Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên của ngân sách Nhà Nước qua kho bạc Nhà Nước Cầu giấy

60 363 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/06/2015, 09:33

HỌC VIÊN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Lời mở đầu Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI. Công việc đổi mới nền kinh tế nước ta diễn ra một cách xuất sắc và toàn diện. Nền kinh tế từ bao cấp chuyển sang nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà Nước. Từ một nền kinh tế có bước xuất phát thấp nên nhu cầu chi đòi hỏi rất lớn và từ khi bước vào giai đoạn chuyển đổi thì chi ngân sách Nhà Nước đòi hỏi nhiều hơn. Bên cạnh đó sự quản lý của một số cấp ngành còn lỏng lẻo tạo sơ hở cho một số đơn vị sử dụng ngân sách Nhà Nước tham ô, lãng phí của công. Vì vậy càng thực hiện kiểm soát chi ngân sách Nhà Nước sẽ nâng cao được trách nhiệm của các cấp , các ngành liên quan đến công tác quản lý quỹ ngân sách Nhà Nước. Để kiểm soát các khoản chi ngân sách Nhà Nước một cách chặt chẽ thì nhiệm vụ chủ yếu thuộc về kho bạc Nhà Nước là nơi cất dữ và chi ngân sách Nhà Nước. Thực hiện việc kiểm soát chi ngân sách Nhà Nước qua kho bạc Nhà Nước đã khẳng định được vai trò quan trọng của mình trong công tác chi ngân sách Nhà Nước. Thực hiện tốt công tác này có ý nghĩa hết sức to lớn trong công cuộc tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, nhằm hạn chế các hiện tượng tiêu cực, thiếu công bằng, góp phần ổn định tiền tệ và nền kinh tế nước nhà. Để phù hợp với tình hình về quản lý tài chÝnh Nhà Nước ngày 04/01/1990 Hội đồng bộ sửa (nay là Chính phủ) ra quyết định số 07/HĐBT thành lập kho bạc Nhà Nước và chính thức đi vào hoạt động ngày 01/04/1990. Hệ thống kho bạc Nhà Nước đi vào hoạt động trong thời kỳ vừa chuyển giao nền kinh tế nên gặp nhiều khó khăn, song hệ thống kho bạc Nhà Nước ngày càng được củng cố kiện toàn bộ máy và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Kho bạc Nhà Nước đã trở thành một công cụ đắc lực giúp Nhà Nước trong việc kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động tài chính. Song công việc kiểm soát chi trên thực tế rất phức tạp, việc kiểm soát chi SV: Trần Trọng Sơn K38 - 01.03 1 HỌC VIÊN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ngân sách Nhà Nước phải được thực hiện trước,trong và sau quá trình cấp phát, thanh toán. Các khoản chi phải có trong dự toán ngân sách Nhà Nước được duyệt đúng chế độ, đúng tiêu chuẩn do cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền quy định. Do vậy mà việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chi nói chung và chi thường xuyên nói riêng đối với kho bạc Nhà Nước là rất khó khăn. Đòi hỏi kho bạc Nhà Nước phải có các giải pháp thích hợp trong việc kiểm soát các nguồn chi cho hợp lý tránh hiện tượng lãng phí ngân sách Nhà Nước. Trong quá trình thực tập tại kho bạc Nhà Nước Cầu giấy cùng với quá trình nghiên cứu tại trường và được sự giúp đỡ của các thầy cô giáo trong bộ môn Quản lý tài chính Nhà Nước đặc biệt là cô giáo Hoàng Thuý Nguyệt cùng với các cán bộ quản lý kho bạc Nhà Nước Cầu giấy tôi đã mạnh dạn và nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên của ngân sách Nhà Nước qua kho bạc Nhà Nước Cầu giấy.” Ngoài phần nói đầu và kết luật, kết cấu luận văn gồm 3 chương. Chương I. Lý luận chung về chi thường xuyên của NSNN và sự cần thiết thực hiện kiểm soát chi thường xuyên của NSNN qua hệ thống KBNN. Chương II. Thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Cầu giấy Hà Nội Chương III. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên của NSNN qua KBNN Cầu giấy. Trong quá trình nghiên cứu đề tài do thời gian thực tập có hạn nên bài viết không tránh khỏi những sai sót về nội dung cũng như phạm vi yêu cầu. Kính mong sự chỉ bảo của các thầy cô cùng cán bộ kho bạc Nhà Nước Cầu giấy để bài viết của em được hoàn thiện và đạt yêu cầu tốt hơn Tôi xin chân thành cảm ơn! SV: Trần Trọng Sơn K38 - 01.03 2 HỌC VIÊN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Hà nội, tháng 4 năm 2004 Sinh viên Trần Trọng Sơn CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NSNN VÀ SỰ CẦN THIẾT THỰC HIỆN KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NSNN QUA HỆ THỐNG KBNN. 1.Lý luận chung về chi thường xuyên của NSNN. 1.1.1 Khái niệm,đặc điểm và nội dung chi thường xuyên của NSNN. 1.1.2 Khái niệm. • Chi thường xuyên của NSNN là quá trình phân phối và sử dụng vốn từ quĩ NSNN để đáp ứng nhu Cầuchi gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của Nhà nước về quản lý kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng. +) Chi thường xuyên của NSNN là sự phối hợp giữa hai quà trình phân phối và sử dụng quĩ NSNN. -Quá trình phân phối vốn từ quĩ NSNN để đáp ứng các nhu Cầuchi thường xuyên thực chất là việc phân bổ và xác lập dự toán kinh phí chi thường xuyên cho các cấp các ngành,các lĩnh vực và từng đơn vị thụ hưởng kinh phí NSNN. - Quá trình sử dụng vốn từ quĩ NSNN để đáp ứng các nhu Cầuchi thường xuyên thực chát là việc cấp kinh phí NSNN cho các cấp,các ngành,các đơn vị thực hiện các nhu cầuchi theo kế hoạch và dự toán được duyệt. 1.1.2.Đặc điểm. SV: Trần Trọng Sơn K38 - 01.03 3 HỌC VIÊN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP - Chi thường xuyên của NSNN diễn ra trên phạm vi rộng,liên quan đến nhiều đối tượng tác động đén các lợi Ých của chủ thể kinh tế xã hội .Để phân biệt giữa chi đầu tư phát triển với chi thường xuyên của NSNN ta có thể dựa vào một số đặc điểm nổi bật sau: Thứ nhất: Đại bộ phận các khoản chi thường xuyên mang tính ổn định khá rõ nét. Những chức năng vốn có của nhà nước như:Bạo lực,trấn áp và tổ chức quản lý các hoạt động kinh tế, xã hội đều đòi hỏi phải được thực thi cho dù có sự thay đổi về thể chế chính trị .Để đảm bảo cho nhà nước có thể thực hiện được các chức năng đó,tất yếu phải cung cấp nguồn vốn từ NSNN cho nó.Mặt khác,tính ổn định của chi thường xuyên còn bắt nguồn từ tính ổn định trong từng hoạt động cụ thể mà mỗi bộ phạn cụ thể thuộc guồng máy của nhà nước phải thực hiện.Ví dụ: Cho dù nền kinh tế quốc dân đang trong thời kỳ hưng thịnh hay suy thoái thì những công việc thuộc về quản lý hành chính tại mỗi cơ quan chính quyền vẫn cứ phải duy trì đều đặn và đầy đủ .Có khác chăng là ở thứ tự ưu tiên trong giải quyết các công việc vì khối lượng từng khoản chi mà thôi . Thứ hai: Xét theo cơ cấu chi NSNN ở từng niên độ và mục đích sử dụng cuối cùng của vốn cấp phát thì đại bộ phận các khoản chi thường xuyên của NSNN mang tính chất tiêu dùng xã hội. Khi nghiên cứu chi NSNN theo mục đích sử dụng cuối cùng của vốn cấp phát nguời ta thường phân loại các khoản chi thành hai nhóm:Chi tích luỹ và chi tiêu dùng .Theo tiêu thức này thì đại bộ phận các khoản chi thường xuyên được xếp vào chi tiêu dùng(tiêu dùng cho toàn xã hôị).Bởi lẽ ,ở từng niên độ NSNN đó các khoản chi thường xuyên chủ yếu nhầm trang trải các nhu Cầuvề quản lý hành chính nhà nước,về quốc phòng,về an ninh về các hoạt động sự nghiệp các hoạt động xã hội khác do nhà nước tổ chức.Mà kết quả các hoạt động trên hầu như không tạo ra của SV: Trần Trọng Sơn K38 - 01.03 4 HỌC VIÊN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP cải vật chất hoặc không gắn trực tiếp với việc tạo ra của cải vật chất cho xã hội ở mỗi năm đó,song điều đó cũng không hề làm mất đi ý nghĩa chiến lượccủa mỗi khoản chi thường xuyên và theo đó,người ta lại có thể coi nó như là những khoản chi có tính chất tích luỹ đặc biệt.Ví dụ:Ngày nay nguời ta cho rằng khoản chi cho giáo dục đào tạo là khoản chi tích luỹ. Thứ ba: Phạm vi,mức độ chi thường xuyên của NSNN gắn chặt với cơ cấu tổ chức của bộ máy nhà nước và sự lựa chọn của nhà nước trong việc cung ứng các hàng hoá công cộng. Với tư cách là quĩ tiền tệ tập trung của nhà nước,nên tất yếu quá trình phân phối và sử dụng vốn của NSNN luôn phải hướng vào việc đảm bảo sự hoạt động bình thường của bộ máy nhà nước đó. Nếu một khi bộ máy quản lý nhà nước gọn nhẹ,hoạt động có hiệu quả thì số chi thường xuyên cho nó đước giảm bớt và ngựơc lại. Hoặc quyết định của nhà nước trong việc lựa chọn phạm vi và mức độ cung ứng các hàng hoá công cộng cũng sẽ có ảnh hưởng trực tiếp dến phạm vi và mức độ chi thường xuyên của NSNN. Ví dô: Giáo dục là hàng hoá công cộng. Trong cơ chế quản lý tập trung bao cấp nhà nước quyết định cung cấp hàng hoá này miễn phí thì tất yếu pham vi và mức độ chi NSNN cho giáo dục là rộng và lớn. Ngựơc lại .trong cơ chế quản lý nền kinh tế thị truờng có sự quản lý của nhà nước thì hoạt động giáo dục có sự chăm lo của nhà nước và của cả nhân dân . Nhờ đó mà nhà nước có thể thu hẹp phạm vi và hạ thấp mức chi cho lĩmh vực này. 1.1.3 Nội dung chi thường xuyên của NSNN. Cùng với quá trình phát triển kinh tế xãhội các nhiệm vụ thường xuyên mà nhà nước phải đảm nhận càng tăng,đã làm phong phú thêm nội dung chi thường SV: Trần Trọng Sơn K38 - 01.03 5 HỌC VIÊN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP xuyên của NSNN.Tuy vậy ,trong công tác quản lý chi người ta có thể lựa chọn một số cách phân loại các hình thức chi để tập hợp chúngvào nôi h dung chi thường xuyên một cách nhanh và thống nhất . *Nếu xét theo từng lĩnh vực chi ,thì nội dung chi thường xuyên bao gồm: +)Chi cho các hoạt động thuộc lĩnh vực văn- xã. Lĩnh vực văn- xã thuộc phạm vi chi của NSNN bao gồm nhiều loại hình đơn vị thuộc các hoạy động sự nghiẹp giáo dục- đào tạo .y tế.văn hoá,nghệ thuật,thể dục- thể thao ,thông tấn, báo chí,phát thanh,truyền hình.v.v… một khi các đơn vị đó do nhà nước thành lập và giao nhiệm vụ cho nã. +)Chi cho các hoạt động sự nghiệp kinh tế nhà nước . Việc thành lập các đơn vin sự nghiệp kinh tế để phục vụ cho hoạt động của mỗi ngành và phục vô chung cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân là hết sức cần thiết. Nguồn kinh phí đáp ứng cho nhu Cầuhoạt động của đơn vị này chủ yếu được đảm bảo bằng số chi thường xuyên của NSNN. +)Chi cho các hoạt động quản lý nhà nước . Khoản chi này phát sinh ở hầu hết các ngành trong nền kinh tế quốc dân. Bởi vì chức năng quản lý toàn diện mọi hoạt động kinh tế ,xã hội nên bộ máy quản lý hành chính nhà nước đã được thiết lập từ trung ương đến địa phương và có ở mọi ngành kinh tês quốc dân. Nội dung tổ chức và quản lý hành chính nhà nước ,theo nghĩa rộng bao quát trên bốn lĩnh vực cơ bản :Tổ chức(thiết chế cơ cấu bộ máy nhà nước);Pháp lý(thể chế hoạt động của các cơ quan nhà nước );Nhân lực;Vật lực;Tài lực. +)Chi cho quốc phòng- an ninh và trật tự, an toàn xã hội . SV: Trần Trọng Sơn K38 - 01.03 6 HỌC VIÊN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Phần lớn số chi cho ngân sách nhà nước cho quốc phòng – an ninh được tính vào cơ cấu chi thường xuyên của ngân sách nhà nước(trừ chi đầu tư xây dựng cơ bản cho các công trình quốc phòng-an ninh),sỡ dĩ sắp như vậy là do nhu Cầuchi quốc phòng- an ninh được coi là tất yếu và thường xuyên quan tâm khi còn tồn tại giai cấp, tồn tại nhà nước ở mỗi quốc gia riêng biệt. Ngoài các khoản chi lớn đã đưịơc sắp xếp vào bốn lĩnh vực trên còn có một số khoản chi khác cũng được sắp xếp vào cơ cấu chi thường xuyên như: Chi trợ giá theo chính sách của nhà nước ,chi trả lãi tiền do chính phủ vay, chi hỗ trợ quĩ bảo hiểm xã hội…Mặc dù,nếu xét riêng từng khoản chi này thì nó không phát sinh đều đặn liên tục trong các tháng của năm ngân sách nhưng nó lại được xem là những giao dịch thường niên tất yếu của nhà nước.Thông qua việc phân loại các khoản chi thường xuyên theo từng lĩnh vực nhàm phục vụ cho việc phân tích đánh giá tình hình sử dụng vốn ngân sách nhà nước dã phục vụ cho công tác quản lý của nhà nước ở mỗi lĩnh vực.Trên cơ sở đó, mà giúp cho việc hoạch định các chính sách chi hay hoàn thiện cơ chế quản lý đối với mỗi khoản chi thường xuyên cho phù hợp. • Nếu xem xét theo đối tượng sử dụng kinh phí thì nội dung chi thường xuyên của ngân sách nhà nước bao gồm: - Các khoản chi con người thuộc khu vực hành chính sự nghiệp như: Tiền lương, tiền công, phụ cấp ,phúc lợi tập thể,y tế,vệ sinh ,học bổng cho học sinh và sinh viên … - Các khoản chi về hàng hoá,dịch vụ tại các cơ quan nhà nước như: Chi trả tiền mua văn phòng phẩm,sách báo,chi trả tiền điện nước,dịch vụ thông tin liên lạc,chi hội nghị phí,công tác phí.v.v - Các khoản chi hỗ trợ bổ sung nhằm thực hiên các chính sách xã hội hay góp phần điều chỉnh vi của nhà nước như: Chi cho công tác xã hội (trợ cấp hàng SV: Trần Trọng Sơn K38 - 01.03 7 HỌC VIÊN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP tháng,trợ cấp một lần,xây nhà tình nghĩa .v.v ),chi hỗ trợ kinh tế tập thể và dân cư, chi trợ giá theo chính sách nhà nước .v.v - Các khoản chi để trả lãi tièn vay và lệ phí có liên quan đến khoản vay thuộc khoản chi này bao gồm: Chi trả lãi tiền vay trong nước(trả lãi tín phiếu,trái phiếu KBNN, tiền vay của ngân hàng nhà nước theo lệnh của chính phủ) , chi trả lãi tiền vay ngoài nước như .Tiền vay của các tổ chuác tái chính va tiền tệ quốc tế, vay của các chính phủ nước ngoài,vay của các tổ chức phi chính phủ và tư nhân .v.v… Chi trả các khoản phí và lệ phí liên quan đến các khoản vay như: Lệ phí hoa hồng,lệ phí rút tiền phí bão lãnh,lệ phí phát hành và phí khác. - Các khoản chi khác: Ngoài các khoản chi đã được xếp vào chi thường xuyên theo bốn nhóm kể trên,một số khoản chi sau cũng được xếp vào chi thường xuyên của NSNN: .Chi nộp ngân sách cấp trên. .Chi xử lý tài sản được xác lập sở hữu nhà nước .Chi trả các khoản thu của năm trước. Những khoản chi này thường phát sinh trong thời gian chỉnh lý quyết toán khi phải thoái trả lại các khoản thu thừa thu sai cho người nộp. .Chi bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp gồm: Chi để tuyên truyền vân động,chi để chuyển bị bầu cử và chi tổ chức bầu cử. .Chi phÝ in ,đổi tiền ,chi phí đón tiếp việt kiều.v.v Việc phân loại theo đối tượng sử dụng kinh phí là tiêu thức được dùng phổ biến nhất trong mỗi khâu của chu trình NSNN.Đặc biệt trong điều kiện hiện nay đòi hỏi việc quản lý và điều hành NSNN phải theo luật NSNN hiện hành thì vấn đề cụ thẻe từng đối tượng sủ dụng kinh phí phải được thể hiện ngay trong dự toán.Mặt khác,thông qua việc phân loại chi thường xuyên theo đối tượng sử kinh phí các nhà SV: Trần Trọng Sơn K38 - 01.03 8 HỌC VIÊN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP quản lý có thể thu thập được các thông tin một cách chính xác về tình hình quản lý biên chế và quĩ lương, tình hình tuân thủ các chính sách chế độ chi NSNN tại mỗi đơn vị thụ hưởng. 1.2Nguyên tắc quản lý chi thường xuyên của NSNN. 1.2.1. Nguyên tắc quản lý theo dự toán. -Lập dự toán là khâu mở đầu cho mét chu trình NSNN. Những khoản chi thường xuyên một khi đã được ghi vào dự toán chi và đã được cơ quan quyền lực nhà nước xét duyệt được coi là chỉ tiêu pháp lệnh.Xét duyệt trên giác độ quản lý,số chi thường xuyên đã được ghi trong dự toán thể hiện sự cam kết của cơ quan chức năng quản lý tài chính nhà nước với các đơnvị thụ hưởng NSNN. Từ đó làm nẩy sinh nguyên tắc quản lý chi thường xuyên theo dự toán và xuất phát từ những cơ sở lý luận và thực tiễn sau: Thứ nhất: Hoạt động của NSNN, đặc biệt là cơ cấu thu, chi của NSNN phụ thuọc vào sự phán quyết của cơ quan quyền lực nhà nước ,đồng thời luôn chịu sự kiểm tra ,giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước. Do vậy ,mọi khoản chi từ NSNN chỉ có thể trở thành hiện thực khi và chỉ khi khoản chi đó đã nằm trong cơ cấu chi theo dự toán đã dược cơ quan quyền lực nhà nước xét duyệt và thông qua. Thứ hai: Phạm vi chi của nsnn rất đa dạng liên quan tới nhiều loại hình đơn vị thuộc nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau .Mức chi cho mỗi loại hoạt động được xác định theo đối tượng riêng ,định mức riêng hoặc ngay giữa các cơ quan trong cùng một lĩnh vực hoạt động nhưng điều kiện về trang thiết bị vật chất có sự khác nhau .qui mô và tính chất hoạt động có sự khác nhau sé dẫn tới mưc chi từ NSNN cho các cơ quan đó có sự khác nhau . SV: Trần Trọng Sơn K38 - 01.03 9 HỌC VIÊN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Thứ ba: Có quản lý theo dự toán mới đảm bảo được yêu Cầucân đối của NSNN , tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hành ngân sách , hạn chế được tính tuỳ tiện về nguyên tắc ở các đơn vị thụ hưởng ngân sách. Sự tôn trọng nguyên tắc quản lý theo dự toán đối với các khoản chi thường xuyên của NSNN được nhì nhận qua giác độ sau : - Mọi nhu Cầuchi thường xuyên dự kiến cho năm kế hoạch nhất thiết phải được xác định trong dự toán kinh phí từ cơ sở,thông qua các bước xét duyệt của cơ quan quyền lực nhà nước từ thấp đến cao . - Trong quá trình tổ chức thực hiện dự toán chi thường xuyên mỗi ngành ,mỗi cấp mỗi đơn vị phải căn cứ vào dự toán kinh phí đã được duyệt mà phân bổ và sử dụng cho các khoản mục đó và phải hạch toán theo đúng mục lục NSNN đã qui định. - Định kỳ theo chế độ quyết toán kinh phí đã qui định các ngành ,các cấp ,các dơn vị khi phân tích đánh giá kết quả thực hiện của kỳ báo cáo phải lấy dự toán làm căn cứ đối chiếu so sánh. 1.2.2 Nguyên tắc tiết kiệm ,hiệu quả. Có thể nói tiết kiệm,hiệu quả là một trong những nguyên tắc quan trọng hàng đầu của quản lý kinh tế,tài chính vì nguyền lực luôn có giới hạn nhưng nhu Cầuthì không có mức giói hạn nào. Do vậy ,trong quá trình phân bổ và sử dụng các nguồn lực khan hiếm đó luôn phải tính toán sao cho với chi phí Ýt nhất nhưng vẫn đạt hiểu quả một cách tốt nhất . Mặt khác ,do đặc thù hoạt động của NSNN diễn ra trên phạm vi rộng ,đa dạng và phức tạp .Nhu Cầuchi từ NSNN luôn gia tăng với tốc độ nhanh ,trong khi khả năng huy động nguồn thu có hạn Nên càng phải tôn trọng nguyên tắc tiết kiệm ,hiểu quả trong quản lý chi thường xuyên của NSNN. SV: Trần Trọng Sơn K38 - 01.03 10 [...]... lnh chi tin nờn vai trũ kim soỏt chi ca kho bc cú phn hn ch 2.4.4 Kit soỏt i vi cỏc khon chi thng xuyờn khỏc Cỏc khon chi thng xuyờn khỏc qua kho bc õy l mt khon chi kho bc khú kim soỏt nht bi cha cú quy nh c th no i vi khon chi ny vi li khon chi ny thng t xut khụng n nh khú kim soỏt d gõy tht thoỏt ngõn sỏch Nh Nc.Vỡ vy kho bc Nh Nc cn kim soỏt cht ch mt cỏch cú khoa hc cú h thng Nm 2001 thc t chi. .. cỏc khon chi u cú trong d toỏn, chi ỳng mc ớch ,ỳng i tng 2.4.3 Kim soỏt chi i vi khon chi h tr v b sung Khon chi h tr v b sung ch yu nhm thc hin cỏc chớnh sỏch xó hi v khon chi ny chim t trng ln trong tng chi thng xuyờn ca ngõn sỏch Nh Nc Nm 2001 chi h tr v b sung l :84.3804 triu ng chim t trng 60,1% trong tng chi thng xuyờn Nm 2002 chi h tr v b sung l : 101.08 triu ng chim t trng 56,0% trong tng chi. .. :48.515 triu ng chim t trng 27,1% trong tng chi thng xuyờn Nm 2003 chi cho con ngi l: 53.888 triu ng chim t trng 32,0 Qua bng trờn ta thy thc t cỏc khon chi lng v ph cp lng chim t trng cao trong tng chi cho con ngi Nm 2001 chi lng v ph cp l 25.589 triu ng chim t trng 70,1% trong tng chi cho con ngi Nm 2002 chi lng v ph cp ra 34.485 triu ng chim 70,5% trong tng chi cho con ngi Nm 2003 chi lng v ph cp... phỏt cỏc khon chi thng xuyờn bng lnh chi tin õy l chuyn tin t ti khon NSNN vo ti khon ca n v c hng theo tng mc chi tiờu Lnh chi tin l chng t mnh lnh cho phộp chi NSNN, lnh chi phi hp lý, hp l y ni dung, niờn kho , loi, khon, mc, phi cú du v ch ký ca th trng n v v k toỏn trng n v Khi KBNN nhn c lnh chi s tin hnh xut qu NSNN thc hin thanh toỏn KBNN khoong trc tip kim tra, kim soỏt i vi cỏc khon chi thng... nm 2003 số chi l; 81.5056 triu ng chim t trng 48,4% trong tng chi thng xuyờn Nhỡn vo bng 5 ta thy khon chi lng hu v tr cp bo him xó hi chim t trng ln trong tng chi h tr v b sung Nm 2001 chi lng hu v tr cp bo him xó hi l :52.40triu ng chim t trng 62,1% trong tng chi h tr v b sung Nm 2002 chi thc t l 66.605 triu ng chim 65,3% trong tng chi h tr v b sung n nm 2003 s thc chi l 41.650 triu ng chim t trng... nh ca c quan ti chớnh hoc c quan nh nc cú thm quyn +) Tm dng thanh toỏn nu tn qu NSNN khụng m bo chi tr ,thanh toỏn hoc yờu Cuca c quan ti chớnh 1.3.3 Phng thc cp phỏt cỏc khon chi thng xuyờn ca NSNN qua KBNN *V phng thc cp phỏt cỏc khon chi thng xuyờn ca NSNN qua KBNN, KBNN thc hin cp phỏt chi tr cỏc khon chi thng xuyờn ca NSNN di hai hỡnh thc : Hn mc kinh phớ v lnh chi tin Phng thc cp phỏt chi tr... tng chi hng hoỏ dch v Nm 2002 thc t chi l 6.612 triu ng chim t trng 48,2% trong tng chi v hng hoỏ dch v n nm 2003 thc chi l 6.389 triu ng chim t trng 40,8% trong tng chi v hng hoỏ dch v Tc chi v chi phớ nghip v chuyờn mụn gia cỏc nm cú chiu hng tng lờn v nh lng nhng t trng trong tng chi v hng hoỏ dch v gim i rừ rt S liu bng 4 cũng cho ta thy chi v mua sm vt t vn phũng kho bc Nh Nc Cu giy cng chim... sỏch ci cỏch tin lng Chi thng xuyờn l khon chi chim t trng ln nht trong tng chi ngõn sỏch Nh Nc trong qun Nm 2001 chi thng xuyờn ngõn sỏch Nh Nc l: 140.4 triu ng chim t trng 54,0% trong tng chi ngõn sỏch Nh Nc Nm 2002 chi thng xuyờn ngõn sỏch Nh Nc l: 180.5 triu ng chim t trng 54,3% trong tng chi ngõn sỏch Nh Nc Nm 2003 chi thng xuyờn l 168.4 triu ng chim t trng 44,6% Nm 2003 tng chi thng xuyờn cú gim... 1.2.3 Nguyờn tc chi trc tip qua KBNN Một trong nhng chc nng quan trng ca KBNN l qun lý qu NSNN Vỡ vy KBNN va cú quyn va cú trỏch nhim phi kim soỏt cht ch mi khon chi NSNN, c bit l cỏc khon chi thng xuyờn thc hin c nguyờn tc chi trc tip qua KBNN ,cn phi gii quyt tt mt s vn sau Th nht : Tt c cỏc khon chi NSNN phi c kim tra ,kim soỏt trc ,trong v sau quỏ trỡnh cp phỏt thanh toỏn Cỏc khon chi phi cú trong... nu iu kin chi thỡ lm th tc thanh toỏn v hch toỏn chi ngõn sỏch xó Sau khi ó c kho bc Nh Nc cp phỏt, thanh toỏn ban ti chớnh xó kt hp s tin c cp phỏt vi s tin ó mang n kho bc Nh Nc (s chờnh lch thu ln hn s chi) lm th tc np vo kho bc Nh Nc 2.4.2 Kim soỏt chi i vi cỏc khon chi v hng hoỏ dch v 2.4.2.1 Tỡnh hỡnh chi v hng hoỏ dch v Nhỡn chung chi v hng hoỏ dch v chim t trng tng i trong tng chi thng xuyờn . thiết thực hiện kiểm soát chi thường xuyên của NSNN qua hệ thống KBNN. Chương II. Thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Cầu giấy Hà Nội Chương. Thực hiện việc kiểm soát chi ngân sách Nhà Nước qua kho bạc Nhà Nước đã khẳng định được vai trò quan trọng của mình trong công tác chi ngân sách Nhà Nước. Thực hiện tốt công tác này có ý nghĩa. quỹ ngân sách Nhà Nước. Để kiểm soát các kho n chi ngân sách Nhà Nước một cách chặt chẽ thì nhiệm vụ chủ yếu thuộc về kho bạc Nhà Nước là nơi cất dữ và chi ngân sách Nhà Nước. Thực hiện việc kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên của ngân sách Nhà Nước qua kho bạc Nhà Nước Cầu giấy, Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên của ngân sách Nhà Nước qua kho bạc Nhà Nước Cầu giấy, Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên của ngân sách Nhà Nước qua kho bạc Nhà Nước Cầu giấy, Sơ đồ tổ chức KBNN Cầu giấy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn