanh – QN = 12!/9! = 12.11.10 = 1320 5/ Xác định tần số xuất hiện các tổ hợp gen khác nhau về nguồn gốc NST * Phạm vi áp dụng:  a. Tổng quát:  một bố, một mẹ.   - ( bố hoặc mẹ ). -  2 n . 2 n . 2 n = 4 n -    a bố C n a a bố C n a / 2 n . - a nội (giao tử mang a NST của bố) và b ngoại (giao tử mang b NST của mẹ) = C n a . C n b a nội và b ngoại = C n a . C n b / 2 n . 2 n = C n a . C n b / 4 n b. Bài toán     Giải  = C n a = C 23 5  = C n a / 2 n = C 23 5 / 2 23 .  = C n a . C n b / 4 n = C 23 1 . C 23 21 / 4 23 = 11.(23) 2 / 4 23 6/ Một số bài tập mở rộng   6.1) Bài tập 1  Nh www.TaiLieuLuyenThi.com – Trang chia sẻ tài liệu luyện thi Đại học và IELTS, TOEFL, TOEIC 2 Đoàn Đình Doanh – QN Giải: * Những khả năng về giới tính có thể xảy ra và xác suất mỗi trƣờng hợp:   5 = C 5 0 a 5 b 0 + C 5 1 a 4 b 1 + C 5 2 a 3 b 2 + C 5 3 a 2 b 3 + C 5 4 a 1 b 4 + C 5 5 a 0 b 5 = a 5 + 5a 4 b 1 + 10a 3 b 2 + 10a 2 b 3 + 5a 1 b 4 + b 5 Vậy có 6 khả năng xảy ra với xác suất như sau : -  = a 5 = 1/2 5 = 1/32 -  = 5a 4 b 1 = 5. 1/2 5 = 5/32 -  = 10a 3 b 2 = 10.1/2 5 = 10/32 -  = 10a 3 b 2 = 10.1/2 5 = 10/32 -  = 5a 1 b 4 = 5.1/2 5 = 5/32 - 5 mái = b 5 = 1/2 5 = 1/32 6.2) Bài tập 2      Giải  P : X A Y x X A X a F 1 : 1X A Y , 1X a Y , 1X A X A , 1X A X a    - : a = 1/4 -  -  a/ Các khả năng có thể xảy ra và xác suất mỗi trƣờng hợp:  2 = a 2 + b 2 + c 2 + 2ab + 2bc + 2ca. Vậy có 6 khả năng xảy ra với xác suất như sau : -  = a 2 = (1/4) 2 = 1/16 -  = b 2 = (1/4) 2 = 1/16 -  = c 2 = (1/2) 2 = 1/4 -  = 2ab = 2.1/4.1/4 = 1/8 -  = 2bc = 2.1/4.1/2 = 1/4 -  = 2bc = 2.1/2.1/4 = 1/4 b/ Xác suất để có ít nhất 1 ngƣời con không bị bệnh :  ( 2 trai bệnh)   Vậy xác suất để có ít nhất 1 người con không bị bệnh = 1  1/16 = 15/16. 6.3) Bài tập 3     www.TaiLieuLuyenThi.com – Trang chia sẻ tài liệu luyện thi Đại học và IELTS, TOEFL, TOEIC 2 Đoàn Đình Doanh – QN  Theo gt      a =1/4.1/2= 1/8  B =3/4.1/2= 3/8  b =1/4.1/2= 1/8  2 = A 2 + a 2 +B 2 + b 2 + 2Aa + 2AB + 2Ab + 2aB + 2ab + 2Bb ( 16 tổ hợp gồm 10 loại )  1 = A 2 = 9/64 2 = a 2 = 1/64 3 = B 2 = 9/64 4 = b 2 = 1/64 5 = 2Aa = 6/64 6 = 2AB = 18/64 7 = 2Ab = 6/64 8 = 2aB = 6/64 9 = 2ab = 2/64 10 = 2Bb = 6/64 6.4) Bài tập 4    1    1   1  Giải a/ Xác suất để ở F 1 cả 5 cây đều cho toàn hạt xanh:  P : Aa x Aa F 1 : 1AA , 2Aa , 1aa KH : 3/4 vàng : 1/4 xanh   -  - xanh : b = 1/4  5 = a 5 + 5a 4 b 1 + 10a 3 b 2 + 10a 2 b 3 + 5a 1 b 4 + b 5  5 = (1/4) 5 .  1 (aa) Vậy xác suất để ở F 1 cả 5 cây đều cho toàn hạt xanh = (1/4) 5 b/ Xác suất để ở F 1 có ít nhất 1 cây có thể cho đƣợc hạt vàng: (aa) Vậy xác suất để ở F 1 có ít nhất 1 cây có thể cho được hạt vàng = 1  (1/4) 5 . 6.5) Bài tập 5 www.TaiLieuLuyenThi.com – Trang chia sẻ tài liệu luyện thi Đại học và IELTS, TOEFL, TOEIC 2 Đoàn Đình Doanh – QN      2 AA + 2pqAa + q 2 aa Theo gt: q 2 = 1- 64% = 36% q = 0,6 ; p = 0,4  -   -  Aa (0,48/0,64)  a = 0,24/0,64 = 0,375  0,625 x 1 = 0,625 Vậy XS sinh con trai bị cuộn lƣỡi = 0,625 x 1/2 = 0,3125 ___________________________________________________________ . TOEIC 2 Đoàn Đình Doanh – QN Chuyên đề: DI TRUYỀN HỌC VÀ XÁC SUẤT “VẬN DỤNG KIẾN THỨC TỔ HỢP ĐỂ GIẢI NHANH MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP XÁC SUẤT TRONG DI TRUYỀN PHÂN LI ĐỘC LẬP” I. Ý TƢỞNG.    “ VẬN DỤNG KIẾN THỨC TỔ HỢP ĐỂ GIẢI NHANH MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP XÁC SUẤT TRONG DI TRUYỀN PHÂN LI ĐỘC LẬP”  . công thức tổng quát trong trường hợp đặc biệt là số alen ở mỗi gen như nhau nhưng không chứng minh và cũng không có lưu ý là gen đang xét nằm trên NST thường) a. Tổng quát a1)Trƣờng hợp gen
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề tổ hợp xác suất trong toán di truyền (đầy đủ), Chuyên đề tổ hợp xác suất trong toán di truyền (đầy đủ), Chuyên đề tổ hợp xác suất trong toán di truyền (đầy đủ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay