nghiên cứu các quy định về phiên tòa sơ thẩm dân sự theo quy định của BLTTDS

74 635 3
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2013, 11:57

Trong điều kiện nền kinh tế - xã hội n−ớc ta hiện nay, hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung và pháp luật tố tụng dân sự 1 mở đầu 1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài Trong điều kiện nền kinh tế - xã hội nớc ta hiện nay, hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung và pháp luật tố tụng dân sự (TTDS) nói riêng là một nhu cầu khách quan nhằm đáp ứng yêu cầu trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự đang ngày càng gia tăng cả về số lợng cũng nh tính chất phức tạp của từng loại vụ việc. Quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật TTDS nhằm nâng cao chất lợng xét xử của Tòa án, đảm bảo cho việc giải quyết các vụ việc dân sự đợc nhanh chóng, chính xác, công minh và đúng pháp luật. Bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS) 2004 ra đời thay thế các Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự (PLTTGQCVADS) 1989, Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế (PLTTGQCVAKT) 1994, Pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động (PLTTGQCTCLĐ) 1996 là bớc phát triển có tính bớc ngoặt đối với ngành luật TTDS Việt Nam. Bộ luật này quy định khá đầy đủ và toàn diện các nguyên tắc cơ bản trong TTDS; trình tự thủ tục khởi kiện các vụ án dân sự; trình tự thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự tại Tòa án, thi hành án dân sự; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan và ngời tiến hành tố tụng cũng nh quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia tố tụng. Chơng XIV BLTTDS quy định về trình tự thủ tục giải quyết vụ án dân sự tại phiên tòa thẩm. Đây là chế định có vai trò, vị trí rất quan trọng, quy định khá cụ thể và toàn diện các vấn đề nh: Các quy định chung tại phiên tòa, thủ tục bắt đầu phiên tòa, tranh luận tại phiên tòa, nghị án và tuyên án. Mặc dù là Bộ luật mới ra đời, có sự kế thừa các quy định trớc đó và đợc Quốc hội dày công soạn thảo, song một số quy định về phiên tòa thẩm dân sự trong thực tiễn áp dụng còn gặp nhiều vớng mắc, bất cập và 2 cha hợp lý, làm cho quá trình xét xử thẩm gặp nhiều khó khăn, ảnh hởng đến chất lợng giải quyết vụ án cũng nh kéo dài thời gian giải quyết, cha đáp ứng đợc tiến trình cải cách t pháp theo tinh thần Nghị quyết 08-NQ/TƯ ngày 2/1/2002 về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác t pháp trong thời gian tới (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 08) và Nghị quyết 49-NQ/TƯ ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lợc cải cách t pháp đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 49). Chính vì vậy, chúng tôi thấy việc đi sâu nghiên cứu các quy định này này nhằm phân tích, đánh giá đúng các điều luật, tạo điều kiện cho việc nhận thức và áp dụng trên thực tế một cách thống nhất, đồng bộ và đạt hiệu quả cao. Đồng thời, tìm ra những tồn tại, bất cập của các quy định trên, đa ra những giải pháp hữu hiệu đóng góp vào quá trình xây dựng pháp luật cũng nh áp dụng pháp luật là hết sức cần thiết. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Từ trớc đến nay, cha có một công trình khoa học pháp lý nào nghiên cứu một cách đầy đủ các quy định về phiên tòa thẩm dân sự. Hơn nữa BLTTDS 2004 bắt đầu có hiệu lực kể từ 1/1/2005, nên cha có một hội nghị tổng kết hay hội thảo khoa học nhằm nêu ra những tồn tại, vớng mắc trong quá trình áp dụng. Một số công trình nghiên cứu của một số tác giả nhng đề cập đến các vấn đề khác nh: Luận văn thạc sĩ "Thẩm quyền xét xử thẩm theo pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam" của Lê Hoài Nam; Luận văn thạc sĩ "Các cấp xét xử trong tố tụng dân sự Việt Nam" của Lê Thị Hà; Luận văn thạc sĩ "Thủ tục tranh luận tại phiên tòa thẩm dân sự - Cơ sở lý luận và thực tiễn" của Nguyễn Thị Thu Hà . 3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài Trong khuôn khổ của một luận văn thạc sĩ, đề tài chỉ đi sâu nghiên cứu các quy định về phiên tòa thẩm dân sự theo quy định của BLTTDS mà 3 không nghiên cứu vấn đề này đối với việc dân sự. Ngoài ra, đề tài còn nghiên cứu một số quan điểm trong các Nghị quyết 08 và Nghị quyết 49 về cải cách t pháp với mục đích làm sáng tỏ trọng tâm nghiên cứu của đề tài. 4. Phơng pháp nghiên cứu đề tài Đề tài nghiên cứu dựa trên cơ sở phơng pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, t tởng Hồ Chí Minh về Nhà nớc và pháp luật. Quá trình nghiên cứu, đề tài sử dụng nhiều phơng pháp nghiên cứu nh: Phơng pháp phân tích tổng hợp, phơng pháp so sánh, phơng pháp lịch sử, phơng pháp điều tra xã hội học, phơng pháp thống kê. 5. Mục đích, nhiệm vụ của việc nghiên cứu đề tài Mục đích của việc nghiên cứu đề tài là làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về phiên tòa thẩm dân sự theo tinh thần cải cách t pháp. Từ đó nhiệm vụ của đề tài là giải quyết về mặt lý luận các khái niệm thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài cũng nh các vấn đề có liên quan. Trên cơ sở phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành, nêu lên thực trạng của việc áp dụng luật trong quá trình giải quyết các tranh chấp dân sự tại phiên tòa thẩm. Trên cơ sở đó đa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn nữa các quy định của pháp luật TTDS về phiên tòa thẩm. 6. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chơng: Chơng 1: Một số vấn đề lý luận về phiên tòa thẩm vụ án dân sự Chơng 2: các quy định về phiên tòa thẩm trong Bộ luật tố tụng dân sự. Chơng 3: Phơng hớng hoàn thiện các quy định của pháp luật tố tụng dân sự về phiên tòa thẩm. 4 Chơng 1 Một số vấn đề lý luận về phiên tòa thẩm vụ án dân sự 1.1. Khái niệm phiên tòa thẩm trong tố tụng dân sự 1.1.1. Vụ án dân sự - cơ sở làm phát sinh phiên tòa thẩm dân sự Quan hệ dân sự (theo nghĩa rộng) bao gồm các quan hệ pháp luật dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thơng mại và lao động. Các quan hệ này hết sức đa dạng và phong phú, diễn ra hàng ngày trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gắn liền với bất cứ chủ thể nào. Các chủ thể tham gia quan hệ dân sự bao giờ cũng hớng tới những mục tiêu, lợi ích nhất định. Sự đan xen về mặt lợi ích cũng nh tính muôn màu muôn vẻ của các quan hệ dân sự làm phát sinh các tranh chấp dân sự là điều không thể tránh khỏi. Khi xảy ra tranh chấp dân sự, các chủ thể có quyền yêu cầu Tòa án - cơ quan xét xử của Nhà nớc giải quyết tranh chấp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Trong quá trình xảy ra tranh chấp dân sự, các chủ thể có thể thỏa thuận với nhau để giải quyết tranh chấp. Đó là quá trình tự điều chỉnh thông qua phơng pháp thỏa thuận trong quan hệ pháp luật dân sự mà cha cần sự can thiệp của một chủ thể thứ ba. Khi các chủ thể không tự thỏa thuận đợc với nhau về việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu tòa án giải quyết thì tranh chấp đó đợc giải quyết thông qua con đờng tòa án và tranh chấp đó đợc gọi là vụ án dân sự. Vụ án dân sự bao gồm các tranh chấp phát sinh trong các lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thơng mại, lao động mà các chủ thể không tự thỏa thuận đợc buộc phải khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết. Việc đơng sự khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp về quyền và nghĩa vụ dân sựsự kiện làm phát sinh tố tụng phiên tòa. Hay nói cách khác, 5 "tranh chấp dân sự" kết hợp với yếu tố "kiện" của đơng sự là tiền đề để tòa án mở phiên tòa xét xử. Ngoài yếu tố "kiện" là bản chất của vụ án dân sự, yếu tố chủ thể là nguyên đơn, bị đơn cũng là đặc trng của loại tố tụng xét xử thẩm dân sự. Vụ án dân sự đợc BLTTDS quy định tại các điều 25, 27, 29 và 31 ở trong các lĩnh vực nh dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thơng mại, lao động bao gồm: * Những tranh chấp dân sự truyền thống: - Tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân về quốc tịch Việt Nam. - Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản. - Tranh chấp về hợp đồng dân sự. - Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, trừ trờng hợp các bên tranh chấp đều có mục đích lợi nhuận. - Tranh chấp về thừa kế tài sản. - Tranh chấp về bồi thờng thiệt hại ngoài hợp đồng. - Tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai. - Tranh chấp liên quan đến nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật. - Các tranh chấp về dân sự mà pháp luật có quy định. * Những tranh chấp về hôn nhân và gia đình: - Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn. - Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. - Tranh chấp về thay đổi ngời trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn. - Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ. - Tranh chấp về cấp dỡng. - Các tranh chấp khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định. 6 * Những tranh chấp về kinh doanh, thơng mại: - Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thơng mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhận bao gồm: Mua bán hàng hóa; cung ứng dịch vụ; phân phối; đại diện, đại lý; ký gửi; thuê, cho thuê, thuê mua; xây dựng; t vấn kỹ thuật; vận chuyển hàng hóa, hành khách bằng đờng hàng không, đờng biển; mua bán cổ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá trị khác; đầu t, tài chính, ngân hàng; bảo hiểm; thăm dò, khai thác. - Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận. - Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty. - Các tranh chấp khác về kinh doanh, thơng mại mà pháp luật có quy định. * Những tranh chấp về lao động: - Tranh chấp lao động cá nhân giữa ngời lao động với ngời sử dụng lao động mà Hội đồng hòa giải lao động cơ sở, hòa giải viên lao động của cơ quan quản lý nhà nớc về lao động quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hòa giải không thành hoặc không giải quyết trong thời hạn do pháp luật quy định, trừ các tranh chấp sau đây không nhất thiết phải qua hòa giải tại cơ sở: + Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc về trờng hợp bị đơn phơng chấm dứt hợp đồng lao động. + Về bồi thờng thiệt hại giữa ngời lao động và ngời sử dụng lao động; về trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động. + Giữa ngời giúp việc gia đình với ngời sử dụng lao động. + Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật lao động. + Về bồi thờng thiệt hại giữa ngời lao động với doanh nghiệp xuất khẩu lao động. 7 - Tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao động với ngời sử dụng lao động đã đợc Hội đồng trọng tài lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ơng giải quyết mà tập thể lao động hoặc ngời sử dụng lao động không đồng ý với quyết định của Hội đồng trọng tài lao động, bao gồm: + Về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lơng, thu nhập và các điều kiện khác. + Về thực hiện thỏa ớc lao động tập thể. + Về quyền thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn. - Các tranh chấp khác về lao động mà pháp luật có quy định. Ngoài khái niệm vụ án dân sự, BLTTDS còn phân biệt một loại việc cũng thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án đó là việc dân sự. Việc dân sựcác loại việc trong đó các chủ thể không có tranh chấp về quyền và nghĩa vụ dân sự (theo nghĩa rộng) mà chỉ yêu cầu tòa án công nhận một sự kiện pháp lý làm căn cứ phát sinh quyền, nghĩa vụ dân sự hay yêu cầu tòa án công nhận cho mình quyền về dân sự. Do đó, việc dân sự đợc giải quyết theo một thủ tục tố tụng khác độc lập mà không làm căn cứ phát sinh hoạt động tố tụng xét xử của tòa án. Việc dân sự đợc quy định tại các điều 26, 28, 30 và 32 BLTTDS nh sau: * Những yêu cầu về dân sự: - Yêu cầu tuyên bố một ngời mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, hủy bỏ quyết định tuyên bố một ngời mất năng lực hành vi dân sự hoặc quyết định tuyên bố hạn chế năng lực hành vị dân sự. - Yêu cầu thông báo tìm kiếm ngời vắng mặt tại nơi c trú và quản lý tài sản của ngời đó. - Yêu cầu tuyên bố một ngời mất tích, hủy bỏ quyết định tuyên bố một ngời mất tích. 8 - Yêu cầu tuyên bố một ngời là đã chết, hủy bỏ tuyên bố một ngời là đã chết. - Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về dân sự, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của tòa án nớc ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về dân sự, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của tòa án nớc ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam. - Các yêu cầu khác về dân sự mà pháp luật có quy định. * Những yêu cầu về hôn nhân và gia đình: - Yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật. - Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn. - Yêu cầu công nhận sự thỏa thuận về thay đổi ngời trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn. - Yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi. - Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của tòa án nớc ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của tòa án nớc ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam. - Các yêu cầu khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định. * Những yêu cầu về kinh doanh, thơng mại: - Yêu cầu liên quan đến Trọng tài thơng mại Việt Nam giải quyết các vụ tranh chấp theo quy định của pháp luật về Trọng tài thơng mại. - Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định kinh doanh, thơng mại của tòa án nớc ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định kinh doanh, thơng mại của tòa án nớc ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam. 9 - Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định kinh doanh, thơng mại của Trọng tài nớc ngoài - Các yêu cầu khác về kinh doanh, thơng mại mà pháp luật có quy định. * Những yêu cầu về lao động: - Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định lao động của tòa án nớc ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam. - Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định lao động của tòa án nớc ngoài. - Các yêu cầu khác về lao động mà pháp luật có quy định. Nh vậy, vụ án dân sự mới là sự kiện làm phát sinh tố tụng phiên tòa xét xử, do đơng sự khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết các tranh chấp dân sự. 1.1.2. Cơ chế giải quyết vụ án dân sự theo trình tự tố tụng thẩm Sau khi tòa án thụ lý đơn khởi kiện, có hai cơ chế tố tụng giải quyết vụ án dân sự có thể thực hiện là: Có thể thông qua hoạt động hòa giải hoặc phải mở phiên tòa xét xử. Hòa giải là một chế định mang tính đặc thù trong TTDS. Xuất phát từ quyền quyết định và tự định đoạt cũng nh yếu tố thỏa thuận trong quan hệ dân sự, các chủ thể có thể thỏa thuận vào bất cứ thời điểm nào để tự bản thân họ giải quyết tranh chấp. Hòa giải trong TTDS có nhiều u điểm vợt trội, vừa thể hiện tính nhân văn trong hoạt động t pháp đồng thời phát huy đợc các giá trị truyền thống, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ trong nhân dân. Sau khi thụ lý đơn khởi kiện, tòa án có trách nhiệm tổ chức các phiên hòa giải để đơng sự có điều kiện thỏa thuận với nhau. Khi tiến hành hòa giải, chỉ các đơng sự có quyền quyết định nội dung giải quyết tranh chấp, tòa án chỉ là ngời hớng dẫn về mặt pháp luật, khuyến khích các bên thơng lợng, đàm phán đồng thời đảm bảo việc hòa giải không bị ép buộc và phù hợp với quy định của pháp luật. Nếu đơng sự thỏa thuận đợc với nhau để giải quyết tranh chấp thông 10 qua hoạt động hòa giải, việc giải quyết vụ án coi nh kết thúc mà không cần tòa án tiến hành xét xử. Hòa giải thành một vụ án dân sự không chỉ giải quyết dứt điểm mâu thuẫn giữa các đơng sự mà còn giảm bớt các thủ tục tốn kém thời gian, công sức của đơng sự và cơ quan xét xử. Tuy nhiên, không phải tranh chấp dân sự nào cũng giải quyết đợc bằng con đờng hòa giải. Nhiều tranh chấp chỉ đợc giải quyết thông qua hoạt động xét xử của tòa án. Đối với những tranh chấp dân sự khởi kiện ra tòa án, sau khi hòa giải không thành, hoặc không tiến hành hòa giải đợc (một số trờng hợp pháp luật quy định không đợc hòa giải) thì tranh chấp đó chỉ có thể giải quyết thông qua hoạt động xét xử của tòa án tại phiên tòa thẩm.Việc một vụ án dân sự không thể giải quyết đợc bằng con đờng hòa giải đồng nghĩa với việc các đơng sự không thể tự giải quyết đợc tranh chấp của họ, khi đó vai trò giải quyết nội dung tranh chấp thuộc về tòa án thông qua việc xét xử. Tại phiên tòa thẩm dân sự, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên phụ thuộc vào phán quyết của tòa án dựa trên cơ sở xem xét, đánh giá chứng cứ, kết quả của việc hỏi và tranh luận tại phiên tòa cũng nh hoạt động áp dụng pháp luật của Hội đồng xét xử. Nếu trong quá trình hòa giải, tòa án chỉ giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi tranh chấp giữa các đơng sự thì việc xét xử tại phiên tòa phải xem xét toàn bộ các vấn đề của vụ án. Ngoài việc xác định nội dung quyền và nghĩa vụ dân sự cho các bên đơng sự, tòa án còn giải quyết các vấn đề khác liên quan đến vụ án. 1.1.3. Khái niệm và đặc điểm của phiên tòa thẩm dân sự Theo quyển sổ tay pháp lý thông dụng, thuật ngữ "phiên tòa" có nghĩa là "nơi diễn ra hoạt động xét xử của tòa án nhân dân" [14, tr. 270]. Theo Từ điển Tiếng Việt thì "sơ thẩm" có nghĩa là việc "xét xử một vụ án với t cách là tòa án ở cấp xét xử thấp nhất" [38, tr. 869], còn Từ điển Luật học thì định nghĩa "sơ thẩm" là "lần đầu tiên đa ra xét xử vụ án tại một tòa án có thẩm quyền" [37, tr. 434]. Các khái niệm trên đã xác định đợc một vài đặc trng của [...]... tích bản chất pháp lý các quy định của pháp luật hiện hành và phơng hớng hoàn thiện các quy định về phiên tòa thẩm dân sự 29 Chơng 2 các quy định về Phiên tòa thẩm trong Bộ luật tố tụng dân sự 2.1 Quy định chung về phiên tòa thẩm 2.1.1 Yêu cầu đối với phiên tòa thẩm Bên cạnh việc tuân thủ các nguyên tắc điều chỉnh hoạt động xét xử của tòa án, phiên tòa thẩm dân sự còn phải đảm bảo những...11 phiên tòa thẩm nói chung cũng nh phiên tòa thẩm dân sự nói riêng, tuy nhiên còn phiến diện và cha phản ánh đợc đầy đủ bản chất của phiên tòa thẩm dân sự Chế định phiên tòa thẩm dân sự bao gồm các quy định về trình tự, thủ tục tại phiên tòa thẩm Sau khi tòa án thụ lý đơn khởi kiện để giải quy t yêu cầu của đơng sự, nếu vụ án buộc phải đa ra xét xử thì tòa án mở phiên tòa thẩm. .. trí và ý nghĩa của phiên tòa thẩm dân sự Trong các giai đoạn của TTDS thì xét xử tại phiên tòa thẩm là giai đoạn quan trọng nhất Phiên tòa xét xử thẩm vụ án dân sự là giai đoạn kết thúc quá trình giải quy t vụ án dân sự của một cấp tòa án đó là tòa án cấp thẩm Phiên tòa thẩm dân sự là nơi tập trung kết quả các hoạt động của các giai đoạn tố tụng trớc đó Mọi hoạt động của các giai đoạn... nêu trên, BLTTDS còn có các quy định về nội quy phiên tòa thẩm (Điều 209), yêu cầu đối với biên bản phiên tòa (Điều 211), thủ tục ra bản án và quy t định của Tòa án tại phiên tòa (Điều 210) Các quy định chung về phiên tòa thẩm dân sự là tiền đề quan trọng để Hội đồng xét xử giải quy t tốt phần nội dung của vụ án đợc tiến hành ở các giai đoạn tiếp theo của phiên tòa thẩm, giúp cho việc ra bản... niệm vụ án dân sự - cơ sở làm phát sinh phiên tòa thẩm dân sự, cơ chế giải quy t vụ án dân sự từ đó đa ra khái niệm về phiên tòa thẩm dân sự đồng thời nêu lên đặc điểm, vị trí, ý nghĩa cũng nh các nguyên tắc điều chỉnh phiên tòa thẩm dân sự Ngoài ra, phần lý luận còn trình bày một số nét khái quát lịch sử hình thành và phát triển các quy định của pháp luật TTDS về phiên tòa thẩm Từ đó làm... thuộc thẩm quy n xem xét lần đầu tiên của tòa án cấp thẩm; sự có mặt đầy đủ của các bên đơng sự và những ngời có liên quan đến việc giải quy t vụ án (phiên tòa phúc thẩm chỉ có mặt những ngời có liên quan đến kháng cáo, kháng nghị); bản án, quy t định tại phiên tòa thẩm có thể bị kháng cáo, kháng nghị Ngoài ra, phiên tòa thẩm dân sự có đặc điểm sau: Phiên tòa thẩm dân sự là nơi diễn ra các. .. chế định này là rất cần thiết, góp phần hoàn thiện hơn nữa các quy định của pháp luật TTDS Nhìn chung, sự hình thành và phát triển của pháp luật TTDS Việt Nam về phiên tòa thẩm từ khi nớc Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời năm 1945 28 đã tạo nên bức tranh lịch sử của chế định phiên tòa thẩm dân sự Các quy định của pháp luật TTDS về phiên tòa thẩmsự kế thừa và phát triển có tính biện chứng của. .. trọng nhất về phiên tòa thẩm dân sự trong thời kỳ này là Bản hớng dẫn về trình tự xét xử thẩm về dân sự kèm theo Thông t số 96 ngày 8/2/1977 của TANDTC Đây là văn bản quy định các bớc tiến hành tại phiên tòa xét xử nh một chỉnh thể, nếu bỏ qua mặt hình thức của nó thì Bản hớng dẫn này đợc coi là một chế định quy định đầy đủ trình tự, thủ tục xét xử vụ kiện dân sự tại phiên tòa thẩm Theo Bản... riêng, thể hiện sự bình đẳng của mọi công dân trớc pháp luật, quy n đợc bào chữa, biện hộ, quy n đợc dùng chữ viết tiếng nói của dân tộc mình khẳng định quy n dân chủ của công dân trong lĩnh vực t pháp, khẳng định bản chất dân chủ của Nhà nớc ta 16 1.2 Những nguyên tắc điều chỉnh hoạt động của phiên tòa thẩm dân sự Khi Tòa án mở phiên tòa để xét xử thẩm vụ án dân sự, mọi vấn đề của vụ án đều đợc... đầy đủ tại phiên tòa Ngoài một số trờng hợp tòa án phải xét xử kín, phiên tòa thẩm dân sự đợc xét xử công khai, mọi ngời đều có quy n tham dự phiên tòa Từ những phân tích trên đây, có khái niệm phiên tòa thẩm dân sự nh sau: Phiên tòa thẩm dân sự là hình thức tổ chức hoạt động xét xử của 12 tòa án, trong đó vụ án dân sự đợc đa ra xét xử lần đầu, do một tòa án cấp huyện hoặc một tòa án cấp tỉnh . chất của phiên tòa sơ thẩm dân sự. Chế định phiên tòa sơ thẩm dân sự bao gồm các quy định về trình tự, thủ tục tại phiên tòa sơ thẩm. Sau khi tòa án. sâu nghiên cứu các quy định về phiên tòa sơ thẩm dân sự theo quy định của BLTTDS mà 3 không nghiên cứu vấn đề này đối với việc dân
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu các quy định về phiên tòa sơ thẩm dân sự theo quy định của BLTTDS, nghiên cứu các quy định về phiên tòa sơ thẩm dân sự theo quy định của BLTTDS, nghiên cứu các quy định về phiên tòa sơ thẩm dân sự theo quy định của BLTTDS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn